Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ochrana betónu proti účinku atmosférického CO2 tenkým povlakom krycej omietky

Vrstva 2–4 mm ochrannej krycej omietky (OKO) sa preukázala ako účinná protikarbonatizačná bariéra na 100 ročnom betóne pevnostnej triedy cca 20–25 MPa na deviatich mostoch na Slovensku. Betón pod OKO, ktorá je charakterizovaná nízkou priepustnosťou, skarbonatizoval do hĺbky pod 2 mm. Predložený článok sa zaoberá výskumom aspektov nízkej hĺbky karbonatizácie betónu s dôrazom na objasnenie funkcionality OKO ako aj inovatívnej alternatívy OKO zhotovenej z dnes dostupných stavebných materiálov.

Foto ©Región Kysuce - regionkysuce.sk
Nejstarší železobetonový most ve střední Evropě byl postaven v roce 1891 v Krásnu nad Kysucou

1. Úvod

Proces karbonatizácie závisí predovšetkým od materiálového zloženia a fyzického stavu betónu. Betón karbonatizuje tým pomalšie, čím vyššia je jeho nepriepustnosť. Betón s vyšším obsahom cementu sa vyznačuje pomalším priebehom karbonatizácie. Karbonatizáciu ovplyvňujú vonkajšie podmienky prostredia, ako je množstvo CO2 v atmosfére, obsah vlhkosti, zmeny vlhkosti a teploty v čase [1]. Mostné konštrukcie sú vystavené prevažne vplyvu prostredia XC3 alebo XC4 podľa klasifikácie STN EN 206 + A2 [2]. Prostredie XC4 predstavuje najhorší prípad, čo znamená, že karbonatizácia prebieha najrýchlejším tempom. Konštrukčné prvky z betónu vystavené prostrediu XC4 majú preto predpísanú väčšiu hrúbku krytia oceľovej výstuže. Pred 100 rokmi, na rozdiel od súčasnosti, sa karbonatizácia nevnímala ako problém, pretože poznatky o jej pôsobení na betón boli vtedy marginálne. Agresívne pôsobenie CO2 na betón sa prejavuje tvorbou CaCO3 s následným znížením alkality betónu. Ochranná funkcia OKO proti karbonatizácii betónu má výrazný dopad na jeho trvanlivosť. Zámerom príspevku je ukázať rozdiel v hĺbke karbonatizácie betónu, nekrytého a krytého OKO na viac ako 100 ročných mostoch a predstaviť novú alternatívnu OKO s hrúbkou 2–4 mm, ktorá sa vyznačuje podobnou funkčnosťou ako protikarbonatizačná bariéra.

2. Experimentálny postup a diskusia

2.1 Meranie na mostoch

V období 2014 až 2020 sa pozornosť výskumu sústredila na deväť starých mostov ešte s parciálne zachovanou OKO na povrchu konštrukčného betónu. Tento článok sa zameriava na výber najreprezentatívnejších výsledkov z dvoch mostov: 125 ročný most v meste Krásno nad Kysucou a 105 ročný most pri meste Sládkovičovo, z in-situ a laboratórnych skúšok [3]. Z výskumu na moste Krásno nad Kysucou sa získali nasledovné poznatky: Na základe výsledkov nedeštruktívnych skúšok 125 ročný betón charakterizovala pevnosť v tlaku 33,7 MPa (stanovená Schmidtovým tvrdomerom, model N), dynamický modul pružnosti medzi 12–16 GPa (ultrazvukový prístroj) a prídržnosť povrchovej vrstvy betónu medzi 1–2 MPa (za použitia odtrhových terčov), ktorá je považovaná za pevnosť betónu v ťahu. Laboratórne skúšky, zrealizované na odobratých vývrtoch, poukázali na betón priemernou objemovou hmotnosťou 2 110 kg/m3, dynamickým a statickým modulom pružnosti medzi 29–37 GPa a 15–24 GPa. Betón podľa súčasného označenia STN EN 206 + A2, spadá do pevnostnej triedy C20/25. Počas letných rekonštrukčných prác v roku 2015, zistená hĺbka karbonatizácie nosnej oblúkovej konštrukcie a ríms pod starou OKO bola < 2 mm (obrázok 1-A), zatiaľ čo nová reprofilácia povrchu konštrukcie nanesená v máji 2016 skarbonatizovala za jeden rok do hĺbky 10 mm (obrázok 1-B). Hĺbka karbonatizácie modernej priemyselne vyrobenej reprofilačnej hmoty je po 1 roku exponovania väčšia v porovnaní s karbonatizáciou betónu chráneného 125 rokov starou OKO. Táto skutočnosť indikovala význam nepriepustnosti samotnej OKO. Obnažený betón na miestach s odpadnutou OKO skarbonatizoval až do hĺbky 80 mm.

Obrázok 1 Hĺbka karbonatizácie starého betónu; A – pod pôvodnou omietkou pred rekonštrukciou
Obrázok 1 Hĺbka karbonatizácie starého betónu; B – po rekonštrukcii reprofilačnou hmotou a roku vonkajšieho exponovania

Obrázok 1 Hĺbka karbonatizácie starého betónu; A – pod pôvodnou omietkou pred rekonštrukciou; B – po rekonštrukcii reprofilačnou hmotou a roku vonkajšieho exponovania

Betón krytý OKO je dobre chránený pred karbonatizáciou. Ukazuje sa, že OKO na povrchu podkladového betónu predstavuje príčinu nízkej hĺbky karbonatizácie (obrázok 1).

Obrázok 2a Amorfne vyzerajúce usadeniny uhličitanov v 2–4 mm vrstve starej OKO
Obrázok 2 Ihlica dobre vyvinutého kryštálu CaCO₃ ako karbonatizačného produktu

Obrázok 2 Amorfne vyzerajúce usadeniny uhličitanov v 2–4 mm vrstve starej OKO a ihlica dobre vyvinutého kryštálu CaCO3 ako karbonatizačného produktu

Vytvorené amorfne vyzerajúce, zahustené, akoby v jeden kompaktný celok splynuté uhličitany naakumulované v stiesnených priestorových podmienkach 2–4 mm vrstvy OKO vytvárajú najlepšie predpoklady pre vznik bariéry na báze zabudovaného vápenca so schopnosťou dramaticky znížiť prenikanie CO2 do podkladového betónu (obrázok 2) [3]. Na 105 ročnom moste pri meste Sládkovičovo [4, 5] sa pozornosť venovala najmä vzťahu medzi nepriepustnosťou OKO a jej schopnosťou zabrániť prenikaniu CO2 do betónu (Tabuľka 1). Metodika použitá na moste Krásno nad Kysucou sa rozšírila o meranie povrchovej permeability nekrytého a betónu krytého OKO prostredníctvom Torrentovej skúšky priepustnosti [6]. Nižší koeficient kT dokazuje nižšiu priepustnosť. Hodnota pod 1 × 10−16 m2 svedčí o vysoko nepriepustnom betóne, respektíve OKO. Objemová hmotnosť, dynamický, statický modul pružnosti a pevnosť v tlaku nekrytého betónu sú: 2 110 kg/m3, 30,8 GPa, 16,1 GPa a 20,3 MPa. Podobné údaje sa získali pre betón krytý OKO so zanedbateľnou karbonatizáciou: 2 160 kg/m3, 35,9 GPa, 20,3 GPa a 25,3 MPa. Nekrytý betón dosahoval hĺbku karbonatizácie medzi 60 mm až 80 mm; naopak extrémne nízku hĺbku vykazoval betón pod OKO.

Tabuľka 1 Závislosť medzi povrchovou priepustnosťou a hĺbkou karbonatizácie betónu na moste pri Sládkovičove
Skúšaný povrchPriepustnosť podľa Torrenta
kT (× 10−16 m2)
Hĺbka karbonatizácie
[mm]
Popis stavu skúšaného povrchu
OznačenieŠpecifikácia
M3Betón krytý OKO0.0390vysoko-kvalitné OKO a betón
M40.2460
M90.1890
M100.0620
M60.12310okom neviditeľné poškodenia
M20.17815pórovitý betón pod OKO
M74.94320
M88.46420
M1> 1025trhlina na povrchu OKO
M5> 1030kaverna na povrchu betónu pod OKO
B1Nekrytý betón> 1080poškodený betón s tendenciou drobenia sa
Obrázok 3 Hĺbka karbonatizácie betónu pod ochrannou krycou omietkou a na odpadnutom mieste – most Sládkovičovo
Obrázok 3 Hĺbka karbonatizácie betónu pod ochrannou krycou omietkou a na odpadnutom mieste – most Sládkovičovo
Obrázok 4a Bariéra z uhličitanov natlačených na seba v priestore tenkej OKO
Obrázok 4b Bariéra z uhličitanov natlačených na seba v priestore tenkej OKO

Obrázok 4 Bariéra z uhličitanov natlačených na seba v priestore tenkej OKO

Obrázok 3 znázorňuje grafické vyhodnotenie hĺbky karbonatizácie z roku 2015 (vzorky A1 až A4, v tom čase sa nerealizovali skúšky priepustnosti) a z roku 2018 opakovanými skúškami (M1 až M10 a B1). Prienik CO2 do podkladového betónu pod OKO sa v každom prípade redukuje, rovnako aj pri výskyte trhliny alebo defektu v kontaktnej zóne medzi betónom a OKO, tu však nie tak evidentne. Vysokokvalitné, nepriepustné OKO, ktoré nevykazujú žiadne defekty v zóne rozhrania s betónom (vzorky M3, M4, M9 a M10 z roku 2018 a A2, A3 z roku 2015) sú príčinou jeho zanedbateľnej karbonatizácie, zatiaľ čo nekrytý betón v rovnakom čase skarbonatizoval do hĺbky 80 mm. Hustá bariéra vytvorená zo samotných karbonatizačných produktov v priestorovo-stiesnených podmienkach ochranných krycích omietok predstavuje dôvod výrazného zmiernenia karbonatizácie podkladového betónu. Zistila sa jednoznačná závislosť medzi povrchovou priepustnosťou OKO a hĺbkou karbonatizácie betónu pod ňou (tabuľka 1, obrázok 3), zatiaľ čo jej hrúbka predstavuje len málo významný faktor. Nepriepustnosť OKO je nevyhnutnou podmienkou pre evidentnú redukciu prieniku CO2 a následnej karbonatizácie podkladového betónu. Hustá uhličitanová hmota až na hranici amorfného stavu vyskytujúca sa tenkej vrstve OKO sa označuje ako „karbonatizačný mlieč“ (doteraz nikde nepoužívaný výraz). Optická mikroskopia na vzorkách OKO s vysokým rozlíšením dokumentuje prítomnosť naakumulovaného, kompaktného karbonatizačného mlieču v tenkej vrstve OKO (obrázok 4) [4]. V nadväznosti na experimenty a získané poznatky z mostov sa zahájila laboratórna fáza vývoja OKO z aktuálne dostupných materiálov.

2.2 Overenie odolnosti novej OKO ako proti-karbonatizačnej bariéry

Odolnosť proti karbonatizácii sa overila urýchlenou karbonatizačnou skúškou (UKS) v klimatickej komore pri uložení 20 °C / 60 % relatívnej vlhkosti / 20 % obj. CO2. Ako podklad pre novo vyvíjanú OKO slúžil betón C20/25 MPa s vysokou priepustnosťou. Po 28 dňoch základného uloženia sa vzorky betónu (100 × 100 × 400) mm podrobili 28, 42, 56 a 90 dňovej UKS. Obrázok 5 ukazuje hĺbku karbonatizácie zistenú fenolftaleínovým indikátorom. Týmto spôsobom sa jasne preukázala vhodnosť UKS na preukázanie OKO ako potencionálne novej protikarbonatizačnej bariéry.

Obrázok 5 Karbonatizácia betónu pevnostnej triedy C20/25 počas UKS, 28 dní
28 dní
Obrázok 5 Karbonatizácia betónu pevnostnej triedy C20/25 počas UKS, 42 dní
42 dní
Obrázok 5 Karbonatizácia betónu pevnostnej triedy C20/25 počas UKS, 56 dní
56 dní
Obrázok 5 Karbonatizácia betónu pevnostnej triedy C20/25 počas UKS, 90 dní
90 dní

Obrázok 5 Karbonatizácia betónu pevnostnej triedy C20/25 počas UKS
Obrázok 6 Hĺbka karbonatizácie betónu na lome valca nekrytého a krytého experimentálne vyvinutou OKO po 28 dňoch UKS
Obrázok 6 Hĺbka karbonatizácie betónu na lome valca nekrytého a krytého experimentálne vyvinutou OKO po 28 dňoch UKS

Vyvíjané ochranné krycie omietky sa naniesli v 2–4 mm vrstve na povrch laboratórne vyrobených vzoriek betónu C20/25 valcovitého tvaru s priemerom 300 mm a výškou 100 mm. Pred UKS sa betón ošetroval 7 dní vo vode s teplotou 20 °C a 21 dní v suchom vzduchu s teplotou 20 °C / 60 % relatívnou vlhkosťou. Po základnom uložení sa na zvyšné povrchy naniesol ochranný organický plyno-nepriepustný povlak, aby sa zabránilo prenikaniu CO2 do betónu cez iný povrch, ako ten pokrytý OKO. Nekryté referenčné vzorky sa ochránili rovnakým spôsobom na bočných stranách ako aj na spodnej základni valca. Obrázok 6 dokumentuje výsledky vyvíjaných vzoriek OKO. Porovnanie výsledkov ukazuje, že vzorky OKO sa vyznačujú podobnou odolnosťou proti karbonatizácii ako pôvodný 100 ročný ekvivalent. Vzorka OKO čistá pozostáva len z cementu a piesku, zatiaľ čo OKO disp a OKO cell charakterizuje aj marginálne množstvo prísady (disp: suchá prášková disperzia; cell: celulóza, obe v množstve < 1 % z hmotnosti cementu).

Pri posudzovaní výsledkov je treba vziať do úvahy skutočnosť, že 1) karbonatizácia 100 ročných mostov počas dlhého časového obdobia za bežných environmentálnych podmienok je značne odlišná od 28 dňovej UKS realizovanej pri 20 °C / 60 % R.H. / 20 % obj. CO2 a 2) nie sú dostupné rovnaké materiálové systémy (najmä cement). Nové 2–4 mm OKO zhotovené z dnes dostupného cementu a kremičitého piesku bez alebo s veľmi zanedbateľným množstvom prísad vykazujú rovnako vysoko účinné protikarbonatizačné vlastnosti ako omietky aplikované na betónový povrch mostov pred viac ako 100 rokmi.

3. Záver

Výsledky získané na mostoch umožňujú formulovať nasledovné závery:

 1. Vrstva 2–4 mm ochrannej krycej omietky sa osvedčila ako účinná protikarbonatizačná bariéra na 100 ročných mostoch. Vzniknuté uhličitany dosahujúce až hranicu amorfného stavu, nazývané „karbonatizačný mlieč”, zahusťujú v rámci tenkej vrstvy OKO stiesnený priestor takým spôsobom, že vytvárajú nepriepustnú bariéru pre ďalší prienik CO2. OKO takto redukuje intenzitu karbonatizácie betónu v čase.
 2. Výsledky preukazujú úzku koreláciu medzi povrchovou permeabilitou OKO a hĺbkou karbonatizácie podkladového betónu.
 3. Ochranu betónu pred karbonatizačným napadnutím zaisťuje nepriepustná OKO na povrchu mostov s viac ako 100 ročným prevádzkovým vekom.

Z výsledkov laboratórneho výskumu vyplývajú nasledovné závery:

 1. Vrstva 2–4 mm tenkej ochrannej krycej omietky vyrobenej zo súčasných materiálov sa osvedčila ako rovnako účinná protikarbonatizačná bariéra v porovnaní so 100 ročným ekvivalentom OKO.
 2. Príčina takého evidentného zníženia karbonatizačného napadnutia podkladového betónu spočíva v hustej mikroštruktúre vytvorenej v tenkej vrstve OKO na báze Portlandského cementu, schopnom hydratovať v stiesnených priestorových podmienkach tak, že ju zahustí a následne vytvorí uhličitanovú nepriepustnú bariéru schopnú blokovať prienik ďalšieho CO2 do podkladového betónu.
 3. Nové OKO sa považuje ako vhodný materiál na dodatočné opravy mostov s nízkou krycou vrstvou betónu, ktorých ďalšia karbonatizácia povedie k skráteniu životnosti z dôvodu zvýšeného rizika korózie oceľovej výstuže.

Poďakovanie

Autori vyslovujú úprimné poďakovanie Slovenskej agentúre pre výskum a vývoj (Projekt APVV-17-0204) a VEGA (Projekt 1/0522/20) za financovanie tejto výskumnej práce.

References

 1. Model Code for Service Life Design. fib Bulletin 34, 2006, Fédération internationale du béton (fib), Lausanne, Switzerland.
 2. STN EN 206 + A2: 2021 Concrete. Specification, Performance, Production and Conformity. Slovak Office of Standards, Metrology and Testing in Bratislava.
 3. JANOTKA, I. – BAČUVČĺK, M. – PAULĺK, P.: Low Carbonation of Concrete Found on 100-years-old Bridges. Case Studies in Construction Materials, 8, 2018, pp. 97-115.
 4. JANOTKA, I. – BAČUVČĺK, M. – PAULĺK, P. – HÚLEK, L: Carbonation of 100-year Bridges as a Guide to Preventing Modern Concrete. Proceedings of the 7th RILEM/ACI Conference on Cementitious Materials and Alternative Binders for Sustainable Concrete, SP-349-18, June 7-10, 2021, Toulouse, France, pp. 256-273.
 5. JANOTKA, I. – BAČUVČĺK, M. – HÚLEK, L. – PAULĺK, P.: The Cause of 100-year Low Carbonated Concrete of the Bridge. Advanced Materials Letters, 11, 2020, 2, pp. 1-8.
 6. TORRENT, R. – FRENZER, G. Study on Methods to Determine and Judge Characteristic Values of the Cover Concrete on Site (in German), Bundesamt für Strassenbau, Bonn, Germany, 516, 1995, 105 p.
 
Komentář recenzenta doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D., VUT FAST Brno

Velmi pěkný článek, který dává prostor k zamyšlení nad aplikací omítek mostních konstrukcí, které byly zejména pro kamenné, ale i betonové mosty historicky poměrně běžné. To, že omítky pomáhají snížit degradaci betonu či betonových a zděných konstrukcí, je známá věc, tento případ je však poměrně podrobně doložen výsledky měření, které umožňují publikovanou interpretaci výsledků. Doporučuji k vydání beze změn, nicméně mám pouze tři drobné poznámky:

 1. Domnívám se, že na trhu zřejmě existuje hmota, která by mohla být aplikována jako OKO či posloužit jako její základ, ale rešerše této problematiky je na další samostatný článek (na základě kterého bude možná od samostatného vývoje OKO upuštěno). Uvidíme.
 2. Měření propustnosti metodou „Torrent“ poskytuje jen relativní srovnání, možná by bylo vhodné ověřit porozitu dalšími metodami, stejně tak jako je škoda, že v příspěvku autoři nezveřejnili rychlost průniku UZ jednotlivými vzorky, ale rovnou hodnoty dynamického modulu pružnosti.
 3. Chápu, že pro zjednodušení nejsou v kapitole Reference (v článku References) uvedeny zkušební postupy, podle kterých autoři postupovali, a některé další drobnosti.

Na jednotlivé dotazy odpovedá Ing. Ivan Janotka, DrSc., nasledovným spôsobom:

Je známe, že omietky ako krycia vrstva spomaľujú prienik CO2 dovnútra nimi krytého betónu, ako aj to, že v súčasnosti existujú ochranne omietkové systémy, obsahujúce značné množstvo chemických prísad, a tým sú aj ekonomicky náročnejšie. My sa zaoberáme aj diagnostikou mostov. Pri našej činnosti sme na 100-ročných mostoch zistili až nulovú karbonatizáciu alebo úplne zanedbateľnú do hĺbky 2–4 mm, ktorú sme pozorovali pod hutnou, tenkou vrstvou omietky cca 2–max. 4 mm hrubej. Nekryté betóny preukázali karbonatizáciu do hĺbky 60–80 mm. Pred 100 rokmi sa „chémia“ do betónu nepoužívala. Preštudovali sme staré archívy z obdobia Rakúska-Uhorska v Budapešti a vo Viedni, aby sme zistili čo sa dá o materiáloch používaných na výstavbu mostov v tomto smere zistiť. Prvý most, ktorý sme takto riešili bol Most Franza Jozefa v Bratislave, zničený v roku 1944 Nemcami (dnešný Starý most, ale pilóty ostali pôvodné – publikácia v zborníku a prezentácia na CANMET/ACI konferencii, Ottawa, 2015). Presné zloženia omietok sme nenašli, ale z dostupných kusých informácií sme získali poznatok, že obsahujú veľa cementu. Následne sme vykonali rešerš úžitkových vlastností (a zloženia, pokým bolo dostupné) dnešných „moderných“ omietok na Slovensku a určili sme si limitné hodnoty pre súčasnú omietku v čerstvom stave (reológia) založenú iba na tradičnom zložení (cement – piesok). Rozhodujúce kritéria v zatvrdnutom stave boli: prídržnosť k podkladu, nepriepustnosť (Torrent), odolnosť proti vzniku trhlín pri vysychaní a súčasnom zatvrdnutí čerstvej omietky na pevný kompozit v tenkej 2mm vrstve, ktorú sme pomenovali ako OKO (ochranná krycia omietka, v angličtine PRC: protective render coat). Experimenty sme vykonali nielen v našej hale na veľkom betónovom paneli, ale aj v exteriéri TSÚS na veľkej ploche a demonštratívne aj na starom moste, ktorý „sledujeme“ v polročných intervaloch. V prezentovanom článku sa nedalo pojať všetky dosiahnuté výsledky. Príbuzné publikácie sú dostupné na WOS a Scopus, výsledky sme osobne prezentovali na RILEM/ACI konferenciách a fib sympóziách.
Súhlasím, že meranie Torrentom poskytuje svojím spôsobom relatívne hodnoty, ale ako ústav zameraný na kontrahovaný výskum pre prax a diagnostiku, máme s Torrentom dobré skúsenosti. Máme, hoci v obmedzenom rozsahu skúšok, k dispozícii výsledky pórovej štruktúry OKO ako aj podkladových betónov krytých a nekrytých OKO (betóny kryté a nekryté poskytujú zaujímavé rozdiely). Tieto viac vedecké vyhodnotenia predstavíme v DP. Rezonuje tu myšlienka o hľadaní, či dokonca nájdení určitého korelačného vzťahu medzi výsledkami Torrenta a Hg-porozimetrie.
Áno, v článku v časti Referencie nie sú detailizované skúšobné postupy vzhľadom na to, že príspevok sa vyznačuje obmedzeným počtom strán. Detailné údaje k skúšobným postupom sa nachádzajú v publikáciách spomenutých v bode 1. a v doteraz nepublikovanej práci Ing. Húleka.

English Synopsis

A layer of 2-4 mm of protective covering plaster (OKO) has proven to be an effective anti-carbonation barrier on 100-year concrete of strength class 20-25 MPa on nine bridges in Slovakia. The concrete under OKO, which is characterized by low permeability, carbonatized to a depth of less than 2 mm. The present paper investigates the aspects of low depth carbonation of concrete with emphasis on elucidating the functionality of OKO as well as an innovative alternative to OKO made from currently available construction materials.

 
 
Reklama