Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Zelená úsporám na TZB-info

Přehledně: NZÚ Bytové domy ve vlastnictví obcí a veřejných institucí

Žadatelem o podporu mohou být obce, kraje, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, školy, nadace, ústavy, spolky, OPS, církve a obchodní společnosti vlastněné 100% veřejným subjektem. Podporováno je zateplení starších bytových domů, výměna zdrojů tepla, instalace obnovitelných zdrojů energie a další opatření. Tato část programu Nová zelená úsporám se netýká novostaveb. Příjem žádostí začíná 19. září 2023 v 10:00.

Podporu v oblasti A zateplení lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013. Podpora v oblasti D se poskytuje na opatření realizovaná na stávajících bytových domech a je podmíněna kombinací s opatřením v oblasti A nebo C pokud není v závazných pokynech uvedeno jinak. Dotace se vyplácí po realizaci opatření.

Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021. Základní podpora na jednotlivá opatření v žádosti je omezena na max. 70 % přímých realizačních výdajů. Případné dotační bonusy se do podpory na jednotlivá opatření nezapočítávají a jsou připočteny k celkové podpoře, která je součtem podpor na jednotlivá opatření. Celková výše podpory nesmí přesáhnout doložitelné přímé realizační výdaje.

Výše podpory v oblasti A – zateplení

Typ konstrukce Podporovaná opatření
Dílčí
[Kč/m2]
Základní
[Kč/m2]
Optimální
[Kč/m2]
Památky
[Kč/m2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově 1 100 1 400 1 900 1 400
Výplně otvorů 3 300 4 500 7 000 7 000
Konstrukce k zemině 1 200 1 600 2 500 1 600
Statické zajištění a komplexní příprava podkladu před instalací ETICS 300
Eliminace tepelných mostů u stávajících balkonů a lodžií 5 000
dle podlahové plochy balkonu/lodžie v navrhovaném stavu
Stínicí technika 2 000
Základní podpora (např. vypracování projektové dokumentace a posudku) 70 000 Kč/žádost
Přečtěte si také Přehledně: Bytové domy a výměna kotlů v Nové zelené úsporám od září 2023 Přečíst článek

Výše podpory v oblasti C.1 – výměna zdrojů tepla

Označení pro podoblast C.1 Podporovaná opatření – typy zdrojů Jednotková výše podpory
[Kč/byt. jednotka]
Vytápění Vytápění + ohřev vody
Kotel-bio Kotel na biomasu vč. Akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 50 000
Kamna Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem 50 000
TCA Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 40 000
TCV/TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda 60 000 75 000
TCK/TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem 75 000 90 000
CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 20 000
Kogenerace Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 50 000

Výše podpory v podoblasti C.2 – příprava teplé vody

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory na 1 kW instal. výkonu [Kč/kW] Max. podporovaný výkon [kW/b.j.]
SOL Solární termický ohřev vody s volitelnou možností podpory vytápění 18 000 2
FV Solární fotovoltaický ohřev vody 18 000 2
TČ-V Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 30 000 1

Výše podpory v podoblasti C.3 – fotovoltaické systémy

Instalované části systému FVE Výše podpory [Kč]
Za 1 kWp instalovaného výkonu FV panelů 22 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 15 000
Za bytovou jednotku sdílející vyrobenou el. energii z FV systému a současně připojenou na systém optimalizace spotřeby energie z FV systému 15 000

Výše podpory v podoblasti C.4 – větrání

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Jednotková výše podpory [Kč/b.j.]
VZT Systém větrání se ZZT 50 000

Výše podpory v podoblasti C.5 – využití tepla z odpadní vody

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory na připojenou bytovou jednotku (Kč)
Předehřev Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody 25 000

Výše podpory v podoblasti D.1 – zelená střecha

Maximální výše podpory na podporovanou stavbu je 600 000 Kč za dobu trvání programu.

Typ zelené střechy Podpora [Kč/m2] Min. tloušťka vegetačního souvrství [mm]
Extenzivní zelená střecha, sklon ≤15° 1 200 75
Polointenzivní zelená střecha, sklon ≤15° 1 400 150
Intenzivní zelená střecha, sklon ≤15° 1 500 300
Šikmá zelená střecha, sklon >15° 1 500 75

Výše podpory v podoblasti D.2 – dešťovka

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory (Kč)
Zálivka Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku. 45 000 + 5 000 * x
Zálivka + WC Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku. 75 000 + 5 000 * x + 5 000 * b
Šedá voda+ Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně pro zálivku. 135 000 + 5 000 * x + 5 000 * b
x = objem nádrže v m3 na dešťovou nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů.
b = počet napojených bytových jednotek do systému.

Výše podpory v podoblasti D.3 – ekomobilita

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Jednotková výše podpory [Kč/dobíjecí bod]
Ekomobilita Instalace dobíjecích stanic 35 000

Dotační bonusy

Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a také v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je zvýhodněna bonusem 10 % z celkové výše podpory bez ostatních bonusů.

Seznam bonifikovaných regionů (správních obvodů obcí s rozšířenou působností a obcí na území bývalých vojenských újezdů a obcí ovlivněných územím bývalých vojenských újezdů) je přílohou usnesení vlády č. 23 ze dne 11. ledna 202119, dostupný je na webových stránkách programu.

Kombinační bonus

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření.

Výše bonusu je 20 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního.

Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu

Bonus je poskytován k žádostem v oblastech podpory A s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení.

Výše bonusu je stanovena na 600 Kč za každý získaný bod. Maximální výše bonusu je stanovena na 60 000 Kč.

Bonus pro sociální byty

Bonus je poskytován k žádostem v oblastech podpory A pro bytové domy se sociálními byty. Podpora je poskytována na každou jednotku, u které žadatel doloží, že se jedná o bytovou jednotku se statutem sociálního bytu dle dále podmínek uvedených v závazných pokynech.

Výše podpory je stanovena jako součin užitné plochy této bytové jednotky a měrné podpory na m2, uvedené v tabulce. Maximální započitatelná plocha bytové jednotky je 60 m2.

Výše bonusu za sociální byty

Nízkopříjmová domácnost/sociální byt Dosažená podoblast podpory
Dílčí [Kč/m2] Základní [Kč/m2] Optimální [Kč/m2] Památky [Kč/m2]
Měrná podpora na m2 užitné plochy bytové jednotky 1 000 1 500 2 500 2 500

Podmínky programu podrobně

 
 
Reklama