Nápověda pro "Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci"

Pořadí vrstev lze měnit jednoduchým přesunutím myší (Drag&Drop)

Definice pojmů

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti λu [W.m-1.K-1]

Návrhová hodnota je odvozena pro určené teplotní a vlhkostní podmínky, popř. mechanické namáhání. Určené tepelné a vlhkostní podmínky musí odpovídat tepelnému a vlhkostnímu namáhání a způsobu zabudování výrobku do stavby a užívání dané konstrukce.

Návrhové hodnoty vlastností vybraných stavebních výrobků jsou uvedeny v tabulkách v přílohách ČSN 73 0540-3 a jsou stanoveny pro nejméně příznivé zabudování výrobku do stavební konstrukce.

Návrhové hodnoty vlastností stavebních výrobků lze také stanovit výpočtem pro konkrétní užití, na základě charakteristických hodnot a součinitelů podmínek působení.

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti λk [W.m-1.K-1]

Charakteristická hodnota je odvozena pro stanovenou charakteristickou hodnotu vlhkosti u23/80. Charakteristická hmotnostní vlhkost u23/80 je rovnovážná sorpční hmotnostní vlhkost materiálu, stanovená za podmínek teplota vzduchu 23 ± 2 °C a relativní vlhkost vzduchu 80 ± 3 %.

Naměřená hodnota součinitele tepelné vodivosti λm [W.m-1.K-1]

Naměřená hodnota je hodnota statisticky vyhodnocená z naměřených hodnot z dostatečné četnosti zkoušek. Naměřená hodnota je vázaná na stanovené referenční podmínky při měření a stavu vlhkosti výrobku.

Pokud referenční podmínky a stav určují vlastnost výrobku zabudovaného v konstrukci, lze naměřenou hodnotu použít přímo do výpočtu. V případě, že naměřená hodnota je specifikovaná dle referenčních podmínek a stavu vlhkosti určující charakteristickou hodnotu, tak tato hodnota tvoří podklad pro stanovení návrhové hodnoty.

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD [W.m-1.K-1]

Deklarovaná hodnota je hodnota stanovená výrobcem podle příslušné výrobkové normy při definovaných podmínkách Pro jednotlivé tepelněizolační materiály se postupuje dle norem výrobku řady ČSN EN 13162 až ČSN EN 13171. Deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti mohou tvořit podklad pro stanovení návrhových hodnot.

Více informací najdete na: https://stavba.tzb-info.cz/prostup-tepla-stavebni-konstrukci/soucinitel-tepelne-vodivosti

Tepelný odpor R

Tepelný odpor vyjadřuje, jakou plochou konstrukce a při jakém rozdílu teplot na jejích površích dojde k přenosu 1 Wattu, čili k přenosu energie o velikosti 1 Joule za 1 sekundu.

Je-li známa hodnota součinitele tepelné vodivosti vrstvy materiálu a je-li konstantní, povrchy kolmé na směr tepelného toku jsou vzájemně rovnoběžné, je tepelný odpor definován vztahem:

Kde

d je tloušťka vrstvy; tloušťka vrstvy v konstrukci [m];

λ součinitel tepelné vodivosti [W.m-1.K-1],

Tepelný odpor konstrukce je roven součtu tepelných odporů jednotlivých vrstev, ze kterých je konstrukce složena:

R = ∑Rj

Více informací najdete na: https://stavba.tzb-info.cz/prostup-tepla-stavebni-konstrukci/tepelny-odpor-r

Odpor konstrukce při prostupu tepla RT

RT [m2.K/W], úhrnný tepelný odpor bránící výměně tepla mezi prostředími oddělenými od sebe stavební konstrukcí o tepelném odporu R s přilehlými mezními vzduchovými vrstvami, je definován vztahem:

RT = Rsi + R + Rse

Kde

Rsi - odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2.K/W],

R - tepelný odpor konstrukce [m2.K/W],

Rse - odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2.K/W],

Více informací najdete na: https://stavba.tzb-info.cz/prostup-tepla-stavebni-konstrukci/tepelny-odpor-r

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (internal resistance of heat transfer)

Rsi [m2.K/W], tepelný odpor mezní vzduchové vrstvy přiléhající bezprostředně k vnitřní straně

konstrukce, je definován vztahem:

kde hi je součinitel přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [W/(m2.K)],

Více informací najdete na: https://stavba.tzb-info.cz/prostup-tepla-stavebni-konstrukci/odpor-pri-prestupu-tepla

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (external resistance of heat transfer)

Rse [m2.K/W], tepelný odpor mezní vzduchové vrstvy přiléhající bezprostředně k vnější/venkovní straně konstrukce, je dán vztahem:

kde hse je součinitel přestupu tepla na vnější/venkovní straně konstrukce [W/(m2.K)],

Více informací najdete na: https://stavba.tzb-info.cz/prostup-tepla-stavebni-konstrukci/odpor-pri-prestupu-tepla

Součinitel prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu teplot jejích povrchů 1 K.

Je to celková výměna tepla v ustáleném stavu mezi dvěma prostředími vzájemně oddělenými stavební konstrukcí o tepelném odporu R s přilehlými mezními vzduchovými vrstvami, zahrnuje vliv všech tepelných mostů včetně vlivu prostupujících hmoždinek a kotev, které jsou součástí konstrukce, je definován vztahem:

kde RT je odpor konstrukce při prostupu tepla [m2.K/W]

Více informací najdete na: https://stavba.tzb-info.cz/prostup-tepla-stavebni-konstrukci/soucinitel-prostupu-tepla

Parametry vnitřního prostředí

Výpočtová teplota vnitřního vzduchu θai

Dle ČSN 73 0540-3 θai = θi + Δθa.

Konstrukce se systematickými tepelnými mosty

Jedná se o přibližný výpočet součinitele prostupu tepla se systematickými tepelnými mosty dle ČSN EN ISO 6946 např. dřevěné prvky v konstrukci. Tuto metodu nelze použít pro tepelné mosty tvořené kovovými prvky a kotvami procházejícími tepelnou izolací. Pro přesnější výpočet s ohledem na významnější rozdíl mezi tepelnou vodivostí materiálů ve vrstvě je třeba použít podrobný numerický výpočet vícerozměrného teplotního pole.

Konstrukce se zkosenými vrstvami

V případě, že konstrukce má zkosené (spádové) vrstvy např. tepelněizolační vrstva střechy tvořící spád), pak se mění odpor konstrukce při prostupu tepla po ploše konstrukce. Postup stanovení tepelně efektivní tloušťky vrstev s proměnnou tloušťkou uvádí ČSN EN ISO 6946 v příloze C. Výpočet se provede odděleně, pro každou dílčí část s odlišným sklonem a tvarem.

Při uplatnění korekce pro konstrukci se zkosenými vrstvami musí být ve formuláři pro zadání vrstev konstrukce bez tepelných mostů výše zadána část mocnosti vrstvy tepelné izolace s konstantní minimální tloušťkou - dle schématu ve výpočtu.

Obrácené střechy

Pro obrácené střechy se zvyšuje součinitel prostupu tepla o korekci ΔUr zohledňující proudění vody mezi tepelnou izolací a hydroizolací v souladu s přílohou D uvedenou v ČSN EN ISO 6946. Korekce se používá pro vytápěné budovy, pro chlazené budovy se korekce nepoužívá. Postup je použitelný pro tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu.

Korekci pro obrácené střechy lze uplatnit pouze v případě, pokud poslední vrstvou konstrukce (ve formuláři pro zadání vrstev konstrukce bez tepelných mostů) je na straně exteriéru tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu!

Odtokový činitel f

Popis Odtokový činitel f
[-]
Jednovrstvá tepelná izolace s tupými spárami s ochranou textilií a kačírkem 0.83
Nejméně příznivé uspořádání - protéká 100% srážkové vody pod hydroizolaci 1.00

Průměrná intenzita srážek během otopné sezóny p

Město Průměrná intenzita srážek během otopné sezóny p
[mm]
Praha 0.9
Brno 1.0
Hradec Králové 1.3
Ostrava 1.3
Plzeň 1.0

Více informací najdete na: https://stavba.tzb-info.cz/prostup-tepla-stavebni-konstrukci/korekce-soucinitele-prostupu-tepla