Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Změny v poplatcích a v poskytování přístupu k normám

Od 1. 1. 2021 došlo ke změně v poskytování přístupu k normám. Mění se druh vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem služby ze soukromoprávního na veřejnoprávní. Je zaveden institut poplatku.

Mění se i statut zákazníka na žadatele a doklady generované ze systému (faktury a vyúčtovací faktury) se mění na výzvu k zaplacení poplatku a potvrzení o zaplacení poplatku. Na další podrobnosti jsme se zeptali v České agentuře pro standardizaci (ČAS). Dostali jsme však pouze některé odpovědi a z rozhovoru se stal článek Ing. Ivany Kolínské, vedoucí oddělení péče o zákazníky.

Novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky zavádí s účinností od 1. ledna 2021 nový způsob distribuce českých technických norem, tzv. sponzorovaný přístup. Byla tak po značném úsilí legislativně ukotvena povinnost ministerstev a jiných ústředích orgánů, aby české technické normy, na které odkazují ve svých právních předpisech a činí je tak závaznými, zpřístupnily veřejnosti.

Novela zákona nyní definuje tři způsoby distribuce českých technických norem:

  • jednotlivé ČSN
  • přístup do databáze (v praxi přístup do databáze ČSN online na bázi předplatného)
  • sponzorovaný přístup

Dostupnost těchto produktů a služeb zaručuje stát. Distribuci zajišťuje Česká agentura pro standardizaci a za poskytované produkty a služby vybírá poplatek. Výši poplatku určuje prováděcí vyhláška č. 571/2020 Sb., kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům.

Zavedením poplatku se pro běžné uživatele ČSN, ať už si je kupují jednotlivě, nebo prostřednictvím předplatného do ČSN online, v zásadě nic nemění. Došlo pouze k nezbytným úpravám názvosloví vyplývajícího z aktuálního znění právního předpisu. Ceny, nebo spíše nově výše poplatku, zůstávají stejné. Ze své podstaty jsou veškeré produkty a služby osvobozeny od DPH.

Sponzorovaný přístup

Novinkou je tedy zavedení třetího způsobu distribuce – sponzorovaného přístupu. Na řadu ČSN se odkazují české právní předpisy a tyto ČSN se tak stávají závaznými a měl by k nim mít uživatel na území ČR volný přístup obdobně jako např. k právním předpisům.

Přístup k závazným technickým normám nebyl dlouho řešen, protože ani sami držitelé autorských práv k těmto normám, neměli způsob distribuce závazných technických norem ve svých dokumentech zakotven. Evropské normalizační organizace CEN a CENELEC popsaly sponzorovaný přístup sice již v roce 2015, ale mezinárodní organizace ISO až v roce 2018.

Možná není až tak známý, nicméně zásadní, fakt, že držiteli autorských práv k technickým normám jsou vydávající organizace. Soustavu ČSN tvoří z téměř 95 % převzaté normy evropské nebo mezinárodní, kde vydávajícími organizacemi, a tedy vlastníky autorských práv, jsou organizace CEN, CENELEC, ISO, IEC aj. Podmínky zpřístupnění těchto technických norem stanoví jejich vydavatelé. Zde beze zbytku platí, že norma nesmí být uživateli nikdy a za žádných okolností poskytnuta zdarma. Přístup lze některým cílovým skupinám uživatelů zvýhodnit, cena však musí být nastavena tak, aby respektovala ekonomickou hodnotu normy.

Na druhou stranu, jak již bylo řečeno, zde existuje oprávněná společenská poptávka po zpřístupnění závazných norem koncovému uživateli bez poplatku. Z tohoto důvodu byl v novele zák. 22/1997 Sb., definován tzv. sponzorovaný přístup. Tento způsob distribuce umožňuje uhrazení přístupu k závazným technickým normám tzv. sponzorem, tj. subjektem, který učinil normu závaznou ve svém právním předpise. Koncový uživatel tak získá bezplatný přístup k technickým normám, kdy břímě poplatku nese třetí strana.

Česká agentura pro standardizaci při technickém řešení přístupu k dotčeným ČSN na portálu „Sponzorovaný přístup“ (https://sponzorpristup.agentura-cas.cz) plně respektuje podmínky, které ve svém Pokynu 10: Zásady šíření, prodeje a autorských práv k publikacím CEN-CENELEC (edice 4 z r. 2017), v kapitole 7 Sponzorovaný přístup definují organizace CEN-CENELEC: Přístup k českým technickým normám umístěným na portále Sponzorovaný přístup je umožněn každému uživateli na základě povinné, ale jednoduché registrace. Dokumenty jsou dostupné pouze ve formátu PDF, tisk není povolen. Přístup je možný pouze z IP adres lokalizovaných v ČR. Dokumenty jsou rovněž opatřeny vodoznakem s identifikačními údaji uživatele.

A jak se tedy dotčené české technické normy na portál dostanou? Prostřednictvím ministerstev a jiných ústředních správních orgánů, které tyto normy učinily závaznými ve svých právních předpisech. Tyto subjekty závazné normy označí, ověří, zda naplňují definici závazné normy a požádají Agenturu o jejich zpřístupnění. Agentura na základě přílohy 3 prováděcí vyhlášky č. 571/2020 Sb. vyměří poplatek a s ministerstvem nebo jiným orgánem uzavře dohodu o zpřístupnění. Po uhrazení poplatku Agentura soubory norem technicky zpracuje a umístí na portál do složky příslušného sponzora.

Agentura ale nesmí ani v tomto procesu opomenout držitele autorských práv. Pokud jsou tedy v seznamu požadovaných ČSN převzaté evropské nebo mezinárodní normy, musí Agentura ještě před zveřejněním na portále Sponzorovaný přístup, informovat vydávající organizace o tomto postupu.

Je třeba zdůraznit, protože jsme se s touto domněnkou již mnohokrát setkali, že sponzorovaný přístup v žádné případě nenahrazuje přístup do placené databáze ČSN online. Veřejnosti bude tímto způsobem zpřístupněno dle předběžných odhadů cca 2 000 ČSN napříč obory, tedy jen zlomek platných ČSN. Všechny platné (a neplatné ČSN a TNI, které byly digitalizovány) budou nadále poskytovány prostřednictvím předplatného do plnotextové databáze ČSN online, která k dnešnímu dni obsahuje více než 66 000 dokumentů. ČSN online je tak zdaleka finančně nejdostupnější službou tohoto druhu v rámci EU, s ohledem na rozsah poskytovaných dokumentů v rámci základní licence

Další způsoby distribuce ČSN

Jak tedy získat přístup k ČSN, které nesplňují podmínky pro zveřejnění v rámci sponzorovaného přístupu?

Pro znalé uživatele nic nového. Agentura stále nabízí dva způsoby, jak si ČSN pořídit. A to jako jednotlivý tištěný dokument, což je finančně nevýhodné a uživatel si sám musí sledovat aktualizace a v případě změny nebo revize normy si musí opět koupit aktuální výtisk.

A pak existuje online přístup do databáze ČSN a TNI – služba ČSN online. Zde má uživatel možnost si vybrat z několika druhů licencí na bázi předplatného. Základem všech licencí je vždy přístup ke všem platným ČSN, a k neplatným ČSN a TNI, které byly v minulosti digitalizovány. Základní licence má podobu předplatného na 6 měsíců a je bez možnosti tisku. Funguje na principu jedna licence = jeden uživatel = dva počítače (dvě zařízení). Poplatek za tuto základní službu je 1 000 Kč. Aktualizace dat probíhá průběžně a je v ceně licence. Přehled všech dostupných licencí je zveřejněn ve vyhlášce č. 571/2020 Sb. a na webových stránkách Agentury.

Nabízíme dva moduly ČSN online se stejným obsahem, ale technicky zcela oddělené: Modul pro jednotlivce je určen pro fyzické osoby, případně pro malé podniky, které nevyužijí více než jednu licenci pro jediného uživatele. Modul pro firmy je určen pro právnické osoby s počtem uživatelů dva a více. O licenci lze požádat výhradně prostřednictvím webového formuláře. Zákazník podá žádost a po jejím odeslání je vystavena výzva k zaplacení poplatku. Po přijetí poplatku na účet Agentury se otevírá přístup do databáze.

Databáze se aktualizuje průběžně. Novinky si lze snadno vyfiltrovat podle aktuálního Věstníku ÚNMZ. Zobrazí se data za zvolený měsíc a rok. Zrušené normy lze filtrovat v záhlaví po zadání volby „Pouze neplatné“. Databáze neobsahuje technické normy zrušené před rokem 2002 – ty nebyly nikdy digitalizovány a jsou dostupné v našem archivu. Lze si je prezenčně vypůjčit do studovny.

Do databáze přibývá zhruba 150 dokumentů měsíčně.

Funkcionality ČSN online si lze vyzkoušet v rámci demo verze pod názvem Seznam ČSN, kterou zájemci najdou přímo na domovské stránce Agentury.

Zavedení technických norem do soustavy ČSN

Častým dotazem našich uživatelů bývá, proč jsou některé normy v databázi dostupné pouze v angličtině. V současné době se překládá z celkového počtu přejímaných norem (tzn. EN, ISO, IEC, event. dalších) více než 35 %. Při vyhodnocování, zda bude technická norma zavedena do soustavy překladem, se zvažuje celá řada aspektů a jsou stanoveny parametry, které musí norma splnit, aby mohl být naplánován její překlad. Prioritně se zařazuje do plánu:

  1. přejímání evropských norem, jejich změn a oprav
  2. přejímání změn a oprav mezinárodních norem, které jsou zavedeny do soustavy ČSN
  3. přejímání mezinárodních norem citovaných v evropských normách a mezinárodních terminologických norem
  4. přejímání mezinárodních norem ISO a IEC celospolečenského významu
  5. přejímání normalizačních dokumentů CEN, CENELEC a ETSI celospolečenského významu
  6. přejímání ostatních mezinárodních norem a tvorba původních ČSN
  7. tvorba návrhů evropských a mezinárodních norem v případech, kdy je požadován a řádně zdůvodněn překlad dokumentů v etapách mezinárodní spolupráce

Obvykle se nepřekládají technické normy v oborech, ve kterých je angličtina běžně používaná (např. informační technologie, kosmonautika), nebo v oboru, kde není v ČR vhodný zpracovatel norem, nebo se překlad připravuje a prozatím je vydáno původní znění, nebo by byl překlad neefektivní (v případech, kdy neexistuje žádný, nebo velmi malý okruh zájemců o daný obor). V současné době je největším problémem nikoliv otázka financí alokovaných na překlady, ale nedostatek erudovaných odborníků v určitých oborech.

Rozmnožování a rozšiřování částí norem – užívání norem (citace)

Další otázkou, se kterou se setkáváme poměrně často, je problematika užívání částí norem. Zde se vracíme k držitelům autorských práv. Jsou to oni, kdo stanoví podmínky, jak z norem citovat. Dále je také potřeba vzít v úvahu to, co stanoví § 5, odst. 8 zákona 22/1997 Sb., tzn., že technické normy nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být rozmnožovány nebo rozšiřovány jen se souhlasem Agentury. Protože není nikde přesně stanoveno, co je část normy, je zaveden úzus, že pro citace v celkovém rozsahu do jedné strany A4 není třeba o souhlas žádat.

Pro uživatele norem, kteří tvoří jakékoliv materiály (myšleno publikace, sborníky, výukové materiály, vnitropodnikové směrnice, software atp.) s přidanou hodnotou, pro jejichž zpracování je potřeba citovat technické normy, máme zveřejněn pokyn, ve kterém je velmi jednoduše a návodně popsáno, kdy a jak o souhlas žádat. Pokyn je dostupný na našich webových stránkách v části Produkty a služby, Technické normy v části Autorské právo – podmínky užívání norem. Šíření celých norem není povoleno.

ČSN online a studenti vysokých škol

Novinkou v distribuci ČSN je přístup pro studenty vysokých škol. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jsme otevřeli nabídku centrálního řešení přístupu do databáze ČSN online vysokým školám technického zaměření tak, aby školy byly schopny zajistit u Agentury přístup do této databáze všem svým studentům a akademickým pracovníkům, kteří ČSN používají pro výuku.

Motivačním faktorem pro realizaci projektu byla potřeba plošného řešení problému dostupnosti studentů technických fakult k textům českých technických norem a to obzvlášť v době, kdy nouzový stav dlouhodobě uzavřel knihovny a studenti přístup k tomuto druhu informací zcela ztratili.

Cílem je, aby se studenti naučili s databází pracovat, což využijí pro studium samotné, tak bude tato znalost benefitem pro jejich budoucí profesionální dráhu.

Přístup do ČSN online by mohlo získat až 65 000 studentů technických oborů.

Náklady na pořízení licencí hradí ze svého rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako účelovou podporu vzdělávání na školách technického typu.

Distribuce ČSN – plány do budoucna

V současné době připravujeme zadávací dokumentaci pro nový obchodní model, jehož prostřednictvím chceme nabídnout zákazníkům širší škálu služeb s maximálním využitím dat, které náš systém obsahuje, a které je možné za splnění určitých podmínek zpřístupnit. Uvažujeme mimo jiné například o možnosti zavedení služby sledování vývoje normy od podání návrhu až po její konečné znění.


Ing. Ivana Kolínská,
vedoucí oddělení péče o zákazníky, je absolventkou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. V České agentuře pro standardizaci pracuje od roku 2014. Prošla několika různými pozicemi jak v soukromém sektoru, tak ve státní sféře, kde se věnovala především oblasti poskytování informací se zaměřením na technické obory. Nyní pracuje v oddělení péče o zákazníky, jehož hlavními úkoly jsou poskytování informací o technických normách a o standardizaci obecně, distribuce technických norem a s tím související technická podpora uživatelů norem, kterých je více než 28 000. Patří sem rovněž provoz prodejny technických norem, jejíž součástí je i studovna a dále správa archivu technických norem.

 
 
Reklama