Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Sanace a rekonstrukce staveb s mezinárodním přesahem

Tradiční dvoudenní mezinárodní konference, jejíž 38. ročník se uskutečnil na konci listopadu v areálu brněnské stavební fakulty, sleduje moderní trendy v oboru a ověřuje výzkum nových technologií a materiálů v praxi. Sanace a rekonstrukce staveb 2016 probíhala pod záštitou ministra kultury, ministryně pro místní rozvoj a Národního památkového ústavu. Další ročník se bude konat v Praze.

Pořadatelem akce jsou Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA ČR) a Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT FAST). Vědecký a organizační výbor volil pro tento ročník hned několik témat: Vady a poruchy historických a současných staveb, Progresivní materiály stavební chemie určené k rekonstrukci staveb a Problematika ETICS u objektů v památkově chráněném území. Témata se dále dělila na několik odborných referátů (dle kritérií WTA International je jich osm), které představovaly možné sanační zásahy, včetně praktických rad a poučení. Společnost WTA CZ je spolupořadatelem akce již po osmnácté, letos s mezinárodní účastí pod názvem 18th CRRB Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Vybrané vědecké články budou publikovány v časopise zařazeném v databázi SCOPUS, některé se objeví také na recenzovaném portálu TZB info.

Zahájení konference s důrazem na směrnice WTA

Zahájení konference se ujal tradičně děkan VUT Brno a předseda WTA ČR prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA. Přivítal přítomné, nastínil program, společně s kolegy vyhlásil nejlepší diplomové a disertační práce a předal osvědčení o absolvování autorizačních zkoušek WTA. Následoval dopolední blok přednášek v angličtině. Podle ohlasů účastníků nejvíce zaujal příspěvek prof. Dr. Ing. Haralda Garrechta z technické univerzity ve Stuttgartu (Institut für Werkstoffe im Bauwesen Universität Stuttgart), který se týkal energetické náročnosti a podílu přebytku energie u historických budov. Garrecht zdůraznil, že je třeba vycházet z daných norem o úsporách energie a zaměřit se na nadčasová stavební a technická řešení, která by sanovanou stavbu co nejvíce přiblížila nízkoenergetickému či přímo pasivnímu standardu. Neopomenul přitom připomenout směrnice WTA, které specifikují optimální materiály a technologie pro dané sanace. „Směrnice WTA jsou ve světě sanací vysoce uznávanými normami a pokrývají takřka všechny obory v promyšlených souvislostech. Stojí za to se jimi řídit,“ uvedl profesor Garrecht.
Značku WTA bylo možné na konferenci spatřit nejčastěji u sanačních a podkladních omítek, kde výrobce prokázal, že splňují ustanovení směrnice WTA: „Předpokladem je, že jsou splněna ustanovení Směrnice WTA 2-9-04. To znamená, že je předložen aktuální rozbor zpracovaný akreditovaným ústavem pro rozbor malt a dále pak doklad o pravidelném dohledu výroby. Certifikaci je nutno pravidelně obnovovat a naplnit všechna poměrně přísná ustanovení,“ podotýká zástupce jedné z vystavujících firem v předsálí přednáškového sálu a dodává, že v praxi se poměrně často setkává s tím, že výrobci zákazníkům sdělují pouze to, že výrobek byl zkoušen podle směrnice WTA, ale již neříkají, zda byla všechna ustanovení směrnice opravdu splněna.

Jednotlivé referáty konference

První odborný referát nazvaný Sanace dřeva řešil nejvíce mikrovlnou technologii. Názory na její využití v praxi jsou různé, a proto se na stavební fakultě v Brně rozhodli na základě experimentů a následně otevřených měření pro důkladnou terénní praxi: „Využívání mikrovlnné technologie ve stavební praxi se bude zcela jistě i nadále rozšiřovat,“ uvádí ve svém příspěvku Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D., a dále upřesňuje, že to bude především vysoušení, kde bude možné výrazně zkracovat dobu potřebnou k dosažení požadovaných hodnot: „V porovnání s vysoušením prováděným pomocí kondenzačních vysoušečů, teplovzdušných zařízení, sálavých panelů či topných tyčí se jedná o časovou úsporu řádově v týdnech, až měsíců,“ dodává a ukazuje příklady objektů, které zasáhly povodně. Z obrázků je patrné, že tato činnost vyžaduje jisté znalosti a nemůže ji vykonávat každý. „Je nutné vybírat opravdu prověřené firmy. Tvrzení, že dřevomorku zlikviduji pomocí opálení povrchu zdiva plamenem, může pouze ten, kdo o této houbě a problematice nic moc neví. Hloubka potřebného ohřevu této dřevokazné houby bude minimální. Řádově v milimetrech,“ uvádí ve svém příspěvku Jindřich Sobotka.


Asi nejvíce příspěvků zahrnoval Referát 2: Úprava povrchů a systémy ETICS. Zazněly zde praktické zkušenosti s obnovou plášťů historických budov, prezentovaly se staré osvědčené postupy i moderní technologie. Zástupce organizátora konference Ing. Magdaléna Kociánová v rozhovoru pro tzb info nejvíce ocenila prezentaci nových trendů a praktické ukázky: „Všímám si hlavně současných trendů v oboru, protože studuji doktorské studium fyzikálního a stavebně materiálového inženýrství, kde se tématy sanace a rekonstrukce staveb zabýváme a zároveň úzce spolupracujeme s firmami a řešíme různé praktické záležitosti. Osobně můžu říci, že mne mile překvapily praktické přednášky účastníků, které z odborného hlediska měly skutečně co nabídnout,“ uvedla. Jako dobrý příklad pak uvedla přednášku od autorů Ing. Jana Červenáka a Ing. Pavla Šťastného na téma technologických příčin poškození Mohyly míru bitvy u Slavkova. Byla dokonalou ukázkou spojení moderních metod pro sanace a starých osvědčených postupů. Projekt rekonstrukce zahrnoval vlhkostní průzkum, který měl odhalit příčiny poškozování omítek včetně měření mikroklimatu. Sanační návrh se poté sestával z úprav stavebních a tepelně-technických. Cílem bylo nevpouštět do stavby prosakující vodu, izolovat soli z cihel klenby před vstupem do omítek a zamezit kondenzaci vody na stěnách a klenbě. Nutná byla úprava pláště, izolace obvodu zdiva, vnitřní úprava zdiva a kleneb a obnova původního větracího systému. A jak byli s výsledkem měření a následnou sanací této historické stavby spokojeni sami autoři příspěvku? „Mohyla míru na někdejším bojišti u obce Práce byla poškozena kromě jiného i předešlými nepříliš domyšlenými zásahy, které urychlily poškození stavby. My jsme stavebními úpravami, především izolací zdiva od zdrojů vlhkosti, zajistili hlavně minimalizaci provlhání. Řízením mikroklimatu, zejména povrchových teplot a cílené výměny vzduchu, se zajistil interiér kaple proti následkům kondenzace, a tím se umožnilo, aby bylo možné bez problému užívat budovu pro návštěvnický provoz po celý rok. Nedílnou součástí projektu obnovy je permanentní sledování mikroklimatu a teplot konstrukce zabudovanými sondami. Vyhodnocení a řízení centrální jednotkou je možné sledovat i na dálku po internetové síti“.

Z dalších Referátů, které provázely neméně zajímavé přednášky, je třeba dále zmínit Referát 3, kde se hovořilo o přírodním kameni; Referát 4 představoval Zdivo, včetně nejrůznějších aplikací stříkané hydroizolace; Referát 6 se týkal Fyzikálně chemických zásad a Referát 8 Hrázděné stavby plně pokrývala přednáška Ing. Jana Vinaře (MURUS, monumenta renovamus), který se dopodrobna věnoval konstrukčním principům hrázděných staveb. Představil genezi a proměny hrázděných konstrukcí v průběhu času a v rozdílných geografických podmínkách. Bohatý fotografický materiál sledoval hrázděné konstrukce v tuzemsku i v zahraničí včetně nejčastějších poruch a možností jejich oprav. Opravdu zajímavé nápady i srovnání (upravený text se objeví na stránkách tzb info).

Příští setkání bude v Praze


Podle hodnocení účastníků je konference atraktivní zvláště tím, že nabízí možnost ověření výsledků výzkumu v praxi včetně jejich porovnání v mezinárodním kontextu. Nové stavební materiály a technologie a mezinárodní propojování stavebního trhu si vyžadují nejen vzájemnou výměnu zkušeností, ale i propojování a sjednocování nových technologických přepisů, směrnic a norem. Přídomek WTA byl převzat z názvu Wissenschaftlich Technische Arbeitsgemeinschaft für Denkmalpflege und Bauwerkserhaltung, která působí v Německu od roku 1976. Obdobná sdružení vznikla v Rakousku, Švýcarsku, Holandsku, Belgii, Francii a Itálii. Z iniciativy WTA-D (Německo) se společnosti v těchto zemích dohodly na společných postupech a programech a byla vytvořena WTA International. „Vznikla potřeba uplatnění výsledků vědy a techniky při udržování a obnově starých a zejména historických staveb, neboť stavební technologie a předpisy uplatňované při nové výstavbě často byly příčinou nedostatků a škod při sanaci starých objektů,“ podotýkají zástupci WTA ČR na konferenci, ukazují publikace, které společnost vydává, a dále dodávají: „Naše jednání vedla k tomu, aby při uplatnění obecných zásad WTA International byly respektovány české předpisy a zvyklosti, a tak je v současné době vytvářena v rámci Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky skupina přímých členů WTA International z našich odborníků, kteří o toto přímé členství projevili osobní zájem a plní příslušná ustanovení WTA International. Převzaté logo WTA se stává znakem kvalitní a vysoce odborné práce v oblasti udržování a obnovy stavebních fondů a památek.

Konferenci Sanace a rekonstrukce staveb oceňují nejenom lidé z praxe, ale také studenti, kteří se podílejí na její organizaci. Doktorandka Ing. Magdaléna Kociánová z VUT FAST Brno ji hodnotí jako velmi úspěšnou jak z organizačního, tak i z odborného hlediska. „Na závěr bych chtěla upozornit, že místo konference se každý rok mění. V roce 2016 byla pořádána v Brně, v roce 2017 bude probíhat v Praze a následující rok 2018 bude opět v Brně. Již nyní se mohou účastníci těšit na příjemné prostředí prostor ČVUT v Praze, na organizátory a na velmi zajímavé odborné přednášky a praktické ukázky sanací,“ uzavírá Kociánová.

Více informací o konferenci a činnosti WTA: www.wta.cz/konference

 
 
Reklama