Odborné recenzované články

Okna a dveře / od 27.5.2013 do 17.4.2017


zpět na aktuální články       1  2   

Vliv lokálních tepelných mostů na tepelné chování lehkých obvodových plášťů

17.4.2017 | Ing. Roman Jirák, Ph.D., Ing. Petr Jaroš, Ph.D., DECOEN znalecký ústav s.r.o.
Výpočty součinitelů prostupu tepla Ucw lehkých obvodových plášťů patří mezi složitější tepelnětechnické výpočty konstrukcí ve stavebnictví. Vzhledem k trendu stále se zvětšujících prosklených ploch na obálce budovy mají lehké obvodové pláště výrazný vliv na tepelné chování budov a v neposlední řadě také na splňování požadavků na energetickou náročnost budov.

Zkoušení akustických vlastností otvorových výplní v laboratoři a in situ

4.4.2016 | Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Příspěvek prezentuje zkoušení akustických vlastností otvorových výplní v Technickém a zkušební ústavu stavebním v Praze. Vyhodnocení probíhá podle normy ČSN EN ISO 717-1:2013 a je používán počítačově zpracovaný normalizovaný graf. Výplňové konstrukce jsou instalovány ve zkušebním otvoru mezi vysílací a přijímací místností.

Vady při obnově výplní otvorů u budov v památkových zónách

8.6.2015 | Ing. František Stránský
Památkáři u budov v památkových zónách vyžadují zachování členění a profilace vlysů otvorových výplní a respektování původního vzhledu fasády. Při zachování profilace vlysů je dnes již povoleno zasklení okenních křídel izolačními skly. Výrobci oken se v tomto směru dopouštějí stále mnoha chyb, které ovlivňují nejen fyzikální vlastnosti výplní otvorů, ale také jejich trvanlivost – životnost.

Dvojité okno – problematika návrhu a realizace výměny okna s popuštěným vnějším překladem

11.5.2015 | Ing. Petr Pohl, projektant pozemních staveb a rozpočtář, jednatel stavební a obchodní firmy
V článku bych rád upozornil na problematiku s výměnou dvojitého okna s popuštěným vnějším překladem. Tato problematika se v praxi v projektech příliš neřeší, což má za následek nežádané vícepráce.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 11.05.2015 23:09

Vady a poruchy stavebních otvorových výplní, 2. část

1.9.2014 | Ing. Martin Múčka, Ph.D., znalec pro obor Ekonomika a dřevozpracování
Druhá část článku Vady a poruchy stavebních otvorových výplní specifikuje jednotlivé vady dřevěných oken jednoduchých, které autor hodnotil v rámci své desetileté znalecké praxe. Jsou zde popisovány vady vznikající při konstrukční výrobě a vady vzniklé v dokončovací fázi, která je spojena s povrchovou úpravou a s kompletací (montáž kování, zasklívání, silikonování).
dřevěná okna

Vady a poruchy stavebních otvorových výplní, 1. část

18.8.2014 | Ing. Martin Múčka, Ph.D., znalec pro obor Ekonomika a dřevozpracování
Článek se zabývá nejčastějšími vadami a poruchami otvorových výplní, se kterými se autor setkal během své desetileté znalecké praxe. Předmětná problematika posuzuje vady konstrukční, vznikající při výrobě, dále vady zapříčiněné montážní činností a v neposlední řadě poruchy stavebních otvorových výplní objevující se provozem a užíváním předmětné stavební komodity. Řeší se dřevěná i plastová okna.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 26.08.2014 20:13

Montáž oken konečně s vlastní prováděcí normou ČSN 74 6077

2.6.2014 | Richard Čemus, Marketing Manager, Tremco illbruck s.r.o.
Roky dohadů o správné montáži otvorových výplní definitivně končí. 1. května vešla v platnost nová a historicky první prováděcí norma ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, jež vychází z doposud platné technické normalizační informace TNI 74 6077 a nahrazuje ji.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 13.07.2014 19:25
okno s izolačním trojsklem

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí

5.5.2014 | Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., energetický specialista, Ing. Jiří Ježek, Oknotherm s.r.o.
Obsahem příspěvku je určení vlivu sálání na kvalitu vnitřního prostředí v zimním období při zasklení izolačním dvojsklem a izolačním trojsklem. Vliv sálání otvorovými výplněmi a stavebními konstrukcemi je hodnocen na základě znalostí střední radiační teploty a operativní teploty v prostoru.
diskuse: 1 příspěvek, 06.05.2014 07:46
Měření svislosti okenního rámu vodováhou

Kupujeme okna a dveře, 8. část - Záruka a reklamace

17.2.2014 | Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting, Ing. Zdeněk Petrtyl
Osmý díl seriálu o otvorových výplních se věnuje procesu předání a převzetí díla včetně posuzování vad a nedodělků a jejich odstranění. Doporučuje délku záručních lhůt a způsoby uplatňování reklamace.

Kupujeme okna a dveře, 7. část - Připojovací spára výplní otvorů

3.2.2014 | Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting, Ing. Zdeněk Petrtyl
Pokud byla pro instalaci do stavby vybrána kvalitní otvorová výplň, závisí celkový úspěch na způsobu zabudování. Kvalita připojovací spáry je zásadně ovlivněna zvolenou skladbou a jejím provedením. Připojovací spára se člení na tři základní zóny: vnitřní uzávěr, tepelněizolační výplň a vnější uzávěr.
montáž okna

Kupujeme okna a dveře, 6. část - Montáž

20.1.2014 | Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting, Ing. Zdeněk Petrtyl
Náležitosti návrhu a parametry výplní jsme uvedli v předchozím díle Návrh oken. K tomu, aby budoucí montáž mohla proběhnout v řádné kvalitě, musejí být respektovány některé zásady.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 06.04.2014 19:48
Plastová okna

Kupujeme okna a dveře, 5. část - Návrh oken

6.1.2014 | Ing. Roman Šubrt, Ing. Zdeněk Petrtyl
Jen správně navržená okna nebo dveře s odpovídajícími parametry a jejich správné zabudování do stavby jsou předpokladem pro dlouhodobě bezproblémovou funkci otvorových výplní. Návrhem oken ve fázi projektování se zabývá pátý díl seriálu o oknech a dveřích.

Kupujeme okna a dveře, 4. část - Kování oken

2.12.2013 | Ing. Roman Šubrt, Ing. Zdeněk Petrtyl
Další díl seriálu o oknech a dveřích se věnuje okennímu a dveřnímu kování. Kování plní u otvorových výplní dvě základní funkce. Umožňuje pohyb křídla otvorové výplně v jejím rámu. Při zavřeném křídle a při neporušené funkčnosti zprostředkovává splnění podstatné části nároků, které uživatel na otvorovou výplň klade.
Plastové okno

Kupujeme okna a dveře 3. část - funkční spáry oken

11.11.2013 | Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice, Ing. Zdeněk Petrtyl
Tředí seriálu o oknech se věnuje funkční spáře oken. Funkční spára musí umožnit bezproblémové otevírání okna a přitom zajistit požadované tepelnětechnické a akustické charakteristiky, odolnost proti zatékání, těsnost proti větru a další vlastnosti.

Kupujeme okna a dveře 2. část - okna a dveře ze dřeva

21.10.2013 | Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice, Ing. Zdeněk Petrtyl
Druhá část seriálu Kupujeme okna a dveře se věnuje otvorovým výplním s dřevěným rámem. Dřevěná okna jsou specifická nejen v souvislosti s přírodním materiálem rámu, ale také charakteristickými detaily konstrukce výplně a jejím osazením do stavby.
diskuse: 1 příspěvek, 23.10.2013 16:19
plastové okno s trojsklem

Kupujeme okna a dveře 1. část - okna a dveře z plastu

7.10.2013 | Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice, Ing. Zdeněk Petrtyl
Tímto článkem začíná seriál o oknech a dveřích na TZB-info. Seriál bude zaměřen na veškeré technické prvky oken a dveří, jejich návrh a montáž. V podrobnostech budeme upozorňovat, na co zaměřit pozornost při nákupu oken a dveří. První část se věnuje plastovým oknům, a to zejména z hlediska samotného plastového rámu.

Doba kondenzace vodních par v oblasti zasklívací spáry okenních konstrukcí

23.9.2013 | Ing. Roman Jirák, Ph.D., Decoen
Tento příspěvek se zabývá časovým úsekem, kdy dochází v průběhu dne ke kondenzaci vodních par na vnitřním povrchu, a závažností tohoto jevu. Ke kondenzaci na povrchu konstrukce dochází v případě, že její povrch je ochlazen na nebo pod teplotu rosného bodu, který je funkcí teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku prostředí.
diskuse: 1 příspěvek, 23.09.2013 22:39

Využití norem ke stanovení tepelných hodnot otvorových výplní

10.6.2013 | Ing. Nizar Al-Hajjar, Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín
Při užívání zkušebních a výpočtových norem se získá hodně informací a zkušeností při stanovení tepelných hodnot okenních, dveřních konstrukcí, střešních světlíků a jejich komponent. Nabízíme poznatky z laboratorní praxe.

Podkladní konstrukce pod prahovou spojku dveří

3.6.2013 | Ing. Radim Smolka, Ing. Lenka Mizerová, Ing. Tomáš Petříček, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Ing. Jan Plachý, Ph.D., VŠTE České Budějovice
Současný trend využívání druhotných surovin, neustále rostoucí nároky na snižování celkové energetické náročnosti budov a eliminace tepelných mostů jak ve fázi návrhu, tak ve fázi realizace, pomáhá řešit nový prvek prahové spojky, spojující výše uvedené nároky na výstavbu. Prahová spojka se vkládá ve formě desek pod rám výplně stavebního otvoru hraničící mezi exteriérem a interiérem budovy. Variabilita je v možnosti výškového i délkového upravení na přesný rozměr a větší sortiment desek s několika druhy geometrických úprav, umožňují vodotěsné zatažení hydroizolační konstrukce z běžně využívaných materiálů.

Připravované změny v posuzování shody s ohledem na Nařízení EU č. 305/2011 a novinky v normalizaci pro okna a dveře

27.5.2013 | Ing. Milan Helegda, Ph.D.
V letošním roce dochází k významné změně v posuzování shody stavebních výrobků. Od 1. července 2013 vejde v úplnou platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Co tato změna přinese výrobcům?
diskuse: 1 příspěvek, 27.05.2013 15:30
zpět na aktuální články       1  2   
 
 

Aktuální články na ESTAV.czPardubice chtějí regulací zajistit jednotnou architektonickou identitu nové zástavbyPraha chce koupit další pozemek v Písnici pro stavbu metra DSilniční mosty ze dřeva? Proč ne!Stát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korun