Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Aplikace fasádních minerálních desek v ETICS

Zateplování fasád obytných domů se stalo již nedílnou součástí nové výstavby či rekonstrukcí. Za dobu realizace ETICS však došlo k posunu jak na bázi materiálové, tak technologické. V následujícím textu se budeme věnovat vývoji a novinkám v oblasti izolačních desek z kamenné vlny od firmy Rockwool.

Do roku 2000 se prakticky používaly pro zateplování objektů pomocí izolačních desek z kamenné vlny buď desky s podélným vláknem s TR 15 (prodávaný pod obchodním názvem Fasrock) či desky s kolmým vláknem (lamely) s TR 80 (prodávané pod obchodními názvy Fasrock L či dnes Fasrock LL). Hodnota TR značí pevnost desek v tahu (tzv. rozlupčivost a udává se v kPa).

Desky s kolmým vláknem se používají přednostně tam, kde chceme izolovat zaoblený povrch, neboť jejich konstrukce umožňuje bez problému ohýbání desek bez nutnosti nařezávání. Hodí se rovněž pro izolaci sloupů apod.

Součinitel tepelné vodivosti λD, jakožto ukazatel kvality izolačních schopností desek, je u desek Fasrock = 0,039 W/mK, dříve 0,040 W/mK, a Fasrock L či LL = 0,041 W/mK.

Výzkumní pracovníci firmy Rockwool od roku 1995 zkouší a testují desku nové generace, vyráběnou technologií dual density. Po důkladných testech a jejich vyhodnocení se deska začíná vyrábět v západní Evropě, např. v závodech v Německu a Švýcarsku. Na náročný západní trh byla uvedena deska Coverrock, která oproti klasickým deskám má podstatně lepší součinitel tepelné vodivosti (λD = 0,035 W/mK), má mimořádně tvrdý povrch, který umožňuje lepší přilnavost armovací hmoty a zvyšuje odolnost proti protažení desky hmoždinkou (tvrzená strana je opatřena logem). Deska je vyrobena ve třídě TR 10. Rockwool tímto řešením – desky vyráběné technologií dual density (dvojí struktura v průřezu = různé objemové hmotnosti) – odpovídá na zpřísněné tepelně technické požadavky. Deska díky vynikajícímu součiniteli tepelné vodivosti (asi 10% zlepšení oproti klasické desce) nabízí buď možnost použít menší tloušťku izolace, a tím i kratší hmoždinky, nebo při stejné tloušťce jako původní izolant poskytuje o 10 % lepší tepelně izolační vlastnosti. Dalším benefitem je zhruba o 36 % nižší objemová hmotnost, což znamená lepší manipulovatelnost, a tím zvýšení produktivity práce.

Obr. 1
Obr. 1

V roce 2007 vedení firmy Rockwool investovalo do technologie bohumínského závodu, který nyní zásobuje přednostně český a slovenský trh. Byla zde instalována nová technologie a od roku 2008 je vyráběna nová kvalitní deska pod názvem Frontrock Max E s technologií dual density (obr. 1). Její parametry jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1: Technické parametry produktu FRONTROCK MAX E
VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheňA1ČSN EN 13501-1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivostiλD0,036W.m−1.K−1ČSN EN 12667, 12939
Faktor difuzního odporuμ1DIN EN 12086
Napětí v tlaku při 10% stlačeníσ1020kPaČSN EN 826
Pevnost v tahu kolmo k rovině deskyσmt10kPaČSN EN 1607
Bodové zatíženíFmt250NČSN EN 12430

Poznámka: Konkurenční monodensity desky s TR 10 přišly na trh se zpožděním 1,5 roku. Rockwool, a. s., tak byl prvním výrobcem desek pro ETICS, který vyráběl v ČR a na Slovensku desku s λD = 0,036 W/mK.

V roce 2008 se po nutných certifikačních procedurách deska začíná dodávat do obchodní sítě a je postupně certifikována se stále větším počtem výrobců ETICS.

Trendy v oblasti zateplování v posledních letech v ČR:

 1. Postupně se zvyšuje tloušťka izolace (v návaznosti na zpřísňující se legislativu)
 2. Platí nová ČSN 73 2902 (Vnější tepelně izolační kompozitní systémy/ETICS – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem)
 3. Prováděcí dokumentace se vyskytuje minimálně – odpovědnost za provedení tak často přechází na realizátora
 4. Nastupuje zápustná montáž hmoždinek
 5. Nastupuje nová generace hmoždinek (minimalizují tepelné mosty)
 6. Nastupuje používání rozšiřovacích talířků u hmoždinek pro klasické desky (nejsou myšleny lamely)
 7. Zvětšují se rozměry tepelněizolačních desek (nejen klasické formáty 500 × 1 000 mm, ale i 600 × 1 000 mm a 600 × 1 200 mm)
 8. Často se vyskytují módní tmavé odstíny (obr. 2)
  Obr. 2
  Obr. 2
 9. Rozhodujícím a bohužel často jediným kritériem při realizaci ETICS je cena
 10. Vyskytují se firmy s velmi nekvalifikovanými pracovníky, kvalita prací jednotlivých firem se velice liší – tlak na cenu se nutně odráží v kvalitě

Tyto trendy nepřinášejí žádná realizační úskalí, pokud pracovníci podílející se na realizaci ETICS (od projektantů, přes TDI a realizační pracovníky) dodržují platné technologické předpisy pro realizaci ETICS a normy.

 
Obr. 3a
Obr. 3a
Obr. 3b
Obr. 3b

Přesto si dovolím upozornit na některá úskalí při realizaci, vyplývající z nových trendů:

 1. V ČR je v současné době certifikováno pět systémů pro zápustnou montáž (Bravoll, Ejot, Fischer, Hilti, Sto)
 2. Existuje zápustná montáž i pro hmoždinky s rozšiřovacím talířkem 90 či 100 mm (Bravoll, Ejot) – obr. 3a, 3b.
 
Obr. 4
Obr. 4

Tento typ osazení hmoždinek umožňuje díky většímu talířku:

 • využít bezkonkurenční hodnoty průtahu hmoždinky deskou, a tak minimalizovat počet hmoždinek při realizaci;
 • zrychlit proces kotvení;
 • minimalizovat tepelné ztráty u hmoždinek;
 • minimalizovat prokreslení hmoždinek na fasádě (obr. 4).
Obr. 5a
Obr. 5a
Obr. 5b
Obr. 5b

 

Poznámka: Certifikovaná zápustná montáž není odfrézování vrstvy tloušťky 2 cm pro osazení víčka (obr. 5a, 5b)!

 

Rockwool, a. s., ve spolupráci s výše citovanými výrobci hmoždinek provedl řadu měření za účelem zjištění hodnoty odolnosti protažení desky Frontrock Max E hmoždinkou. Množství výsledků (podložených protokoly ze zkoušek v akreditovaných zkušebnách) o hodnotách průtahu hmoždinky deskou Frontrock Max E slouží jako podklad projektantům při stanovení počtu hmoždinek. Projektanti mohou využít i kalkulačku pro stanovení počtu hmoždinek zjednodušenou metodou dle ČSN 73 2902, kde naměřené hodnoty jsou již implementovány. Kalkulačka je nyní upgradovaná a poskytuje vysoký standard obsluhy.

Při aplikaci hmoždinek příslušných výrobců ETICS je nutno postupovat v souladu s pokyny výrobce systému (ETICS).

Obr. 6
Obr. 6

Desky Frontrock Max E se obvykle nelepí celoplošně a převážně se používají v systémech mechanicky kotvených s doplňkovým lepením. V jednotlivých ETA je předepsáno minimální procentuální pokrytí desky lepidlem. V drtivé většině se jedná o 40 % plochy desky pokryté lepidlem. Vzorové umístění lepidla na desce je zachyceno na obr. 6.

Při tomto způsobu lepení desek se posuzuje odolnost ETICS na působení sání větru pouze u hmoždinek. Lepidlo plní spíše funkci „zabezpečení rovinnosti“ pro následnou aplikaci vnějšího souvrství – eliminuje povolenou nerovnost podkladu. Přídržnost lepidla z hlediska kotvení systému se neuvažuje, to pouze zvyšuje bezpečnost systému.

Lepení a procento pokrytí desky lepidlem má patrně i další důležitou funkci. To vyplývá z prvních měření prováděných CZB ČR na TAZUS. Z prvních výsledků je již dnes patrné, že vliv procentuálního pokrytí desek má zásadní význam na přenos smykových sil a odolnosti ETICS na tento typ zatížení!

Pokud jsou při realizaci použity módní velice tmavé odstíny (obr. 2), dochází vlivem enormně zahřívaného povrchu ETICS ke zvýšenému hydrotermickému namáhání (v podstatě smykovému namáhání), a není-li např. dodrženo předepsané minimální procentuální pokrytí lepidla na desce (obr. 6), mohlo by dojít ke vzniku trhlin. Je tedy nutné obzvláště dbát na správné pokrytí lepidla na izolantu! Je rovněž důležité, aby mechanické kotvy byly vždy osazeny dle zásady: Kde hmoždinka, tam lepidlo!

Pokud se používají větší rozměry desek, je nutno si uvědomit, že pokud se vychází z pokrytí desky lepidlem platného pro desky rozměrů 500 × 1 000 mm, tak při desce o rozměrech 600 × 1 000 mm (event. 600 × 1 200 mm) se snižuje spotřeba lepidla na 35,25 % (event. 32 %), což snižuje procentuální pokrytí o 12 % (event. 20 %) – viz tab. 2. Je tedy nutno procentuální pokrytí u desek větších rozměrů upravit! Např. na 3× průměr talíře 150 mm a šíři okrajového pásku celoobvodově zvětšit na 70 mm. Tím se dosáhne opět požadované 40% pokrytí i u desky o rozměrech 600 × 1 000 mm. Obdobný problém nastává i při použití hmoždinek (tab. 3).

Tab. 2: Procentuální pokrytí lepidla na deskách různych rozměrů
Certifikované pokrytí lepidla na desce [%]Skutečné pokrytí lepidla na desce [%]
Deska 500/1000 mmDeska 600/1000 mmDeska 600/1200 mm
404032,2532
Snížení pokrytí lepidla na desce [%]01220
U desek větších rozměrů dojde, dle stejného schématu rozmístění lepidla jako u desek 500/1000 mm, ke snížení procentuálního pokrytí lepidla v přepočtu na plochu 1 m2 (3 × terče o průměru 120 mm + celoobvodové pásy šíře 60 mm)

Zdroj: ROCKWOOL, a.s.


Tab. 3: Počet hmoždinek na deskách různých rozměrů
Projektovaný počet hmoždinek [ks/m2]Skutečný počet hmoždinek [ks/m2]
Deska 500/1000 mmDeska 600/1000 mmDeska 600/1200 mm
6654,166
886,665,55
U desek větších rozměrů dojde, dle stejného kotevního schématu jako u desek 500/1000 mm, k poddimenzování počtu kotev v přepočtu na plochu 1 m2

Zdroj: ROCKWOOL, a.s.

Co říci na závěr?

Potenciální úskalí při realizaci ETICS s deskami Frontrock Max E je pouze v kvalitě provádění či návrhu. Jako soudní znalec musím dodat: „…konečně tak, jako u všech jiných izolantů.“

Desky z kamenné vlny s Frontrock Max E (TR 10) jsou kvalitní, o čemž svědčí i neustále stoupající množství ETICS, které tyto desky bez problémů využívají. V Německu a Švýcarsku jsou desky stejné konstrukce využívány v ETICS více než 12 let, a to bez problémů. Zde ovšem není jediným kritériem hodnocení nabídky cena.

 
 
Reklama