Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Regenerace bytového fondu v X. ročníku konference

Dne 11. a 12. listopadu 2014 se v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové uskutečnil jubilejní X. ročník celostátní odborné konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI. Program konference byl rozdělen do několika tematických částí v 36 příspěvcích – oblast právních předpisů, informace o návrhové přípravě a následném provádění stavebních prací, oblast přípravy žádostí o dotace a jejich následné kontrole, oblast výrobkových a technologických novinek aj.

Pořadatelem konference bylo Centrum stavebního inženýrství, a. s., Praha (dále jen CSI).

Záštitu nad akcí udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Státní fond životního prostředí ČR.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se podílela na přípravě konference.

Předsednický stůl na konferenci
Předsednický stůl na konferenci
Pohled do sálu
Pohled do sálu

Ing. Petr Kučera, CSc., technický ředitel CSI, úvodem řekl: „Při přípravě X. ročníku této konference jsem velmi zvažoval, zda v současných podmínkách, v nichž se již po několik let nachází naše stavebnictví, tuto akci uspořádat. Povzbuzením byla kladná reakce náměstka ministra průmyslu a obchodu, Státního fondu životního prostředí i Státního fondu rozvoje bydlení, kteří shodně předešlé ročníky vnímají jako již tradiční formu přenosu nových informací, jak z oblasti legislativy, tak aktuálních technických problémů. Jejich účast v přípravném výboru, i aktivní vystoupení v úvodu konference jistě zajistí, spolu s vystoupením předních odborníků v daném oboru, již tradičně očekávanou vysokou úroveň. Zájem o účast jak ze strany partnerů konference, tak počet přihlášených posluchačů mne ujistil, že rozhodnutí o nepřerušení tradice a uspořádat tento ročník konference bylo správné.“

Vystoupení Ing. Jiřího Koliby, přísedící Ing. Petr Kučera
Vystoupení Ing. Jiřího Koliby, přísedící Ing. Petr Kučera
Vystoupení Mgr. Leo Steinera
Vystoupení Mgr. Leo Steinera
Vystoupení Dr. Ing. Leoše Červenky
Vystoupení Dr. Ing. Leoše Červenky

Vystoupení Ing. Jiřího Koliby, náměstka ministra MPO pro stavebnictví, účastníci konference sledovali se zájmem, protože jeho přednáška byla zaměřena na připravované změny právního rámce v energetice a energetické hospodárnosti. „Je snaha o zjednodušení povolovacích procesů v oblasti strategických energetických staveb ve vazbě na nařízení EU č. 347/2013 týkajících se transevropských energetických sítí. A v dalším období se zaměříme na vytváření legislativních podmínek pro investiční výstavbu a stavebnictví, podpoříme projekty zaměřené na úsporu energie v budovách a projekty z oblasti vědy a výzkumu zaměřené na snížení energetické náročnosti při výrobě stavebních materiálů, efektivní využívání zdrojů, aktivizaci soukromých investorů vytvářením investičních příležitostí, např. průmyslových zón.“

Na jeho vystoupení navázal Mgr. Leo Steiner, náměstek ředitele Státního fondu životního prostředí ČR, který seznámil posluchače s dotačním programem SFŽP ve vztahu k bytovým domům a budovám veřejného sektoru. Posluchače zaujal aktuální stav programu Nová zelená úsporám, dozvěděli se, že příjem žádostí do 1. výzvy pro rodinné domy byl prodloužen do 31. 12. 2014, vydaný dodatek č. 2 směrnice MŽP č. 1/2014 vedl ke zjednodušení a zrychlení administrace. Mgr. Steiner dodává: „Administrace akce proběhne do dvou měsíců, na více než 200 žádostí bylo vyplaceno více než 10 mil. korun. V programovacím období od roku 2014 do roku 2020 bude mj. zdrojem financování podíl výnosů z aukcí emisních povolenek v rámci evropského trhu EU ETS a očekáváme celkovou alokaci 22 mld. Kč. Dotace bude určena pro rodinné domy, bytové domy, budovy veřejného sektoru. Pro rok 2015 je předpokládaná alokace ve výši 1,6 mld. Kč.“

Zdůrazněným tématem v přednáškách odborníků byla problematika vnitřního prostředí, zejména větrání školních budov, kde je v jednotlivých třídách soustředěn větší počet osob. Po výměně oken za kvalitnější – tj. energeticky úspornější, a tím také těsnější – je nutné větrání řešit nuceným systémem. Pozornost byla věnována také technologicky správným postupům při zateplování a chybám v návrhu a při realizaci. Další oblastí, které se přednášející věnovali, byla důležitost správného výkonu technického dozoru stavebníka. Tato činnost vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti a je chybou, že živnostenský zákon ji zařazuje jako živnost volnou, bez požadavku na jakoukoliv kvalifikaci.

Konference byla připravována ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR, Státním fondem rozvoje bydlení, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Cechem pro zateplování budov ČR, Svazem zkušeben pro výstavbu a dalšími významnými institucemi. Součástí výstavních prostor konference byla i prezentace firem dodávajících vhodné certifikované materiály a systémy pro regeneraci bytového fondu. V poradenském středisku se účastníci konference mohli bezplatně poradit a své dotazy prodiskutovat s přítomnými specialisty.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále ČKAIT) je profesní organizací, do jejíž působnosti patří především: dohled nad technickou kvalitou v úrovni stavebních oborů a specializací, ochrana zájmů klientů při územním plánování, projektování a výstavbě, hodnocení efektivnosti staveb a jejich bezpečnosti, spolupráce při zpracování návrhů právních předpisů týkajících se stavebnictví a jejich novel. Komora se vyjadřuje k aktuálním otázkám v oblasti stavebnictví, životního prostředí, vodního hospodářství, technické a dopravní infrastruktury. Vzdělává své členy zejména v oblasti právních předpisů, Eurokódů, bezpečnosti práce, bezbariérových podmínek v navrhování a provádění staveb. Nabízí odborníky pro výběrová řízení při zadávání veřejných zakázek a poskytuje poradenskou činnost na Stavebních veletrzích Brno a Střechy Praha. Komora prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou literaturu, zajišťuje rychlý informační servis, odborné semináře, vydává časopis Energeticky soběstačné budovy, spolupracuje na vydávání časopisu Stavebnictví a Tepelná ochrana budov. Komora spolupracuje se všemi stavebními a dalšími technickými fakultami v České republice. Uděluje Ceny ČKAIT za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku.

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/1992 Sb., je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 29 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

 
 
Reklama