Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-2002: Součinitel prostupu tepla (výpis z revidované ČSN 73 0540-2:2002)

Konstrukce vytápěných nebo klimatizovaných budov musí mít v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi ≤ 60 % součinitel prostupu tepla U, ve W/(m2.K) takový, aby splňoval podmínku U ≤ UN, kde UN je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla, ve W/(m2.K). Splnění této podmínky pro doporučenou hodnotu UN je vhodné pro energeticky úsporné budovy. Požadovaná a doporučená hodnota UN se pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C stanoví podle tabulky 3, pro ostatní budovy ze vztahu (4) v ČSN 73 0540-2:2002. Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla UN stanovená z tabulky 3 nebo vztahu (4) může být zvýšena do 31.12.2004 u jednovrstvých zděných vnějších stěn na 0,46 W/(m2.K) a do 31.12.2003 u nových oken na 2,0 W/(m2.K).

Jestliže při změnách dokončených budov nebo při jejich opravách výměnou a/nebo doplněním dosavadních konstrukcí nedojde ke změně tvaru budov, ani není možné změnit velikost jednotlivých konstrukcí, pak je možné ve výjimečném případě prokázat podle zvláštního předpisu, že splnění požadavku není technicky možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely. V tomto případě lze překročit jednotlivou požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla UN podle tabulky 3 nebo vztahu (4) nejvýše tak, aby prokazatelně nedocházelo k poruchám a vadám při užívání.

Pro konstrukce budov s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi > 60 % se postupuje podle čl. 5.2.4 normy.

Budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C, pro které platí tabulka 3, jsou všechny budovy obytné (nevýrobní bytové), občanské (nevýrobní nebytové) s převážně dlouhodobým pobytem lidí (např. školské, administrativní, ubytovací, veřejně správní, stravovací, většina zdravotnických) a jiné budovy, pokud je převažující návrhová vnitřní teplota θim v intervalu od 18 °C do 24 °C včetně.


Tabulka 3 - Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro budovy
s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20°C

Popis konstrukce Typ konstrukce Požadované hodnoty UN Doporučené hodnoty UN Součinitel typu konstrukce Činitel teplotní redukce
[W/(m2.K)] [W/(m2.K)] e2 [-] b1 [-]
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
Podlaha nad venkovním prostorem
Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace
Podlaha a stěna s vytápěním
lehká 0,24 0,16 0,8 1,25
těžká 0,30 0,20 0,8 1,00
Stěna venkovní
Střecha strmá se sklonem nad 45°
lehká 0,30 0,20 1,0 1,25
těžká 0,38 0,25 1,0 1,00
Podlaha a stěna přilehlá k zemině (s výjimkou podle poznámky 2)
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
0,60 0,40 0,8 0,49
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k částečně vytápěnému prostoru 0,75 0,50 0,8 0,40
Stěna mezi sousedními budovami
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
1,05 0,70 0,8 0,29
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,30 0,90 1,0 0,29
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,2 1,45 0,8 0,14
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,7 1,80 1,0 0,14
Okno a jiná výplň otvoru podle 4.6, z vytápěného prostoru
(včetně rámu, který má nejvýše 2,0 W/(m2.K))
nová 1,80 1,20 5,5 1,15
upravená 2,0 1,35 6,0 1,15
Dveře, vrata a jiná výplň otvoru podle 4.6, z částečně vytápěného nebo nevytápěného prostoru vytápěné budovy (včetně rámu) 3,5 2,3 6,0 0,66


POZNÁMKY

 1. Tabulka 3 odpovídá vztahu (4) pro převažující návrhovou teplotu vnějšího vzduchu θe = -15 °C a pro převažující návrhovou vnitřní teplotu θim = 20 °C.

 2. Pro konstrukce přilehlé k zemině do vzdálenosti 1 m od rozhraní zeminy a vnějšího vzduchu na vnějším povrchu konstrukce (měřeno podél systémové hranice budovy - viz obrázek 1) se uplatňují požadované hodnoty pro vnější stěny; ve větší vzdálenosti platí požadované hodnoty uvedené či stanovené pro podlahy a stěny přilehlé k zemině.

 3. Při cíleném využití sluneční energie, rekuperace tepla, nebo elektrické energie na vytápění a při návrhu nízkoenergetických domů je vhodné dosahovat 2/3 hodnot doporučených.

 4. Součinitel prostupu tepla U odpovídá průměrné vnitřní povrchové teplotě θsim sledované konstrukce; zahrnuje tedy vliv tepelných mostů v konstrukci obsažených (viz ČSN 73 0540-4). Vliv tepelných mostů v konstrukci lze zanedbat, pokud jejich souhrnné působení je menší než je řád zaokrouhlení požadovaných hodnot technického požadavku.

 5. Součinitel prostupu tepla U výplní otvorů se stanovuje včetně vlivu rámů a tepelných mostů mezi rámy a jejich výplněmi podle ČSN EN ISO 10077-1 nebo podle EN ISO 12567-1.

 6. Plnění požadavků na výplně otvorů se prokazuje návrhovými hodnotami, které se stanoví bez 15% přirážky na nízkou tepelnou setrvačnost (zohledňuje se až při výpočtu spotřeby energie).

 7. Při návrhu a ověření konstrukcí je vhodné uvažovat předpokládané změny užívání v průběhu životnosti budovy.

 8. U budov s odlišnými vytápěnými zónami ve smyslu ČSN EN 832 se požadavky stanovují pro každou vytápěnou zónu samostatně podle převažující návrhové vnitřní teploty vytápěné zóny.

 9. Sousední vytápěné byty se považují za prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně, sousední temperované byty a provozovny se považují za částečně vytápěné prostory a sousední občasně vytápěné byty a provozovny se považují za nevytápěné prostory podle tabulky 3.

 10. Není-li pod výplní otvoru otopné těleso, pak se pro výplň otvoru doporučuje snížit požadovanou hodnoty UN (viz také požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu).

 11. Při provádění změn užívaných budov v zimním období (např. nástavby, vestavby, přístavby) je nutné zajistit tepelnou ochranu i dočasně ochlazovaných konstrukcí tak, aby nedocházelo k jejich poruchám a vadám.


a) v úrovni terénu
 
b) méně než 1 m pod terénem


c) více než 1 m pod terénem
 
d) tepelně izolovaný chodník
Obrázek 1 - Stanovení vzdálenosti 1 m od rozhraní zeminy a vnějšího vzduchu (k poznámce 1)


Energetická náročnost budovy (výpis z revidované ČSN 73 0540-2:2002)
Energetická náročnost budovy vyjadřuje základní požadavek na úsporu energie budovy na vytápění jejím stavebním řešením. Hodnotí se měrnou potřebou tepla na vytápění budov eV, v kWh/(m3.a), podle zvláštního předpisu5.

Měrná potřeba tepla na vytápění budov eV podle zvláštního předpisu5 se požaduje splnit:
- u budov určených podle tohoto předpisu5,
- u novostaveb ostatních budov.

U změn budov, které nejsou určeny podle zvláštního předpisu5, se měrná potřeba tepla na vytápění budov eV doporučuje splnit, je-li to technicky možné a ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely.


POZNÁMKY

 1. Měrnou potřebou tepla na vytápění budov eV v kWh/(m3.a) se rozumí měrná spotřeba tepla za otopné období eV v kWh/(m3) uvedená ve zvláštním předpisu5.

 2. Měrná potřeba tepla na vytápění budov eV se stanoví výpočtovým postupem podle zvláštního předpisu5, jehož odkazy na podrobnější výpočty podle příslušných českých technických norem upřesňuje ČSN 73 0540-4.

 3. Energetická náročnost budov slouží k hodnocení budov za vzájemně srovnatelných podmínek, tedy za jednotných, zvláštním předpisem určených5, klimatických a provozních podmínek. Tím se liší od energetické bilance pro energetický audit3, která naopak musí při výpočtu podle ČSN EN 832 zohlednit místní klimatické a skutečné provozní podmínky, zpravidla odlišné od zvláštním předpisem určených5.


Normu lze koupit v prodejnách ČSNI, u smluvních prodejců ČSNI
nebo si ji objednat na www stránkách ČSNI.


Adresa ČSNI: Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10.

 
 
Reklama