Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Brněnské konference naznačují nové směry ve stavebnictví

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK), Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP) a Fakulta stavební VUT v Brně uspořádaly v druhé polovině května sympozium s názvem Sanace společně s konferencí Popílky ve stavebnictví. Dějiště akcí se přesunulo z areálu Brněnského výstaviště do reprezentativních sálů stavební fakulty. Součástí akce bylo kromě jiného i předávání významných ocenění.

Mezi přednášejícími excelovali zkušení matadoři i mladí studenti. Za všechny přítomné snad lze jmenovat jednoho z odborných garantů konference profesora Leonarda Hobsta, který v úvodní části sympozia Sanace 2015 pečlivě shrnul hlavní směry a vývoj radiografie ve stavebnictví. Konstatoval, že moderní digitální doba představuje netušené možnosti a procesy vývoje a změn se až neuvěřitelně zrychlují. Viditelné je to zvláště v oblasti rentgenových přístrojů, speciálních laserů a záznamových médií. Zkoušení stavebních materiálů a výrobků se vydává na zcela novou cestu, jejímž produktem musejí být zdravé, ekologické a energeticky úsporné budovy. V případě brněnských aktivit by měla ke zlepšení výsledků napomoci i spolupráce s pracovníky nového výzkumného centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies), jehož prohlídka byla součástí sympozia Sanace 2015 a konference Popílky ve stavebnictví. Moderní centrum se prezentuje jako komplexní instituce se zaměřením na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií nejenom v oblasti stavebnictví, ale také v oblasti dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí. Účastníci exkurze se mohli kromě jiného i podrobněji seznámit s oblastí výpočtového modelování betonových konstrukcí, s vývojem a testováním software, jež umožňuje provádět spolehlivostní posouzení betonových konstrukcí na mnohem vyšší úrovni, než tomu bylo doposud. Také konference Popílky ve stavebnictví se zaobírala novými trendy a sledovala oblast ochrany životního prostředí a bezpečnosti. Přednášející ve svých prezentacích ukázali, jak mohou vedlejší energetické produkty plnohodnotně nahradit primární složky a výrazně zlepšit vlastnosti stavebních výrobků.

Letošní sympozium bylo významné zvláště tím, že připomínalo 25 let sanací v České republice. Odborný program se odehrával v prostorách brněnské stavební fakulty a pro účastníky byla připravena odborná exkurze v centru AdMaS. Rozhovor nám poskytli zástupci organizačního týmu Ing. Ondřej Anton, Ph.D., a Ing. Věra Heřmánková, Ph.D., za sympozium Sanace a za konferenci Popílky ve stavebnictví Ing. Vít Černý, Ph.D.

Jak tato akce vznikla a čím se liší od minulého ročníku?


Sympozium Sanace oslavilo v letošním roce již 25. výročí. Současně došlo v tomto roce ke změně složení organizačního týmu, kdy realizaci převzal tým standardně zajišťující odbornou konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Jde o tým pracovníků Ústavu stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, jemuž významně pomohli s organizací kolegové z Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulty stavební VUT v Brně. Vzhledem k významnému kulatému výročí, a současně v kontextu s tím, že letošní sympozium probíhalo současně s konferencí Popílky ve stavebnictví, jsme se rozhodli změnit zažitou tradici, a celou akci přenést z prostoru Brněnského výstaviště do prostor Fakulty stavební VUT v Brně, v areálu Veveří 95. Celou akci tedy ruku v ruce pořádaly tři organizace: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Asociace pro využití energetických produktů a Fakulta stavební VUT v Brně.

To určitě znamenalo velké změny v dramaturgii. Jak tomu bylo letos a co lze očekávat v letech budoucích?

Jak již bylo řečeno, kromě změny organizačního týmu bylo zásadní změnou místo konání. Rozsáhlý areál fakulty nabízí celou řadu možností – pro slavnostní předvečer byla využita Aula v historické novobarokní budově A, pro samotné konání obou akcí pak moderní prostory v budově D, včetně proskleného Atria, kde uspořádání umožňovalo účastníkům střídavě navštěvovat přednášky na obou konferencích (probíhaly v sousedících sálech) – což bylo velmi kladně přijato vzhledem k prolínání přednášených témat. A zásadní změnou byl i společenský večer, který probíhal v nově otevřeném výzkumném centru AdMaS, jehož součástí byla i exkurze po všech pracovištích centra – nutno říct, že exkurze vzbudila až neočekávaný zájem pracovníků z praxe, a díky zájmu a dotazům se časově protáhla na dvojnásobek času, který byl pro ni vymezen. A co se týče let budoucích? Nechme se překvapit.

Pokud bychom se podrobněji podívali na návštěvnost. Prospěla akci změna?

Výsledný zájem o Sympozium Sanace 2015 i konferenci Popílky ve stavebnictví 2015 nás příjemně překvapil. Navzdory současné situaci, kdy podobné akce (kvůli současnému systému hodnocení vědy a výzkumu) nepřinášejí akademickým pracovištím potřebné body, byl počet příspěvků z akademické sféry značný. To bylo dále vyváženo řadou příspěvků odborníků z praxe i prezentacemi řady renomovaných firem, zabývajících se sanacemi konstrukcí. Celkový počet účastníků (kolem 180) byl na podobnou akci v dnešní době velmi slušný.

Stanovily konference nějaká aktuální témata k řešení, naznačily současné trendy?

Hlavním vyhlášeným tématem sympozia Sanace 2015 bylo 25 let sanací v České republice. Příspěvky sympozia logicky reflektovaly na vyhlášené téma, posluchači měli možnost vyslechnout přednášky týkající se vývoje a dosažených výsledky v oblasti sanací i diagnostiky konstrukcí, což je mimochodem i nedílným předpokladem úspěšné sanace. Nicméně většina příspěvků se zabývala praktickými realizacemi sanací, výsledky vývoje a testování nových sanačních materiálů a sanačních metod. Posluchače zaujala i témata věnovaná vadám, poruchám a poškozením konstrukcí s následnou nutností adekvátní sanace.

A v případě konference Popílky ve stavebnictví?

Na konferenci Popílky ve stavebnictví, kromě již tradičního seznámení se zkušenostmi s využívání VEP (vedlejších energetických produktů) ve stavebních materiálech, byla novým tématem podrobnější klasifikace jednotlivých produkcí VEP, upřesnění terminologií a možností využívání dle norem, TP a TKP tak, aby bylo možné snadněji interpretovat výhody použití VEP investorům. Vzhledem k vývoji legislativních předpisů pro spalovací zařízení příspěvky konference řešily i možné dopady na kvalitu VEP v souvislosti s jejich plněním.

Ještě jsme nemluvili o významných oceněních – ta k akcím také patří. Co to bylo tentokrát?

V rámci akce udělilo Sdružení pro sanace betonových konstrukcí trojici prestižních cen v oboru:

  1. Významnou osobností v oboru sanací betonových konstrukcí byl zvolen doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., pracovník Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT v Brně.
  2. Cenu Sanační dílo roku 2014 získala rekonstrukce malé vodní elektrárny na levém břehu řeky Svratky v brněnské části Komín, postavené v letech 1992 až 1923, provedená firmou SASTA CZ, a.s.
  3. Ocenění Sanační materiál roku 2014 pak získala společnost Knauf Praha za torkretovou reprofilační směs Knauf TS 425, určenou jak pro mokrý nástřik, tak pro ruční zpracování.
Sledoval jste i diskuse v kuloárech? Ty bývají na těchto konferencích nejzajímavější. O čem se nejvíce hovoří mezi akademiky a mezi firmami? Kde nacházejí společnou řeč a kde se nejvíce liší?

Diskuse v kuloárech víceméně pokračovaly v tématech nastavených v příspěvcích a zejména reflektovaly současnou situaci v praktickém využití sanací betonových konstrukcí, i druhotných surovin pro betony. Opět musím konstatovat, že účastníci ocenili společné prostory pro obě akce, včetně sluncem prozářeného atria, které tvořilo místo setkání účastníků v rámci přestávek, a které bylo zarámováno firemními prezentacemi. A vyloženě kladně byla přijata neformálnost společenského večera v centru AdMaS, kde pozadí rautu tvořila zkušební hala centra, účastníci nemuseli být svázáni upjatými prostorami restaurace a podobně. Co se týká problematiky vedlejších energetických produktů, současná situace a příspěvky jednotlivých účastníků pak vedly ke kuloárním diskuzím ohledně konzervativnosti investorů a jejich odmítavému postoji k využívání VEP na reálných stavbách přesto, že je pozitivní vliv používání VEP na výsledné vlastnosti a materiálů jednoznačně prokazatelný množstvím provedených studií. Současně byla diskutována problematika vlivu nově zaváděných technologií pro redukci oxidů dusíku ve vysokoteplotních spalovacích zařízeních na kvalitu a využitelnost VEP. S tím jsou spojeny také diskuze, týkající se vyšší využitelnosti produktů fluidního způsobu spalování uhlí a to nejen z pohledu úletových popílků, ale také ložových popelů.

Jaké jsou další plány organizačního týmu a jaká je budoucnost těchto oborů?

Pravděpodobně i další ročník sympozia Sanace bude zajišťovat stávající organizační tým. O uskutečněných změnách jsme již hovořili, a co se týká výhledu do dalších ročníků, máme pochopitelně řadu nápadů, ale neradi bychom je prozrazovali již dnes. Právě exkurze v našem výzkumném centru AdMaS jednoznačně prokázala velký zájem pracovníků z praxe o možnost spolupráce se špičkovým výzkumným centrem. Plodnost tohoto spojení ukáže až čas, ale věřím, že navázané kontakty se zúročí v podobě společných výzkumných projektů.
V posledních letech se podařilo provést obnovu a doplnění vybavení pracoviště takovým způsobem, že například pro účely diagnostiky stavebních konstrukcí stojíme na špici v oboru. V kontextu s dalším vybavením a možnostmi v rámci výzkumného centra AdMaS, na jehož činnosti se podílíme, a současným týmem odborníků, kterým disponujeme, vidím budoucnost našeho ústavu velmi dobře, ať již v rámci praxe, tak v rámci výuky, kde máme možnost předat posluchačům stavební fakulty to nejlepší, čeho jsme schopni.

Děkuji Vám za rozhovor

Bližší informace o akci

O výzkumném centru AdMaS