Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vliv vlhkosti a způsobu prozvučování cihel na výsledky jejich měření ultrazvukovou metodou

Výsledky měření ultrazvukovou impulsovou metodou jsou ovlivňovány řadou faktorů. Byl sledován vliv vlhkosti a způsobu prozvučování, přímého a polopřímého na výsledky měření. Vliv vlhkosti a způsob prozvučování cihel ovlivňuje výsledky měření různou měrou. Nejméně jsou ovlivňovány výsledky měření na vápenopískových cihlách a nejvíce naopak na pálených cihlách vyráběných z plastického těsta. Projevuje se zde synergický vliv stavu struktury (obsahu póru) a defektů ve střepu.

Pro vyšetřování zděných konstrukcí lze využít i ultrazvukovou impulsovou metodu. Pomocí ultrazvukové metody lze zjišťovat materiálové charakteristiky cihel (pevnost, modul pružnosti). Pro stanovení je však mít k dispozici vztah mezi parametrem z nedestruktivního zkoušení a pevností v tlaku s dostatečnou těsností korelace.

Výsledky měření ultrazvukovou impulsovou metodou jsou ovlivňovány řadou faktorů, délkou měřící základny, frekvencí sond, rozměry vzorků, vlhkostí, vnitřní struktura a její defekty apod. Při zkoušení cihel zabudovaných ve zdivu se vliv výše uvedených faktorů jednoznačně projeví. Byl sledován jednak vliv vlhkosti, jednak vliv způsobu prozvučování přímého (po délce a šířce cihly) a polopřímého (přes rohy cihel) na výsledky měření ultrazvukovou impulsovou metodou. Vliv vlhkosti a způsob prozvučování cihel ovlivňuje výsledky měření ultrazvukovou metodou různou mírou. Nejméně jsou ovlivňovány výsledky měření na vápenopískových cihlách a nejvíce naopak na pálených cihlách vyráběných z plastického těsta. Projevuje se zde synergický vliv stavu struktury (obsahu póru) a defektů ve střepu. Pro správnou interpretaci výsledků měření ultrazvukovou impulsovou metodou cihel zabudovaných v konstrukci je třeba tyto vlivy zohlednit.

1. Úvod

Pálené cihly jsou jedním z frekventovaných stavebních materiálů, a to především v historických stavbách. I v současné době je mnoho staveb ve stavu, kdy při jejich rekonstrukci je nutné provádět různá statická zajištění nebo zásahy ovlivňující jejich statiku. Tyto stavební úpravy vyžadují znalost materiálových vlastností.

Při vyšetřování stavebních materiálů v konstrukcích jsou využívány i různé nedestruktivní metody zkoušení, nejčastěji jsou to tvrdoměrná a ultrazvuková impulsová metoda. V největším rozsahu je využití těchto metod rozpracováno pro zkoušení betonů, a to jak v odborné literatuře, např. [4, 5, 7], tak i v technických normách (ASTM C597-09, ČSN EN 12504-4 [10], ISO 1920-7 [11].

Ultrazvuková impulsová metoda je využívána i pro hodnocení jiných materiálů, její využití pro hodnocení pevností cementů je uvedeno v práci [3] a pro stanovení pevností betonových dlažebních bloků v [2].

Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení cihel nebo zdiva je uvedeno v pracích [1, 6] Tyto studie se zabývají využitím ultrazvukové metody pro zjišťování materiálových vlastností cihel, jednak stanovením pevnosti cihel, jednak hodnocením parametrů zdiva. Zkoušky byly prováděny jak v laboratoři, tak i na reálných zděných konstrukcích. Měření bylo prováděno přímým prozvučováním, avšak údaje o vlhkostním stavu cihel a zdiva nejsou uvedeny. Ve studii [1] jsou uvedeny pevnostní vztahy pro určení pevnosti plných pálených a vápenopískových cihel; které vzhledem k malému rozsahu souboru dat (15/12) prezentují pouze existenci závislosti mezi rychlostí šíření ultrazvukového impulsu a pevností cihel v tlaku.

Obecně je známo, že výsledky měření ultrazvukovou impulsovou metodou jsou ovlivňovány řadou faktorů: vlhkost, vnitřní struktura a její defekty apod. Cihly zabudované ve zdivu mohou mít různou vlhkost, strukturu, ale i defekty související s technologií výroby, které jsou sice z hlediska jejich použití přípustné, ale je otázkou jak se uvedené vlivy projevují na výsledcích měření ultrazvukovou impulsovou metodou.

V článku jsou uvedeny výsledky měření a zkoušek, které byly zaměřeny na sledování vlivu vlhkosti a způsobu prozvučování na rychlost šíření ultrazvukového impulsu v pálených a vápenopískových cihlách plných o rozměru 290 (303) × 140 (145) × 65 (70) mm, se zaměřením na využití ultrazvukové metody při měřeních na reálných zděných konstrukcích.

2. Metodika zkoušení a základní charakteristiky cihel

2.1 Ultrazvuková impulsová metoda

Pro měření ultrazvukovou impulsovou metodou byl použit přístroj PUNDIT se sondami o vlastní frekvencí 82 kHz.

Uvedená frekvence sond byla zvolena z důvodu dosažení poměru délky vlny (λ) k nejmenšímu rozměru vzorku ve směru prozvučování (dmin) < 1, aby bylo eliminováno případné snižování rychlosti šíření ultrazvukového impulsu. Pro ověření zda tento poměr při zvolené frekvenci je dosažen byly z měřeného souboru cihel vybrány cihly různé kvality a provedena ověřovací měření rychlosti ultrazvukového impulsu.

Rychlost šíření ultrazvukového impulsu se pohybovala v rozmezí 1,1 až 3,6 km/s, těmto hodnotám odpovídá poměr λ / dmin, který je roven 0,14 resp. 0,44, tzn. uvedená podmínka byla splněna.

Měření byla prováděna přímým a polopřímým (šikmým) prozvučováním – druhý způsob prozvučování byl zvolen z důvodu, že ne ve všech případech lze provádět na cihlách zabudovaných v konstrukcích měření přímým prozvučováním. Nepřímé prozvučování, tj. měření na povrchu cihel nebylo prováděno, protože při tomto způsobu měření prochází ultrazvukové impulsy těsně pod povrchem cihly na kterém jsou umístěny sondy; při tomto způsobu měření není možné obsáhnout celou masu zkoušené cihly, tj. výsledky měření charakterizují pouze její podpovrchovou část, nikoli celý prvek.

Způsoby prozvučování cihel jsou schematicky znázorněny v obrázku 1a, b, c.

Měření pro každý směr prozvučování bylo prováděno ve 3 měřicích bodech.

Pří prozvučování po délce byly měřicí body ve vzdálenosti 25, 70 a 105 mm od hrany cihly; délka měřicí základny byla rovna délce cihly.

Pří prozvučování po šířce byly měřicí body ve vzdálenosti 30, 145 a 260 mm od hrany cihly; délka měřicí základny byla rovna šířce cihly.

Při prozvučování přes roh cihel (polopřímé prozvučování) bylo měření prováděno mezi body vyznačenými na kratší boční a podélné ploše (viz obr. 1c). Vzdálenost měřících bodů byla stejná jako při přímém prozvučování. Délka měřicí základny pro příslušné měřicí body byla vypočítána dle Pythagorovy věty.

Pro sledování vlivu vlhkosti byla prováděna pouze měření přímým prozvučováním po délce a šířce cihly.

Obrázek 1a) Přímé prozvučování po délce cihly
a) Přímé prozvučování po délce cihly
Obrázek 1b) Přímé prozvučování po šířce cihly
b) Přímé prozvučování po šířce cihly

Obrázek 1c) Polopřímé (šikmé) prozvučování přes roh cihly
c) Polopřímé (šikmé) prozvučování přes roh cihly
 

Obrázek 1. Schématické znázornění způsobů prozvučování cihel

Pro dosažení dobré akustické vazby byl využíván indiferentní gel používaný ve zdravotnictví. Délka měřicí základny byla zjišťována s přesností na 1 mm a doba průchodu ultrazvukového impulsu s přesností 0,1 μs. Rychlost šíření ultrazvukového impulsu byla vypočítána dle vztahu (1):

vzorec 1 (1)
 

kde je

V
rychlost šíření ultrazvukového impulsu,
L
délka měřící základny,
T
čas, který uplyne při průběhu impulsu měřící základnou.
 

Měření v každém měřicím bodu bylo prováděno dvakrát. V případě, že se naměřené hodnoty od sebe nelišily o více než 4 % vztaženo k menší naměřené hodnotě, bylo měření považováno za vyhovující. Jestliže se lišily naměřené hodnoty o více než 4 %, bylo provedeno další měření a použily se hodnoty, které od sebe nelišily o více než 4 %. Nebyla-li tato podmínka splněna, zkušební místo bylo vyloučeno.

2.2 Zkušební vzorky

Měření byla prováděna na plných pálených a vápenopískových cihlách.

a) Cihly plné pálené (CPP): jsou vyráběny různými technologiemi – lisováním a tažením; cihly vyráběné lisováním z období 1840-1900 (dále označované „LIS“); cihly vyráběné tažením z plastického těsta z období 1950–1990 (dále označované „PLAST“).

Struktura cihelného střepu obsahuje otevřené a uzavřené póry, trhlinky a mikrotrhlinky; jejich množství závisí na způsobu vytváření, sušení a pálení. Cihly vyráběné různými technologiemi se vyznačují i odlišnou strukturou.

b) Vápenopískové cihly (VPC): vyrábí se lisováním a následným autoklávováním ze směsi křemičitého písku, nehašeného vápna a vody. Mají kompaktní strukturu s méně defekty než pálené cihly.

2.3 Základní parametry cihel

Základní parametry cihel jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1
ParametrRozměr
[mm]
Objemová hmotnost
[kg/m3]
Pevnost v tlaku
[MPa]
Lisovaná CPP290×140×65
303×145×70
1519–183610,1–30,7
CPP tažená z plastického těsta290×140×651544–184612,5–36,2
290×140×651652–189424,0–50,1

2.4 Podmínky zkoušení

Cihly byly před zkouškou vysušeny do konstantní hmotnosti, pro sledování vlivu vlhkosti byly uloženy ve vlhkém prostředí, aby došlo k absorpci vlhkosti a následně nasyceny vodou.

3. Výsledky měření a zkoušek

3.1 Vliv vlhkosti na rychlost šíření ultrazvukového impulsu

Měření byla prováděna na 5 sadách vzorků. V tabulce 2 jsou uvedeny pro jednotlivé hodnoty vlhkosti cihel parametry související se změnou rychlosti šíření ultrazvukového impulsu, konkrétně:

W
vlhkost cihel při měření [%]
Vi
rychlost šíření ultrazvukového impulsu při dané vlhkosti [m/s]
ΔVi
rozdíl rychlosti šíření ultrazvukového impulsu při dané vlhkosti (vztaženo k vlhkosti suchého vzorku) [m/s]
δVi
rozdíl rychlosti šíření ultrazvukového impulsu při dané vlhkosti (vztaženo k vlhkosti suchého vzorku) [%]
ΔWVi
rozdíl v rychlostech na 1 % vlhkosti pro danou vlhkost [%].
 

Porovnání průběhu rychlosti šíření ultrazvukového impulsu pro jednotlivé druhy cihel v závislosti na vlhkosti je uvedeno v obrázku 2.

Tabulka 2. Parametry pro hodnocení vlivu vlhkosti cihel na rychlost šíření ultrazvukového impulsu
Druh cihlyW
[%]
Vi
[m/s]
ΔVi
[m/s]
δVi
[%]
ΔWVi
[%]
Vápenopísková cihla02989
4,23087983,30,78
7,631111224,10,54
12,731611725,80,45
CPP – lisovaná 1
(CPP-LIS-1)
02555
5,327081536,01,13
7,927321776,90,88
11,827862319,00,77
CPP – lisovaná 2
(CPP-LIS-2)
02140
5,522721326,21,12
9,422921527,10,76
12,923171778,30,64
CPP – vytvářená z plastického těsta 1
(CPP-PLAST-1)
01296
5,51387917,01,28
10,6142913310,30,97
17,5145616012,40,71
CPP – vytvářená z plastického těsta 2
(CPP-PLAST-2)
01818
5,119211035,71,11
8,819651478,10,92
12,6202220411,20,89

Porovnání průběhu rychlosti šíření ultrazvukového impulsu pro jednotlivé druhy cihel v závislosti na vlhkosti je uvedeno v obrázku 2.

Obrázek 2. Porovnání průběhu rychlosti šíření ultrazvukového impulsu v závislosti na vlhkosti jednotlivých druhů cihel
Obrázek 2. Porovnání průběhu rychlosti šíření ultrazvukového impulsu v závislosti na vlhkosti jednotlivých druhů cihel
 

3.2 Vliv způsobu prozvučování na rychlost šíření ultrazvukového impulsu v cihlách

Byly porovnávány hodnoty rychlosti šíření ultrazvukového impulsu při různém způsobu prozvučování.

V tabulce 3 jsou uvedeny rychlosti šíření ultrazvukového impulsu zkoumaných cihel (průměrná hodnota souboru, minimální a maximální hodnota), konkrétně:

VLC
rychlost šíření ultrazvukového impulsu – přímé prozvučování po délce vzorku
VŠC
rychlost šíření ultrazvukového impulsu – přímé prozvučování po šířce vzorku
VROH
rychlost šíření ultrazvukového impulsu – polopřímé prozvučování přes roh cihly
VLC+ŠC
rychlosti šíření ultrazvukového impulsu při přímém prozvučování
VROH1+2
rychlosti šíření ultrazvukového impulsu při polopřímém prozvučování
VB
rychlosti šíření ultrazvukového impulsu ze přímého a polopřímého prozvučování
 

Rozdíly v rychlostech jsou vyjádřeny pro jednotlivé způsoby měření průchodu ultrazvukového impulsu ve zkoušených cihlách byly vypočítány dle vztahů (2 až 6):

Rozdíl mezi V po délce a šířce cihly

vzorec 2 (2)
 

Rozdíl mezi V při měření přes rohy cihel

vzorec 3 (3)
 

Rozdíl mezi V při měření po délce a přes rohy cihel

vzorec 4 (4)
 

Rozdíl mezi V při měření po šířce a přes rohy cihel

vzorec 5 (5)
 

Rozdíl mezi rychlostí šíření ultrazvukového impulsu při přímém a polopřímém prozvučování

vzorec 6 (6)
 

Tabulka 3. Parametry pro hodnocení vlivu způsobu prozvučování na rychlost šíření ultrazvukového impulsu
Druh cihlyVápenopískováLisovanáVytvářená z plastického těsta
ParametrØMin.Max.ØMin.Max.ØMin.Max.
VLC [m/s]277121153018242014093394180311462835
VŠC [m/s]285622103137238014113382152510492337
VROH1 [m/s]295222493329247413573410161910082338
VROH2 [m/s]293321723278245613563413163710562261
VLC+ŠC [m/s]281421623078241613833378166410982586
VROH1+2 [m/s]294322423304246513573412162810322710
VB [m/s]287822023191243213383395164610652594
ΔLC/ŠC−3,0−7,62,40,2−11,411,015,2−2,824,1
ΔROH1/20,6−5,44,60,4−14,514,0−2,0−24,220,6
ΔLC/ROH1+2−6,1−9,60,1−2,0−13,112,79,7−2,528,2
ΔŠC/ROH1+2−3,5−5,61,0−3,7−13,118,7−6,7−29,326,5
ΔLC+ŠC/ROH1+2−4,6−7,3−0,3−2,1−7,37,62,3−10,528,0

4. Diskuse k výsledkům měření

V dalším je uvedena analýza poznatků o vlivu vlhkosti a způsobu prozvučování (přímé a polopřímé – šikmé) cihel na výsledky měření ultrazvukovou impulsovou metodou, zejména z hlediska zkoušení cihel zabudovaných v konstrukcích.

Byly zkoumány cihly plné pálené vytváření lisováním a tažením z plastického těsta a vápenopískové cihly.

4.1 Vliv vlhkosti cihel

Vliv vlhkosti na rychlost šíření ultrazvukového impulsu v pórovitých materiálech je obecně znám. V publikaci [8] se uvádí, že při změně vlhkosti betonu o 1 % se rychlosti šíření ultrazvukového impulsu změní o 120 m/s. Při měření cihel zabudovaných v konstrukcích nelze ovlivnit jejich vlhkost, proto je nezbytné znát, do jaké míry obsažená vlhkost ovlivní výsledky měření ultrazvukovou impulsovou metodou, pro správnou interpretaci výsledků měření.

Byl prokázán jednoznačný vliv vlhkosti na rychlost šíření ultrazvukového impulsu, který je však rozdílný pro různé druhy cihel, které se liší svojí vnitřní strukturou, jak je zřejmé z porovnání rozdílů rychlosti šíření ultrazvukového impulsu v obrázku 3.

Obrázek 3. Rozdíly v rychlosti šíření ultrazvukového impulsu přepočítané na 1 % vlhkosti
Obrázek 3. Rozdíly v rychlosti šíření ultrazvukového impulsu přepočítané na 1 % vlhkosti
 

U vápenopískových cihel se rychlost šíření ultrazvukového impulsu při zvýšení vlhkosti o 1 % zvýší o 0,5 až 0,8 %, u lisovaných pálených cihel o 0,6 až 1,1 % a u pálených cihel vytvářených z plastického těsta o 0,7 až 1,3 %.

Rozdíly ve vlivu obsahu vody pro jednotlivé typy cihel lze vysvětlit různou vnitřní strukturou a různým obsahem defektů, zejména mikrotrhlin, které se vyskytují u cihel pálených; nejvyšší četnost defektů struktury je u pálených cihel vytvářených z plastického těsta.

4.2 Způsob prozvučování cihel

Zkoumání vlivu směru prozvučování cihel na rychlost šíření ultrazvukového impulsu přímo souvisí s měřením cihel v konstrukci, protože tyto nejsou vždy přístupné měření přímým prozvučováním.

Při různém způsobu prozvučování cihel byly zjištěny různé rozdíly v rychlostech šíření ultrazvukového impulsu, které se v číselných hodnotách liší v závislosti od druhu zkoušené cihly, jak je zřejmé z porovnání průměrných, minimálních a maximálních percentuálních rozdílů pro přímé a polopřímé prozvučování uvedeném v obrázku 4.

Obrázek 4. Porovnání percentuálních rozdílů rychlosti šíření ultrazvukového impulsu při přímém a polopřímém prozvučování
Obrázek 4. Porovnání percentuálních rozdílů rychlosti šíření ultrazvukového impulsu při přímém a polopřímém prozvučování
 

Rozdíly v rychlostech jednoznačně souvisí s pórovou strukturou cihel a výskytem defektů ve struktuře. Nejnižší rozdíly byly zjištěny u vápenopískových cihel, které mají kompaktnější strukturu a minimum vnitřních defektů ve srovnání s pálenými cihlami.

Při prozvučování vápenopískových cihel při polopřímém prozvučování (prozvučování přes roh) (viz obr. 1c) je rozdíl v rychlostech minimální (0,6 %); větší rozdíl byl zjištěn mezi přímým a polopřímým prozvučováním – rychlosti šíření ultrazvukového impulsu byly při polopřímém prozvučování (prozvučování přes roh) vyšší o 4,6 % než při přímém prozvučování. Rozptyl rozdílů mezi přímým a polopřímým prozvučováním byl v rozmezí −7,3 % až −0,3 %.

U lisovaných pálených cihel jsou sice průměrné hodnoty rozdílů pro jednotlivé způsoby prozvučování nižší než u vápenopískových cihel, ale minimální a maximální hodnoty jsou podstatně vyšší; pro přímé a polopřímé prozvučování byly −7,3 resp. 7,6 %. Největší rozdíly v rychlosti šíření ultrazvukového impulsu byly zjištěny pro pálené cihly vytvářené lisováním; pro přímé a polopřímé prozvučování jsou minimální a maximální hodnoty rozdílů −10,5 resp. 28,0 %.

I v tomto případě lze identifikovat jako příčinu rozdílů v rychlosti šíření ultrazvukového impulsu rozdílnosti ve struktuře jednotlivých druhů cihel.

5. Závěr

Z analýzy poznatků o vlivu vlhkosti a způsobu prozvučování cihel vyplynulo, že výsledky měření cihel zabudovaných v konstrukci ultrazvukovou metodou jsou těmito faktory ovlivňovány v různé míře. Projevuje se zde synergický vliv vlhkosti a stavu struktury (obsahu póru) a defektů ve střepu.

Nejmenší rozdíly v rychlosti šíření ultrazvukového impulsu byly zjištěny u vápenopískových cihel, což lze vysvětlit jejich vyšší homogenitou ve srovnání s pálenými cihlami a také menším obsahem defektů ve vnitřní struktuře.

Nejvyšší rozdíly v rychlostech šíření ultrazvukového impulsu byly zjištěny u cihel plných pálených vytvářených z plastického těsta; důvodem je větší výskyt defektů ve vnitřní struktuře těchto cihel.

Ultrazvuková impulsová metoda je vhodná pro zjišťování pevnostních a pružnostních charakteristik cihel v případě, že tyto vykazují minimum defektů ve struktuře.

Pro srovnatelnost výsledků měření cihel v konstrukci je nezbytné používat stejný způsob prozvučování a frekvenci sond. Pro správnou interpretaci výsledků měření ultrazvukovou impulsovou metodou cihel zabudovaných v konstrukci je třeba tyto vlivy zohlednit.

Poděkování

Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. LO1408 „AdMaS UP – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie“ podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Národní program udržitelnosti I“.

Literatura

 1. Aliabdo, A. A. E., Elmoaty, A. E. M. A. Reliability of using nondestructive tests to estimate compressive strength of building stones and bricks, Alexandria Engineering Journal, 51/3 (2012) 193–203.
 2. Brozovsky, J., Matejka, O., Martinec, P. Concrete interlocking paving blocks compression strength determination using non-destructive methods. Conference Proceedings: Application of contemporary non-destructive testing in engineering (2005) 91–97.
 3. Brozovsky, J., Zach, J. Ultrasonic pulse method – the cement strength evaluation tool. Book of 2nd International conference on waste engineering management, Book Series: RILEM Proceedings 73 (2010) 314–323.
 4. Bungey, J. H. The Testing of Concrete in Structures. Surrey University Press, 2 ed., London (1989).
 5. Jones, R. The non-destructive testing of concrete. Mag. Concr. Res., 2. (1949).
 6. Kojima, T., Haya, H., Minegishi, K., Nguyen, R. T. Ultrasonic Velocity Measurement for Analysis of Brick Structure, 2008 IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings (2008) 398–401.
 7. Malhotra, V. N., Carino, N. J. Handbook on nondestructive testing of concrete. 2nd edition, USA: CRC Press, Switzerland (2004).
 8. Pavlík, A., Doležel, J. Nedstruktivní vyšetřování betonových konstrukcí, SNTL Prague, (1977).
 9. ASTM C597-09 Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete. ASTM International, United States (2009).
 10. ČSN EN 12504-4 Zkoušení betonu – Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu, Český normalizační institut, Praha (2002).
 11. ISO 1920-7 Testing of concrete – Part 7: Non-destructive tests on hardened concrete, International Organization for Standardization (2004).
 
Komentář recenzenta doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., autorizovaný inženýr a soudní znalec

Příspěvek navazuje na podobné téma, zpracované stejným autorem ve starším příspěvku „Využití ultrazvukové impulsové metody pro zjišťování pevnosti v tlaku různých druhů cihel“. Ultrazvuková impulsová metoda je jednou z nedestruktivních metod, která se prosadila nejprve v oblasti strojírenství. Dlouhá desetiletí se s ní však experimentuje i ve stavebnictví. Její nespornou předností je naprostá neinvazivnost, relativně nenáročné přístrojové vybavení a vysoká operativnost v laboratoři i v terénu. Metoda umožňuje provedení vysokého počtu měření aniž by došlo k poškození testovaného materiálu či prvku.
Nevýhodou metody je její „nepřímost“, tedy nezbytnost použití kalibračního vztahu k převodu/přepočtu zjištěné rychlosti ultrazvukových impulsů a měřeného parametru, kterým je obvykle pevnost hodnoceného materiálu.
Dalším omezujícím faktorem je silný vliv kvality kontaktů měřicích sond k testovanému materiálu (zkušebnímu místu).
Z původní představy, že by se ultrazvuková impulsová metoda stala nástrojem pro přímé hodnocení kvality materiálu, se ukázala jako nereálná. Ve stavebnictví je komplikací heterogenita struktury stavebních hmot, a to zejména betonu.
Současně však předností ultrazvukové impulsové metody je možnost hodnotit homogenitu materiálu a jeho mikrostrukturu statistickým vyhodnocením velkého počtu měření.
Posuzovaný příspěvek je cenným dokladem výše uvedených předností i slabin ultrazvukové impulsové metody.
Ultrazvuková impulsová metoda nemůže konkurovat přímému destruktivnímu stanovení pevnosti cihel. To je však proveditelné obvykle jen na velmi omezeném počtu zkušebních vzorků. Naopak UZ impulsová metoda nabízí možnost provést měření vysokou četností, a tak ověřit homogenitu konstrukčního prvku či materiálů.
V této souvislosti je třeba vždy vzít v úvahu aktuální vlhkost testovaného materiálu, která je jedním z faktorů, kterým je rychlost UZ impulsů významně ovlivněna.
Posuzovaný příspěvek tyto faktory kvantitativně analyzuje na třech typech zdicích prvků a ukazuje, jaký má vliv změna jejich vlhkosti i charakter mikrostruktury na hodnoty UZ impulsové rychlosti i jejich rozptyl.
Příspěvek je zajímavým vhledem do problematiky nedestruktivního hodnocení zdiva. Proto jednoznačně doporučuji jeho publikaci, která čtenáři umožní získat přesnější obraz o problematice hodnocení stavebních materiálů.

English Synopsis
The influence of humidity and the method to the results of the test with the ultrasound method

Results of the measurement ultrasonic pulse method are influenced by numerous factors. The influence of humidity and the method of sounding, direct and semi-direct on the measurement results was monitored. The influence of moisture and the method of transmission the bricks influences the measurement results by varying degrees. The least is influenced by the results of measurements on calcium silicate bricks and, on the contrary, on clay bricks made of plastic dough. Here shows synergistic effects of the state structures and defects in the head.

 
 
Reklama