Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bratislavské betonárské dny v teorii i praxi

V prvním týdnu měsíce listopadu se konal v bratislavském hotelu Austria Trend 12. ročník mezinárodní konference Betonárske dni (BD 2018). Tradiční akce katedry betónových konštrukcií a mostov stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenského národného komitétu přinesla celou řadu zajímavých momentů. Přinášíme malé ohlédnutí.

Široké spektrum přednášek, účast těch nejlepších osobností z oboru, vysoká návštěvnost, exkurze na stavbu multifunkčního komplexu Sky Park s nezapomenutelným výhledem na Bratislavu, a také dokonalý servis prestižního hotelu dával tušit, že se bude jednat o jednu z nejlepších akcí pro betonáře, stavitele, projektanty a architekty. Problematika poruch a rekonstrukcí se zde dostává do popředí zájmu i v souvislosti s novou výstavbou výškových budov. „Stále častěji se setkáváme s velkým počtem chyb, poruch i náhlých selhání budov a mostů bez účinku mimořádných zatížení. Chyby se často opakují, jako bychom byli nepoučitelní. Příčinou je kromě jiného i to, že projektanti nemají příliš velký zájem účastnit se podobných akcí,“ uvedl na úvod jeden z garantů a předseda vědeckého výboru konference prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
O důležitosti setkávání

Cílem bratislavských Betonárských dní je podle slov pořadatelů vytvořit příležitost pro setkávání odborné, informační a společenské setkání betonářské komunity. Binární digitální kód sociálních sítí nemůže nahradit osobní setkání a odbornou diskusi, podotýkají. Vědecký výbor složený z předních českých a slovenských odborníků sestavil zajímavý program členěný do několika sekcí, jehož součástí byly také komerční příspěvky. Hlavní referáty se týkaly většinou konkrétních budov a mostů, v jednotlivých sekcích se pak řešily betonové konstrukce, betonové mosty a tunely, spřažené betonové a ocelové konstrukce, nové materiály a technologie, navrhování a modelování betonových konstrukcí, rekonstrukce a zesilování konstrukcí, rekonstrukce a zesilování betonových mostů, certifikace, zkušebnictví a monitorování, sanace a revitalizace památkových staveb, normy, legislativa a také PPP projekty (způsob spolupráce mezi veřejnou a privátní sférou týkající se investic do infrastruktury a jejího provozu).

Přestože měly Betonářské dny v letošním roce velkou konkurenci, v květnu se konala celoslovenská konference Beton na Slovensku 2014-2018, podařilo se nám sestavit bohatý originální program. Generální partneři Amberg Eng. Slovakia, Doka, Doprastav, Dopravoprojekt, Geoconsult, Peri, SKSI, Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo a Váhostav-SK-Prefa umožnily svojí podporou zachovat vysokou úroveň setkávání betonářských odborníků,“ dodal Juraj Bilčík.

Komorní a slavnostní ráz dodaly celé akci i připomínka 100. výročí narození významného slovenského betonáře a skvělého pedagoga profesora Jozefa Trokana († 2002), který byl děkanem stavební fakulty a posléze i rektorem Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) a v roce 1968 také ministrem stavebnictví ČSSR, k slavnostní náladě přispělo i neméně významné vyhlášení výsledků soutěže s názvem „O cenu docenta Jozefa Zvaru za Najlepšiu diplomovú prácu v oblasti betónových konštrukcií a mostov v roku 2018“. Uděluje ji pravidelně Slovenský národný komitét a oceněny byly Ľubica Targošová (SvF ŽU v Žiline) za projekt „Mosty na privádzači Nižná ponad rieku Orava“ a Božena Morávková (SvF STU v Bratislave) za projekt „Most na D4 cez rieku Dunaj.“

Zajímavé stavby

Z šestapadesáti příspěvků uvedených ve sborníku vybrali organizátoři osmačtyřicet nejzajímavějších pro ústní prezentaci. V rozhovoru pak ocenil profesor Bilčík především ty, které zazněly v sekci Hlavní referáty. Jako první zmínil přednášku Ing. Daniela Kóňi, PhD., ze společnosti Prodis plus, který informoval o stavbě bratislavského multifunkčního komplexu Sky Park, navrženého světovým architektonickým studiem Zaha Hadid Architects.

Soubor rezidenčních a kancelářských věží přináší do nově vznikajícího centra Bratislavy dosud nepoznanou úroveň bydlení a kancelářských prostor. Tři obytné věže mají 31 nadzemních podlaží, 2 podzemní, a celkovou výšku 103,80 metrů. Při projekčních pracích se plně využívá technologie BIM (Building Information Modeling) už od obstarávání dokumentace pro stavební povolení, a to sdílením jednoho společného modelu mezi všemi účastníky procesu. Všechny konstrukce budov byly modelované tak, aby bylo jasné rozhraní mezi nosnou a nenosnou částí. V části projektu statiky se přes nastavení (views templates, filters, worksets...) zobrazovaly pouze nosné části a jejich popisy. Jedná se o propracovanou metodu, která je nejrychlejší a nejjednoznačnější z hlediska výsledku. Zapracovaní každé stavební úpravy je okamžitě sdílené mezi architekty a statiky, což s sebou může přinášet i jistá rizika, do společného modelu se totiž mohou přenášet i chyby. Riziko je vždy nutné eliminovat vhodným nastavením komunikačních procesů. Použitím BIM se výrazně zvýšila efektivita a rychlost výměny dat a jejich posuzování,“ uvedl ve svém příspěvku Daniel Kóňa, odkázal na internetové stránky projektu (zde) a pozval přítomné na staveniště multifunkčního komplexu Sky Park v Bratislave. Exkurze byla součástí konference a zájemcům se otevřel zcela úchvatný pohled na město z 30. patra společně s odborným výkladem, který poskytli zástupci projekční a realizační firmy.

Další zajímavou budovou, která by jistě stála za to vidět, je Varso Tower ve Varšave. Dosahuje výšky 230 metrů nad terénem, součástí je také 80metrový ocelový stožár a po dokončení bude s celkovou výškou 310 metrů nejvyšší budovou ve střední Evropě. Celkově má tři nadzemní a čtyři suterénní podlaží přímo napojené na podzemní nástupiště hlavního vlakového terminálu Warszawa Centralna, s nímž rovněž sdílí společnou podzemní stěnu. Koncepční design navrhla pobočka světoznámé architektonické kanceláře Foster+Partners. Popis podzemních a nadzemních častí nosné konstrukce věže, zakládaní, zabezpečení a těsnění stavební jámy, realizaci a postup výstavby včetně předpokladů návrhu a dimenzování železobetonových konstrukcí, dodatečně předpjatých stropních desek a ocelové konstrukce stožáru z hlediska přenosu svislých a horizontálních sil, požární odolnosti a postupu výstavby prezentoval na konferenci Ing. Peter Rozložník, PhD., ze společnosti HB Reavis Group a odkázal na stránky projektu, kde se můžete se stavbou seznámit podrobněji (zde).

Stejně jako architektura samotného tvaru budovy a fasády, také statické řešení potřebovalo takzvaně dozrát, bylo výsledkem mnoha diskusí. S určitostí mohu říci, že o železobetonovém skeletu s obvodovými sloupy ztužujícími jádro a dodatečně předpjatými stropními deskami se uvažovalo už od začátku projektu. Nejčastěji diskutovaným elementem bylo právě ztužující jádro, které zabezpečuje celkovou prostorovou tuhost věže a z důvodu projektové koordinace související s výtahy a ostatními profesemi TZB bylo předmětem neustálých změn. Po konečném definovaní se následně optimalizovaly tloušťky jeho stěn a také rozměry sloupů, jejichž návrh kromě jiného zohledňoval také požadavky na architekturu fasády. Všechny sloupy a stěny jader jsou navržené z třídy betonu C50/60 a na požární odolnost REI 180 v nadzemní části a REI 240 v podzemní části,“ uvedl mimo jiné Peter Rozložník.


O čem se dále hovoří

Stihnout na konferenci všechny zajímavé příspěvky se opravdu nedá, a tak je důležité vybírat pouze ty, které jsou profesi každého z návštěvníků nejbližší. Přesto by se dalo najít jedno společné téma, které se nejčastěji řešilo i v kuloárech – byly to normy a legislativa. Mluvilo se hlavně o druhé generaci eurokódů pro navrhování nosných konstrukcí staveb, která by měla platit v členských státech Evropské unie od roku 2022.

Technická komise TC250 připravila principy, které jednotlivé komise (tzv. SC 1 až 11) musejí respektovat při přípravě nových dokumentů. Měly by být jednodušší, menšího rozsahu stran a mají zahrnovat nové poznatky ověřené experimentálně,“ uvedl ve svém příspěvku prof. Ing. Ludovít Fillo, PhD., který pracuje v „podvýbore SC2 a pracovnej skupine WG1 pre navrhovanie betónových konštrukcií“, a dále podrobně seznámil s prvním návrhem, který bude zahrnovat také časti betónových mostů a nádrží (viz CEN/TC 250 N 1909-N 1250 POLICY GUIDELINES AND PROCEDURES. CEN, Brusel, 2018).

Za českou stranu pak prof. Ing. Milan Holický, Ph.D, DrSc., z Kloknerova ústavu ČVUT Praha seznámil přítomné s novým evropským dokumentem pro hodnocení existujících konstrukcí (CEN Technical Specification, TS), který navazuje na koncepci a technické požadavky Eurokódů. Konečný návrh dokumentu byl předložen v dubnu 2018. Obsahuje materiálově nezávislé pokyny pro všechny druhy konstrukcí včetně geotechnických součástí a libovolné druhy zatížení. Zahrnuje obecné zásady a pokyny pro postup hodnocení, aktualizaci dat, konstrukční analýzu, různé způsoby ověřování spolehlivosti (dílčí součinitele, pravděpodobnostní metody, analýzu rizik), hodnocení památkových objektů a možnosti zásahů do existujících konstrukcí. Ve svém příspěvku ukázal profesor Holický kromě definic i praktické příklady aplikace obecných pokynů při hodnocení existujících konstrukcí včetně panelových domů (viz CEN Technical Specification TS. Assessment of eXisting structures, CEN/TC 250, 2018).


Závěrečné hodnocení a pozvání na další akci

Celkově lze konferenci se závěrečnou exkurzí multifunkčního komplexu Sky Park Bratislava hodnotit jako vysoce profesionální a prospěšnou. Její výjimečnost tkví podle slov Juraje Bilčíka především v živé diskusi k předneseným příspěvkům. V kuloárech se kromě nových norem a legislativy řešilo i téma zodpovědnosti stavebních inženýrů při výkonu svého povolání. „Měli by být nejenom zárukou odolnosti, stability a bezpečnosti staveb, ale také eco-friendly. V této souvislosti se například mluvilo i o rizikách výstavby malých vodních elektráren na malých řekách, kde lze ohrozit jejich jedinečnou flóru a faunu,“ uvedl profesor Bičík a pozval na další podobné akce. „Betonárske dni se na Slovensku, na rozdíl od Česka, konají pouze v sudých letech. V lichých letech jsou to semináře s názvem Sanácie betónových konštrukcií a konají se v romantickém zámku v Smoleniciach. V zámku bývá více komorní atmosféra, která prospívá nejenom odborným diskusím, ale přináší přátelštější hovory. Už dnes se na toto setkání těším. Seminář se bude konat 5. a 6. 12. 2019. Rádi zde přivítáme i nové zájemce o problematiku sanace betonových konstrukcí. Podrobnosti najdete na www.zsbk.sk,“ uvedl na závěr náš průvodce konferencí Betonárské dny 2018 v Bratislavě profesor Juraj Bilčík.