Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vzduchotěsnost budov. Jde jen o ochranu tepelné izolace?

S pojmem „Vzduchotěsnost budov“ se nejčastěji setkáváme v souvislosti s pasivními či nízkoenergetickými domy a s tím souvisejícím Blower door testem - tedy testem průvzdušnosti obálky budovy, která ovlivňuje energetickou náročnost domu.

Poslechněte si audio verzi článku:
Více zajímavých podcastů na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Pokud však chceme pochopit celý vzduchotěsný systém budov jako takový, je nutné se podívat na konstrukce, jak fungují a co od nich v budově očekáváme. Vycházet můžeme i ze základních požadavků na stavbu.

1. Mechanická odolnost a stabilita


Naším prvním požadavkem u budovy je její stabilita. V tom nám pomáhá statické posouzení celého objektu. Čili je nutné, aby základ domu byl navržen tak, aby po celou dobu životnosti stavby nemohlo dojít k jejímu zřícení, polorozpadnutí, či jinému defektu, který by ohrožoval naše životy.

Například u střešní konstrukce jde především o stabilitu celého krovu, který je notně namáhám vnějšími povětrnostními vlivy mírného pásma. Po celý rok tato konstrukce musí odolat rozmarům počasí, střídání ročních období a také výkyvům teplot vzduchu. Takže prvky, které mají za úkol celou stavbu držet tzv. pohromadě, musí být také řádně chráněny od takových vnějších vlivů. Takovou ochranou je například hydroizolace, tepelná izolace, krytina apod. Je to jak s orgány v lidském těle. Kostra je obalena svaly, tukem, tkáněmi, při povrchu pokožkou. A takovou vhodnou krycí vrstvou nosných prvků jsou komponenty vzduchotěsných systémů.

Od vnějšího prostředí ochranu tvoří systém difúzních fólií. Od vnitřního prostředí, ve kterém se pohybujeme my lidé, je to zase vzduchotěsný systém parobrzdných membrán, doplněný lepicími prostředky v podobě pásek, tmelů, manžet apod.

V případě mechanické odolnosti a stabilitě konstrukce má tedy smysl najít vhodný způsob zapojení vzduchotěsného systému pro clima, který funguje jak na vnější straně pláště budovy, tak na vnitřní straně konstrukce.
2. Požární bezpečnost

Nedílnou součástí stavby je jeho požární bezpečnost. Jednotlivé prvky konstrukcí musí splňovat odolnost při požáru tak, aby všichni, kdo se uvnitř nachází měli dostatek času se z takového objektu dostat, aby výše zmíněné konstrukce zajišťující mechanickou odolnost a stabilitu vydrželi po co nejdelší čas, neohrožovali životy a nedocházelo k většímu šíření požáru po celém objektu.

Konstrukce chráněné vzduchotěsnými systému jsou ve velké míře v kategorii hořlavých. Vyplývá to z logiky věci, tedy z použitých materiálů na výrobu ochranných fólií membrán apod. Systémy pro clima jsou standardně v třídách reakce na oheň E, tedy obsahují prvky jako jsou retardéry hoření. Výjimkou je SOLITEX FRONTA QUATTRO FB, což je ohnivzdorná třívrstvá kontaktní difúzní pojistná fólie pro opláštění provětrávaných stěn. Její odolnosti se ve své kategorii vyrovná málokterý, jiný hydroizolační, difúzně pojistný systém fólií.

Posouzení požární odolnosti se však provádí v laboratořích a vztahuje se na celou skladbu konstrukce, nikoliv na jednotlivé prvky. Většina fólií je stavebně chráněna z vnitřní strany například sádrokartonovými konstrukcemi. Takto provedená skladba je požárně mnohem odolnější.

V systému pro clima nalezneme typy fólií, které umí sami splnit i náročné požadavky na požární odolnosti.

3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Třetí požadavek v pořadí souvisí především s naším zdravím v souvislosti s vlhkostí, která je uvnitř objektu. Týká se zároveň mikroklimatu, který vzniká v našich domovech. Ten nesmí být hygienicky závadný, natož zdraví škodlivý.

Ohromnou pomoc v dodržení tohoto požadavku hraje právě vzduchotěsný systém. Pojďme si popsat skladbu konstrukce střechy. Vnitřní obklad, parobrzná fólie, tepelná izolace v nějakém přídavném roštu, tepelně izolační materiál v dostatečném množství v krokevní, popřípadě podkrokevní nebo nadkrokevní části, difúzní pojistná fólie, krytina se spodní odvětrávací průběžnou mezerou.

Velkou výhodou ve správném fungování (laicky řečeno v dýchání) celého objektu sehrávají parotěsné nebo parobrzdné vrstvy. Konstrukce se na základě takového přenosu molekul vzduchu nazývají difúzně otevřené nebo difúzně uzavřené. Systém pro clima podporuje první ze zmíněných, tedy difúzně otevřený systém. Molekuly vzduchu se chovají a přesouvají na základě přirozeného rozdílu tlaku mezi vnějším a vnitřním prostředím a zamezují tak hromadění vlhkosti na vnější straně, popřípadě vytvářejí přijatelnější prostředí pro správnou funkci tepelné izolace.

Jedním z parametrů difuzity materiálu je ekvivalentní difúzní tloušťka. Parotěsné fólie mají extrémně vysoké hodnoty difúzního odporu. Co je ale pro materiály takového typu jednotné? Neumí se danému prostředí s vlhkostí přizpůsobit. Není tomu tak ovšem u výrobků pro clima parobrzných fólií, kterým nechybí inteligence a dokáží se přizpůsobovat a reagovat na vnější i vnitřní prostředí. Jedná se o parobrzné fólie s proměnlivou ekvivalentní difúzní tloušťkou INTELLO, INTELLO PLUS A INTELLO X.

Ekvivalentní difúzní tloušťka se tak uvádí v rozpětí 0,25 až 25,00 m. 100násobná variabilita tak nahradí 100 různých materiálů. Pokud se podíváme do katalogu a uvidíme, že jde o fólii o mocnosti 0,25 mm, pak jde o úctyhodný výkon v mikroskopickém, našemu oku tedy neviditelném, spektru.

Nedílnou součástí je tedy ochrana našeho zdraví před hromaděním vlhkosti a následnou tvorbou plísní a hnilob. Takový funkční vzduchotěsný systém pro clima včetně navazujících komponentů v podobě kvalitních lepicích pásek Tescon Vana, tmelů jako je například ORCON F apod. je více jak žádaným prvkem celé skladby konstrukce.

4. Bezpečnost a přístupnost při užívání staveb

U tohoto požadavku je citace legislativy následující: „Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem, nehod způsobených pohybujícími se vozidly a vloupáním.“

Zdánlivě požadavek, který by vzduchotěsný systém nevyžadoval. Ale není tomu tak. Vzduchotěsný systém pro clima je nápomocen bezpečnému průchodů kabelů právě skrze vzduchotěsné vrstvy. Průchod kabelů je tak vzduchotěsně a bezpečně zajištěn manžetami KAFLEX a ROFLEX.


5. Ochrana proti hluku

Ačkoliv vzduchotěsný systém pro clima nelze označit samostatně za vzduchově neprůzvučný nabídne nám, jako součást celku a vzduchotěsného celku zároveň, i určitý podíl na zvýšení vzduchové neprůzvučnosti konstrukce. I díky vzduchotěsnému systému lze hluk eliminovat. V případě konstrukce, která vzduchotěsný systém postrádá, se může hluk šířit mnohem rychleji a snadněji. Důležitou součástí budou opět detaily napojení a vzduchotěsně uzavřený celek.

6. Úspora energie a ochrana tepla

Požadavek, který zaznamenal v posledních letech naprostou prioritu v provozování budov. Vzduchotěsný systém hraje, jako systém spadající do hydroizolačních systémů, přece jen významnou roli v oblasti tepelné techniky. Tepelná izolace hraji prim, ale pokud je špatným způsobem aplikována, obalena a nezajištěna a následně atakován vlhkostí, vzduchem nasyceným vodou nebo zatékající vodou, degraduje a stává se z ní hmota plná plísně a hniloby. Díky vzduchotěsnému systému, sestaveného z parobrzdných membránových fólií, má konstrukce dostatečný odvod vzdušné vlhkosti a není exponována vnitřní vlhkostí. Pojistné fólie ji pak chrání z vnější strany proti vlhkému vzduchu, který může kondenzovat v provětrávaných mezerách střech a dvouplášťových fasádních systémů, kde je kondenzát odveden vně objektu.

Tepelná izolace se bez správně fungujících vzduchotěsných systémů pro clima neobejde.

Vzduchotěsné systémy budov složené z parobrzdných membránových fólií, z lepicích pásek, tmelů a systémových manžet následně doplněných z vnější strany konstrukce o difúzně pojistné kontaktní fólie napomáhají ve všech šesti základních požadavcích na stavbu správné funkci konstrukcí do kterých jsou odborně aplikovány. Profesionalita je spojena s kvalitou provedení i u vzduchotěsných systémů.


CIUR a.s.
logo CIUR a.s.

CIUR a.s. je firmou, která patří v oblasti výroby kvalitních celulózových vláken z recyklovaného papíru mezi evropskou a světovou špičku. Ve výrobním závodě v Brandýse nad Labem zpracovává 30 tisíc tun druhotných surovin ročně.