Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak se montují masivní dřevěné panely NOVATOP

1. Příprava základové desky

Velmi důležité je co nejpřesnější rozměření základové desky a pozice jednotlivých stěn, a to z důvodu hladkého průběhu montáže a napojení jednotlivých panelů. Je dobré zkontrolovat délky úhlopříček. Na základě výkresové dokumentace rozmístíme montážní kotvy (na 1 panel šíře 2,5 m – cca 2 kotvy – cca 20 cm od krajů).

Uložení stěnových panelů NOVATOP může být provedeno buď přímo na odizolovanou základovou desku (obr. 1), pak je dobré ponechat určitou mezeru kvůli případným nerovnostem základové desky, aby mohly být jednotlivé panely v rovině, anebo je možné panely ukládat na předem připravený základový trám/hranol (obr. 2). Základový trám si předem vyměříme, usadíme do vodorovné polohy a ukotvíme k základové desce (např. pomocí šroubů s natloukací hmoždinkou ve středové části, přičemž šroub zapustíme do hranolu). Stěnový panel NOVATOP poté připevníme pomocí kotev (L profil) až k základové desce. Následná montáž je pak jednodušší a rychlejší.

Obr. 1
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 2


2. Montáž stěn NOVATOP SOLID

Všechny stěnové panely NOVATOP jsou opatřeny identifikačními štítky s uvedením čísla pozice panelu ve stěně. Štítky jsou umístěny na horní hraně (obr. 3) a v dolní části panelu, u obvodových stěn je tím označena vnitřní strana panelu (obr. 4).

Do panelů seshora (horní strana se štítkem, není-li již připraveno od výrobce) zavrtáme závěsné šrouby a pomocí excentrického závěsu (obr. 5) upevníme na rameno jeřábu.

Obr. 3
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 5

Obr. 6
Obr. 6
Obr. 7
Obr. 7

Jednotlivé stěnové panely NOVATOP postupně usazujeme podle montážního sledu (čísla panelů) (obr. 6).
Každý panel NOVATOP zajistíme vzpěrou (obr. 7) a přichytneme ve spodní části k připraveným kotvám. Po uvodorovnění a kontrole pozice zajistíme kotvy dalšími vruty. Nejlépe je začínat rohovým spojem, popř. v návaznosti na jiné konstrukce, čímž se zajistí prvotní stabilita panelů a spoje. U montáže obvodových stěn NOVATOP tloušťky 62 mm doporučujeme pro zajištění rovinatosti spojů a ztužení konstrukce použít KVH hranoly na horním a dolním okraji, na které se poté přichytí sádrokarton nebo sádrovláknité desky (obr. 8, 9, 10).

Obr. 8
Obr. 8
Obr. 9
Obr. 9
Obr. 10
Obr. 10

 
Obr. 11
Obr. 11
Obr. 12
Obr. 12

Další panel NOVATOP můžeme opatřit vzduchotěsnou butylkaučukovou páskou (obr. 11), popř. naneseme do podélných spojů danou výplň (obr. 12). Dbáme na pečlivé provedení spoje pro dosažení maximální vzduchotěsnosti spoje! Další panel NOVATOP umístíme pomocí jeřábu co nejblíže konečné pozici (obr. 13). Přesnou polohu můžeme zajistit pomocí stahovacích ráčen (obr. 14). Opět panel zajistíme vzpěrou a přichytneme ke kotvám. Zkontrolujeme vodorovnou a svislou polohu a následně zajistíme spoj odpovídajícími vruty. Rohový spoj nejlépe stavební vruty dual drive s talířovou hlavou v odpovídající délce (rozestup cca 50 cm, vzdálenost od kraje cca 10 cm) (obr. 15). Podélný spoj – vruty (torx popř. jiné) ve dvou řadách (rozestupy viz výše, popř. menší).

Obr. 13
Obr. 13
Obr. 14
Obr. 14
Obr. 15
Obr. 15

Mezi panely NOVATOP a mezi jejich spoji se v závislosti na směru namáhání (v rovině a kolmo na rovinu panelu) vyskytují smykové, tahové a tlakové síly. Spojovací prostředky jsou často namáhány jejich kombinací. Spojování obvykle probíhá bodově pomocí tesařských vrutů, hřebíků, kolíků nebo čepů. Kvůli vícevrstvé konstrukci panelů NOVATOP SOLID s rozdílným směrem vláken v jednotlivých vrstvách, s různou tloušťkou lamel a provedením jednotlivých vrstev, je třeba dbát u nosných spojů na pozici a směr zavedení spojovacího prvku. Při spojování prochází spojovací prvek kolmo k vláknům nebo rovnoběžně s vlákny jednotlivých lamel. U spojovacích prostředků namáhaných v ose se jedná o odolnost proti vytažení, odolnost v tahu a odolnost proti protažení hlavičky. Je třeba dávat pozor na drážky a spáry v konstrukci jednotlivých panelů, které mohou ovlivnit spolehlivost spoje. Je důležité, aby spojovací prostředek pronikl minimálně do 3. vrstvy panelu u směru kolmo na plochu a doporučuje se uspořádat spojovací prostředky min. ve dvou řadách. Nejmenší průměr vrutů by měl být 6 mm při šroubování do plochy a 8 mm při šroubování do hrany. Pokud není při šroubování do hrany panelu jiná možnost než pozice spojovacího prostředku rovnoběžně s vlákny, je třeba šroubovat pod úhlem min 30°.

Charakteristická odolnost proti vytažení vrutů se vypočítá podle:

Rax,s,k =  31 ‧ d 0,8 ‧ Lef0,9 1,5 ‧ cos2 ε + sin2 ε [N]
 

kde

d
… jmenovitý průměr vrutu [mm],
Lef
… účinná hloubka zašroubování,
ε
… pro spoje do ploch ε = 90°, do hran ε = 0.
 

Charakteristická odolnost proti vytažení speciálních (hřebenových, drážkovaných, šroubových) hřebů se vypočítá podle:

Rax,n,k = 14 ‧ d 0,6 ‧ Lef [N]
 

kde

Lef
… účinná hloubka zaražení,
d
… průměr hřebu.
 

U CLT se spárami a drážkami by měl být nejmenší průměr hřebu 4 mm.

Zde jsou uvedeny následující minimální rozestupy na plochách a na hranách mezi spojovacími prostředky a spojovacími prostředky a okraji panelu.

Spojovací prostředky na plochách
spojovací
prostředek
a1a2a3,ta3,ca4,ta4,c
tesařské vruty4 ‧ d2,5 ‧ d6 ‧ d6 ‧ d6 ‧ d2,5 ‧ d
hřebíky(3 + 3 − cos α) ‧ d3 ‧ d(7 + 3 ‧ cos α) ‧ d6 ‧ d(3 + 4 ‧ sin α) ‧ d3 ‧ d
čepy(3 + 3 − cos α) ‧ d4 ‧ d5 ‧ d4 ‧ d ‧ sin α (min. 4 ‧ d)3 ‧ d3 ‧ d
α úhel mezi směrem síly a směrem vláken svrchní vrstvy
Spojovací prostředky na plochách
Spojovací prostředky na plochách
Spojovací prostředky na hranách
Spojovací prostředky na hranách

Spojovací prostředky na hranách
spojovací
prostředek
a1a2a3,ta3,ca4,c
tesařské vruty10 ‧ d3 ‧ d12 ‧ d7 ‧ d5 ‧ d
kolíky a čepy4 ‧ d4 ‧ d5 ‧ d3 ‧ d3 ‧ d
 

Požadavky na minimální tloušťku panelu NOVATOP, popř. na tloušťku dotčené vrstvy a nejmenší hloubku uchycení spojovacího prostředku jsou uvedeny v následující tabulce:

Hloubka uchycení
spojovací
prostředek
minimální tloušťka
dotčené vrstvy
ti CLT
[mm]
minimální tloušťka
(CLT)
tclt
[mm]
minimální tloušťka dřeva/
hloubka pro uchycení
t1, t2
[mm]
vrutyd > 8 mm: 3 ‧ d
d ≤ 8 mm: 2 ‧ d
10 ‧ d10 ‧ d
kolíkyd6 ‧ d5 ‧ d

Obr. 16
Obr. 16
Obr. 17
Obr. 17

Podélný spoj je možno provést pomocí příložky z jedné strany, a to u tloušťky panelů 62 a 84 mm (obr. 16) (popř. konstrukční detail KD 100 i, j), anebo tzv. falcem neboli podélným přeplátováním u tloušťky panelů 84 a 124 mm (obr. 17) (popř. konstrukční detail KD 110 d, h).

 

Doporučení pro montáž panelů v pohledové kvalitě

Obr. 18
Obr. 18

Při montáží panelů NOVATOP v pohledové kvalitě používáme vruty z vnější strany a stahovací ráčny v případě potřeby umisťujeme v dolní části panelů (obvykle bude zakryto podlahou) a poté z vrchní části, abychom nepoškodili pohledovou stranu. V případě pohledové kvality lze i kotvy montovat z vnější strany (obr. 18).

U svislých spojů můžeme buď nechat přiznanou spáru (obr. 19), anebo spoje zatmelit (větší pracnost a riziko prasklinek). Případné díry po vrutech zatmelíme a přebrousíme. V případě panelů s oboustrannou pohledovou kvalitou zapustíme spojovací vruty a poté je ošetříme krytkou anebo zatmelíme a přebrousíme.

Zajištění vzduchotěsnosti u pohledové kvality se provádí z vnější strany (vzduchotěsné pásky v místě spojů, popř. vzduchotěsné folie u přechodu stěn a stropů) (obr. 20). Úprava kolem oken a dveří: Můžeme nechat přiznané spáry (obr. 21), nebo na olemování a zakrytí spár použijeme nejlépe smrkové desky a lišty.

Obr. 19
Obr. 19
Obr. 20
Obr. 20
Obr. 21
Obr. 21

3. Montáž stropů NOVATOP ELEMENTS

Obr. 25
Obr. 25

Manipulace stropních elementů NOVATOP se provádí pomocí jeřábu (obr. 22). Elementy jsou již z výroby připraveny pro standardní zavěšovací systém pomocí 4 ks vratných zdvihacích popruhů (obr. 23), které je možno zajistit u dodavatele. Každý element je opatřen identifikačním štítkem s uvedením čísla pozice (obr. 24) a jednotlivé elementy se usazují podle kladečského plánu (obr. 25). Příprava kladečského plánu je velmi důležitou fází zejména u větších staveb, plán je potřeba konzultovat s projektantem, aby bylo dosaženo co nejhladšího průběhu montáže.

 
Obr. 22
Obr. 22
Obr. 23
Obr. 23
Obr. 24
Obr. 24

Obr. 26
Obr. 26

Před vlastní montáží doporučujeme rozměření staveniště a označení rastru elementu na místo uložení (např. stěna, lepené hranoly atd.). Elementy NOVATOP umisťujeme do konečné polohy pomocí jeřábu, přičemž dbáme na to, aby byl mezi elementem a popruhovým systémem dodržován úhel cca 60° (obr. 26). Je nutné dodržet minimální šířku uložení 40 mm na stěny NOVATOP SOLID, při uložení na jiné konstrukce je nutné individuální posouzení. Přesnou polohu zajistíme pomocí stahovacích ráčen popř. palicí, přičemž je potřeba brát v úvahu pozici žeber v elementu, aby nedošlo k jeho poškození.

Kotvení elementů NOVATOP je možné provést několika způsoby a závisí na konstrukci, na kterou jsou elementy ukládány.

V případě návaznosti na stěny NOVATOP SOLID v nepohledové kvalitě kotvíme stropní elementy ke stěnám ze spodní strany pomocí L profilů a stavebních vrutů odpovídající délky (obr. 27), anebo z vrchní strany u pohledové kvality (obr. 28). Podélný spoj stropních elementů zajistíme opět pomocí vrutů přes přesazení (obr. 29).

Obr. 27
Obr. 27
Obr. 28
Obr. 28
Obr. 29
Obr. 29

Pro zajištění vzduchotěsnosti spoje můžeme použít vzduchotěsnou fólii (protažení z vnitřní strany kolem stropního elementu a poté na vnitřní stranu navazujícího stěnového panelu dalšího patra, konce fólie přelepíme páskou (obr. 30)). Další možností je provést spoj z vnější strany opět s pomocí vzduchotěsné fólie přelepené páskami, anebo pomocí zafrézované příložky mezi dvěma patry, která se přilepí PU lepidlem (obr. 31). Další patro je poté vhodné klást na gumovou těsnící pásku z důvodu přerušení akustických mostů (obr. 32).

Obr. 30
Obr. 30
Obr. 31
Obr. 31
Obr. 32
Obr. 32

Upozornění

Při použití mokrých procesů během stavby (např. anhydritové podlahy) je důležité dostatečné větrání objektu, aby se na stavbě nedržela nadbytečná vlhkost, ale naopak je i důležité postupné vysoušení, aby nedošlo k nárazovému snížení vlhkosti (např. při použití elektrických vysoušečů). Doporučená vlhkost prostředí, ve kterém budou panely NOVATOP zabudovány, je 55 %. Záruka se nevztahuje na trhliny ve dřevu a vady, které vznikly v důsledku nízké vzdušné vlhkosti a nevhodného použití.

Pomůcky

Závěsné šrouby, excentrické závěsy (2 ks), vratné zdvihací popruhy (4 ks), jeřábnické popruhy, nastavitelné vzpěry pro zajištění ve svislé poloze (5 ks a více), vrtačky (vrtání do betonu, na šroubování závěsů a vrutů), stahovací ráčny (nejlépe 2 ks), vodováhu, pokud možno nivelační přístroj, žebříky, palice.

Upozornění: Mějte na paměti sled montáže. Pro euro tahače je nutno zajistit vjezd a výjezd na staveniště, pro zdvihací techniku je nutné definovat maximální zdvihané zatížení a dosah.

Materiál

Kotvy (L profil), šrouby s natloukací hmoždinou (popř. jiné), vzduchotěsná páska butylkaučuková, dřevěné podložky na podložení panelů.

Stavební vruty: Dual drive s talířovou hlavou (8 × 160, popř. jiné), torx: (6 × 60, popř. jiné) a další dle potřeby. Výplň do spojů: silikon, pur tmel, pur lepidlo, apod.

Závěsné šrouby
Závěsné šrouby
Excentrické závěsy (2 ks)
Excentrické závěsy (2 ks)
Vratné zdvihací popruhy (4 ks)
Vratné zdvihací popruhy (4 ks)

Jeřábnické popruhy
Jeřábnické popruhy
Račna
Račna
Kotvy (L profil)
Kotvy (L profil)

Ukázky uložení elementů NOVATOP

Uložení na základové pásy
Uložení na základové pásy
Uložení na betonový věnec a lepený hranol
Uložení na betonový věnec a lepený hranol
Uložení na ocelový průvlak
Uložení na ocelový průvlak

Uložení na lepené dřevěné hranoly
Uložení na lepené dřevěné hranoly
Uložení na stěny NOVATOP
Uložení na stěny NOVATOP
Uložení na rámovou konstrukci
Uložení na rámovou konstrukci


Videa z montáží jsou dostupná na www.novatop-system.cz
např. Dřevostavba jako stavebnice