Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Koordinátor bezpečnosti práce při stavbě rodinného domu

Důležitým faktorem v procesu přípravy a realizace staveb je znalost právních předpisů řešících bezpečnost práce na stavbách. Řešení bezpečnosti práce začíná již v projektové fázi předmětné stavby. Již zde by měl investor zjistit, zda navrhovaná stavba může spadat do režimu, kdy je nutno ustanovit koordinátora bezpečnosti práce na stavbě. Je nutné rozlišit, v jakém rozsahu a na jaké stavby se předpisy řešící bezpečnost práce vztahují a zda mezi ně patří i rodinné domy.

1.Úvod

Při projektování a realizaci staveb je nutno řešit i bezpečnost práce na stavbě. Přestože "nové" právní předpisy řešící bezpečnost práce na stavbě platí téměř tři roky, je poměrně velká neznalost této problematiky nejen mezi investory, ale překvapivě i mezi projektanty. Právě při projektování se zpravidla projeví, zda a v jakém rozsahu bude předmětná stavba řešena z hlediska bezpečnosti práce i ve fázi její realizace.

Bezpečnost práce na staveništi je vždy povinností realizačních firem, avšak ustanovení koordinátora bezpečnosti práce je povinností stavebníka.

2. Bezpečnost práce na stavbě v projektové fázi

Způsoby zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků na stavbě řeší Vyhláška o dokumentaci staveb(3). Údaje o bezpečnosti práce na stavbě mají být uvedeny již v Souhrnné technické zprávě (část B.). Dále musí být bezpečnost práce řešena v Technické zprávě-Zásady organizace výstavby (část E.), kde vyhláška výslovně nařizuje: "stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci"(2) . I v části F. Dokumentace stavby (objektů) jsou odkazy na povinnost zpracovat řešení bezpečnosti práce při realizaci stavby (např. v technické zprávě u vzduchotechnických zařízení). Také u inženýrských staveb (vodovod, kanalizace, plynovod, elektřina atd.) je povinnost zpracovat v technické zprávě řešení bezpečnosti práce.

Výše uvedené náležitosti projektové dokumentace se týkají všech staveb, které spadají do režimu ohlášení stavby dle § 104 odst.2 písm. a) až d) stavebního zákona (1) nebo do režimu stavebního povolení dle § 110 odst.2 písm. b) a § 117 odst.2 stavebního zákona(1), a to bez ohledu na rozlišení staveb z hlediska povinnosti zřízení koordinátora bezpečnosti práce na stavbě(2). Projektová dokumentace každého rodinného domu musí tedy obsahovat náležitosti týkající se bezpečnosti práce při realizaci stavby!

3. Bezpečnost práce na stavbě ve fázi realizace

Aby bylo možné zjistit, zda vzniká při realizaci stavby povinnost ustanovit koordinátora bezpečnosti práce na stavbě, je potřebné podrobněji zkoumat ustanovení §14 a §15 zákona č. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (2).

Pro přehlednost jsou některá další ustanovení zákona 309/2006 Sb. popsána zjednodušeným způsobem.

Zadavatel stavby (stavebník) je povinen ustanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v případě, kdy budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, přičemž ve třech níže uvedených případech se koordinátor neurčuje i když je na stavbě více zhotovitelů.

  1. u staveb, u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací dle §15 odst.1 zákona č. 309/2006 Sb.(2)
  2. u staveb, které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí dle zvláštního právního předpisu (1)
  3. u staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení dle zvláštního právního předpisu (1)

ad a) Dle výše citovaného §15 odst. (1) je třeba doručit oznámení o zahájení prací při realizaci stavby v těchto případech:

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávat práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

nebo

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu (" 500 člověkodnů")

V prvním případě si lze jen obtížně představit, že by na stavbě rodinného domu pracovalo byť jen pár dnů najednou více než 20 osob současně, i když to není vyloučené. V druhém případě je již reálné, že by např. 5 pracovníků současně pracovalo na stavbě rodinného domu více než 100 pracovních dnů (tj. cca 5 měsíců). V takovém případě, by do daného režimu mohly spadat i některé rodinné domy.

ad b) Stavby, které může pro sebe provádět stavebník svépomocí stanoví stavební zákon(1) v § 160 odst.(3). Jedná se o stavby uvedené v § 103 a v §104 stavebního zákona, do kterých mj. spadají i rodinné domy do 150 m2 zastavěné plochy.

ad c) Stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení jsou stanoveny v § 103 stavebního zákona. Jedná se zejména o "drobnější" stavby a rodinné domy pod ustanovení tohoto paragrafu nespadají.

4. Rodinný dům a koordinátor bezpečnosti na stavbě

Z výše uvedeného lze (i když poměrně složitě) zjistit, že v některých případech je nutno ustanovit koordinátora bezpečnosti práce i na stavbě rodinného domu.

Jedná se o rodinné domy, kdy

- na stavbě pracuje více zhotovitelů (tato podmínka je splněna téměř vždy, protože stavební firmy nejsou schopny vlastními pracovníky zajistit všechny práce na stavbě (elektřina, plyn, topení, voda, klempíři, malíři atd.))

a současně

- mají zastavěnou plochu menší než 150 m2 a stavba není prováděna svépomocí

nebo

- mají zastavěnou plochu větší než 150 m2 (tuto stavbu nelze provádět svépomocí)

a současně

- realizace stavby rodinného domu přesáhne 500 "člověkodnů" (např. 1 pracovník pracuje na stavbě 500 dnů nebo 5 pracovníků pracuje 100 dnů nebo 10 pracovníků pracuje 50 dnů)

5. Závěr

Závěrem lze konstatovat, že v některých případech může nastat povinnost ustanovit koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavby i u stavby rodinného domu. První dvě podmínky, tj. že na stavbě je více zhotovitelů a že se jedná o stavbu rod. domu nad 150 m2 (nebo do 150 m2 nerealizovaného svépomocí), budou splněny často. Současné splnění třetí podmínky, tj. že realizace stavby rodinného domu přesáhne 500 pracovních "člověkodnů", bude sice časté, v praxi však investorovi těžko prokazatelné.

Povinnost ustanovit koordinátora bezpečnosti práce na stavbě rodinného domu je tedy pouze v teoretické rovině, v praxi se s touto situací setkáme jen výjimečně. I pokud nevznikne povinnost ustanovit na stavbě rodinného domu koordinátora bezpečnosti práce, musí investor i realizační firma plnit další povinnosti, stanovené právními předpisy v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.

Reference

(1) Zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění - stavební zákon
(2) Zákon č. 309/2006 Sb v platném znění. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Recenze

Článek je vypracován v logickém členění a posloupnosti přípravy a realizace stavby tak , jak jsou otázky bezpečnosti práce na staveništi a při vlastní stavbě řešeny a realizovány.

Předpisy řešící bezpečnost práce na staveništi a při stavbě samé se vztahují na všechny stavby a všechny stavební práce, tedy i na rodinné domy. Rozlišit je nutné pouze, zda rozsah a zvolený způsob výstavby dává stavebníku povinnost ustanovit pro stavbu koordinátora bezpečnosti práce dle zákona č. 309 / 2006 Sb.

Řešení bezpečnosti práce v projektové fázi je povinností projektanta vymezenou stavebním zákonem a vyhláškou o dokumentaci stavby.

Povinností stavebníka - investora je rozhodnout , zda stavba spadá do režimu jmenování koordinátora BOZP. Jeho povinností je také ohlašovací povinnost o zahájení prací. Ohlášení podává stavebník Inspektorátu práce v místě příslušném. Současně s ohlašovací povinností je povinnost stavebníka zajistit vypracování Plánu koordinace prací na staveništi pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví před zahájením prací a následně jeho upřesnění při realizaci stavby v součinnosti s realizačními firmami.

English Synopsis
Safety coordinator in the construction of a house

The important factor during the process of the preparation and the realization of the buildings is the knowledge of the legal regulations that solve the safety at construction. The solving of safety begins already during the preparation of the building plan. The investor should find out whether the planned construction is a kind of constructions for that a coordinator for safety at construction must be established. It must be distinguish to which extend and for which constructions the legal regulations refer and wheather they also refer to houses.

 
 
Reklama