Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Tepelné zisky a zastínění
Archiv článků od 28.3.2011 do 2.10.2012

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

2.10.2012
SLAVONA s.r.o., Ing. Jakub Hrdlička

Solární zisky a tepelné mosty hrají v energetické bilanci pasivního domu velkou roli. Zaměřili jsme se na detail ostění a porovnávali jsme, jaký vliv má vzdálenost okna od líce fasády na tepelný most a na solární zisky, respektive o jaké zisky přicházíme vlivem stínění nárožím.

25.9.2012
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, kolektiv autorů: Ing. P. Hotový, Ing. D. Kelich, Ing. I. Státníková a Ing. A. Šikyňová

S nárůstem velkých prosklených ploch v moderních budovách nastává otázka, jak správně navrhnout zasklení z pohledu estetiky, osvětlení, tepelných ztrát, bezpečnosti, akustiky, statiky a mnoha dalších hledisek. Komplexní kvalitu budov nejlépe posuzují certifikační nástroje jako jsou BREEAM, LEED, SBToolCZ, apod. V tomto článku přiblížíme kroky ve vývoji skla, které mají příznivý vliv na zlepšení kvality budovy.

27.8.2012
Ing. Iva Ambrožová, Ing. Petr Horák, Ph.D.

Při energetickém hodnocení budov, jak v energetickém auditu, tak i v průkazu energetické náročnosti budov, je nezbytné správně určit energetickou bilanci posuzovaného objektu. Klíčovými hodnotami jsou tepelné ztráty a tepelné zisky, které jsou výchozí pro stanovení potřeby a spotřeby energie na vytápění a chlazení. Energetická náročnost budovy se počítá dle normy ČSN EN ISO 13790. Článek poukazuje na úskalí výpočtu tepelných zisků zasklení ze slunečního záření. Porovnává stávající metodiku se staršími způsoby výpočtu. V závěru článků je uveden příklad výpočtu dle jednotlivých metodik v rámci otopného období.

16.4.2012
Ing. Ján Szabó, Stavebná fakulta STU, Bratislava

Transparentní výplňové konstrukce se speciálními vlastnostmi. Solární diodové zasklení s absorpčním zeleným sklem jako pasivní solární systém s možností otáčení v konstrukci okna ve dvou polohách. Duální možnost regulace tepelných zisků z přímého a difuzního solárního záření. Provedená měření na Stavební fakultě STU a vyhodnocení výsledků.

zasklení
10.4.2012
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Při výběru zasklení je vhodné pamatovat na určité parametry tak, aby výkon skla vyhovoval konkrétním potřebám. Nejvíce je třeba zohlednit tepelněizolační vlastnosti a ochranu proti slunečnímu záření, vzhled, protihlukovou izolaci a bezpečnost. Dle zadaných požadavků lze zvolit to nejlepší možné složení, ať se již jedná o izolační dvojsklo nebo trojsklo, které bude splňovat individuální potřeby.

2.4.2012
Ing. Milan Ostrý, Ph.D., Ing. Roman Brzoň, Ing. Tomáš Klubal, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství

Tepelná pohoda je ovlivňována řadou environmentálních podmínek, jako je teplota vnitřního vzduchu, střední radiační teplota, relativní vlhkost vzduchu a rychlost proudění vzduchu. Navíc je závislá na oblečení a fyzické aktivitě lidí v daném prostoru. Provoz technických zařízení instalovaných v objektech je často doprovázen nespokojeností uživatelů, řešíme problém zvaný syndrom nemocných budov.

26.3.2012
Ing. arch. Werner Friedl, certifikovaný projektant PD Bergstraße 12, D-86559 Adelzhausen

V pojmu designové pasivní domy není rozpor. Právě naopak, čím vyšší je kvalita architektury, tím je pravděpodobnější zvýšení udržitelnosti pasivního domu. Architekt pasivních domů Werner Friedl představuje slovem i obrazem některé ze svých postavených designových pasivních domů v praktickém ztvárnění včetně detailních konstrukcí.

28.1.2012
Vlastimil Růžička, redakce

Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Osvětlení, pořádala v polovině ledna seminář na téma aktuální problémy osvětlení a oslunění budov. Záměrem pořadatelů bylo setkání odborníků, kteří se touto oblastí zabývají a řeší dané problémy na bázi praktické i legislativní. Odborným garantem semináře byl doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze.

5.12.2011
Ing. Kateřina Sojková, Stavební fakulta, České vysoké učení technické v Praze

Energetická náročnost budovy je zásadně ovlivňována její obálkou. Prosklené i neprůsvitné části obvodového pláště ovlivňují obě strany tepelné bilance – tepelné zisky i ztráty. Záleží však na spoustě dalších faktorů, jaký konkrétně bude jejich vliv. Nelze tedy obecně a jednoznačně říci, jak jednotlivé prvky obvodového pláště navrhnout pro dosažení optimálního poměru zisků a ztrát. Příspěvek se zaměřuje na rodinné domy a sleduje, jak se pro různé varianty domů s různými parametry obvodového pláště mění vliv prosklení a stínění a jejich případné optimum z hlediska tepelné bilance v zimním a letním období.

10.11.2011
SLAVONA s.r.o., Ing. Jakub Hrdlička

Slunce je pro naši planetu obrovským zdrojem energie. Za topnou sezónu dopadne v ČR na 1 m2 zhruba 1200 MJ. Jakým způsobem ovlivňuje potřebu tepla na vytápění objektu? Hlavní veličiny charakterizující zasklení, které mají vliv na potřebu tepla, jsou součinitel prostupu tepla Ug a propustnost slunečního záření g (solární faktor). Čím vyšší propustnost, tím větší jsou solární zisky.

27.6.2011
Ing. Tomáš Kupsa, DEKPROJEKT s.r.o., člen TNK č. 43 Tepelná ochrana budov

V lednu jsem publikoval článek o připravované revizi ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky. Vyjádřil jsem se ke změnám jednotlivých kapitol. Od té doby došlo k dalšímu posunu ve vývoji revize normy. Mění se princip stanovení požadavku na teplotní faktor konstrukce a bezpečnostní přirážka teplotního faktoru. Probíhá diskuse o požadavku na vnitřní povrchovou teplotu oken.

22.6.2011

Nový systém slunečního stínění je tvořen skleněnými lamelami s reflexní vrstvou, které slouží pro regulaci slunečního záření. Reflexní vrstva umožňuje účinně redukovat sluneční zisky přes fasádou budovy a zároveň přesměrovat část slunečního záření do zadní části místnosti, kde je najvíc potřebné.

7.6.2011
Vlastimil Růžička

V rámci celoevropských projektů lze navštívit řadu exkurzí, které se zabývají úsporným bydlením budoucnosti. Sluneční dům patří do kategorie aktivních domů, které jsou nejenom energeticky efektivní, ale také ohleduplné k životnímu prostředí. Ideální model pro budoucnost.

Velux na TZB-info
6.6.2011
VELUX Česká republika, s.r.o.

Při výběru oken je třeba brát v úvahu nejen jejich tepelněizolační vlastnosti, ale i jejich součinitel prostupu tepelného slunečního záření. Někdy jsou okna s většími solárními zisky žádané. V případě, že řešíte otázku jak pasivní solární zisky omezit, je vhodné volit okna se nízkým součinitelem prostupu tepelného slunečního záření.

9.5.2011
Vlastimil Růžička

Přestože v Německu a Rakousku byly takovéto domy již běžným standardem, v Česku jej oslavovali jako lokálního pionýra. Vápenopísková stavba se sedlovou střechou založená na drti z pěnového skla, která je certifikována v Passivhausinstitutu Dr. Wolfganga Feista v Darmstadtu, má za sebou celou řadu odborných měření a nepřeberné množství návštěv. Byli jsme na jedné z nich.

2.5.2011
Stanislav Karásek a kol.

Přestože je vhodnost použití střešních oken v pasivním domě diskutabilní, jejich použití se občas nelze vyhnout. Na našem trhu je několik výrobců nabízejících okna pro pasivní domy. Nicméně základní problémy použití střešních oken v pasivním domě stále přetrvávají.

18.4.2011
Ing. Jan Antonín, Ing. Marek Ženka, ČVUT FSv, Katedra konstrukcí pozemních staveb

Vyšší izolační standard oken používaných v konstrukci pasivních domů s sebou zpravidla přináší nižší energetickou propustnost zasklení. Zdali bude v konkrétní situaci úspornější použití trojitého nebo dvojitého zasklení, bude záviset nejen na orientaci a stínění daného okna, ale bude mít vztah k vlastnostem celé budovy a způsobu jejího provozu, především velikosti vnitřních zisků. Studie provedená na skupinách bytových domů pomocí mnohonásobných simulací vyhodnocuje vliv vlastností zasklení na výslednou potřebu tepla na vytápění pro různé podmínky stínění, izolace obálky a velikosti vnitřních zisků.

13.4.2011
redakce

Na tiskové konferenci společnosti Knauf Insulation v rámci veletrhů IBF a SHK 2011 v Brně byl představen první rodinný dům s certifikátem kvality SBToolCZ. Jedná se o pasivní dřevostavbu architekta Michaela Kocycha, který je zároveň investorem stavby. Stavba splňuje náročná kritéria kvality v souladu s principy udržitelného rozvoje.

28.3.2011
Jiří Svoboda

Je zřejmé, že ve stavebnictví jsou stále obrovské rezervy při stavbě jakýchkoli domů. To otevírá značné možnosti pro oblast výstavby pasivních domů. Pokud by se totiž výstavba pasivních domů opravdu zodpovědně zoptimalizovala a zjednodušila, mohla by být dokonce výrazně levnější než klasická výstavba, a pak by již snad plošnému prosazení pasivních domů nemohlo nic zabránit


zpět na aktuální články
 
 
Reklama