Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zelená úsporám - jednorázově pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám byl rozšířen na veřejné budovy. Žádosti budou přijímány jednorázově od 19. července v režimu OPŽP prioritní osy 3.2. Žadateli mohou být města, obce, kraje a další neziskový sektor.

V případě veřejných budov však nepůjde o dlouhodobé přijímání žádostí o dotace Zelená úsporám, tak jak je tomu u budov pro bydlení. Žádosti pro veřejné budovy budou přijímány v režimu OPŽP prioritní osy 3.2 (realizace úspor energie a odpadního tepla u nepodnikatelské sféry). Důvodem tohoto opatření je zjednodušení práce projektantům, kteří jsou na proces a podmínky žádostí v OPŽP zvyklí. Žádosti budou vyplňovány do zjednodušeného formuláře v Benefillu. Na webu Zelená úsporám naleznete výzvu k podávání žádostí.

Poskytování podpory upravuje směrnice MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru a její přílohy.

Budovou veřejného sektoru je ve smyslu vyhl. č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby, stavba pro pobyt lidí jako např. školy, předškolní zařízení, apod., a která neslouží např. k výrobním nebo skladovacím potřebám.

Čtěte také: Zelená úsporám - změny v tepelných čerpadlech a solárních systémech

Žádosti o dotace se budou přijímat od 19. července tohoto roku do doby, než bude zažádáno o 1,5násobek alokované částky, která činí 4 miliardy korun. Žádat bude možné na všech relevantních webech www.opzp.cz, www.sfzp.cz a www.zelenausporam.cz, kde bude i on-line počítadlo součtu finanční částky z žádostí. Podle slov Petra Štěpánka se předpokládá, že 1,5násobek alokované částky, tedy 6 mld. korun, bude naplněn do jednoho týdne od spuštění příjmu žádostí.

Jeden žadatel (definován 1 identifikačním číslem) může žádat o dotace na max. 3 projekty s maximální celkovou výší podpory 200 milionů korun.

Konkrétní výše podpory bude stanovena v závislosti na charakteru projektu a v souladu s pravidly o poskytování veřejné podpory. Podpora bude poskytována maximálně do výše 90 % celkových způsobilých výdajů. Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 300 tis. Kč.

Příjemci podpory mohou být obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky krajů, kraje, Česká republika - prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové organizace - stát, veřejné a státní vysoké školy, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, Všeobecná zdravotní pojišťovna, státní organizace.

Pro sektor veřejných budov bylo v programu OPŽP schváleno 12,5 mld. korun, což činí 16,6 % celkové alokace OPŽP. Pro prioritní osu 3.2 jsou již však prostředky zcela vyčerpány. S realokací dalších prostředků se zatím nepočítá.

Program Zelená úsporám pro obytné budovy k dnešnímu dni registruje 22 399 vyhodnocených a formálně schválených žádostí a 32 523 přijatých žádostí. Alokovaná částka pro rozpracované žádostí je 8,9 mld. korun, 4,655 mld. je schváleno k vyplacení. Největším hitem jsou stále solární panely a dílčí zateplení rodinných domů.

 
 
Reklama