Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Zelená úsporám na TZB-info

Přehledně: NZÚ Bytové domy – základní program

Podpora je určena pro vlastníky stávajícího bytového domu, stavebníky nového BD, vlastníky bytových jednotek a fyzickým osobám jako nabyvatelům nové BJ. Podporováno je zateplení starších bytových domů, výměna zdrojů tepla, instalace obnovitelných zdrojů energie a další opatření. Podporovány jsou i novostavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Příjem žádostí začíná 19. září 2023 v 10:00.

Podporu v oblasti A zateplení lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013. Podpora v oblasti D se poskytuje na opatření realizovaná na stávajících bytových domech a novostavbách a je podmíněna kombinací sopatřením v oblasti A nebo B pokud není v závazných pokynech uvedeno jinak. Podpora je vyplácena dodatečně po realizaci opatření (ex post). V případech, kdy je podpora poskytována na objekt ve výstavbě, bude vyplacena až po dokončení stavby.

Pozor: Pro bytové domy ve vlastnictví SVJ nebo bytových družtev platí jiné podmínky. Např. podporu lze získat formou zálohy před realizací opatření.

Dále bytové domy ve vlastnictví obcí a veřejných institucí mají výrazně vyšší podporu, která se ale vyplácí výhradně jako dotace po realizaci opatření.

Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021. Základní podpora na jednotlivá opatření v žádosti je omezena na max. 50 % přímých realizačních výdajů. Případné dotační bonusy se do podpory na jednotlivá opatření nezapočítávají a jsou připočteny k celkové podpoře, která je součtem podpor na jednotlivá opatření. Celková výše podpory nesmí přesáhnout doložitelné přímé realizační výdaje.

Výše podpory v oblasti A – zateplení

Typ konstrukce Podporovaná opatření
Dílčí
[Kč/m2]
Základní
[Kč/m2]
Optimální
[Kč/m2]
Památky
[Kč/m2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově 700 900 1 400 900
Výplně otvorů 2 200 3 000 4 900 4 900
Konstrukce k zemině 800 1 050 1 700 1 050
Statické zajištění a komplexní příprava podkladu před instalací ETICS 200
Eliminace tepelných mostů u stávajících balkonů a lodžií 3 500
dle podlahové plochy balkonu/lodžie v navrhovaném stavu
Stínicí technika 1 500
Základní podpora (např. vypracování projektové dokumentace a posudku) 50 000 Kč/žádost

Výše podpory v oblasti B – novostavba

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 150 000 Kč na bytovou jednotku.

Přečtěte si také Jaké jsou nové požadované parametry pro novostavby? Přečíst článek

Výše podpory v oblasti C.1 – výměna zdrojů tepla

Označení pro podoblast C.1 Podporovaná opatření – typy zdrojů Jednotková výše podpory
[Kč/byt. jednotka]
Vytápění Vytápění + ohřev vody
Kotel-bio Kotel na biomasu vč. Akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 35 000
Kamna Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem. 35 000
TCA Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 25 000
TCV/TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda 40 000 50 000
TCK/TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem 50 000 60 000
CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 15 000
Kogenerace Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 35 000

Výše podpory v podoblasti C.2 – příprava teplé vody

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory na 1 kW instal. výkonu [Kč/kW] Max. podporovaný výkon [kW/b.j.]
SOL Solární termický ohřev vody s volitelnou možností podpory vytápění 13 000 2
FV Solární fotovoltaický ohřev vody 13 000 2
TČ-V Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 20 000 1

Výše podpory v podoblasti C.3 – fotovoltaické systémy

Instalované části systému FVE Výše podpory [Kč]
Za 1 kWp instalovaného výkonu FV panelů 15 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000
Za bytovou jednotku sdílející vyrobenou el. energii z FV systému a současně připojenou na systém optimalizace spotřeby energie z FV systému 10 000

Výše podpory v podoblasti C.4 – větrání

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Jednotková výše podpory [Kč/b.j.]
VZT Systém větrání se ZZT 35 000

Výše podpory v podoblasti C.5 – využití tepla z odpadní vody

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory na připojenou bytovou jednotku (Kč)
Předehřev Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody 15 000

Výše podpory v podoblasti D.1 – zelená střecha

Maximální výše podpory na podporovanou stavbu je 400 000 Kč za dobu trvání programu.

Typ zelené střechy Podpora [Kč/m2] Min. tloušťka vegetačního souvrství [mm]
Extenzivní zelená střecha, sklon ≤15° 800 75
Polointenzivní zelená střecha, sklon ≤15° 900 150
Intenzivní zelená střecha, sklon ≤15° 1 000 300
Šikmá zelená střecha, sklon >15° 1 000 75

Výše podpory v podoblasti D.2 – dešťovka

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory (Kč)
Zálivka Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku. 30 000 + 3 500 * x
Zálivka + WC Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku. 50 000 + 3 500 * x + 3 500 * b
Šedá voda+ Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně pro zálivku. 90 000 + 3 500 * x + 3 500 * b
x = objem nádrže v m3 na dešťovou nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů.
b = počet napojených bytových jednotek do systému.

Výše podpory v podoblasti D.3 – ekomobilita

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Jednotková výše podpory [Kč/dobíjecí bod]
Ekomobilita Instalace dobíjecích stanic 25 000

Dotační bonusy

Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce

Realizace opatření v bytových domech nacházejících se v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a také v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je zvýhodněna bonusem 10 % z celkové výše podpory bez ostatních bonusů.

Seznam bonifikovaných regionů (správních obvodů obcí s rozšířenou působností a obcí na území bývalých vojenských újezdů a obcí ovlivněných územím bývalých vojenských újezdů) je přílohou usnesení vlády č. 23 ze dne 11. ledna 2021, dostupný je na webových stránkách programu.

Kombinační bonus

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření.

Výše bonusu je 20 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního.

Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu

Bonus je poskytován k žádostem v oblastech podpory A nebo B s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení.

Výše bonusu je stanovena na 600 Kč za každý získaný bod. Maximální výše bonusu je stanovena na 60 000 Kč.

Podmínky programu podrobně

 
 
Reklama