Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dnes začala konference Regenerace bytového fondu v Hradci Králové 2010

Konferenci otevřel Ing. Petr Kučera, CSc., první přednášky přednesli JUDr. Jan Wagner, Ing. Irena Plocková a Ing. Petr Sedlák, Ph.D. Zazněla kritika zpracování energetického hodnocení budov i zpracovaných žádostí o dotace v titulech Nový panel i Zelená úsporám.

JUDr. Jan Wagner Státní podpora rekonstrukcí a modernizací a zateplování bytových domů z prostředků SFRB – program Nový panel.

"Museli jsme zastavit příjem žádostí. Nárůst žádostí byl velký a další projekty bychom nemohli zafinancovat. Věříme, že v příštím roce budeme moci v nějaké formě pokračovat."
"Mnoho domů je po rekonstrukci, ale drtivá většina má zakomponován jakýsi investiční dluh. Požádali jsme CERPAD o studii, jaký je aktuální stav. Ačkoliv rekonstrukce již běží nějaký rok a rekonstrukcí je dotčeno více než 50 % domů, jedná se více méně o částečné úpravy, ale plně provedená rekonstrukce s prodloužením životnosti byla provedena u cca 35 % bytových domů."
Tři části programu Nový panel:
1. úroková dotace, (max. do výše 4 procentních bodů po dobu splácení úvěru) na splácení úvěrů, v roce 2010 zastavena
2. bankovní záruka (běží dál, je možné žádat u Českomoravské záruční a rozvojové banky)
3. odborná poradenská a informační pomoc vlastníkům (poradenská střediska po celé ČR, služby zdarma, poradenství a kontrola projektů pro banku.


Na konference Regenerace bytového fondu v Hradci Králové 2010 se sešlo více než 490 účastníků

Body 2 a 3 běží dál.

"Skončil původní stav, kdy jsem čerpali prostředky z Fondu národního majetku. Tyto prostředky došly a nyní bychom potřebovali nové zdroje ze státního rozpočtu, které však za současné situace nejsou. Potřebovali bychom zachovat kontinuitu podpory. Daňové výnosy jsou vyšší než vložené prostředky do podpory, ale i přes podporu z Ministerstva pro místní rozvoj vše záleží na projednávání rozpočtu ve sněmovně. Jsme optimisté a věříme, že nějakým způsobem budeme moci pokračovat pracovat dále na prodloužení životnosti bytových domů. Věříme, že proud cca 120 000 rekonstruovaných bytů/rok nebude zastaven a zároveň bude možné zachovat tlak na kvalitu prací."


K tématu jsme zveřejnili na TZB-info již dříve výzvu SOS panelové domy


Ing.Petr Sedlák, Ph.D. Qualiform - Technické kontroly Panel a Nový panel

    "Naší činností je zejména:
  • Kontrola skutečně provedeného rozsahu prací
  • Soulad realizace realizovaných prací s projektem (dodržování právních předpisů, soulad projektu se skutečností, soulad projektu s požadavky auditu)
  • Kontrola kvality provedených prací (neohlášené kontroly v průběhu realizace, celková kontrola technologických postupů)"
Závěr: investor často má problém s kontrolou rozsahu prací a šetří na nesprávném místě. Nejčastější nedostatky: nedostatečný stavební průzkum, nedostatečná podrobnost zpracované dokumentace (projekt pro stavební povolení neobsahuje detaily, vybírá podle nejnižší ceny a bez ověření referencí.). Smlouvy o dílo mají výrazné nedostatky, nenastavení pravidel pro uznávání víceprací, chybějící nezávislý technický dozor, nedodržování technologických postupů.
Kvalitu stavební firmy poznáte na detailech.


Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. - Vady a nedostatky prováděných energetického hodnocení

Energetické hodnocení má spoustu vstupů, jejichž správná volba zajistí správný výsledek. Správnost vstupů zůstává na zpracovateli, výpočtové SW, ačkoliv kvalitní, nezaručí sami o sobě správný výsledek.
Pomineme-li záměrnou volbu nesprávných vstupních hodnot, jedná se o nezvládnutí metodiky energetického hodnocení. Dokladem zadávání různých vstupních parametrů je i rozdílný počet denostupňů v NKN, TNI a SW energie, stejně jako se v těchto nástrojích výrazně liší i venkovní výpočtové teploty.
Největší problémy jsou se správným stanovením podlahových ploch. (V kombinaci se ZÚ máme celkem 4 druhy podlahových ploch a jsou v tom trošku zmatky a je třeba pečlivě prostudovat). Velké chyby jsou v nerespektování výrazných tepelných mostů a uvádění a hodnocení stavebně nereálných skladeb konstrukcí.
Častou chybou je špatná volba parametrů tepelných izolací. Moderní tepelné izolace jak minerální, tak pěnové polystyreny mají výrazně nižší hodnoty lambda. U popisu stávající konstrukce je na to brát zřetel a použít charakteristiky odpovídající době výstavby.
Výměna vzduchu podle ČSN 73 0540:2011 (ještě probíhá revize) – intenzita výměny vzduchu se stanová jako vážený průměr v jednotlivých místnostech a bude se zohledňovat obsazenost lidmi. V TNI z r. 2010 min, 20m2/os. , aby nedocházelo k malým požadavkům na výměnu vzduchu u velkých bytů s malým obsazením osobami.
Program Nový panel připouští pouze hodnocení potřeby energie ČSN EN 13790. Hodnocení podle TNI přináší jiné výsledky a nelze jej použít mimo program Zelená úsporám.

Ing. Irena Plocková – Zelená úsporám – aktuální stav

Celkem zaregistrováno a prověřeno v dotačním titulu Zelená úsporám 43 114 žádostí. Původním záměrem programu ZÚ bylo snižování emisí CO2 a program na podporu zavádění obnovitelných zdrojů. Bohužel se v průběhu času začal vnímat jinak.

Podrobnosti k ukončení přijímaní žádostí v programu Zelená úsporám

ČR je absolutně nejúspěšnější v obchodování s emisními povolenkami, podařilo se prodat 36%.
V oblasti A (zavedení OZE) 21 827, oblast B (pasivní domy) 138 a v oblasti C (zateplování) 21 149. Celkový počet schválených žádostí je 35 433 s předpokládanou dotací 8,6 mld. Kč.

Technické podklady musí být poskytnuty kupcům emisních povolenek, z čehož dvě japonské agentury mají velmi vyspělé SW pro hodnocení a prověřování je skutečně precizní. Největší problémy jsou v IZE se solárními systémy. Dochází k velkým disproporcím mezi vypočítaným a skutečným energetickým efektem. Pokud projde tímto hodnocením, pak pokračuje realizace na české straně až k procesu vyplacení dotace. Mnoho problémů se vyskytuje v průběhu předkládání faktur, které musí být podrobně kontrolovány, a to z pohledu uznatelných nákladů a příjemce dotace. Následuje 3leté období pro kontrolu (skutečná tloušťka izolace, použitý materiál a kontrola finančních nároků). V případě potvrzení pochybností je předepsáno vrácení dotace na účet fondu. Dotace může být vymáhána prostřednictvím finančního úřadu včetně penále za dobu neoprávněného využívání dotace. V rámci kontrol se provádí kontrola provedení a splnění proklamovaných parametrů, ale také prověření montážních firem (zápis do seznamu odborných dodavatelů). Máme indicie o značných problémech, mnoho problémů způsobují účelově nesprávné údaje při zpracování dokumentace. Tyto špatně zpracované žádosti průběh prací velmi zdržují, ale SFŽP je musí vyhodnotit.

Porovnání žádostí před a po realizaci
celkem 17 175 / 23 807,
v penězích 2 110 442 028 / 8 090 420 625

Ve všech stádiích je 67 076 žádostí. Ing. Plocková reagovala na některé kritiky: „Víme přesně co se děje v každém z téměř 68 000 projektech. A pracujeme maximálně na tom, abychom v roce 2010 mohli udělat tlustou čáru.“ „Mnohdy je v žádosti zřetelným cílem získání maximální dotace a ne maximální efekt pro uživatele. V projektu je „naplácáno“ ledacos. Z mnoha žádostí je mi velmi smutno“, řekla v závěru Ing. Plocková.


O aktuální stavu dotačních titulů čtěte na TZB-info více v samostatných rubrikách:

 
 
Reklama