Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Správna skladba šikmej strechy s medzikrokvovou izoláciou nad obytným podkrovím

Pred úlohou navrhnúť či realizovať funkčnú skladbu šikmej strechy v súlade s požiadavkami na optimálne využitie priestoru, tepelnotechnickú pohodu a požiarnej bezpečnosť sme my všetci, ktorí pôsobíme v oblasti stavebníctva, stáli mnohokrát.

Podívejte se na webinář o skladbě šikmé střechyZ hľadiska statiky je ideálny subtílnej skladba nosnej konštrukcie daná krokvami v bežne používanej výške prierezu 140-180 mm. Oproti tomu odporúčaná robustná zložka bežného tepelného izolantu je stanovená tepelnotechnickou normou približne na dvojnásobok uvedenej hrúbky, teda od 280 mm vyššie.

Kam s tým?

Pokiaľ použijeme konvenčný materiál podľa odporúčanej hrúbky, priestor medzi krokvami bude vyplnený bezo zvyšku. Ďalších 150 mm tepelného izolantu takzvane „visí vo vzduchu“. Iste, ponúka sa riešenie v podobe v súčasnosti najviac preferovanej nadkrokvovej izolácie, ktoré je bezpochyby vhodné. Toto riešenie ale nie je možné použiť vždy, napríklad ak už prebehla montáž novej strešnej krytiny vrátane latovania a majiteľ objektu pochopiteľne odmieta ďalšie zásahy do jej celistvosti, ktorú nadkrokvová tepelná izolácia vyžaduje. Podobné problémy nastanú aj v prípade, že projektant stojí pred požiadavkami zástupcov pamiatkovej starostlivosti na zachovanie hrúbky strešného plášťa, respektíve nezvyšovanie jeho úrovne oproti susediacim objektom.

Porovnanie skladby šikmej strechy s izoláciou z minerálnej vlny so systémovým riešením Kooltherm K12 a Kooltherm K17
Porovnanie skladby šikmej strechy s izoláciou z minerálnej vlny so systémovým riešením Kooltherm K12 a Kooltherm K17

Optimálne riešenie s tepelnoizolačnými doskami na báze fenolovej peny

V tejto zložitej a zdanlivo neriešiteľnej situácii ponúka spoločnosť Kingspan® optimálne riešenie s pomocou využitia tepelnoizolačných dosiek na báze fenolové peny z radu Kooltherm®. Konkrétne odporúčame využiť dosky s typovým označením Kooltherm® K12 Rámová doska (fenolový izolant doplnený z oboch strán fóliou) a Kooltherm® K17 Interiérová doska (fenolový izolant vybavený z interiérovej strany netkanou textíliou na báze skla, z exteriérovej dokonalou parotesnou fóliou a neoddeliteľnou 12,5 mm SDK doskou).

Obe typové dosky sú dokonalým tepelným izolantom. Ich tepelnoizolačná schopnosť je približne dvakrát lepšia ako u tepelných izolantov z minerálnej vlny. Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti má hodnotu 0,020 W / (m⋅K) oproti takmer dvojnásobné hodnote udávanej u minerálnej vlny, začínajúci u najlepších produktov pre tieto aplikácie na hodnote 0,036 W / (m⋅K).

Hlavná výhoda: Viac priestoru a viac svetla v interiéri

Rad Kingspan Kooltherm® ponúka použitie inovatívnych tepelných izolantov v skladbe:

1) Strešná krytina; 2) Laty; 3) Kontralaty; 4) Poistná fólia; 5) Kingspan Kooltherm® K12 Rámová doska; 6) Krokvy; 7) Minerálna vlna; 8) Sádrokartonárske profily; 9) Kingspan Kooltherm® K17 Interiérová doska;
  1. Strešná krytina
  2. Laty
  3. Kontralaty
  4. Poistná fólia
  5. Kingspan Kooltherm® K12 Rámová doska
  6. Krokvy
  7. Minerálna vlna
  8. Sádrokartonárske profily
  9. Kingspan Kooltherm® K17 Interiérová doska

Toto inovatívne riešenie plní všetky vyššie uvedené požiadavky pri znížení hrúbky celej skladby plášťa oproti použitiu minerálnej vlny o cca 150 mm v priereze a cca 100 mm pri premietnutí do pôdorysu podkrovnej miestnosti.

Hlavnou a zrejmou výhodou systému je výsledná podoba tenkého strešného plášťa. Investor teda získa väčší priestor v obytnom podkroví a lepšie osvetlenie podkrovných priestorov vďaka subtílnemu osteniu strešných okien. V neposlednom rade je praktickou výhodou jednoduchá a funkčná aplikácie celého súvrstvia.

Splnenie podmienok pre požiarnu bezpečnosť stavby overené skúškami

Z hľadiska podmienok požiarnej bezpečnosti stavieb je popísané riešenie plne vyhovujúce regulačným požiadavkám platným v Slovenskej republike. Systém bol podrobený skúškam podľa európskych predpisov, spĺňa teda podmienky pre použitie v členských štátoch Európskeho spoločenstva. Skúšku vykonala autorizovaná osoba PAVUS a.s.

Protokol o skúške požiarnej odolnosti č. Pr-18-2.196 pre výrobok Vodorovná nosná konštrukcia, Drevená strešná konštrukcia v sklone 30 ° bola vyskúšaná podľa ČSN EN 1365-2. Klasifikácia je podľa skúšobného protokolu PK2-03_-18-011-C-0 stanovená R 45 / REI 30 minút.

Zostavu možno podľa podmienok ČSN 73 0802 tab. 12 a ČSN 73 0804 tab. použiť pre IV. respektíve aj pre V. stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku. Podrobnejšie technické údaje sú uvedené v protokole o skúške a v prípade potreby ich doloženia je možné ich doplniť do projektovej dokumentácie.

Konštrukcia pre šikmú strechu, ktorá na trhu chýbala

Vyššie popísaným riešením sa významne rozširujú aplikácie pre konštrukcie šikmých striech. Projektantom a investorom sa tak podstatne rozširuje možnosť realizácie stavieb. Výhodou tejto výrobkovej zostavy je nielen technické riešenie, ktoré bolo podrobené predpísaným skúškam, ale najmä ide o systém, ktorý rozširuje a dopĺňa o varianty, aké sa doposiaľ na trhu nevyskytovali. Spomínaný systém s produktmi Kooltherm® K12 Rámová doska a Kooltherm® K17 Interiérová doska si môžete objednať napríklad v stavebninách DEK.

Viac informácií nájdete na stránkach spoločnosti Kingspan Izolácie.
Kooltherm® K12 Rámová doska a Kooltherm® K17 Interiérová doska na stiahnutie.

Kingspan®, divize Izolací
logo Kingspan®, divize Izolací

Společnost Kingspan Izolace vyrábí a prodává vysoce kvalitní izolační desky pro obytné a užitkové budovy, které jsou vhodné i k dalším průmyslovým účelům v celé Evropě. V porovnání s tradičními izolačními materiály poskytují naše izolační desky nejvyšší ...