Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám*

Zjednodušený výpočet potřeby tepla na vytápění a tepelných ztrát obálkou budovy

*Výpočet energetických úspor a výše dotací je nastaven na původní program Zelená úsporám 2009. Výpočet je nadále vhodný pro hrubý odhad energetických úspor při zateplení obálky budovy.


Lokalita / umístění objektu

Město / obec / lokalita ?
Venkovní návrhová teplota v zimním období Θe °C
Délka otopného období d dní
Průměrná venkovní teplota v otopném období Θem °C

Charakteristika objektu

Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim
obvyklá teplota v interiéru se uvažuje 20 °C
°C
Objem budovy V
vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje nevytápěné podkroví, garáž, sklepy, lodžie, římsy, atiky a základy
m3
Celková plocha A
součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy (automaticky, z níže zadaných konstrukcí)
m2
Celková podlahová plocha Ac
podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem obvodových stěn (bez neobyvatelných sklepů a oddělených nevytápěných prostor)
m2
Objemový faktor tvaru budovy A / V m-1
Trvalý tepelný zisk H+
Obvyklý tepelný zisk zarhrnuje teplo od spotřebičů (cca 100 W/byt), teplo od lidí (70 W/os.) apod.
W
Solární tepelné zisky Hs+

kWh / rok


Ochlazované konstrukce objektu / zateplení, výměna oken

Konstrukce Součinitel
prostupu tepla
před
zateplením
Ui
[W/m2K]
Tloušťka zateplení
d [mm] ?
/
nová okna Ui
[W/m2K]
Plocha
Ai
[m2]
Činitel
teplotní redukce
bi
[-] ?
Měrná ztráta
prostupem tepla
HTi = Ai . Ui. bi
[W/K]
Před
úpravami
Po
úpravách
Před
úpravami
Po
úpravách
Stěna 1
Stěna 2
Podlaha na terénu
Podlaha nad sklepem (sklep je celý pod terénem)
Podlaha nad sklepem (sklep částečně nad terénem)
Střecha
Strop pod půdou
Okna - typ 1
Okna - typ 2
Vstupní dveře
Jiná konstrukce - typ 1
Jiná konstrukce - typ 2

Nápověda

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

Návrh tloušťky zateplení a orientační hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce s vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem

Lineární tepelné mosty

Před úpravami
Po úpravách

Větrání

Intenzita větrání s původními okny n1
obvyklá intenzita větrání u těsných staveb (novostaveb) je 0.4 h-1, u netěsných staveb může být 1 i více
? h-1
Intenzita větrání s novými okny n2
obvyklá intenzita větrání u těsných staveb (novostaveb) je 0.4 h-1, u netěsných staveb může být 1 i více
? h-1
Účinnost nově zabudovaného systému rekuperace tepla ηrek
zadejte deklarovanou účinnost (ve výpočtu bude snížena o 10 %)Roční potřeba energie na vytápění
Stav objektuMěrná potřeba energie
Před úpravami (před zateplením) kWh/m2
Po úpravách (po zateplení) kWh/m2

ZELENÁ ÚSPORÁM - VÝŠE PODPORY PRO

Stavebně - technické hodnoceníTento velmi zjednodušený kalkulační nástroj vyvinula firma Energy Consulting Service pro firmu E-C a slouží pro prvotní orientační hodnocení budov s využitím pro dotace Zelená úsporám. Zájemce navolí jednotlivé parametry objektu, program zařadí budovu do jedné z kategorií podle energetického štítku obálky budovy a vypočítá přibližnou výši úspory potřeby tepla na vytápění a tomu odpovídající dotaci v programu Zelená úsporám. Program slouží pro orientační výpočty a prvotní rozhodování. Energetické hodnocení nutné pro přidělení dotace musí zpracovat energetický expert. Na vývoji kalkulačky se podílely firmy Energy Benefit Centre o.p.s. a Topinfo s.r.o.


 
 
Reklama