Program PANEL 2013+ nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. PANEL 2013+ je určen pro všechny vlastníky bytových domů - družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům. Úvěr lze získat na bytové domy bez rozdílu technologie výstavby (panelové i cihlové bytové domy).

Žádosti o úvěr na opravy a modernizace bytových domů PANEL 2013 + se přijímají od 11. ledna

 • Pro koho je určen

  • Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby bytového domu.

   • družstva,
   • společenství vlastníků,
   • fyzické a právnické osoby,
   • města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.
   Úvěr lze poskytnout fyzické nebo právnické osobě, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, nebo bytu v domě. V domě, ve kterém vzniká společenství vlastníků jednotek, lze úvěr poskytnout i této právnické osobě. Domem budova s nejméně čtyřmi samostatnými byty, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, postavená na území České republiky.
 • Výše úvěru


  • Výše úvěru nesmí přesáhnout 90 %, resp. 75 % rozpočtových nákladů na opravy nebo modernizace, podle toho, zda se úvěr poskytuje dle podmínek de minimis, resp. dle podmínek notifikovaného režimu (podrobně viz nařízení Vlády ČR č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů.)
 • Podporovaná opatření

  • Část A
   Položka č.

   1. Odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby
   2. Odstranění statických poruch nosné konstrukce
   3. Oprava obvodového pláště a oprava styků dílců obvodového pláště
   4. Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí, výměna původních balkónů za nové balkóny nebo přebudování balkónů na lodžie i s případným zvětšením užitné podlahové plochy nového balkónu nebo lodžie v souvislosti s použitou stavební technologií
   5. Provedení dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště
   6. Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály
   7. Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, komíny atd.
   8. Vyregulování otopné soustavy
   9. Oprava nebo výměna hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny (silnoproud, slaboproud), zdravotně-technických instalací a plynu včetně výměny měřičů spotřeby

   Část B
   Položka č.

   1. Zřízení nového balkónu nebo lodžie, zasklení stávajícího balkónu nebo lodžie
   2. Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby
   3. Oprava protipožárních zařízení a konstrukcí
   4. Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí
   5. Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah, stěn a stropů ve společných prostorách, na chodbách, oprava schodišť a vstupního prostoru včetně schránek a osvětlení
   6. Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy, modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie, která může být spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles a výměnou nebo instalací nových měřičů spotřeby tepla
   7. Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody včetně instalace měřičů spotřeby
   8. Výstavba nové kotelny pro potřeby domu
   9. Instalace termosolárních panelů sloužících k výrobě tepla nebo teplé vody domu
   10. Zřízení, oprava nebo modernizace vzduchotechniky
   11. Zřízení nového výtahu, oprava nebo výměna výtahu stávajícího včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty
   12. Oprava nebo výměna vstupních dveří do bytu
   13. Oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotně-technických instalací a plynu
   14. Opravy nebo modernizace v bytě - výměna rozvodů, oprava podlah, stěn, stropů a výměna dveří
   15. Náklady na projektové práce, nutné posudky, revize, průkazy, audity, technický dozor stavebníka.
 • Žádost a čerpání úvěru

  • Žádost o úvěr obsahuje

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a datum narození, je-li žadatelem fyzická osoba,
   2. jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, identifikační číslo osoby a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo podnikání, liší-li se od adresy trvalého pobytu, je-li žadatelem podnikající fyzická osoba,
   3. obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, je-li žadatelem právnická osoba.

   K žádosti o úvěr žadatel přiloží

   1. doklad o vlastnictví domu nebo bytu, na jehož opravu nebo modernizaci má být poskytnut úvěr,
   2. prohlášení žadatele o tom, že ke dni podání žádosti o úvěr nemá splatný nedoplatek k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně,
   3. prohlášení žadatele, že v době podání žádosti a po dobu 3 let před podáním žádosti není a nebyl v úpadku či likvidaci ani mu úpadek nehrozí, nebyl a není proti žadateli veden výkon rozhodnutí, proti žadateli není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti žadatele nebo pro hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku,
   4. projektovou dokumentaci navrhované opravy nebo modernizace domu zpracovanou autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem činným ve výstavbě, pokud navrhovaná oprava či modernizace podléhá stavebnímu povolení či ohlášení nebo pokud požadavek na její zpracování vyplývá z právního předpisu,
   5. doklad prokazující výši energetické úspory,
   6. rozpočet, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na opravu nebo modernizaci domu, které jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení,
   7. doklad o podlahové ploše bytů v domě, na jehož opravu nebo modernizaci má být poskytnut úvěr,
   8. v případech, kdy stav domu prokazatelně nevyžaduje některou opravu nebo modernizaci uvedenou v části A přílohy k tomuto nařízení, potvrzení o této skutečnosti vydané osobou podle písmene d).

   Čerpání úvěru:
   Čerpání úvěru musí být zahájeno do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru. Oprava nebo modernizace domu musí být ukončena do 3 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru. Po dobu splácení úvěru, nejméně však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru, nelze užívat dům nebo byt k jiným účelům než k bydlení. Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012, v platném znění.

Program PANEL 2013+ vychází z nového nařízení Vlády ČR č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů.Současná situace v oblasti bytového větrání v ČR

16.2.2016 | ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Ing. Ivan Cifrinec, Ing. Michal Kubelka
V současnosti dosahuje vzduchotěsnost nových i zateplovaných staveb takových parametrů, že přirozené větrání infiltrací ani šachtové větrání bez nebo s „větracími hlavicemi“ není funkční. Proto se dnes používá výlučně větrání nucené. Protože se v zimě musí čerstvý vzduch ohřívat, je třeba z energetického hlediska použít větrání nucené se zpětným získáváním tepla.

Při pořízení i modernizaci výtahů se vyplatí v předstihu počítat s novou normou

1.1.2016 | Schindler CZ, a. s.
Výtahy odpovídající nové evropské normě, která posouvá jízdní komfort, ale především bezpečnost, od prosince 2015 nově nabízí společnost Schindler. Do vývoje a testování bezpečnostních prvků investovala více než 82 000 hodin.
starší zprávy >>>

Projektování ETICS podle nové ČSN 73 0810 bude jednodušší

4.12.2015 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Způsob zateplení po výšce objektu z hlediska volby tepelného izolantu se výrazně zjednoduší. Zrušeno bude rozdělení budov na stávající a novostavby z hlediska způsobu zateplení. Vyplývá to z dokončené revize ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.
Ilustrační obrázek, foto Regenerace bytového fondu a veřejných budov

Konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov

14.11.2015 | Centrum stavebního inženýrství a. s.
Tradiční konference v Hradci Králové se letos uskuteční v novém termínu 1. až 3. prosince. Novinkou v programu je i exkurze po významných revitalizacích městských budov v průběhu století města Hradec Králové, kterou připravil místní odborník, Ing. Bohumil Rusek.

Ani málo, ani moc. Ideálních třicet

1.7.2015 | Knauf Praha s.r.o., Ing. Jana Tulachová
Opustili jsme zavedený trend a běžnou nabídku velké hmotnosti pytle především s ohledem na vaše pohodlí a zdraví. Nosit na stavbě těžké 40kilogramové pytle není snadné. Proto v našem sortimentu již nově najdete pouze pytle s hmotností 30 kg a menší. Ostatní přínosy jsou už „jen“ bonusem.

Odlehčený podhled KNAUF D114L EASE usnadní práci při montáži

25.6.2015 | Knauf Praha s.r.o.
Firma Knauf uvádí na trh zcela nový typ podhledu, který je označován jako D114L EASE. Cílem nově navržené konstrukce podhledu D114 L bylo dosáhnout maximální efektivity a usnadnění práce při montáži s minimálním počtem použitých prvků všude tam, kde je požadováno pouhé dekorativní zakrytí stropů.

Kam kráčí tepelná ochrana budov?

10.6.2015 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Na konci května se na Štrbském Plese konala již 18. konference Tepelná ochrana budov, tentokrát s podtitulem Cesta k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Nabitý dvoudenní program nabídl ohromné množství přednášek, z nichž zaujaly zejména ukázky realizací staveb a praktických řešení detailů.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 18.09.2015 08:45

Požadavky na větrání obytných budov, snižování elektrické energie a systémy větrání

2.6.2015 | ebm-papst CZ s.r.o.
V současnosti platná legislativa je založena na zákonech a vyhláškách vycházejících ze směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. Větrání obytných budov u nás není ošetřeno žádným předpisem. Vzduch má sice jen malou tepelnou kapacitu, ale objemy vzduchu v budovách jsou velké.

Časté chyby u napojení oken a dveří na stěnu a zateplovací systém

25.5.2015 | Ing. Pavel Rydlo
Chybné napojení oken a dveří na nosnou stěnu a kvalitní zateplovací systém ETICS patří k nejvíce viditelným chybám na fasádách. Časté závady můžeme vidět jak pouhým pohledem, některé pak jen pomocí infrakamery.
diskuse: 1 příspěvek, 25.05.2015 12:03

Co je vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS)?

19.5.2015 | Divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Kromě okamžitých finančních úspor za náklady na vytápění má řadu dalších ekonomických a technických výhod.

Předsazená fasáda na panelovém domě

18.5.2015 | NOVABRIK CZECH, s.r.o.
Důležitými parametry při rozhodování o volbě nové fasády na panelovém domě v Berouně byly kvalitní zateplení a životnost. Všichni majitelé bytů se jednohlasně shodli na tom, že již nechtějí shromažďovat finance do fondu oprav na rekonstrukci fasády po několika letech.

Dodržujte základní pravidla pro zateplování šedým polystyrenem

18.5.2015 | Ing. Pavel Rydlo
Šedé izolační desky pěnového polystyrenu se zvýšeným izolačním účinkem se na našich stavbách vyskytují již od roku 2005. Za tu dobu se šedým polystyrenem zateplily miliony metrů čtverečních. Aplikační firmy k tomuto novému materiálu často přistoupily po svém – polystyren jako polystyren. Výrobci zateplovacích systémů bohužel také dlouhou dobu nevěnovali některým odlišnostem šedého polystyrenu dostatečnou pozornost a tak máme za sebou jak kvalitní reference, tak mírně řečeno rozpačité aplikace.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 24.05.2015 10:37

Hliníkové zakládací lišty na smetišti dějin

4.5.2015 | Ing. Pavel Rydlo
Také se vám stává, že se vám na stavební konstrukci něco podvědomě nelíbí, přestože daný materiál nebo detail skoro všichni používají? V tomto příspěvku se podíváme na jeden oblíbený stavební oxymóron a zeptáme se, proč se pro zateplení stěn desítky let používají těsně vedle sebe „nejlepší tepelný izolant a nejlepší tepelný vodič“.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 24.05.2015 10:40

Kupujete byt? Stavíte dům? Není ostudou přizvat technika na inspekci nemovitosti

3.5.2015 | Ing. arch. Oldřich Rejl, redakce ESTAV.cz
Při koupi nebo rekonstrukci nemovitosti na vás může číhat spousta technických i legislativních záludností. Není ostudou zeptat se odborníků. Investice do práce inspektora nemovitosti nebo nezávislého stavebního dozoru se vám většinou rychle vrátí.

Zateplením snaha o úspory nekončí

15.4.2015 | ENBRA, a.s.
Zateplení bytového domu je výrazným krokem k úsporám energie, po stavebních opatřeních však musí následovat také regulace a nové nastavení celé otopné soustavy v domě. Díky dobře provedené regulaci nebude v bytech docházet k přetápění a celková úspora nákladů na energii bude ještě vyšší. Ne všechny realizační firmy však následnou regulaci topení po zateplení objektu nabízejí a provádějí.

Jak zvýšit hodnotu a prodloužit životnost stavby poradí firma Revolt

13.4.2015 |
Tepelné ztráty jsou slabinou bydlení, kterou dlouho tolerujeme, přitom stačí jen zjistit možnosti efektivního hospodaření s energií a vybrat si tu nejvhodnější. Optimální řešení pro vaši domácnost vám nabízí firma Revolt, s. r. o. Má za sebou už celou řadu úspěšných projektů.

Nová generace inteligentních vodoměrů MULTICAL® 21 a flowIQ® 3100

30.3.2015 | Kamstrup A/S
Dánský výrobce inteligentních systémů pro měření spotřeb energií Kamstrup A/S, uvádí na trh vodoměry nové generace, s novými funkcemi a zcela přepracovaným rádiovým rozhraním. Díky tomu budete mít k dispozici více informací, které Vám usnadní správu Vaší sítě a jednotlivých odběrných míst.

Revitalizací domu si zajistíte úspory na desítky let dopředu

26.3.2015 |
Čím je váš dům starší, tím náklady na jeho údržbu a vytápění rostou. Opravy přibývají a zároveň také klesá jeho celková hodnota. Jak tomu zabránit? Problém omezené životnosti rodinného nebo panelového domu se dá vyřešit investicí do revitalizace. Existují způsoby, jak výrazně snížit náklady na zateplení, získat státní dotace nebo se dohodnout na výhodném financování od firmy Revolt.

Orosená okna, studené kouty - čím jsou problémy s vlhkostí způsobeny?

28.2.2015 | Ing. arch. Oldřich Rejl, Denisa Markovičová, redakce
Orosená okna, studené kouty místností, prochladlé ostění dveří - v zimních měsících typické projevy rozdílných teplot uvnitř a vně objektu. Když se k tomu přidá vyšší vlhkost v interiéru, začne se na takových místech probouzet život, se kterým bydlet nechceme - plísně.

Tmavé odstíny na zateplovaných fasádách

26.2.2015 | Baumit, spol. s r.o., Ing. Petr Lorenc
Trendem poslední doby se stala výrazná individualizace fasád. Současně je třeba zajistit poměrně vysoké tepelně-izolační vlastnosti obvodových stěn. Technicky i ekonomicky nejvhodnějším řešením bývá použití vnějšího kontaktního zateplovacího systému. Zde se však můžeme dostat do úzkých, neboť ne každý výrazný či sytý barevný odstín bývá pro použití na zateplovacích systémech vhodný.

další články

 
 

Aktuální články na ESTAV.czBrno získá scházející pozemky pro stavbu hokejové haly pro KometuJak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - vnitřní výnosové procentoNový design dveří splývá se stěnouRÁDCE 2017 – stavební příručka nejen pro stavební veřejnost