Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak provést dodatečné zesílení zateplení ETICS na ETICS?

Zateplení je účinný způsob pro zlepšení tepelně izolačních vlastností obvodových plášťů budov. Za poměrně krátkou dobu používání vnějších kontaktních zateplovacích systémů se již u některých setkáváme s poruchami. Poruchami jsou zejména praskliny a trhliny způsobené pnutím v základní vrstvě, dále pak odpadávající a odlupující se části omítky v důsledku působení vlhkosti.

CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?

Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.

 

Příčinou poruch je především nekvalitní provedením základní vrstvy. Hlavně nedostatečný přesah skleněné síťoviny při napojování, špatné umístění skleněné síťoviny v základní vrstvě - skleněná síťovina není v 1/3 tloušťky základní vrstvy od horního povrchu, chybí diagonální výztužné příložky na rozích otvorů, jsou špatně umístěné nebo nedostatečně velké, příliš tmavá omítka s nízkým koeficientem odrazivosti a netěsná napojení zateplovacího na klempířské konstrukce parapetů nebo atiky.

Tyto poruchy musí být včas opraveny jinak následuje pomalá postupná degradace zateplovacího systému.

Je možné nalepit nový zateplovací systém na stávající?

Vnější kontaktní zateplovací systém je účinný způsob pro zlepšení tepelně izolačních vlastností obvodových plášťů budov. Za poměrně krátkou dobu jejich používání zjišťujeme, že vlivem změn požadavků na tepelnou ochranu budov dnes starší zateplovací systémy již nevyhovují. Dříve se běžné tloušťky izolantu zateplovacího systému pohybovaly mezi 5 a 8 cm. S rostoucími cenami energií a následným zvyšováním požadavků norem na obálku budovy se tloušťky izolantů dnes běžně pohybují mezi 12 a 20 centimetry.

Co dělat s dříve namontovanými zateplovacími systémy s tloušťkou izolantu 3, 5 nebo 8 cm, které jsou z pohledu dnešních norem již nevyhovující?

Určitě není problém zateplovací systém demontovat a odvést na skládku. Deponování směsi polystyrénu a minerální vlny se zbytky cementového lepidla základní vrstvy, omítek a kusy plastových upevňovacích prvků není ekologické ani ekonomické.

Je možné na stávající zateplovací systém přilepit zateplovací systém nový?
Jaký je ten stávající zateplovací systém? Dá se zjistit co v sobě skrývá?

U některých stávajících zateplovacích systémů lze najít jejich skladbu na základě archivované projektové doku mentace nebo stavebního deníku, ale u jiných zateplovacích systémů nezjistíme vůbec nic.

Není tak dlouho za námi doba, kdy montážní firmy nakoupily ty nejlevnější komponenty na trhu s vysvětlením, že lepidlo na obklady a dlažby do koupelny je přece úplně stejné jako lepicí a stěrková hmota na zateplovací systémy, protože úplně stejně vypadá. A pokud bychom o starém zateplovacím systému z dokumentace zjistily maximum, je třeba též vzít v úvahu kvalitu, či nekvalitu provedené montáže, soudržnost podkladu, lepení na rámečky nebo na body, použité izolační desky, kotevní prvky a jejich rozmístění.

Z výše popsaných důvodů je třeba provést důslednou diagnostiku stávajícího zateplovacího systému včetně podkladu.

Důležité je posoudit statickou způsobilost podkladu, pro přitížení další vrstvou zateplovacího systému. Především u obvodových plášťů panelových staveb ze sendvičových panelů, kdy je třeba posoudit soudržnost vnější betonové skořepiny s nosným jádrem panelu.

V případě nedostatečné soudržnosti vnější betonové skořepiny je třeba provést její dokotvení pomocí chemických kotev do nosného jádra obvodového panelu.

Jak postupovat?

Vizuální posouzení povrchu zateplovacího systému

 • vzhled
 • rovinnnost
 • čistota
 • napadení řasami, plísněmi
 • soudržnost omítky (sprašování, křídování)
 • trhliny
 • mechanické poškození (proražení základní vrstvy)
 • těsnost napojení zateplovacího systému na konstrukce ve fasádě (výplně otvorů, klempířské konstrukce – rámy oken a dveří, parapetní plechy, lemování atiky).

Ověření vnitřní skladby zateplovacího systému

Skladbu, stav jednotlivých komponentů a stav podkladu je třeba ověřit otevřenými sondami o rozměru cca 1 × 1 m. Přesný počet a umístění stanoví projektant.

 • vnější souvrství (druh omítky, zrnitost omítky, tloušťka základní vrstvy, vyztužení základní vrstvy)
 • kotvení zateplovacího systému (počet hmoždinek na 1 m2, použité kotevní schéma, typ hmoždinek – zatloukací, šroubové, plastový trn, ocelový trn, montáž – povrchová, zapuštěná, ověření funkce výtažnou zkouškou)
 • tepelný izolant (druh – EPS, MW, tloušťka desek, spáry mezi deskami, vazba desek)
 • lepení izolačních desek na podklad (lepení na rámeček po obvodu a tři body do plochy, lepená plocha 40 % plochy desky, lepení celoplošné, lepení na body)
 • podklad zateplovacího systému (stopy po vlhkosti – zatékání, kondenzace, plísně)
 • podklad zateplovacího systému (soudržnost lepicí hmoty stávajícího zateplovacího systému s podkladem)

V případě, že se zjistí sondami, že zateplovací systém je lepený tzv. na body, nebo lepená plocha je menší než 40 % plochy izolační desky, je třeba provést demontáž starého zateplovacího systému a nalepení nového na původní podklad.

Ověření soudržnosti vnějšího souvrství (základní vrstvy s omítkou) k izolantu

Skladba systému s dodatečným zateplením
Skladba systému s dodatečným zateplením
 1. panel – nosný železobeton
 2. nová chemická kotva
 3. panel – tepelná izolace
 4. panel – ochranná monierka
 5. starý zateplovací systém
 6. nový zateplovací systém
 7. nové hmoždinky

Pro izolační desky z pěnového polystyrenu (EPS) a lamely z minerální vlny s kolmou orientací vláken (MW) by tato hodnota měla být větší než 80 kPa.

Měření se provede na vzorcích zateplovacího systému odebraných v místě provedených sond za účelem zjištění skladby systému. Pokud je izolant z izolačních desek s minerální vlny, které mají soudržnost 15 kPa, můžeme naměřit maximálně tuto hodnotu.

Pokud soudržnost vnějšího souvrství s izolantem nevyhoví, provede se (pokud to půjde) demontáž vnějšího souvrství. Po demontáži je třeba vizuálně posoudit stav hmoždinek (jejich poškození vlivem stržení základní vrstvy) izolantu (rovinnost, nerovnosti a poškození způsobené demontáží základní vrstvy) a rozhodnout, jestli v této fázi není vhodnější provést celkovou demontáž zateplovacího systému.

Pokud ne, provede se lokální vyspravení, případně lokální výměna desek izolantu a následně se provede se celoplošné přebroušení.

Na takto připravený izolant lze provést celoplošné nalepení nového izolantu a jeho následné zakotvení.

 

Prověření soudržnosti lepicí hmoty pro nový zateplovací systém na stávající omítce starého zateplovacího systému

Soudržnost původního zateplovacího systému s obvodovou stěnou
Soudržnost původního zateplovacího systému s obvodovou stěnou

Soudržnost nového zateplovacího systému s původním zateplením
Odtrhovou zkouškou je třeba zjistit, jestli zvolený typ lepicí hmoty vykazuje dostatečnou soudržnost se stávající omítkou. Je třeba jednoznačně určit, jaký druh lepidla je vhodné použit pro danou omítku. Je třeba si uvědomit, že nemusí jít pouze o pastovitou omítku, ale třeba o omítku minerální natřenou fasádním nátěrem neznámé kvality, na které již nějakou dobu hlodal zub času. Musíme rozhodnout, jestli použít cementovou nebo disperzní lepicí hmotu v kombinaci s podkladním nátěrem nebo bez.

 

Jak navrhnout nový zateplovací systém na stávající zateplovací systém?

Pro nový zateplovací systém lepený na starý zateplovací systém můžeme použít izolační desky z pěnového polystyrenu(EPS), desky z minerální vlny (MW) s podélnou orientací vláken nebo lamely z minerální vlny (MW) s kolmou orientací.

Minimální tloušťka izolačních desek je 40 mm.

Tabulka tloušťky izolantů
Izolační materiál (nový ETICS)Celková tloušťka izolace obou ETICS
EPSmax. 300 mm
MW desky, MW lamelymax. 200 mm

Hmotnost celkového systému (vlastní hmotnost nového systému včetně hmotnosti izolantu a vnějšího souvrství starého zateplovacího systému) nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce níže.

Tabulka celkové maximální hmotnosti zateplovacích systémů
Celková tloušťka izolace [mm]Celková hmotnost zateplovacích systémů
s izolačními materiály
EPSKombinaceMW desky
MW lamely
do 200 mm48 kg/m248 kg/m260 kg/m2
200 až 300 mm28 kg/m2nelzenelze

Celé souvrství je třeba posoudit tepelně technickým výpočtem. Je třeba spočítat součinitel prostupu tepla U celé konstrukce, posoudit šíření vlhkosti konstrukcí a zjistit, kde dochází ke kondenzaci vodní páry v konstrukci.

Nový systém se může na starý nalepit běžným způsobem – desky z EPS a MW se nalepí na rámeček po obvodě a tři body do plochy tak, aby slepená plocha byla minimálně 40 % plochy desky nebo celoplošně. Pokud použijeme lamelu z MW s kolmou orientací vláken lepíme výhradně celoplošně na zubovou stěrku. Nevýhodou tohoto postupu je, že pravděpodobně dojde ke kondenzaci vodní páry v oblasti slepení obou systémů.

Výhodné je použít patentované technologie weber.therm retec 700. Vlivem drážek ve čtvercové síti 15 × 15 cm až 30 × 30 cm a prodyšné lepicí a stěrkové hmoty weber.therm Retec 700 (μ = 12), zajistíme, že ke kondenzaci vodní páry nedojde v kritickém místě slepení obou systémů, ale až ve vrstvě izolantu nového zateplovacího systému kde nám to nevadí.

Kotvení systému hmoždinkami se provede do nosného podkladu tedy konstrukce obvodové stěny. Ne do starého zateplovacího systému. Návrh se provede v souladu s ČSN 73 29 02 – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem. Hodnotu N rk zjistíme výtažnou zkouškou hmoždinek a hodnoty R joint a R panel najdeme v STO nebo ETA zateplovacího systému. Kotvení je třeba provádět šroubovými hmoždinkami s ocelovým trnem přes výztužnou skleněnou síťovinu.

Jak navrhnout nový zateplovací systém na stávající zateplovací systém z pohledu certifikátů, ETA, ETAG 004, ČSN

ETAG 004 jako řídící pokyn pro Evropské technické schválení – vnějších kontaktních tepelně izolační systémy s omítkou uvádí jako podklad zděné stěny z pálených, betonových, vápenosilikátových prvků, z prvků z autoklávovaného pórobetonu nebo z kamene za použití malty. Dále betonové stěny z monolitického betonu nebo z betonových prefabrikátů.

Podklad musí mít třídu reakce na oheň A1 nabo A2-s2, d0 dle EN 13501-1 a minimální hustotu 820 kg/m3.

Co je podkladem pro nový kontaktní zateplovací systém? Původní podklad, to znamená stěna, nebo stávající zateplovací systém?

Nový zateplovací systém lepený na starý je podle ETAG 004 mechanicky připevňovaný s doplňkovou lepicí hmotou. Podklad pro hmoždinky je původní obvodová stěna, protože hmoždinky do stávajícího ETICS kotvit nelze.

Dle tohoto pragmatického výkladu podkladem nemůže být stávající zateplovací systém, ale pouze nosná konstrukce obvodové stěny – zdivo, beton.

U zateplovacího systému na podkladu (zdivo, beton) v souladu s ETAG 004 přenáší hmoždinky sání větru a lepící hmota přenáší adhezí vlastní hmotnost systému do podkladu. U lepení na stávající zateplovací systém vzniká problém, jestli je schopen přenést namáhání smykem od přitížení novým zateplovacím systémem.

Pokud se bude realizovat lepení nového zateplovacího systému na stávající, nejde o řešení podložené certifikátem i když jde o certifikovaný zateplovací systém, protože stávající zateplovací systém není pro nový zateplovací systém standardní podklad v souladu s certifikátem.

Celý postup včetně důkladného prověření stávajícího systému a návrh komplexního řešení na lepení nového zateplovacího systému na stávající je celý na zodpovědnosti projektanta. Také to není univerzální řešení, které by se mohlo použit jednou např. pro rodinný dům a podruhé beze změny pro dům úplně jiný, např. panelový dům.

Klíčovým bodem, na kterém záleží celý úspěch lepení nového zateplení na stávající zateplovací systém je vyjádření příslušného pracovníka Hasičského záchranného sboru České republiky.

Projektant musí posoudit podklad (nosnou konstrukci obvodové stěny) i stávající zateplovací systém jestli je schopen přenést přitížení od nového zateplovacího systému. Dále musí znát přesnou skladbu stávajícího zateplovacího systému – projekt, stavební deník, sondy, vlastnosti a stav jednotlivých vrstev a komponentů – odtrhové zkoušky, výtažné zkoušky. Použitý izolant, počet, typ a stav použitých hmoždinek. Provést detailní diagnostiku veškerých poruch – kondenzace, praskliny, zatékání, působení mrazu, plísně, řasy.

Dále se musí provést detailní tepelně technické posouzení celého souvrství včetně souvrství nového zateplovacího systém a vyšetření kondenzačních zón.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER

Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.