Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Na Štrbském plese se opět sejdou experti na tepelnou ochranu budov

Konference Tepelná ochrana budov 2019

Konference Tepelná ochrana budov se koná 23. a 24. května tradičně v hotelu Patria na Štrbském plese ve slovenských Tatrách. Dvoudenní program pod odbornou garancí Ing. Jiřího Šály, CSc., a prof. Ing. Zuzany Sternové, PhD., zaplní přednášky s tématy tepelné ochrany a energetické náročnosti budov. Na příjemné setkání, které se koná každé dva roky, Vás zve i TZB-info jako mediální partner.

Hotel Patria, Štrbské pleso © shaiith - Fotolia.com
Hotel Patria, Štrbské pleso © shaiith - Fotolia.com

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ŠÁLA-MODI, spol. s.r.o., Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vás pozývajú na

20. medzinárodnú konferenciu
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019
Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov

Konferencia sa bude konať v dňoch 23. - 24.5.2019 vo Vysokých Tatrách - na Štrbskom Plese v hoteli Patria.

Tematické okruhy konferencie

  1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov
  2. Stavebné materiály, stavebné konštrukcie a ich vlastnosti zabezpečujúce tepelnú ochranu budov
  3. Výpočtové a meracie metódy, aplikácia druhej generácie technických noriem súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov
  4. Trendy a príklady navrhovania a zhotovenia budov zabezpečujúcich budovy s takmer nulovou potrebou energie

Každý tematický okruh bude obsahovať přednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusiu, prednášky zverejnené v zborníku a posterovú sekciu. Program dopĺňajú firemné rezentácie, výstavka a spoločenský večer.

Cieľovú skupinu tvoria projektanti, autorizovaní inžinieri, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifi káciu budov, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich bytových a nebytových budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií a ďalšia odborná verejnosť.

Uzávěrka přihlášek na konferenci je 13. května 2019

Přílohy: Program konference, závazná přihláška