Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová Zelená úsporám vyhlášena

Nová Zelená úsporám je název nástupnického programu Zelené úsporám. V letech 2013 až 2020 bude poskytovat finanční podporu pro rekonstrukce a novostavby budov určených pro bydlení a budov plnících veřejnou službu. Podle výnosů z aukcí emisních povolenek se počítá až s 28 miliardami korun.

AKTUALIZACE: 13. 6. 2013 byla vyhlášena první výzva na rodinné domy.
Podrobnosti naleznete v aktuálním článku ZDE.

Program bude realizován vyhlašováním tzv. výzev k podávání žádostí o dotace na opravy a novostavby rodinných domů, bytových domů a budov veřejných služeb. Podpora bude mít formu přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Dotovat se budou výhradně komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti. Program má v současné době podobu návrhu, který bude projednávat vláda.

Oproti posledně zveřejněným informacím na začátku listopadu se v programu Nová Zelená úsporám předpokládá tzv. retrospektiva. V první výzvě na rekonstrukci rodinných domů bude poskytována podpora pro stavby, jejichž realizace začala již 1. ledna 2013.

Formy podpory Nová Zelená úsporám

Přímé dotace a výhodné úvěry pro ty, co nemají dostatek finančních prostředků nebo nedosáhnou na běžný komerční úvěr, budou určeny na realizaci opatření ke zlepšení tepelnětechnických vlastností obálky budovy – tepelná izolace stěn, střechy, podlahy nejnižšího podlaží a výměna oken –, dále bude podpora poskytována na výstavbu pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energie. Podporována bude také instalace řízeného větrání se zpětným získáváním tepla a nová regulace otopné soustavy.

Při komplexní realizaci snížení energetické náročnosti - tedy zateplení celé obálky – bude bonusem podporována i výměna zdroje tepla na tuhá fosilní paliva za jiný šetrnější zdroj: plynový kotel, kotel na peletky, tepelné čerpadlo nebo termické solární kolektory. Finanční podpora bude poskytována rovněž na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti, který bude součástí posudku prokazujícího splnění parametrů pro přidělení dotace.

Výše podpory

  • Podpora 25 % nákladů při snížení potřeby tepla na vytápění objektu pro bydlení alespoň o 40 %
  • Podpora 35 % nákladů při snížení potřeby tepla na vytápění objektu pro bydlení alespoň o 50 %
  • Podpora 50 % nákladů při snížení potřeby tepla na vytápění objektu pro bydlení alespoň o 60 %
  • Výstavba rodinného domu v pasivním standardu 400 tisíc korun
  • Výstavba rodinného domu s téměř nulovou spotřebou energie 500 tisíc korun

Ostatní novostavby budou podporovány také fixní částkou, a to na bytovou jednotku u bytových domů nebo na objekt veřejné služby za předpokladu instalace alespoň jednoho obnovitelného zdroje energie. Přesná výše podpory bude teprve upřesněna. Definice pasivního domu je dána požadavky ČSN 73 0540-2 (2011). V návaznosti na vývoj evropské legislativy je možné pozdější zpřísnění některých požadavků.

U objektů veřejných služeb bude míra podpory až 90 % z celkových způsobilých výdajů. Pro stanovení celkových způsobilých výdajů budou platit stejná pravidla jako u Operačního programu Životní prostředí. Výše podpory bude omezena pravidly veřejné podpory dle příslušného režimu. Pravidla opatření a podpory pro objekty veřejných služeb budou vytvořena tak, aby podpora mohla být využita při plnění požadavků evropské směrnice o energetické účinnosti.

Sledované parametry pro přidělení dotace

U jednotlivých hladin podpory rekonstrukcí budou určeny hraniční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla a měrné roční potřeby tepla na vytápění. Dosažení parametrů se bude dokládat odborným posudkem, jeho podobu a obsah bude definovat SFŽP. Jednou z částí posudku bude průkaz energetické náročnosti budovy pro původní a nový stav. Veškeré parametry obálky budovy a energetické náročnosti se budou určovat dle novely zákona 406/2000 Sb. a novely vyhlášky 148/2007 Sb. Osoby oprávněné zpracovat průkaz a posudek budou také definovány novelou jmenované vyhlášky.

Rozdělení peněz v programu Nová Zelená úsporám

Finanční prostředky budou rozděleny v poměru 70 % / 30 % ve prospěch objektů určených k bydlení, a to následujícím způsobem:

  • 55 % rekonstrukce objektů k bydlení
  • 15 % novostavby objektů k bydlení (pasivní domy, domy s téměř nulovou spotřebou energie)
  • 24 % rekonstrukce objektů veřejných služeb
  • 6 % novostavby objektů veřejných služeb

Větší důraz na objekty určené k bydlení plyne z faktu, že zejména vlastníci rodinných domů nemohou čerpat prostředky z jiných dotačních programů.

Další kroky v programu Nová Zelená úsporám

V prosinci bude probíhat mezirezortní připomínkové řízení, diskuze s odbornou veřejností a schvalování vládou. V lednu nebo v únoru bude následovat vyhlášení přesných podmínek programu Nová Zelená úsporám. Vypsání první výzvy pro příjem žádostí s celkovou předpokládanou podporou 1,4 mld. Kč se předpokládá v březnu 2013. Výzva bude určena pro opravy rodinných domů. V roce 2013 to bude jediná vyhlášená výzva.

Příjem žádostí by měl začít v srpnu 2013, přičemž žádat o dotaci bude možné i u staveb, které byly zahájeny již 1. ledna 2013. Na podzim by měly být vyplaceny první prostředky.

 
 
Reklama