Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vlivy působící na ceny stavebních materiálů v době pandemie

Přednášející na konferenci doktorandského studia JUFOS 2021 (Junior Forensic Science Brno) představili vývoj a predikci růstu cen stavebních materiálů v souvislosti s probíhající pandemií Covid 19. Recenzent článku predikce potvrdil a nabídl srovnání s aktuálním stavem na českém trhu na portálu cenovasoustava. Ceny stavebních materiálů i nadále porostou, bude jich nedostatek a zásadním způsobem se prodlouží i dodací termíny.

Úvod

Výrobci a dodavatelé stavebních materiálů se potýkají s výrazným růstem cen surovin, polotovarů a mnoha typů výrobků. Současně roste také nejistota, zda bude zajištěn dostatek vstupních surovin v potřebném množství pro vlastní výrobu. Děje se tak díky časovému souběhu mnoha nepříznivých okolností.

Plasty jsou v době pandemie směřovány primárně do zdravotnictví, a to převážně na výrobu ochranných pomůcek proti přenosu viru. Velké množství plastů je také využito na jednorázové obaly na jídlo či obaly na zboží, které je mnohem častěji, než dříve objednáváno online. Jeden z nejvýraznějších vlivů na cenu plastů má výpadek výrobních kapacit globálních výrobců plastů v USA. Nedostatek plastů v USA výrazně ovlivňuje i množství plastů na trhu v Evropě. Následné stahování plastů z Číny a Evropy výrazně přispívá ke komplikacím spojeným s logistikou. Nastává nedostatek místa na lodích, letadlech i v železniční dopravě a výrazně se tak prodlužují dodací lhůty.

Omezení nebo ukončení výroby některých hutí v Evropě, zvyšování cen emisních povolenek, celní restrikce a nedostatek kovů z Asie napomáhá k růstu cen kovů. Cena kovů je hnána nahoru navyšováním cen na Londýnské burze kovů.

Vleklá kůrovcová kalamita sice nekončí, lesníkům se její šíření na řadě míst České republiky již však podařilo zastavit. Těžba kůrovcového dřeva se tedy postupně snižuje a jeho cena se navyšuje. Cenový nárůst není způsoben jen samotným utlumováním těžby kůrovcového dřeva, ale také v průběhu uplynulých dvou let vytvořenými exportními kanály, kterými značné objemy českého dřeva putuje do zahraničí, především do Číny.

Restrikce spojené se současnou pandemií ovlivňují i množství pracovníků potřebných pro výrobu materiálů, pro logistiku výrobků, prodej, ale i samotnou montáž na stavbě. V jarních a letních měsících 2020 došlo k utlumení stavební produkce. V současné době však dochází k oživení a poptávka po mnoha materiálech převyšuje nabídku.

1. Vliv pandemie na trh obecně

Vliv pandemie na trh je značný. Zákazníci se naučili více využívat online prostředí pro uspokojení svých potřeb. Tomuto trendu se následně přizpůsobil i trh. Obchodníci zefektivňují dodání zboží, rozšiřuje se síť spedičních společností, zlepšují se služby vrácení zboží, reklamace, atd.

Pandemie měla za následek decentralizaci dodavatelského řetězce. Mnoho společností si během zavírání hranic a omezení pohybu lidí a zboží uvědomila, že nelze spoléhat pouze na dodávky zboží z Číny nebo jiných koutů světa. Nákladově může být dovoz zboží z Asie výhodnější variantou, avšak pokud nedorazí kritická součástka do výrobního závodu, nebo je zpožděna o několik týdnů či měsíců, může to mít značný vliv na dodání zboží klientovi. Na trhu je tedy patrný návrat kritických částí dodavatelského řetězce na lokální úroveň a vytvoření systému dodávek, který je odolnější vůči případným výkyvům dodání z dalekého zahraničí. [1]

Dalším důsledkem je snaha o držení vyšších zásob u podniků. Společnosti se tímto snaží vykrýt případné výpadky dodávek i za cenu vyšších nákladů.

2. Vlivy působící na ceny stavebních materiálů

Výrobci a dodavatelé stavebních materiálů se potýkají s výrazným růstem cen surovin, polotovarů a mnoha typů výrobků. Současně roste také nejistota, zda bude zajištěn dostatek vstupních surovin v potřebném množství pro vlastní výrobu. Jde o důsledek časového souběhu mnoha nepříznivých okolností, které výrazně působí na cenu stavebních materiálů, ale i na jejich dostupnost a délku dodání. [2]

Za nejvýznamnější vlivy autor článku považuje následující:

 • výpadek výrobních kapacit globálních výrobců plastů v USA v důsledku mrazů a následného blackoutu, což se okamžitě projevilo nejen ve stavebnictví, ale i v obalovém průmyslu, automotive atd.,
 • nedostatek lodních kontejnerů a růst cen kontejnerové přepravy (ceny námořní přepravy vzrostly meziročně údajně více než třikrát),
 • růst cen některých materiálů na burzách (železo, plasty),
 • odstavení dolů kvůli karanténám, omezení výroby z důvodu pracovní neschopnosti dělníků či tzv. „kurzarbeitu“,
 • nedostatek plechů a oceli z Asie a omezení nebo ukončení výroby některých hutí v Evropě,
 • navyšování cen emisních povolenek a tím např. k prodražení hutní výroby či výroby vápenných hydrátů,
 • velké množství materiálu jindy určeného pro stavebnictví jde do automobilového průmyslu,
 • vysoká poptávka USA po řezivu a OSB, snížení množství kulatiny v ČR,
 • předzásobování obchodních společností a zpracovatelů,
 • enormní nárůst spotřeby jednorázových plastů ve zdravotnictví (rukavice a další jednorázové ochranné pomůcky z plastů),
 • upřednostnění výroby roušek a jednorázových pomůcek před ostatní výrobou (výrobní linky na netkané textilie po celém světě využívaly své kapacity především pro zdravotnictví),
 • nárůst spotřeby obalového materiálu kvůli přesunu části maloobchodu do e-shopů a kvůli balení jídla s sebou v gastronomii (nedostatek kartonů, obalového materiálu z plastů),
 • zdražování ropy,
 • zvýšená poptávka Číny po surovinách v důsledku výrazného oživení čínské ekonomiky,
 • neprůjezdnost Suezského průplavu, i když jen na několik dní.

Restrikce spojené se současnou pandemií ovlivňují množství pracovníků potřebných pro výrobu materiálů, pro logistiku výrobků, prodej, ale i samotnou montáž na stavbě. V jarních a letních měsících 2020 došlo k utlumení stavební produkce. V současné době však dochází k oživení a poptávka po mnoha materiálech převyšuje nabídku.

Graf 1 Index stavební produkce v ČR [3]
Graf 1 Index stavební produkce v ČR [3]

2.1 Plasty

V době pandemie enormně vzrostla spotřeba jednorázových plastů, které jsou směřovány především do zdravotnictví. Výrazně však vzrostla i potřeba obalových materiálů z plastů kvůli přesunu části maloobchodu do online prostředí a kvůli zvýšené spotřebě jednorázových plastů v gastronomii.

Jeden z nejvýraznějších vlivů na cenu plastů má výpadek výrobních kapacit globálních výrobců plastů v USA. Během léta 2020 způsobily výpadky výroby související s pandemií Covid-19 pokles zásob. V srpnu pak hurikán Laura přinutil odstavit řadu petrochemických továren v Louisianě a Texasu. Bezpečnostní opatření spojená s pandemií současně zpomalila výrobu na mnoha pracovištích a způsobila nedostatek pracovních sil a omezení nákladní dopravy v amerických přístavech. [4]

Graf 2 Vývoj ceny plastů v západní Evropě [5]
Graf 2 Vývoj ceny plastů v západní Evropě [5]

Takzvaným posledním hřebíčkem byla zimní bouře v únoru 2021, která zasáhla pobřeží Mexického zálivu. Stát Texas, jehož jihovýchodní ohraničení státu tvoří Mexický záliv, je totiž domovem největšího petrochemického komplexu na světě, který mění ropu, plyn a další vedlejší produkty na plasty. Odstranění škod způsobených bouří bude trvat měsíce. Vzhledem k těmto problémům nemohlo uvíznutí kontejnerové lodi 23. března v Suezském průplavu přijít v horší dobu. Omezení dodávek polyethylenu, polypropylenu a monoethylenu vedly k omezení výroby plastů, rychlému zvýšení cen a zpoždění výroby v celé řadě průmyslových odvětví nejen v USA, ale i v Evropě. [4]

USA nyní vykupují zboží od evropských a čínských výrobců plastů. To mimo jiné zapříčiňuje i nedostatek volných kontejnerů pro lodní přepravu.

V grafu je zobrazen vývoj indexu „Plastixx“ od dubna 2020 do dubna 2021. Plastixx je index cen polymerů PIE (Plastics Information Europe) zavedený v červnu 2005 odrážející cenový vývoj plastů v západní Evropě. Základem indexu je leden 2002 s 1 000 body.

2.2 Kovy

Antidumpingová cla na dovezené materiály z Asie, zdražení námořní dopravy a nedostatek kontejnerů pro dovoz materiálu, zvýšený export do USA u některých výrobců a celková změna na trhu spotřebitelů, to vše vyvolalo vyprodání kapacit u evropských výrobců válcovaných materiálů, zpoždění dodávek a zdražování, které v některých případech dosahuje dvojnásobné výše oproti konci roku 2020.

Dalším vlivem působícím na cenu kovů jsou celní restrikce a zvýšená poptávka v dalších zemích mimo EU jako jsou Turecko, Asie, Rusko, Srbsko či Jižní Korea.

Ceny surovin od posledního čtvrtletí 2020 rychle rostou. Cena kovů je hnána nahoru navyšováním cen na Londýnské burze kovů (LME – London Metal Exchange). Vývoj ceny hliníku na burze je zobrazen v grafu.

Graf 3 Vývoj ceny hliníku na Londýnské burze kovů (London Metal Exchange) v USD za tunu [6]
Graf 3 Vývoj ceny hliníku na Londýnské burze kovů (London Metal Exchange) v USD za tunu [6]

Raketový růst ceny emisní povolenky z 10 na 40 eur za tunu CO2 v posledních dvou letech představuje pro ocelářství také velký problém, protože bezplatná alokace již dnes nepokrývá skutečné emise hutí, a společnosti tudíž musí povolenky nakupovat.

Graf 4 Vývoj ceny emisních povolenek Evropské unie EUA (European Union Allowance) v EUR [7]
Graf 4 Vývoj ceny emisních povolenek Evropské unie EUA (European Union Allowance) v EUR [7]

V současné době je u odběratelů prostor pro cenová vyjednávání velmi malý a je nutno akceptovat nabízené ceny dodavatelů. Společnosti, které neměly předem dohodnuté dodávané množství u svých dodavatelů prostřednictvím rámcových nebo jiných smluv, jen těžko bojují o jakákoliv dodaná množství.

2.3 Dřevo

Rok 2020 byl chladnější a deštivější než roky předešlé a lesům to zcela určitě prospělo. Vleklá kůrovcová kalamita tím ale nekončí, i když se její šíření na řadě míst České republiky lesníkům již podařilo zastavit. Těžba kůrovcového dřeva se tedy postupně snižuje a cena kulatiny se navyšuje.

Cenový nárůst kulatiny podle názoru pilařů není způsoben jen samotným utlumováním těžby kůrovcového dříví, ale také v průběhu uplynulých dvou let vytvořenými exportními kanály, kterými značné objemy českého dříví mizí do zahraničí. Vyvážené dříví putuje především do Číny. Důvodem je tamní stoupající spotřeba dřeva nejen pro vlastní potřebu, ale i pro výrobu nábytku na export. Nevýhodami vývozců jsou však nákladná doprava po železnici a po moři, závislost na dostupnosti a cenových podmínkách kontejnerů, hrozba uvalení embarga na obchodování s Čínou, sezónní poškození dřeva trhlinami a nedostatek přepravních kapacit. Velké množství dříví bylo z ČR vyvezeno také do Rakouska ,Německa, Polska, na Slovensko a do Rumunska. [8] [9]

Po šoku způsobeném pandemií Covid-19 v prvním čtvrtletí 2020 a omezení výroby z důvodu pracovních neschopností dělníků, došlo na konci 3. čtvrtletí celosvětově ke skokovému oživené poptávky. Dodavatelé a zpracovatelé dřeva tak přezimovali s nízkými stavy skladů. Regionálně panoval nedostatek kulatiny. Pilaři mají nyní nízké stavy skladů stejně tak jako obchodníci a zpracovatelé. Zásoby jsou minimální v Evropě, USA i v Číně.

Výše uvedené vlivy se nyní promítají do ceny stavebních materiálů ze dřeva, dochází k výpadkům dodávek zboží a opakovanému navyšování cen dodavatelů.

Graf 5 Vývoj průměrné ceny jehličnatého surového dřeva (smrku) [3]
Graf 5 Vývoj průměrné ceny jehličnatého surového dřeva (smrku) [3]

2.4 Suché omítkové směsi, maltové směsi a disperzní produkty

U výrobců suchých omítkových směsí, maltových směsí a disperzních produktů rostou také ceny vstupních surovin a materiálů. Konkrétně se jedná především o růst cen polymerů, celulózy, surovin s obsahem termoplastů (fólie, kbelíky, obaly, kanystry), u kterých se potýkají nejen se skokovým zdražováním ze strany jejich dodavatelů, ale i s nejistotou, zda vůbec budou suroviny dodány. Souběžně dochází také k navyšování cen emisních povolenek a tím prodražení výroby vápenných hydrátů. Dochází také ke zdražování dřeva a oceli, což má vliv na růst cen potřebných europalet.

Graf 6 Vývoj cen vybraných výrobků WEBER v Kč/25 kg [10]
Graf 6 Vývoj cen vybraných výrobků WEBER v Kč/25 kg [10]

2.5 Logistika zboží

V současné době jsou dodavatelé materiálů konfrontování s prodlouženými dodacími lhůtami a zvýšenými náklady na logistiku. Zpožďuje se doprava zboží do Evropy. Delší dodací lhůty jsou převážně způsobeny nedostatkem volných lodních kontejnerů. U námořní přepravy nastává největší problém ještě před odplutím lodí v Asii. Týdny i měsíce se čeká na volné kontejnery a prostor na lodi. Problém s kontejnery se dále přenáší na leteckou a železniční dopravu. U letecké dopravy se doba dodání zboží protahuje opět už v Číně, kde se čeká na knihování volného prostoru v letadle. Zároveň se létá s překládkou, protože počet přímých letů byl kvůli Covidu-19 omezen. Železniční přeprava kopíruje stejný trend jako námořní. I zde se projevila nutnost čekání na volné kontejnery a doba dopravy je tak výrazně delší než obvykle.

3. Závěr

Ceny stavebních materiálů rostou, často je jich nedostatek a zásadním způsobem se prodlužují dodací termíny. Lze očekávat, že do léta ceny materiálů dále porostou. Ceny materiálů a jejich dostupnost jsou nyní garantovány s omezenou platností v řádech dnů. I když odběratelská společnost akceptuje vyšší nákupní ceny, nejsou někteří dodavatelé materiálů schopni garantovat nasmlouvané množství dodávek pro celou letošní sezónu.

Literatura

 1. Trend Report 2021. Praha: Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, zájmový spolek. 2021, 95 s.
 2. Prohlášení Radany Duňkové z Baumit, spol. s.r.o. o zvýšení cen – rozeslané emailem zákazníkům. Brandýs nad Labem. 26. dubna 2021.
 3. Český statistický úřad. Dostupné z WWW: https://www.czso.cz/.
 4. VAKIL, Bindiya. The Latest Supply Chain Disruption: Plastics. Harvard Business Review. Business School Publishing. březen 2021. [online]. c 2021, [cit. 12.5.2021]. Dostupné z WWW:
  https://hbr.org/2021/03/the-latest-supply-chain-disruption-plastics.
 5. PIE (Plastics Information Europe) Polymer Prices. Bad Homburg. Germany. [online]. c 2021, [cit. 12.5.2021]. Dostupné z WWW: https://pieweb.plasteurope.com.
 6. The London Metal Exchange. London. [online]. c 2021, [cit. 12.5.2021]. Dostupné z WWW: https://www.lme.com/.
 7. EUA (European Union Allowance) Price. Ocelářská unie. [online]. c 2021, [cit. 12.5.2021]. Dostupné z WWW: https://www.ocelarskaunie.cz.
 8. NOVÁK, František. Cenový vývoj kulatiny a řeziva. Dřevařský magazín. 22. ročník, s. 14–15, Banská Bystrica: Trendwood – twd, s.r.o. 1-2.2021, 40 s. ISSN 1338-371X.
 9. MICHALEC, Jan. SLOUP, Roman. LÍPA, Jan. Prodej kůrovcové pilařské kulatiny z České republiky do Čínské lidové republiky: review. Zprávy lesnického výzkumu. 1/2020. 2020. s. 57–64. ISSN 0322-9688.
 10. Ceníky Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER.
 
Komentář recenzenta Ing. Tomáš Varmus, ředitel divize Stavební informace RTS, a.s. Brno

Problematikou zdražování cen materiálů se zabýváme kontinuálně a vždy na ni pohlížíme jako na důsledek a těžko hledáme příčinu. V článku se autor dotknul surovin nebo materiálů, které bezesporu byly zasaženy tímto nepředvídatelným zdražováním, a mohli bychom jich samozřejmě uvést více. Důvody, které uvádí, jsou bezesporu relevantní, můžeme jim věřit, ale nemáme je dopodrobna o co opřít.
Za sebe mohu říci, že doufám, že zdražování dřeva je více způsobené exportem, než snížením dopadů kůrovce. Na základě našich zkušeností můžeme potvrdit, že dodací lhůty se prodlužují. Garance ceny dodavatelů nebo výrobců materiálů je opravdu v řádech dnů – z tohoto důvodu jsme na situaci reagovali Protokoly o výrobcích a metodikou jejich použití – viz http://www.cenovasoustava.cz/default.asp?Bid=3&ID=3. Další zdražování stavebních materiálů můžeme potvrdit.

English Synopsis
Influences on the Prices of Construction Materials During the Covid-19 Pandemic

Producers and suppliers of construction materials are dealing with rising prices of raw materials, semi-finished products and lots of different types of products. Insecurity of input raw material supplies for production is on the rise as well. This is due to the concurrence of many unfavourable circumstances.

Plastics are now being directed primarily to healthcare, mainly for the production of protective aids against virus transmission. A large amount of plastics is used for disposable food containers or packaging of goods, which is now more than ever ordered online. The outage of production capacity of global plastics producers in the USA has the biggest impact on plastics prices. Lack of plastics in the US influences significantly the quantity of plastics available on European markets. The subsequent withdrawal of plastics from China and Europe significantly contributes to logistics complications. Insufficient capacity of transport ships, aircraft and rail transport makes delivery times longer.

Reduction or termination of production of some smelters in Europe, rising emission allowance prices, tariff restrictions and a shortage of metals from Asia are contributing to raise metal prices. It is seen on the London Metal Exchange.

Although the long-term bark beetle calamity is not at its end yet, foresters have succeeded in stopping it in many places in the Czech Republic. Logging of bark beetle timber is decreasing and its price increases. The increase is caused not only by the decrease in logging, but also by export of this timber abroad, particularly to China, which is a phenomenon of the last two years.

Pandemic restrictions have impact on availability of workers for materials production, products logistics, sale and on-site assembly. There was a slowdown in construction output in spring and summer 2020. However, a recovery phase has been seen recently and demand for many materials exceeds supply.

 
 
Reklama