Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon o stavebních výrobcích v České republice a evropská online konference

Vláda České republiky schválila na konci minulého roku návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb. Měsíc před tím uspořádalo Německo v rámci svého předsednictví mezinárodní online konferenci Construction Products Fit for the Future ke stavebním výrobkům a budoucnosti evropského nařízení o stavebních výrobcích. Připomeňme si oba důležité akty.

Vláda České republiky informovala o schválení usnesení návrhu zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a o změně některých zákonů (ZoSV) v polovině ledna letošního roku. Nová právní úprava představuje samostatný zákon pro stavební výrobky, jehož hlavním cílem je přizpůsobit národní podmínky uvádění na trh evropským postupům a současně specifikovat podmínky pro navržení a zabudování stavebních výrobků do staveb v České republice. To by mělo napomoci dosažení vyšší kvality a bezpečnosti staveb. Zároveň s tím informovala Vláda ČR o důležité evropské online konferenci Construction Products Fit for the Future ke stavebním výrobkům a budoucnosti evropského nařízení o stavebních výrobcích, která probíhala v rámci předsednictví Německa a v jeho režii též na konci roku. Aktivní účast zde ovšem Česká republika na rozdíl od jiných států EU neměla.

Návrh zákona schválený vládou


Schválený návrh zákona naplňuje doporučení Koncepce legislativního řešení problematiky stavebních výrobků z roku 2014 a usnesení vlády č. 872 ze dne 5. října 2016, kterým Vláda České republiky schválila návrh věcného záměru zákona. Zákon stanovuje podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh, pokud se na ně nevztahují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (CPR), podmínky pro jejich dodávání mimo obchodní síť přímo na staveniště nebo do skladovacích prostor stavby a pro dozor nad nimi. Ukládá zejména povinnost výrobci vypracovat na základě posouzení a ověření stálosti vlastností národní prohlášení o vlastnostech, ve kterém budou uvedeny všechny informace o vlastnostech nezbytné pro posouzení, zda je výrobek vhodný k navržení a zabudování do konkrétní stavby. Upravuje rovněž povinnosti dalších hospodářských subjektů, autorizovaných osob a uvádí do souladu podmínky dozoru nad trhem se stavebními výrobky novým zákonem o dozoru. Zákon současně adaptuje některá ustanovení nařízení CPR. Požadavky pro použití stavebních výrobků do staveb jsou stanoveny s ohledem na splnění základních požadavků na stavby dle stavebního zákona. Do stavby mohou být zabudovány pouze ty výrobky, které splňují požadavky právních předpisů a jsou dostupné konkrétní informace o všech vlastnostech, které jsou pro jejich určené použití významné. K zákonu se připravují dvě prováděcí vyhlášky. Vyhláška o skupinách stavebních výrobků bude obsahovat seznam skupin stanovených stavebních výrobků určených k posuzování a ověřování stálosti vlastností, přizpůsobený skupinám dle nařízení CPR. Vyhláška o seznamu vlastností stavebních výrobků bude obsahovat seznam vlastností stavebních výrobků, které musí být deklarovány pro to, aby mohly být stavební výrobky následně použity do staveb v České republice v souladu s jejich zamýšleným použitím.

Vládou schválené znění návrhu ZoSV naleznete v příloze.


Německá online konference ke stavebním výrobkům

Německo v rámci svého předsednictví EU uspořádalo na konci listopadu 2020 mezinárodní online konferenci Construction Products Fit for the Future ke stavebním výrobkům a budoucnosti evropského nařízení o stavebních výrobcích. V pozvánce se píše, že jedním z největších přínosů evropské integrace je jednotný trh a volný pohyb zboží a díky harmonizaci mohou výrobci z členských států dodávat bez problémů své zboží prakticky po celé Evropě. A to je třeba bránit a zachovat i v dobách krizových. Právním základem harmonizace pro stavební výrobky je nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice rady 89/106/EHS, (Construction Products Regulation, CPR). Pro zajištění budoucnosti vnitřního trhu se stavebními výrobky a pro zajištění bezpečnosti staveb je třeba rychle vyřešit existující nedostatky tohoto nařízení a standstill, neboli zastavení harmonizovaných technických norem. Stavební výrobky i samotné stavebnictví hrají významnou roli také pro dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu, Renovační vlny nebo Akčního plánu cirkulární ekonomiky. Tento fakt musí být rovněž vzat v úvahu při revizi nařízení CPR.

Konference se uskutečnila online ve dnech 18. a 20. listopadu 2020. V rámci prvního dne se diskuse zaměřila na specifické otázky týkající se stavebních výrobků – aspekty normalizace, emise nebezpečných látek ve vnitřních prostorech, udržitelnost a oběhovost ve stavebním sektoru. Druhý den byl orientován na horizontální otázky, a to na připravovanou revizi nařízení CPR, budoucnost normalizace v oblasti stavebních výrobků a na téma dopadů Zelené dohody pro Evropu na sektor stavebnictví. Konference přinesla pozitivní ohlasy, neboť umožnila prodiskutovat aktuální témata související se stavebnictvím z mnoha úhlů pohledu (EK, členské státy, EP, normalizační organizace, výrobci, architekti, projektanti, zhotovitelé i uživatelé budov). Aktivní účast zde ovšem Česká republika na rozdíl od jiných států EU neměla. Řada podnětů z konference by se dala promítnout i do specifikace podmínek pro navržení a zabudování stavebních výrobků do staveb v České republice.

Videozáznam obou dní konference, prezentace i aktivní účast států jsou dostupné zde.


 
 
Reklama