Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

České stavebnictví před Covid-19

Analýza zachycuje stav stavebnictví před nástupem virové pandemie. Uvádí i názory na stupeň připravenosti na povinné využití BIM, na požadavek kmenových zaměstnanců při účasti na veřejných zakázkách aj.

Společnost CEEC Research představila další ze svých Kvartálních analýz českého stavebnictví.  Je sestavena ze 101 uskutečněných telefonických a osobních interview s představiteli klíčových stavebních společností a z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek z konce ledna 2020. Michal Vacek, ředitel společnosti, v úvodu uvedl, že zmíněná interview se uskutečnila v průběhu ledna a února letošního roku, proto jsou data týkající se budoucího vývoje platná k 15. únoru. Aktuálně se připravuje mimořádná studie, která má být dokončena začátkem dubna.

Analýza byla zaměřena nejen na sumární vývoj stavebnictví, ale na jeho specifické části, například na podmínku podílu kmenových zaměstnanců při účasti na veřejných zakázkách, připravenost na využití BIM aj. Ve vybraných citacích z analýzy, nelze hledat odpověď na významné změny, které stavebnictví postihly v důsledku virové pandemie, ale poslouží jako měřítko dopadu probíhajícího poklesu ekonomické činnosti, a tedy i stavebnictví. Některé poznatky z analýzy však pandemie neovlivní.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR:

Stavebnictví roste kontinuálně několik let po sobě. Analytické společnosti předpokládají růst i pro rok 2020, přestože ne v takovém měřítku jako v posledních letech. Ve stavebnictví nadále předpokládáme růst cen stavebních prací, trvalým problémem je však nedostatek pracovní síly v tomto odvětví. Pro stavební trh v letošním roce bude posílením navrhovaná legislativní změna, která představuje zase další krok k urychlení realizace staveb. Konkrétně se jedná o umístění a povolení stavby dopravní infrastruktury na základě méně podrobné dokumentace, eliminaci množství závazných stanovisek pro vybrané druhy staveb a také o fikci souhlasného závazného stanoviska dotčeného správního orgánu, nevydá-li správní orgán závazné stanovisko ve lhůtě podle správního řádu. Tato změna je v současné době projednávána Poslaneckou sněmovnou.

Michal Vacek, ředitel společnosti, CEEC Research, s.r.o.:

Ve stavebnictví v posledních letech sledujeme trend, kdy se stavební produkce stále snižuje až téměř ke stagnaci, stejně jako tržby, které ale klesají mírnějším tempem. Do dalších let můžeme očekávat, že se tato situace nebude měnit a tento trend bude i nadále pokračovat.

Podle dat ČSÚ v roce 2019 vzrostla stavební produkce o 2,3 %. Pozemní stavebnictví vzrostlo o 2,0 % a inženýrské stavebnictví dokonce o 3,4 %. Podle našich průzkumů byli ředitelé stavebních firem mírně optimističtější a počítali s růstem ve výši 2,7 %.


Graf: Vývoj českého stavebnictví
Graf: Vývoj českého stavebnictví

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 se zvýšil počet zaměstnanců stavebních firem o 1,7 % a jejich nominální měsíční hrubá mzda se zvýšila dokonce o 7,3 %. Ve 4. čtvrtletí 2019 vydaly stavební úřady 21 834 stavebních povolení, meziročně o 5,6 % více. Orientační hodnota těchto staveb činila 115,7 mld. Kč, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se jedná o růst ve výši 15,8 %.

Podlahová plocha nově povolených budov ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 činila 1853 tis. m2, což meziročně představuje pokles o 1,1 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 19,3 %, naopak u nebytových budov klesla o 16,9 %.

Ivo Luňák, jednatel, Tyros Loading Systems CZ s.r.o.:

Změna nálady a ochoty investovat se dá očekávat. Od loňského podzimu již vnímáme pokles poptávky jak od developerů, tak průmyslových podniků. Může se to potkat s nedostatkem kapacit a trh se vyrovná, anebo přijde obecný pokles stavebních prací a snížení cen.

Pavel Schlitter, obchodní ředitel, SITEL, spol. s r.o.:

Naše očekávání jsou, že v letošním roce dojde ke změně růstu objemu investic do stavebnictví v jeho stagnaci. Budou segmenty, kde objemy vložených prostředků budou růst, ale i segmenty, kde objemy prostředků budou klesat. Je třeba si uvědomit, že základna pro srovnání je relativně vysoká – s ohledem na růst investic v několika posledních letech, proto i stagnace znamená relativně velký objem investic. Naše tržby by v letošním roce měly přibližně kopírovat předchozí rok, který byl pro nás z pohledu tržeb růstový.

V roce 2019 bylo zadáno 4 942 stavebních zakázek (včetně částí zakázek), což je o 12,0 procent méně než v předchozím roce. Hodnota zakázek zadaných v roce 2019 činila 183,4 mld. Kč, což představovalo růst o 11,9 procent. Pokud bychom modelově posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční pokles hodnoty zadaných zakázek o 2,0 procenta. V lednu 2020 bylo zadáno 515 zakázek (včetně částí zakázek), což je o 6,4 procent více než ve stejném období minulého roku. Hodnota zakázek zadaných v lednu 2020 činila 19,0 mld. Kč, což představovalo růst o 59,3 procent. Pokud bychom modelově posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční růst hodnoty zadaných zakázek o 7,1 procenta.

A tato citace z analýzy již evidentně neplatí:

Stavební firmy očekávají v roce 2020 růst tržeb o 3,9 %. Optimističtější jsou malé a střední firmy, které očekávají růst tržeb o 4,1 %. Kapacity v tomto čtvrtletí jsou vytížené méně, a to na 84 %, v dalším čtvrtletí můžeme ale počítat s větším vytížením, a to ve výši 93 %.

Graf: Vývoj vytíženosti kapacit stavebních společností [%]
Graf: Vývoj vytíženosti kapacit stavebních společností [%]

Miroslav Lukšík, generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a.s.:

Stavební trh bude ovlivněn zejména dvěma protichůdnými faktory, a to postupným útlumem stavební poptávky a současně pokračujícím úbytkem a citelným nedostatkem kvalifikované, zejména řemeslné pracovní síly, ale i té pomocné. Stejně protichůdné budou i cenové vlivy, nedostatek kapacit bude vyvolávat tlak na růst mezd, a tím i cen stavebních prací, avšak pokles stavební poptávky bude mít opačný trend.

Poměr kmenových zaměstnanců při účasti na veřejných zakázkách

Ve stavebních firmách převládá počet kmenových zaměstnanců, kteří tvoří většinu kapacit firem (88 procent). Agenturní zaměstnance využívají stavební firmy pouze z 12 %. Téměř dvě třetiny dotázaných ředitelů se domnívá, že by měla být zavedena podmínka určitého podílu kmenových zaměstnanců pro účast na veřejných zakázkách (65 procent). Tento podíl by měl být podle nich minimálně na výši 55 % kmenových zaměstnanců. Třetina je potom proti takovému opatření (35 procent).

Graf: Měla by být stanovena podmínka podílu kmenových zaměstnanců pří účasti na veřejných zakázkách?
Graf: Měla by být stanovena podmínka podílu kmenových zaměstnanců pří účasti na veřejných zakázkách?

Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro průmysl a stavebnictví:

V minulosti toto byla jedna z podmínek, které mohl zadavatel stanovit v zadávacích podmínkách veřejných zakázek, např. v oblasti dopravní infrastruktury. Nicméně nedávala garanci dodržení termínů a kvality stavby. Jiná byla i situace na trhu pracovních sil. Nejsme přesvědčeni, že při stanovení této podmínky by došlo k výraznému posunu. Za dodržení termínů a kvality je stále odpovědný dodavatel. Veřejné zakázky by měly být co nejvíce otevřené širokému okruhu dodavatelů a mnoho malých či středních podniků se na nich může podílet pouze formou poddodávky. Zadavatel může v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek požadovat, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost jeho poddodavatelů.

Tomáš Koranda, ředitel společnosti, HOCHTIEF CZ:

K tomuto požadavku se dlouhodobě stavíme kladně. Společnosti, které vytvářejí pracovní příležitosti, vychovávají a vzdělávají vlastní zaměstnance, vkládají do jejich rozvoje nemalé prostředky, jsou pro stát větší zárukou dlouhodobé kvality, stability a lidského potenciálu než společnosti, které sice mají četné zahraniční reference, ale veškeré zdroje si lokálně musejí najímat bez jistoty budoucnosti.

Zavedení BIM do roku 2022

Více jak polovina stavebních firem se domnívá, že MPO nestihne do roku 2022 připravit všechny potřebné podklady pro správné fungování metodiky BIM (56 procent). K částečné připravenosti se přiklání 37 % dotázaných. V dodržení termínu potom věří necelá desetina (7 procent).

Robert Špott, jednatel, SYNER, s.r.o.:

S metodikou máme dobré zkušenosti a jsem její zastánce, některé zakázky v BIM již realizujeme. Rozhodnutí, zda se bude stavět v BIM, je na zadavateli, my se už dostáváme k projektu, který je v BIM nastartován. Ale to pak nám i subdodavatelům značně ulehčuje situaci, protože nechybí položky ve výkazu, výměr, nejsou špatně spočítané nebo podseknuté, jednodušší je také kontrola rozsahu prováděných prací.

Graf: Připravenost účastníků vstupujících do procesu přípravy či realizace stavební zakázky v BIM od roku 2022
Graf: Připravenost účastníků vstupujících do procesu přípravy či realizace stavební zakázky v BIM od roku 2022

S metodikou BIM budou pracovat nejen stavební firmy, ale i veřejní zadavatelé, stavební úřady, poradenské firmy a projektové společnosti. Ředitelé firem očekávají, že nejvíce připraveni na zavedení metodiky budou projektové firmy (6,6 bodu z 10) v závěsu s poradenskými firmami při zadávání veřejných zakázek (6,5 bodu z 10). Stavební firmy získaly 5,1 bodu z 10 možných a veřejný zadavatel 4,5 bodu z 10 možných. Nejméně budou podle ředitelů připraveny stavební úřady (3,7 bodu z 10).

Tomáš Hlaváček, obchodní ředitel, COLAS CZ, a.s.:

Výraz BIM mi zní jako zaklínadlo, které je dnes velmi populární. V pozemním stavitelství má poměrně robustní nástroje a nesporné přínosy. V oblasti inženýrského stavitelství, kde se pohybuje naše společnost, zatím dostatečně robustní nástroje a metodiky, které by umožnily využít potenciál tohoto modelování, podle mého názoru chybí.

Recyklovaný stavební materiál

Celkem 72 % stavebních firem využívá recyklovaný stavební materiál, který v průměru tvoří 13 % veškerého využitého stavebního materiálu. Zbylých 28 % s recyklovaným materiálem vůbec nepracuje. Vlastní linkou na zpracování stavebního materiálu způsobem recyklace disponuje 14 % dotázaných stavebních firem.

 
 
Reklama