Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim v intervalu 18 °C až 22 °C včetně

Popis konstrukce Součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)]
Požadované
hodnoty
UN,20
Doporučené
hodnoty
Urec,20
Doporučené hodnoty
pro pasivní budovy
Upas,20
Stěna vnější 0,30 1) těžká: 0,25
lehká: 0,20
0,18 až 0,12
Střecha strmá se sklonem nad 45° 0,30 0,20 0,18 až 0,12
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně 0,24 0,16 0,15 až 0,10
Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 0,15 až 0,10
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) 0,30 0,20 0,15 až 0,10
Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) 0,30 1) těžká: 0,25
lehká: 0,20
0,18 až 0,12
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 4), 6) 0,45 0,30 0,22 až 0,15
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 0,30 až 0,20
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru 0,75 0,50 0,38 až 0,25
Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí 0,75 0,50 0,38 až 0,25
Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 6) 0,85 0,60 0,45 až 0,30
Stěna mezi sousedními budovami 3) 1,05 0,70 0,5
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,05 0,70  
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,30 0,90  
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,2 1,45  
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,7 1,80  
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru
do venkovního prostředí, kromě dveří
1,5 2) 1,2 0,8 až 0,6
Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru
do venkovního prostředí
1,4 7) 1,1 0,9
Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
(včetně rámu)
1,7 1,2 0,9
Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru 3,5 2,3 1,7
Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního
prostředí
3,5 2,3 1,7
Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného
prostoru do venkovního prostředí
2,6 1,7 1,4
Lehký obvodový plášť (LOP), hodnocený jako smontovaná
sestava včetně nosných prvků, s poměrnou plochou
průsvitné výplně otvoru
   fw = Aw / A, v m2/m2,
kde
A  je celková plocha lehkého obvodového pláště (LOP), v m2;
Aw  plocha průsvitné výplně otvoru sloužící převážně k osvě-
tlení interiéru včetně příslušných částí rámu v LOP, v m2.
fw ≤ 0,5 0,3 + 1,4·fw 0,2 + fw 0,15 + 0,85·fw
fw > 0,5 0,7 + 0,6·fw
Kovový rám výplně otvoru - 1,8 1,0
Nekovový rám výplně otvoru 5) - 1,3 0,9-0,7
Rám lehkého obvodového pláště - 1,8 1,2

Poznámky
1) Pro jednovrstvé zdivo se nejpozději do 31.12.2012 připouští hodnota 0,38 W/(m2·K).
2) Nejpozději do 31.12.2012 se připouští hodnota 1,7 W/(m2·K).
3) Nemusí se vždy jednat o teplosměnnou plochu, ovšem s ohledem na postup výstavby a možné změny způsobu užívání se zajišťuje tepelná ochrana na uvedené úrovni.
4) V případě podlahového a stěnového vytápění se do hodnoty součinitele prostupu tepla započítávají pouze vrstvy od roviny, ve které je umístěno vytápění, směrem do exteriéru.
5) Platí i pro rámy využívající kombinace materiálů, včetně kovových, jako jsou například dřevo-hliníkové rámy.
6) Odpovídá výpočtu součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-4 (tj. bez vlivu zeminy), nikoli výslednému působení podle ČSN EN ISO 13370.
7) Nejpozději do 31.12.2012 se připouští hodnota 1,5 W/(m2·K).


 
 
Reklama