opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Analýza modelu tesařského spoje

Předmětem tohoto článku je porovnávání numerických prostorových modelů tesařského spoje, konkrétně kolmého lípnutí. Numerický model tohoto tesařského spoje zahrnuje i materiálové nelinearity. Materiálový model dřeva předpokládá pružno-plastické a ortotropní – transverzálně isotropní chování dřeva. Konečněprvkové sítě se od sebe liší použitými prvky a jejich počtem, mapováním a lokálním zahuštěním sítě. Autoři sledovali počty uzlových bodů a prvků, rychlost konvergence výpočtu, přesnost řešení, symetrii a mapování prvků.

1 Úvod

Tento článek se zaměřuje na zkoumání tesařského spoje, a to konkrétně kolmého lípnutí. Spoj je složen ze dvou konstrukčních prvků – jednoho podélného a druhého příčného, viz obr. 1. Spojení lípnutím bývá obvykle zajištěno tesařskou skobou. Příčný konstrukční prvek je namáhán tlakem rovnoběžně s vlákny dřeva. Podélný konstrukční prvek je pak namáhán tlakem kolmo k vláknům dřeva.

Obr. 1. Tradiční tesařský spoj – kolmé lípnutí
Obr. 1. Tradiční tesařský spoj – kolmé lípnutí
 

Pevnost dřeva v tlaku kolmo k vláknům je výrazně nižší než pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny. Pro nejběžnější pevnostní třídu konstrukčního dřeva v České republice, značenou C24, jsou v normě ČSN EN 338 [1] uvedeny tyto charakteristické pevnosti dřeva:

fc,0,k = 21 (1) [MPa]
 

fc,90,k = 2,5 (2) [MPa]
 

kde fc,0,k je charakteristická pevnost dřeva v tlaku rovnoběžně s vlákny a fc,90,k je charakteristická pevnost dřeva v tlaku kolmo k vláknům. S ohledem na téměř desetinásobný rozdíl těchto charakteristických pevností dochází často v podélném prvku k překročení hodnoty pevnosti v tlaku kolmo k vláknům dřeva, a tím k nežádoucím lokálním deformacím (stlačení) tohoto prvku.

2 Konečněprvková síť modelu

Článek se zaměřuje na 21 numerických modelů tesařského spoje. Všechny výpočty jsou provedeny na stejném počítači, jehož hardware se skládá z CPU Intel Xeon E5-1650, 6 jader 3,2 GHz, RAM 16 GB. Numerické modely jsou vytvořeny v softwaru ANSYS 16.0, Academic. Všechny vstupní parametry, kromě konečněprvkové sítě, jsou ve všech zkoumaných numerických modelech stejné.

1_1
1_1
1_2
1_2

1_3
1_3
1_4
1_4

1_5
1_5
1_6
1_6

Obr. 2. Analyzované konečněprvkové sítě a jejich označení

Numerický model tradičního tesařského spojení – kolmého lípnutí obsahuje ortotropní pružno-plastické materiálové chování dřeva. Tento materiálový model předpokládá bilineární průběh poměrného přetvoření dřeva, viz Moses a Prion [2]. Obr. 2. uvádí různé typy konečněprvkových sítí a jejich označení. Jednotlivé sítě se od sebe liší typem, velikostí a počtem použitých elementů. Prvky SOLID45 a SOLID95 jsou použity pro mapovanou konečněprvkovou síť, kdežto prvek SOLID92 tvoří nemapovanou (free) síť. Použité prvky jsou znázorněny na obr. č. 3.

SOLID45 hex
SOLID45 hex
SOLID95 hex
SOLID95 hex
SOLID95 pent
SOLID95 pent
SOLID92 tetr
SOLID92 tetr

Obr. 3. Použité typy elementů

Tab. 1 prezentuje procentuální shodu výsledku jednotlivých typů konečněprvkových sítí s nejpřesnějším numerickým výsledkem a časy konvergence výpočtu. Hodnoceným výsledkem je velikost tlakové síly při svislém posunu 25 mm. U modelů 1_6_1 a 1_6_2 výpočet nekonverguje, a proto jsou uváděny časy pro 30 % 1 a 42 % 2 celkového výpočtu. Poslední číslice v označení sítí představuje délku hrany nejmenšího prvku (1 pro 20 mm, 2 pro 10 mm a 3 pro 5 mm). Modely se sítěmi 1_6_1 a 1_6_2 nejsou hodnoceny vzhledem k nekonvergenci numerického výpočtu.

Tab. 1. Hodnocení kvality konečněprvkové sítě
Číslo sítě1_1_11_1_41_2_11_3_11_4_11_5_11_6_1
Kvalita [%]75106102103106101
Čas výpočtu0:00:150:00:480:00:490:00:480:00:290:00:370:00:21 1
Číslo sítě1_1_21_1_51_2_21_3_21_4_21_5_21_6_2
Kvalita [%]93101101101101100
Čas výpočtu0:01:460:08:110:09:030:08:130:04:250:04:570:06:20 2
Číslo sítě1_1_31_1_61_2_31_3_31_4_31_5_31_6_3
Kvalita [%]98100100100100100100
Čas výpočtu0:22:015:58:245:03:215:18:572:14:441:53:3118:39:58

3 Symetrie numerického modelu

K urychlení výpočtu je využito symetrie modelu tesařského spoje. Na obr. 4. je vidět porovnání celého, polovičního a čtvrtinového modelu 1_5_2. Poloviční a čtvrtinový model využívá symetrie celého modelu podle jedné resp. dvou rovin. Při využití dvou rovin symetrie je výpočet více než 6× rychlejší než model bez využití symetrie viz tab. 2.

Obr. 4. Hodnocení kvality konečněprvkové sítěObr. 4. Hodnocení kvality konečněprvkové sítěObr. 4. Hodnocení kvality konečněprvkové sítěObr. 4. Hodnocení kvality konečněprvkové sítě
Tab. 2. Rychlost konvergence výpočtu s využitím symetrie modelu
Označení modelu1_5_11_5_1_symm21_5_2_symm2
Čas výpočtu [hh:mm:ss]0:05:300:02:450:00:51

Z obr. 5. je patrné, že se křivky závislostí posunu na síle u všech tří modelů shodují, a tudíž použití symetrie prostorového modelu nemá vliv na kvalitu výsledků.

Obr. 5. Hodnocení kvality konečněprvkové sítě
Obr. 5. Hodnocení kvality konečněprvkové sítě

4 Závěr

Použití prvků SOLID45 hex vede se vzrůstajícím počtem elementů, na rozdíl od prvků SOLID95 hex, k přibližování k přesnému výsledku zdola. Symetrické uspořádání prvků v porovnání s nesymetrickým uspořádáním stejných prvků (SOLID95 pent) nemá významný vliv na kvalitu výsledků a rychlost konvergence výpočtu. Použití prvků SOLID92 má za následek špatnou konvergenci výpočtu. Při vyšším počtu těchto prvků výpočet konverguje, avšak výpočet je časově náročný. V porovnání konečněprvkové sítě s prvky SOLID45 hex a SOLID95 pent se ukazuje použití prvků s vnitřními stěnovými uzly jako výhodnější. Model s prvky SOLID95 pent vykazuje lepší přesnost výsledků než model s dvojnásobně menšími prvky SOLID45 hex. Výpočet je navíc přibližně dvakrát rychlejší ve prospěch sítě s prvky SOLID95 pent. Uplatnění prvků SOLID95 pent je výhodné také v porovnání s prvky SOLID95 hex. SOLID95 pent totiž zachycují výsledky ve dvou dalších uzlových bodech. Výpočty obou těchto variant jsou časově téměř stejně náročné, přestože prvků SOLID95 pent je v porovnávané síti dvakrát více než prvků SOLID95 hex a výsledky výpočtu jsou přesnější. Model s lokálním zahuštěním sítě v místě spojení dřevěných prvků a použitím prismatických prvků SOLID95 pent se jeví jako nejvýhodnější z hlediska kvality výsledků a rychlosti výpočtu. Použití symetrie vede k výraznému urychlení konvergence výpočtu.

Poděkování

Tento příspěvek vznikl v rámci projektu Univerzitní centrum energeticky efektivních budov. Výzkum byl podpořen grantem SGS14/178/OHK1/3T/11.

Literatura

  1. ČSN EN 338 Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti. Český normalizační institut, Praha, 2010
  2. Moses D. M., Prion G. L.: Anisotropic Plasticity and Failure Prediction in Wood Composites. University Of British Columbia, Research Report, Vancouver, 2002
English Synopsis
Analysis model of carpentry joint

The aim of this article is to compare 3D numerical models of traditional timber joint. Numerical model of the subjected carpentry joint includes material nonlinearities. Material model of wood presume elasto-plastic behaviour and has orthotropic – transversal isotropic property. The finite-element meshes introduced herein differ one from other by element type and their quantity applied, type of mapping and local density of mesh. Number of nodes and elements, calculation convergence speed, FEM solution exactness, symmetry and mapping of elements are observed.

 
 
Reklama