opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nové poznatky a požadavky pro navrhování ETICS

Třináctý ročník konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov, která proběhla 21. a 22. listopadu, přinesl ucelený pohled na aktuální stav navrhování a provádění kontaktních zateplovacích systémů ETICS. Vedle dalších zajímavých témat a „povinných“ přednášek státních institucí se zateplovacím systémům z velké části věnovaly oba dny konference.

Novinky v oboru zateplování naznačila už i jarní konference Tepelná ochrana budov na Štrbském Plese. Na hradecké konferenci se problematice ETICS věnovali experti z Cechu pro zateplování budov, sdružení EPS, výrobců minerální vaty, nezávislí odborníci a zástupci výrobců zateplovacích systémů.

ETICS s tepelnou izolací z desek z minerálních vláken s nižší pevností v tahu kolmo k rovině desky

Milan Machatka z Cechu pro zateplování budov se věnoval užití ETICS z desek z minerálních vláken s podélnou orientací vláken s nižší pevností v tahu ve směru kolmo k rovině desky. Zvýšená pozornost při navrhování takových systémů je podle Machatky nutná z důvodu zvýšené druhovosti těchto desek v poslední době. Výchozí normou pro posouzení byla ČSN EN 1991-1-4, která platí od roku 2010. TR desky se brala jako horní mezní charakteristická hodnota odolnosti soudržnosti vnějšího souvrství ETICS s deskou. Stanoveny byly součinitele bezpečnosti z několika vlivů, přičemž jedním z nich byl vliv opakovaného zatížení větrem, zejména krátkodobými poryvy větru vyvolávající rázové zatížení a napětí. Tento účinek není v běžném výpočtu zahrnutý. Byly stanoveny výsledné součinitele bezpečnosti. Hodnota výsledného součinitele bezpečnosti činí 4,1 pro povrchově neupravované desky a 3,8 pro povrchově upravované desky při jejich výrobě. V případě ETICS z povrchově neupravovaných desek MW s podélnou orientací vláken s TR 7,5 lze při stanoveném součiniteli bezpečnosti uvažovat pro posuzování s návrhovou odolností na úrovni nejvýše 1,83 kPa. V případě ETICS z povrchově upravovaných desek ve výrobě lze potom uvažovat s návrhovou odolností na úrovni nejvýše 1,97 kPa.

Milan Machatka upozornil, že v případě ETICS z desek MW s podélnou orientací vláken a s TR 7,5 výsledky posouzení poukazují na časté významné riziko ztráty soudržnosti mezi základní vrstvou a deskou ve větrných podmínkách České republiky, které omezuje rozsah jeho použití. Už u rodinných domů může být takový ETICS vyloučen ve větrných oblastech II a III v kategoriích terénu I a II.

Tvarová a statická stabilita ETICS s ohledem na zvyšující se tloušťku izolantu z minerálních vláken

Ladislav Valeš se ve své přednášce věnoval problematice tvarové s statické stability ETICS, a to zejména s ohledem na vzrůstající tloušťku tepelného izolantu zejména z MW, to vše ve vazbě na požadavky směrnice ETAG 004:2013. Pro mechanicky upevněné ETICS s doplňkovým lepením, resp. pro skladby ETICS s izolantem s pevností v tahu kolmo k rovině desky nižší než 30 kPa, nemá aktuálně účinná směrnice ETAG 004:2013 zaveden systémový prvek pro zachycení zatížení od vlastní tíhy ETICS. To podle přednášejícího v praxi vede k opakovaně zjištěným poruchám charakteru svislého posunu celého souvrství ETICS. Riziko vzniku této poruchy aktuálně vzrůstá se zvyšováním návrhové tloušťky izolantu.

Ladislav Valeš uvádí, že v případě statického posuzování modelu mechanicky upevněného ETICS s doplňkovým lepením, kdy jediným systémově dimenzovaným nosným prvkem je mechanická kotva (v praxi obvykle plastová talířová hmoždinka) narážíme při posuzování schopnosti systému zachytit vlastní tíhu na administrativní bariéru, protože podle dříve účinné směrnice ETAG 014 i aktuálně účinné směrnice EAD 330196-00-0604:2016 se vyžaduje, aby se zatížení, přenášené mechanickou plastovou kotvou, omezilo pouze na tah od sání větru a aby vlastní tíha ETICS byla vynášena lepením. Protože se při ověřování mechanicky připevněných ETICS podle směrnice ETAG 004 únosnost doplňkového lepeného spoje mezi izolantem a nosným podkladem neověřuje a hodnoty smykové pevnosti izolantu (τ) a modulu pružnosti izolantu ve smyku (G) se nezjišťují, nemá projektant k dispozici pro posouzení statické a tvarové stability této skupiny ETICS základní údaje.

Podle Ladislava Valeše nejsou plastové talířové hmoždinky schopné v případě ztráty nosné funkce lepeného spoje mezi deskou z MW s podélnou orientací vláken a nosným podkladem dlouhodobě zabránit deformaci ETICS, která se projevuje postupným svislým posunem celého souvrství ETICS směrem dolů při současném vzniku charakteristických trhlin v povrchových vrstvách. Tyto poruchy přednášející dokladoval na fotografiích. Větší náchylnost k tvorbě těchto poruch je dána při větší tloušťce izolantu a jeho nižší kvalitě, při nevhodné vzájemné poloze hmoždinek a lepicích bodů – zejména pokud se jejich polohy míjejí, dále při zatékání srážkové vody do souvrství ETICS shora, např. při nevhodně navržené nebo provedené klempířské konstrukci na atice a také při zvýšeném teplotním namáhání souvrství ETICS s tmavým odstínem povrchové úpravy. Podle přednášejícího bude v budoucnu nutné doplnit u ETICS s izolantem z MW tl. nad 200 mm používané kotvy nějakými dalšími nosnými profily nebo jiným typem kotev. Výzkumy v této problematice již probíhají.

Změny v ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

Pavel Svoboda z Cechu pro zateplování budov představil změny v normě ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), které jsou platné od 1. 10. 2017. Přehled nejdůležitějších změn v normě je následující:

  1. Nově je v Předmětu normy uvedeno omezení plošné hmotnosti konečné povrchové úpravy omítkou nebo omítkou s nátěrem provedené vně tepelněizolačního výrobku a to hodnotou do 20 kg/m2.
  2. ETICS jako sestava ze stanovených součástí (průmyslově zhotovených výrobků) je již v normě jednoznačně definována jako stavební výrobek uvedený na trh jedním výrobcem (není již uváděn pojem tzv. ekvivalentu stavebního výrobku).
  3. Norma nově uvádí dodržení vzdálenosti nejméně 30 mm pro konstrukce a prvky, které se nacházejí v blízkosti vnějšího povrchu ETICS. Uvádí také vzdálenosti větší než 100 mm mezi vnějším svodem hromosvodu a vnějším povrchem ETICS, při které již není nutné provádět žádná další protipožární opatření daná v ČSN EN 62305 a v ČSN 73 0810 (v této především uplatnění tepelněizolačního výrobku z MW).
  4. Při napojení ETICS na rámy otvorových výplní norma nově stanovuje použití napojovacích lišt.
  5. Norma nově uvádí nejvyšší přípustnou hodnotu relativní vlhkosti vzduchu 85% a max. teplotu podkladu a součástí ETICS ve výši 30 °C, pokud dokumentace ETICS neuvádí jinak. Norma také upozorňuje na nutnou ochranu EPS s přídavkem grafitu (šedý EPS) před přímým slunečním zářením.
  6. Norma rozšířila doporučení o úpravu podkladu ETICS vhodným penetračním nátěrem a odstranění biotického napadení. Zakládací lišty se musí nově podle normy osazovat s mezerami 2 až 3 mm opatřenými spojkami. ETICS s tepelnou izolací z MW s podélnou orientací vláken musí být podle normy spojen minimálně ve 40 % s podkladem. Nově se nepřipouští spáry mezi tepelněizolačními výrobky větší než 5 mm. U desek EPS je mezery do této tloušťky přípustné vyplnit určenou výplňovou hmotou. Spáry lamel (desky MW s kolmou orientací vláken) musí být min. 50 mm od rohů otvorů. Desky z MW s podélnou orientací vláken nově podle normy nelze brousit.
  7. Novinky obsahuje norma i v kapitole kotvení: U lamel musí být použity hmoždinky s přídavným talířem. U některých podkladů norma stanovuje povinnost provedení zkoušky in situ pro stanovení charakteristické síly na mezi vytažení hmoždinky z nosné vrstvy podkladu.
  8. Novinky jsou i v krocích technologie provádění základní vrtsvy a konečné povrchové úpravy. Při přetažení skleněné síťoviny přes nároží a přes kout bez použití rohových lišt, musí být délka jejího přetažení 150 mm a přesah navazujícího pásu skleněné síťoviny musí být také 150mm. Nově norma uvádí doporučené velikosti zrna u strukturovaných omítek, případně jejich minimální tloušťku
  9. V doporučených hlavních předmětech kontroly u jednotlivých operací při provádění ETICS je nově uvedeno ověření výskytu případných trhlin v základní vrstvě, a to v čase před prováděním konečné povrchové úpravy. Aktualizovaná ČSN uvádí nově časový údaj pro údržbu ETICS (např. stanovenými ochrannými nátěry), a to obvykle po 15 letech.

Čtěte také: Provádění zateplovacích systémů a chyby v praktických příkladech

Navrhování ETICS z hlediska požární bezpečnosti

Několik přednášek se věnovalo také požární bezpečnosti ETICS. Pavel Zemene ze sdružení EPS představil jednak revizi normy ČSN 73 0810 a věnoval se požárnímu riziku různých systému ETICS, vlivu ETICS na šíření požáru do vyšších podlaží. Konstatoval, že nejslabším článkem na fasádě z hlediska požáru je otvorová výplň, ale na tu nejsou kladeny zdaleka takové požadavky jako na ETICS. Podle Zemeneho nevyplývá z dostupných analýz a statistik potřeba výrazného zvyšování požárních požadavků na ETICS. Přednášející zároveň konstatoval, že bylo doloženo, že u ETICS s tepelným izolantem z EPS se dosahuje prakticky stejná úroveň bezpečnosti života jako u ETICS, kde je izolantem MW. Odkazuje se na analýzu finského technického a výzkumného centra – VTT.

Pavel Zemene uvedl, že z požárních zkoušek ETICS, středně a velkorozměrových, s izolantem EPS vyplývá, že opatření platná v Německu, Rakousku a na Slovensku – čili horizontální bariéra A1/A2 šířky 200 mm vždy před jedno patro, bez vertikálních požárních bariér, jsou dostačující. Z dalších analýz uvádí, že není možné určit, zda tloušťka izolantu má vliv na požární vlastnosti, že použití požárního pruhu přímo nad otvor může zvýšit požární vlastnosti ETICS a že není možné určit, zda výška požárního pruhu má nějaký vliv na požární vlastnosti. Pavel Zemene vyzývá k nové úpravě ČSN 73 0810. Podrobný článek Pavla Zemene "Minulost, současnost a budoucnost požárních požadavků na ETICS" si můžete přečíst zde.

Čtěte také: Požární hledisko kontaktních zateplovacích systémů dle ČSN 73 0810:2016

Vladimír Vymětalík z Cechu pro zateplování budov představil zbrusu novou publikaci Navrhování a provádění ETICS z hlediska požární bezpečnosti. Publikace uvádí jednak základní požadavky na skladbu a konstrukci ETICS, názorně však také uvádí grafická řešení typických detailů s ohledem na splnění všech požadavků kladných na ETICS. Publikace je určena pro projektanty, technické dozory, zhotovitele a dotčenou stavební veřejnost, která v ucelené podobě dostává soubor informací potřebný pro správný návrh ETICS z hlediska požární bezpečnosti.

 
 
Reklama