Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Náklady na stavbu rodinného domu meziročně vzrostly téměř o pětinu

Především důsledkem globální pandemické situace a nyní i vojenským konfliktem na Ukrajině dochází k omezení dostupnosti některých stavebních materiálů a to se samozřejmě projevuje ve výrazném růstu jejich cen.

Začátek roku 2021 nebyl z pohledu stavebního trhu nijak odlišný od ostatních let. Nicméně na jaře roku 2021 nástupem stavební sezóny skokově vzrostly ceny významných stavebních materiálů, zejména železa, dřeva a polystyrenů. Během léta se růst cen těchto materiálů téměř zastavil nebo začal postupně klesat. Tomuto trendu neodpovídaly zdící materiály, které na jaře zaznamenaly dokonce cenový pokles, po kterém následoval citelný růst především ke konci roku 2021.

Cenový růst se na přelomu roku 2021/2022 nezastavil a pokračuje dále, ačkoliv začátek roku 2022 se zdál mírně optimistický. Bohužel již zmíněný vojenský konflikt a s tím související ceny energií a pohonných hmot se opět staly akcelerátorem růstu cen jednotlivých stavebních materiálů. Důsledkem toho došlo logicky k výraznému navýšení ceny realizace stavebního díla. Bližší informace a měsíční sledování růstu cen materiálů naleznete na www.cs-urs.cz.

Pro naši detailní analýzu růstu cen jsme vybrali jako ilustrativní příklad typický rodinný dům menší velikostní kategorie, který svým vnitřním prostorem pohodlně uspokojí nároky na bydlení čtyřčlenné rodiny. Součástí rodinného domu jsou také související přípravné práce např. nově zřizované inženýrské sítě pro připojení k potřebné technické infrastruktuře a příslušenství dnes již standardního venkovního vybavení. Podrobnější základní parametry charakterizující reprezentativní rodinný dům jsou uvedeny níže.

Novostavba samostatně stojícího dvoupodlažního, nepodsklepeného rodinného domu, který má obdélníkový tvar a je zastřešen šikmou sedlovou střechou.
Základy tvoří monolitické základové pasy, ztracené bednění a základová deska.
Nosné i nenosné konstrukce zdiva jsou z vápenopískových bloků, stropní konstrukce ze železobetonových panelů. Střešní konstrukce je tvořena dřevěným krovem se skládanou krytinou. Vytápění řešeno tepelným čerpadlem a krbovými kamny.
Předpokládaná plocha zastavěná stavbou 87,7 m2
Předpokládaná užitná plocha 136,6 m2
Předpokládaný obestavěný prostor 574,1 m3
Předpokládaný počet obyvatel (osob) 4
Podlažnost Patrový
Nosná konstrukce Zděná
Tvar střechy Šikmá

Následující grafický přehled vyjadřuje srovnání jednotlivých typů nákladů na stavbu ukázkového rodinného domu v roce 2021 a v roce 2022 stanovených aplikací Kubix.


Můžeme pozorovat, že u totožného rodinného domu je meziroční změna konečné ceny stavebního díla bez DPH o 873 682 Kč, což je celkové navýšení o cca 17 %. Při detailnějším pohledu na jednotlivé skupiny nákladů můžeme pozorovat jejich cenový růst v obdobné výši. Přípravné práce a připojení zahrnující přípravu území a přípojky inženýrských sítí vykazují nárůst 17,1 %. Náklady za samotný objekt, zohledňující stavební konstrukce a technické vybavení, vzrostly o 16,7 %.

Je nutno podotknout, že do nákladů za objekt jsou zahrnuty také vedlejší rozpočtové náklady související s umístěním stavby, průzkumnými a projektovými pracemi, inženýrskou činností, případně dalšími finančními náklady zahrnujícími rezervu. Venkovní úpravy a  vybavení vyjadřující náklady na vybudování čistírny odpadních vod, hospodaření s dešťovou vodou včetně technologie, oplocení, zpevněné plochy, opěrné stěny a venkovního bazénu dosahují navýšení o 17,4 %.

Další analýzou, ve které byly zastoupeny objekty rodinných domů s různými parametry velikosti, podlažnosti, nosné konstrukce, tvaru střechy, atd. jsme dospěli k výsledným hodnotám trendu růstu jejich cen. Hodnoty procentuálního růstu takřka odpovídají ilustrativnímu příkladu typického rodinného domu, jednotlivé rozdíly jsou v řádech desetin procent. Pro představu uvádíme grafický přehled všech funkčních celků cenového propočtu s vyčíslenou hodnotou procentuálního nárůstu mezi roky 2021 a 2022.


Ze zjištěných informací vyplývá, že náklady na stavbu rodinného domu nyní meziročně vzrostly téměř o pětinu, což je nejvyšší hodnota za posledních 25 let. Hodnota růstu je stanovena pomocí aplikace Kubix na základě změn cen po  aktualizaci na vydanou cenovou úroveň 2022.

S poměrně velkým růstem cen ve stavebnictví se současně snižuje dostupnost vlastního bydlení. Vedle samotného navýšení nákladů na výstavbu rodinného domu také zdražují hypotéky a dochází ke zpřísnění pravidel pro jejich získání. Může se tedy stát, že hypotéka vyjednaná v minulém roce již nebude dostatečná, aby pokryla náklady na realizaci rodinného domu v roce letošním.Aplikace Kubix slouží pro rychlý odhad ceny stavebního díla pomocí parametrického ocenění založeného na objemových a plošných cenových ukazatelích. Jedná se o prvotní odhad ceny budovy ve fázi definování investičního záměru. Cenová úroveň v aplikaci Kubix reflektuje aktuální ceny z Cenové soustavy ÚRS, která reprezentuje ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla v tuzemsku. Aktualizace aplikace probíhá vždy jednou ročně a stejně jako Cenová soustava ÚRS zohledňuje také aktuální situaci na stavebním trhu.

V aplikaci Kubix lze jednoduše a rychle upravovat velikost celého objektu či jednotlivých místností v závislosti na tom, kolik finančních prostředků na realizaci máte. Následně velmi rychle spočítá předpokládanou cenu výstavby s členěním nákladů dle konstrukčních a funkčních celků, které jsou přehledně uspořádány ve výstupním protokolu. Ten lze následně použít pro žádost o hypoteční úvěr.


ÚRS CZ a.s.
logo ÚRS CZ a.s.

Společnost ÚRS CZ tvoří a dodává komplexní oceňovací nástroje a podklady pro tvorbu stavebních rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavebních zakázek - programy řady KROS obsahující jedinečnou Cenovou soustavu ÚRS.