Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vegetační extenzivní střecha s certifikací BROOF (t3)

Konstrukce zařazené do třídy BROOF (t3) nešíří požár a brání vznícení hořlavých částí skladby.

Nedílnou součástí práce projektanta či architekta při navrhování nových budov je zajištění požární bezpečnosti, a to pasivní i aktivní. Z hlediska pasivní požární ochrany musí každý projekt splňovat přísné požadavky na členění objektu do požárních úseků, řešení únikových cest, použití stavebních materiálů s odpovídající třídou reakce na oheň a navržení stavebních konstrukcí s požadovanou požární odolností. V případě aktivní požární ochrany se v interiérech většiny staveb musí nacházet elektronická požární signalizace, hasicí zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla, které v případě vypuknutí požáru oheň detekují a podílejí se na minimalizaci účinků požáru a následných škod. Výše uvedená problematika se zabývá požární odolností v případech, kdy dojde ke vzniku požáru uvnitř budovy. Samostatnou kapitolou v požární bezpečnosti staveb je odolnost proti vnějšímu působení požáru.

Odolnost proti vnějšímu působení požáru vyjadřuje schopnost bránit šíření požáru po povrchu konstrukce. Obecně jsou střešní konstrukce v ČR z hlediska šíření požáru střešním pláštěm rozděleny do dvou kategorií. Střešní pláště umístěné mimo požárně nebezpečný prostor patří do třídy BROOF (t1). Do třídy BROOF (t3) spadají střešní pláště v požárně nebezpečném prostoru. Požárně nebezpečným prostorem se rozumí plocha střechy, která je od vnitřního prostoru oddělena dveřmi, oknem nebo požárně otevřenou stěnou, případně se v blízkosti nachází elektrické zařízení. Konstrukce zařazené do třídy BROOF (t3) nešíří požár a brání vznícení hořlavých částí skladby. Podmínkou pro zařazení střešního pláště do uvedených tříd je jeho zatřídění podle klasifikační normy ČSN EN 13501-5:2017 na základě úspěšně provedené zkoušky konkrétní skladby střešního pláště v požární zkušebně. Pro zelené střechy nejsou v současné době přímo definované požadavky na požární parametry. Na vegetačním souvrství donedávna ještě žádná požární zkouška neproběhla. U zelených střech musí být zkouška provedena pro celou skladbu konkrétního vegetačního souvrství, která je umístěna na konkrétním souvrství střešního pláště.

Obr. 1 Protokol o zkouškách střechy vystavené působení vnějšího požáru
Obr. 1 Protokol o zkouškách střechy vystavené působení vnějšího požáru
Obr. 2 Ujištění o požární klasifikaci
Obr. 2 Ujištění o požární klasifikaci
Obr. 3 Leták – Zelená extenzivní střecha s certifikací BROOF (t3)
Obr. 3 Leták – Zelená extenzivní střecha s certifikací BROOF (t3)

Požární zkoušky vegetační střechy

První požární zkouška extenzivní zelené střechy v České republice, během které se zkoušela odolnost proti vnějšímu působení požáru, se konala v prosinci 2019 ve zkušebním ústavu PAVUS ve Veselí nad Lužnicí. Předmětem zkoušky byla extenzivní zelená střecha ISOVER.

Byla zvolena metodika Zkouška 3: Metoda s hořícími hraničkami, větrem a přídavným sálavým teplem. Předmětem zkoušky byly 2 totožné vzorky zelené střechy ve sklonu 5 ° s půdorysnými rozměry 1200×3000 mm. Montážní skladba od vrchní vrstvy zahrnovala:

  • rozchodníkový zelený koberec z rostlin rodu Sedum předpěstovaný
  • střešní substrát ACRE extenzivní (10 mm)
  • hydrofilní minerální vlna ISOVER Flora (50 mm)
  • nopová folie Platon DE25 (23 mm)
  • separační geotextilie (300 g/m2)
  • hydroizolační fólii Fatrafol 818/V-UV (1,5 mm)
  • sklovláknitá textilie (120 g/m2)
  • polystyren ISOVER EPS 200 (2×100 mm)
  • parotěsná zábrana z asfaltového pásu Guttabit V60 S30 (3 mm)
  • normový podklad z dřevotřískové desky

V průběhu zkoušky byly oba vzorky vegetační střechy vystaveny sálavému teplu z radiačních panelů a požáru z hraniček umístěných na rozchodníkovém koberci. S přibývajícím časem a zvětšující se intenzitou požáru rostliny v oblasti kolem hraniček postupně hnědly a černaly. V průběhu zkoušky rostliny nehořely, na ploše střechy se nevyskytl žádný plamen, došlo pouze k velmi slabému vývinu dýmu. Zasažená plocha rozchodníkového koberce se postupně zvětšovala. Zkouška byla ukončena ve 31. minutě. Po ukončení zkoušky bylo patrné, že je ohněm poškozený rozchodníkový koberec v místech, kde byly umístěné hraničky. Po otevření vzorků bylo patrné, že předpěstovaný rozchodníkový koberec byl v nejvíce namáhaných místech poškozen v celé své tloušťce. Plameny se tedy dostaly k minerálnímu substrátu, ten ale nebyl požárem vůbec zasažen a poškozen. Z chování zkušebních vzorků při zkoušce vyplývá, že jedinou poškozenou vrstvou byl pouze Rozchodníkový koberec.

Obr. 4 Příprava vzorku
Obr. 4 Příprava vzorku
Obr. 5 Příprava vzorku
Obr. 5 Příprava vzorku
Obr. 6 Kompletní vzorek před zkouškou
Obr. 6 Kompletní vzorek před zkouškou

Certifikace BROOF (t3) platí pro extenzivní vegetační střechy s hydrofilní vlnou ISOVER pro všechny typy budov (rodinné a bytové domy, administrativní budovy, budovy s občanskou vybaveností, výrobní haly, …). Certifikát je možné vystavit pro střechy se sklonem do 10 ° a plochou do 1 500 m2. Pro větší plochy je nutné zelenou střechu rozdělit pomocí dělících pásů na menší celky. Certifikaci BROOF (t3) splňují extenzivní vegetační střechy se shodnou skladbou, která byla testována během požární zkoušky. V této skladbě je možné provádět úpravy, které jsou součástí Protokolu o zkoušce. Ve skladbě vegetačního souvrství může být nahrazena vrstva předpěstovaného rozchodníkového koberce za rozchodníkové řízky. Extenzivní substrát může být od libovolného dodavatele, ale musí splňovat maximální povolený obsah organických látek 8 % a tloušťka vrstvy substrátu nesmí přesáhnout 100 mm.

Desky z hydrofilní vlny ISOVER Flora jsou první vrstvou, u které je možné přesně definovat třídu reakce na oheň a všechny další fyzikální vlastnosti. Desky ISOVER Flora jsou vyrobeny z minerálních, čedičových vláken. Obdobně jako všechny ostatní tepelné izolanty z čedičových vláken patří do třídy reakce na oheň A1, jsou tedy nehořlavé. Všechny další vrstvy pod touto hydroakumulační vrstvou lze libovolně zaměňovat a/nebo odstraňovat a/nebo doplňovat oproti odzkoušeným vrstvám při zkoušce. Výběr materiálu tepelné izolace a její tloušťky, výběr typu hydroizolace, použití nopové fólie, separačních vrstev je tedy možné řešit individuálně, v závislosti na technickém řešení a požadavcích architekta/projektanta nebo investora.

V případě certifikace střešního pláště BROOF (t3) je nutné dodržovat pravidelnou kontrolu střechy s frekvencí alespoň 2× ročně. Během této kontroly je nezbytné provést předepsanou údržbu a péči o vegetaci, odstranit náletové rostliny a nežádoucí předměty a zkontrolovat střešní vtoky.

Obr. 7 Průběh zkoušky
Obr. 7 Průběh zkoušky

Ujištění o požární klasifikaci pro extenzivní zelenou střechu

Technické oddělení ISOVER bude na základě požadavku od klienta nebo investora vystavovat Ujištění o požární klasifikaci pro extenzivní zelenou střechu, která bude splňovat požadavky certifikace BROOF (t3). Součástí dokumentu budou identifikační údaje o stavbě a objednateli, popis konkrétní skladby střechy, čísla protokolů požárních zkoušek, požární klasifikace, podmínky použití a podpis s razítkem odpovědné osoby.

Kontakt:

Centrum technické a obchodní podpory Saint-Gobain
https://www.saint-gobain.cz/cop/

Bezplatná telefonní linka: 800 476 837 (800 ISOVER)

Mail: technickedotazy@isover.cz


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover

Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.