Odborné recenzované články

Podlahy příčky povrchy / od 16.5.2011 do 6.5.2013


zpět na aktuální články       1  2  3   

Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu

Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu

6.5.2013 | Ing. Anna Benešová, Ing. Jan Vaněrek, Ph.D., prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., VUT v Brně, Fakulta stavební
Tento článek popisuje způsob modifikace standardně vyráběného dřevoplastového kompozitu při použití odpadních a druhotných surovin. Zároveň uvádí předpokládané zkoušky, které budou prováděny na vzorcích vyrobených inovovanou technologií výroby, která zajistí přesnější interpretaci výsledků.
Teplotní dilatace obkladových desek

Teplotní dilatace obkladových desek

22.4.2013 | prof. Mgr. Jan Toman, DrSc., Ing. Tomáš Korecký, Katedra Materiálového inženýrství a chemie ČVUT Praha
Součinitel délkové teplotní roztažnosti je další tepelně technický parametr (kromě součinitelů tepelné a teplotní vodivosti a měrné tepelné kapacity), který je důležitý pro aplikace konkrétních výrobků na stavbě.
Při jeho měření byl použit dilatometr, do kterého se vždy vložil trámeček o rozměrech cca 2 × 12 × tloušťka desky, postupně se zvyšovala teplota až do 1000 °C a měřila se změna délky a vypočítal se součinitel α.

Expertní systém pro hodnocení průmyslových podlah

Expertní systém pro hodnocení průmyslových podlah

18.2.2013 | doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
V příspěvku jsou popsány okolnosti, které často vedou ke složitým sporům o výslednou kvalitu zhotovené průmyslové podlahy. Kromě kvantitativních parametrů, jako je ohybová tuhost desky, přídržnost povrchové úpravy s podkladem nebo místní rovinnost, se pozornost vždy soustřeďuje na vzhled viditelného povrchu. V příspěvku je navržena metodika hodnocení, která by umožnila alespoň částečně kvalitové posouzení průmyslové podlahy jako celku objektivizovat a vytvořit tak všem zúčastněným stranám základ pro korektní jednání.

Studium vlastností popílku vznikajícího jako vedlejší produkt při výrobě cementotřískových desek

4.2.2013 | Ing. Tomáš Melichar, Ph.D., doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc., Ing. Miroslav Vacula
Článek je zaměřen na analyzování základních parametrů popílku, který vzniká jako vedlejší produkt při výrobě cementotřískových desek. Dále je provedena komparace s vybranými typy vedlejších energetických produktů. Konkrétně se jedná o testování těchto alternativních surovin z hlediska vybraných parametrů, které jsou podstatné pro následující využití v cementových kompozitech s organickou výztuží.

Poruchy povrchových úprav podlah v důsledku vzniku semipermeabilní membrány

28.1.2013 | doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
V příspěvku jsou uvedeny příklady závad, které souvisejí s nanášením difuzně neprostupných povrchových úprav na vlhký beton nebo beton, jímž může migrovat voda v kapalné či plynné fázi. Popsány jsou možné mechanizmy vzniku poruch.

Dlouhodobý trend u velkých formátů obkladových materiálů (2. část)

21.1.2013 | PhDr. Eduard Justa, soudní znalec v oboru obkladačských prací a stavební keramiky
Ve dvou dílech představujeme moderní velkoformátové obklady. V první části to byly možnosti jejich použití včetně způsobů pokládání, v druhé části problematika dilatací.

Dlouhodobý trend u velkých formátů obkladových materiálů (1. část)

14.1.2013 | PhDr. Eduard Justa, soudní znalec v oboru obkladačských prací a stavební keramiky
Ve dvou dílech představíme moderní velkoformátové obklady. V první části to budou možnosti jejich použití včetně způsobů pokládání, v druhé části pak problematika dilatací, lepidel a spárovacích hmot.

Diagnostika trhlin v průmyslových vsypových betonových podlahách

10.12.2012 | Ing. Luboš Taranza, Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Trhliny v průmyslových betonových podlahách se vsypovou úpravou jsou poměrně častým jevem. Jejich hodnocení závisí převážně na subjektivním názoru daných posuzovatelů. Nebývá výjimkou, že trhliny se objevují až po delším čase v řádech týdnů až měsíců po zhotovení podlahy. V čase se projevuje tendence jejich rozšiřování, a to až do tří let po zhotovení. Trhliny mají zásadní vliv na životnost průmyslové betonové podlahy. Pro stanovení způsobu údržby a opravy je rozhodující znalost důvodu vzniku trhlin a jejich přesná diagnostika.

Typické příklady reklamovaných poruch průmyslových podlah z nedávné doby

19.11.2012 | Ing. Petr Tůma, Ph.D., Betonconsult s.r.o.
Podlahy jsou dlouhodobě jednou z nejčastěji reklamovaných konstrukcí. Popsané příklady průmyslových podlah zde předkládám pro upozornění na stále se opakující závady a na jejich příčiny a zejména pro poučení se z provedených chyb, aby se na stavbách čtenářů pokud možno nevyskytovaly. Text uvádí tři příklady podlah, které autor v nedávné době posuzoval, buď na podnět uživatele objektů, nebo na podnět dodavatele stavby.

Inovace v technologii výroby překližkových materiálů

9.7.2012 | doc. Ing. Roman Réh, CSc., Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
Rozvoj stavebnictví vyžaduje vývoj zlepšených vlastností různých materiálů. Inovace vlastností materiálů přinášejí nákladové výhody oproti konvenčním řešením a mohou přinést i větší flexibilitu při realizaci výstavby. Ve stavebnictví se uplatňuje celá řada tradičních materiálů, mezi které patří i překližkové desky. Používají se jako konstrukční i jako pomocné stavební materiály. Jejich spotřeba ve stavebnictví a v jiných odvětvích neklesá, právě naopak - roste. Proto je zlepšování vlastností překližovaných desek a stabilizace vlastností v celé vyrobené sérii překližových desek v zájmu jak výrobců, tak i odběratelů.
lepené dřevo, struktura dřeva

Kontrola lepidel z hlediska jejich trvanlivosti

5.3.2012 | Ing. Jan Vaněrek, Ph.D., Ing. Anna Benešová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců
Využívání lepených dřevěných prvků se dostává do popředí zájmů u projektantů navrhujících dřevěné konstrukce, a to hned z několika aspektů. Kromě estetického hlediska lepených nosných prvků lze zmínit především dobré parametry únosnosti při relativně nízké objemové hmotnosti, dále možnost provádět atypické tvary konstrukcí a v neposlední řadě hledisko vyšší objemové stálosti prvků v porovnání s rostlým dřevem. Pro splnění všech těchto zmíněných aspektů je důležitá samotná výroba těchto lepených prvků, při které se kontroluje splnění technických požadavků dané výrobcem lepidla...

Technické konopí, alternativní plnivo cementotřískových desek

20.2.2012 | Ing. Šárka Keprdová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců
Technické konopí je velice perspektivní surovina, která se díky svým dobrým mechanickým a tepelně-technickým vlastnostem dostává do popředí zájmů při výrobě stavebních prvků. Velkou výhodou je především rychlá obnovitelnost a výtěžnost konopného pazdeří. Článek pojednává o použití pazdeří technického konopí jakožto náhrada plnivové složky cementotřískových desek.

Desky na bázi spékaných střepů pocházejících z recyklace lepených skel automobilů

13.2.2012 | Ing. Šárka Keprdová, Ing. Tomáš Melichar, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců
Příspěvek pojednává o možnosti zužitkování recyklovaných lepených skel pocházejících z automobilů při výrobě obkladů a dlažeb ze spékaného skla. Tyto nalézají mimo jiné uplatnění jako finální povrchy podlah jak pro běžné užití v interiéru, tak i aplikace v náročných podmínkách (exteriéru, chemické provozy, plavecké bazény atd.). Konkrétně je v článku podrobně analyzován soubor některých základních parametrů těchto deskových materiálů (pevnost v ohybu, nasákavost, pórovitost, délková teplotní roztažnost, povrchové opotřebení aj.).

Teorie a praxe u keramických obkladů stěn a podlah (2. část)

6.2.2012 | Ing. Hana Kotorová, Technický a zkušební ústav stavební v Plzni
V příspěvku, který jsme rozdělili na dvě části, uvádíme nejčastější dotazy, týkající se problematiky keramických obkladů. Ing. Hana Kotorová z Technického a zkušebního ústavu stavebního v Plzni upozorňuje na nejčetnější problémy, kterými může keramický obklad překvapit, pokud se podcení základní pravidla od specifikace až po dokončení práce, a také pokud teorie není v souladu s praxí.

Teorie a praxe u keramických obkladů stěn a podlah (1. část)

23.1.2012 | Ing. Hana Kotorová, Technický a zkušební ústav stavební v Plzni
V příspěvku, který jsme rozdělili na dvě části, uvádíme nejčastější dotazy, týkající se problematiky keramických obkladů. Ing. Hana Kotorová z Technického a zkušebního ústavu stavebního v Plzni upozorňuje na nejčetnější problémy, kterými může keramický obklad překvapit, pokud se podcení základní pravidla od specifikace až po dokončení práce, a také pokud teorie není v souladu s praxí.

Měření rovinnosti průmyslových podlah u nás a ve světě

28.11.2011 | Ing. Petr Tůma, Ph.D., Betonconsult s.r.o.
Srovnání české metody měření rovinnosti průmyslových podlah s metodami definovanými v německých normách (DIN), amerických normách (ASTM a ACI) a britském dokumentu (TR 34).

Kontrolní metody pro stanovení vlhkosti podkladních vrstev podlah

21.11.2011 | Ing. Petra Pochmanová, Ing. Ivan Misar, Ph.D.
Podkladní vrstva podlahy, ať už z betonové mazaniny či na bázi anhydritů, sice není na první pohled vidět, ale může významným způsobem ovlivnit konečný estetický dojem i funkčnost a životnost nášlapné vrstvy podlahy. V dnešní uspěchané době se technologické přestávky zkracují na minimum, často dochází k pokládce nášlapné vrstvy, ačkoliv podklad ještě není připraven. Je proto důležité zkontrolovat jeho připravenost (tj. vlhkost) před pokládkou finální vrstvy vhodným způsobem. Příspěvek představuje metody používané u nás i v zahraničí ke zjištění vlhkostního stavu podkladní vrstvy podlahy. U každé metody jsou představeny jak jejich výhody, tak i nevýhody a omezení.
diskuse: 1 příspěvek, 17.08.2015 10:02

Možnosti využití izolačních materiálů na bázi odpadních textilních vláken v podlahách

7.11.2011 | Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Bc. Jitka Hroudová, VUT Brno
Zajistit ekologickou likvidaci a případnou recyklaci starého a poškozeného oblečení je v praxi poměrně problematické. Problémem při likvidaci textilního odpadu je skutečnost, že oděvní odpad je směsicí přírodních a syntetických vláken. Příspěvek se věnuje možnostem vývoje a výroby izolačních materiálů na bázi odpadních textilních vláken a jejich následného uplatnění v novodobých podlahových konstrukcích.

Vliv dilatačních spár na poruchy dlažeb

11.7.2011 | doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.
Dlažba jako vodivý povrch terasy velmi často podléhá objemovým změnám – smršťování a roztahování. Podívejme se, jaký mají vliv dilatační spáry na poruchy dlažeb.

Poruchy podlah související s vlhkostí

16.5.2011 | Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Voda nezbytná v podlahových potěrech může být příčinou poruch nášlapných vrstev podlah. Poruchy podlah způsobené vlhkostí vznikají zčásti díky návrhu potenciálně rizikových konstrukcí, z části díky nesprávnému provedení detailů, či podvolení se tlaku na zkrácení nutných technologických přestávek.
zpět na aktuální články       1  2  3   
 
 

Aktuální články na ESTAV.cz„Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty od společnosti Wienerberger má své vítězeJak utlumit hluk ze stavebních prací? Postavte si stan!Na Vysočině přibylo do června 671 bytů, meziročně o 60 % víceZájem o státní půjčky na bydlení po prvotním náporu ochabl