Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Průběh požární prezentace vnějšího zateplovacího stěnového systému na bázi tvrzené fenolické pěny

Článek popisuje průběh požární prezentace vnějšího zateplovacího stěnového systému s využitím Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska z tvrzené fenolické pěny v systému společnosti Saint-Gobain Construction Products, divize Weber v prostoru požární zkušebny PAVUS ve Veselí nad Lužnicí.

Dne 27. září 2017 byla v požární zkušebně autorizované osoby PAVUS, a.s. provedena prezentace vnějšího tepelněizolačního kontaktního fasádního systému WeberTherm Plus Ultra (ETICS) s produktem Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska na bázi tvrzené fenolické pěny.

Předem je nutné zmínit, že tento systém je sám o sobě hodnocen třídou reakce na oheň B-s1, d0 s indexem šíření plamene po povrchu iS= 0 mm.min-1 a byl již úspěšně otestován požární zkouškou středního rozsahu dle ČSN ISO 13785-1 při zátěži 100 kW po dobu 30 min. Z toho vyplývající závěrem je, že systém může být aplikován na objekty s požární výškou do 22,5m bez provedení požárních pásů tloušťky 900 mm ucelenou sestavou třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (ČSN 73 0810 odstavec 3.1.3.3).

Nyní k vlastní prezentaci. Prezentace byla provedena na bázi zkušební metody podle podmínek ISO 13785-2 Zkoušky reakce na oheň pro fasády, Část 2: Zkouška velkého rozměru. Předmětem prezentace byl vzorek systému ETICS s otvorem v místě topeniště pece. Ve vzorku byly použity tepelněizolační desky na bázi tuhé fenolické pěny Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska tl. 140 mm.

Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska

Technické vlastnosti:

Součinitel tepelné vodisvosti λD0,021 W/(m.K) (tloušťka < 45 mm)
0,020 W/(m.K) (tloušťka 45-120 mm)
0,021 W/(m.K) (tloušťka > 120 mm)
Pevnost v tlaku≥100 kPa při 10% deformaci
Faktor difuzního odporu μ35
Objemová hmotnostca. 35 kg/m3
PovrchTextilie na bázi skla oboustranně
JádroTuhá fenolická pěna
Rozměry plošné1200 × 400 (mm)
Výrobní tloušťky 20-30-40-50-60-70-80-90-100 (mm)
120-140-160-180-200 (mm)
Úprava hranrovná
Rozměrová stabilita< 1 % (48h;-20,70, 70 °C;90%r.v.)
Reakce na oheňC, s2, d0
(B-s1, d0 v ETICS aplikacích)

Výrobcem fasádních desek Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska je Kingspan Insulation B.V., Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nederland.

Prezentace požární bezpečnosti zkušebního tělesa proběhla v otevřeném laboratorním prostředí zkušebny dne 27. září 2017 za těchto povětrnostních podmínek:

  • teplota okolního vzduchu 19 až 20 °C
  • relativní vlhkost vzduchu 54 až 64 %
  • rychlost větru 0,2 až 0,7 m/s
  • místní atmosférický tlak 977 hPa

Montáž zkušebního vzorku byla provedena firmou Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber, Praha, Česká republika. Zkušební těleso bylo zhotoveno na otevřeném prostranství požární zkušebny při okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a při montáži bylo průběžně dle potřeby chráněno před povětrnostními vlivy. Následoval 30denní proces zrání vzorku.

Předmětem prezentace bylo ověření chování fasádního systému s cílem zjištění jeho stavu po dobu 30 minut při požárním namáhání energií 3 MW. Celý systém byl osazen termočlánky podle následujícího schématu, které je uvedeno v Protokolu o zkoušce reakce na oheň.

Schéma rozmístění TC a DST na zkušebním tělese

Prezentace probíhala podle podmínek zkušebních předpisů, to znamená u všech výrobkových sestav bez ohledu na výrobce a ukončuje se, jakmile horní okraj zkušebního tělesa extenzivně hoří plamenem, nebo po 30 minutách; rozhodující je jev, k němuž dojde jako k prvnímu.

V průběhu prezentace bylo zjištěno, že fasádní systém splnil předpokládanou funkci tím, že v průběhu prezentace, tedy před koncem časového limitu 30 minut nedošlo k výše uvedenému jevu „horní okraj zkušebního tělesa extenzivně hoří plamenem“, dále nedošlo k plošnému šíření plamene po povrchu ani uvnitř vzorku a nedošlo k překročení limitních teplot vzorku během sledovaného časového rozpětí.

Průběhy teplot v Protokolu o průběhu zkoušky


Naměřené hodnoty teplot a vypočtené hustoty tepelného toku na zkušebním tělese

Průběh požární prezentace - začátek (1. minuta) a 30. minuta


Začátek (1. minuta) průběhu požární prezentace

30. minuta průběhu požární prezentace

Lokálně vznikly na plošném povrchu omítky v oblasti kolem otvoru pece dvě kaverny přibližného rozměru 10x10cm v místech intenzivního šlehání plamene z otvoru pece a přibližně 10 cm délky v části nárožní hrany nadpraží otvoru pece, které je rovněž testem extrémně namáháno.

Oba tyto jevy potvrzují nutnost řešit v rámci vlastní montáže sestavy následující:

  • v oblasti nároží nadpraží a ostění otvoru kontrolovat při montáži dokonalou celistvost nárožního systémového profilu včetně kvality nanášení povrchových vrstev a výztužné sklotextilie,
  • v ploše kontrolovat při montáži tloušťku a celistvost povrchového tmelu, kvalitu provedení výztužné sklotextilie a tloušťku a celistvost povrchové systémové omítky,
  • dodržet předepsané montážní postupy, zejména pak požadavky na povětrnostní podmínky a teploty vhodné pro provádění všech komponentů sestavy ETICS.

V článku byly použity materiály společnosti Kingspan Insulation B.V., Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nederland

Více informací o Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska najdete na stránkách www.kingspaninsulation.cz


Kingspan®, divize Izolací
logo Kingspan®, divize Izolací

Společnost Kingspan Izolace vyrábí a prodává vysoce kvalitní izolační desky pro obytné a užitkové budovy, které jsou vhodné i k dalším průmyslovým účelům v celé Evropě. V porovnání s tradičními izolačními materiály poskytují naše izolační desky nejvyšší ...