Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

KOMA Modular finišuje s přístavbou Karvinské hornické nemocnice

KOMA Modular na jaře získala zakázku na modulární přístavbu nemocnice v Karviné. Nyní se pomalu blíží do konce, nemocnice má sloužit od ledna roku 2021.

Přístavba je tří­pod­laž­ní objekt, kte­rý bude se stá­va­jí­cí­mi nemoc­nič­ní­mi blo­ky pro­po­jen pomo­cí krč­ku. V pří­ze­mí budou ambu­lan­ce a vyšet­řov­ny, dru­hé a tře­tí patro je urče­no pro lůž­ko­vou část. Nechy­bí samo­zřej­mě ani výtah.

Pro­gre­siv­ní inves­tor se roz­ho­dl pro rea­li­za­ci nemoc­ni­ce hlav­ně pro před­nos­ti modu­lár­ní výstav­by, kdy ved­le rych­los­ti mon­tá­že byla urču­jí­cí i mini­ma­li­za­ce ome­ze­ní sta­veb­ním ruchem a pra­chem, kte­rý by nut­ně, za stan­dard­ní mok­ré výstav­by, obtě­žo­val stá­va­jí­cí nemoc­nič­ní provoz.

Dal­ší nespor­nou výho­dou modu­la­ri­ty je mož­nost oka­mži­té­ho uve­de­ní do pro­vo­zu ihned po dokon­če­ní mon­tá­že modu­lů, kdy se nemu­sí čekat až budo­va (v pří­pa­dě mokré­ho pro­ce­su) vyschne.


KOMA MODULAR s.r.o.
logo KOMA MODULAR s.r.o.

Pomůžeme Vám vybudovat rychle, cenově výhodně a kvalitně kanceláře, prodejny, ubytovny, hotely, restaurace, školy, mateřské školky, bytové domy, komunální výstavbu, šatny, domovy důchodců, studentské koleje apod. Stavíme systémem prostorové modulace, která ...

 
 
Reklama