Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

POV se zúčastnila konference Společně k bezbariérovosti

V polovině května se v Pardubicích uskutečnila pod záštitou města již popáté celostátní odborná konference zaměřená na aktuální otázky v oblasti bezbariérovosti. Konference byla určena zejména pro projektanty, úředníky ze stavebních a speciálních úřadů, zástupce veřejné správy a další zájemce. Zúčastnili se jí i zástupci Pražské organizace vozíčkářů (POV).


Nejčastěji se objevovaly příspěvky zaměřené na řešení bezbariérovosti ve stavbách občanského vybavenosti v oblastech veřejné správy, školství a staveb pro volnočasové aktivity, kulturu a sport.

V úvodu zazněla odborná přednáška od zástupkyně ČKAIT Ing. Renaty Zdařilové, PhD., ve které seznamovala se vzdělávacím systém a skladbou školení pro projektanty, úředníky státní správy, ale i správce budov ve smyslu bezbariérové vyhlášky č. 398/2009 Sb. V dalších přednáškách se řešily uživatelské poznatky zástupkyně Pražské organizace vozíčkářů Ing. Marie Málkové z mapování jednotlivých MČ v Praze podle jednotné uživatelské metodiky. Výstupy jsou uveřejněny na detašovaných stránkách www.presbariery.cz a dále na stránkách příslušných MČ a MHMP.

Národní radu osob se zdravotním postižením zastupovala Ing. Dagmar Lanzová. Ve své přednášce uvedla možnosti financování odstraňování bariér ve městech a obcích za podpory Národního rozvojového programu mobilita pro všechny. Specifickou, méně obvyklou, a méně známou problematiku přístupnosti objektů pro osoby s poruchami sluchu a neslyšící poté přednesla a posluchače zaujala zástupkyně Centra pro dětský sluch Tamtam Bc. Romana Procházková.


V dalších panelech konference se hovořilo o odstraňování bariér ve veřejné správě v Českých Budějovicích (Jan Michl) a v pořádajícím městě Pardubicích (Pavlína Shánělová, Mgr. Ivana Liedermannová). Na téma školství zazněla prezentace o začlenění Biskupského gymnázia do bezbariérové zóny v Hradci Králové (Mgr. Jiří Vojáček). Zástupkyně ČVUT FA prof. Ing. arch. Šestáková představila dlouholetý projekt FA, Pražské organizace vozíčkářů a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých s názvem Překonejme bariéry. Projekt je zaměřený na vzdělávání studentů FA a dalších oborů ČVUT. Zásadní je podle slov profesorky Šestákové to, že se v něm prolíná teorie s praxí.

 

„Chtěla bych tímto pozvat na již 14. ročník Překonejme bariéry, který se bude konat 8. až 9. listopadu 2016 ve dvoraně nové budovy ČVUT FA Thákurova 9, Praha 6. V rámci spolupráce FA také poskytujeme prostory pro setkávání pracovních skupin zaměřených na rozvoj metodiky mapování,“ uvedla ve své prezentaci. Neméně zajímavý byl referát o středisku ELSA ČVUT o odstraňování bariér na univerzitě. Přednesli jej Ing. arch. Jana Zezulová, Ph.D. a Mgr. Vojtěch Sivák. Téma školství pak uzavřela přednáška o Univerzitě Pardubice a kampusu bez bariér připravená Lenkou Skokanovou a Ing. Kateřinou Koubovou.

Z panelu Bezbariérovost a volný čas v obci dále zaujalo posluchače detailní představení knihovny Jiřího Mahena v Brně od Ing. Libuše Nivnické a PhDr. Hany Vackové a také okresní knihovna v Pardubicích Bc. Radomíry Kodetové. Zástupce MÚ Horní Slavkov Alexandr Terek představil, kam za kulturou a sportem ve Slavkově, Ing. Milena Antonovičová prezentovala Hvězdárnu a planetárium v Brně ve spolupráci s Mgr. Evou Rossi. O řešení přístupnosti sportovních staveb v Pardubicích a zapojení osobních zkušeností při alternativních sportech diskutoval s návštěvníky konference Ing. Ladislav Mazuch, Bc. Tomáš Potůček a Mgr. Ivana Molková.

A jaké bylo hodnocení pátého ročníku pardubické konference Společně k bezbariérovosti? Návštěvníci oceňují zejména sdílení poznatků mezi projektanty, úředníky ze stavebních a speciálních úřadů a zástupci veřejné správy. Vysoce je hodnocena také výborná atmosféra a připravenost pořadatelů.

Prezentace najdete na:
http://www.pardubice.eu/o-pardubicich/bezbarierovost-mesta/konference-spolecne-k-bezbarierovosti/konference-spolecne-k-bezbarierovosti-v/prehled-prezentaci-z-konference/