Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Další kroky v programu Zelená úsporám

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes představil další postup v programu Zelená úsporám. Všechny řádné žádosti bez vad budou vyplaceny. Předkladatelé neúplných žádostí budou vyzváni k doplnění ve lhůtě 60 dní, pak budou postupně vypláceni v plné výši do vyčerpání prostředků. 4 miliardy na veřejné budovy jsou zrušeny.

Dosud je v programu Zelená úsporám 79 093 žádostí. Aktuálně schváleno je 37 477 žádostí. 24 717 je úplných před schválením. Tyto dvě skupiny žádostí jsou v pořádku a budou proplaceny. Celkem 16 612 žádostí je nesprávně vyplněných – tedy neúplných. Všichni tito žadatelé budou během dvou týdnů vyzváni k doplnění. Na to budou mít 60 dní. Pokud na tuto výzvu nebude žadatel reagovat, nebude po tomto termínu jeho žádost již administrována. Podle ministra bude snaha prostředky fondu dále naplňovat (viz dále) a dodatečně doplněné žádosti postupně proplácet. Na doplnění bude mít žadatel pouze jeden pokus. Další výzvy na druhé doplnění nebudou vydávány. Administrace byla již ukončena u 287 žádostí z důvodu závažných pochybení v žádosti.

Finanční bilance programu Zelená úsporám:

 • Žádosti schválené (37 477) – 8952 mil. Kč
 • Žádosti neschválené (41 416) – 13 636 mil. Kč
 • Alokace pro veřejné budovy – 4000 mil. Kč
 • Technická asistence – 977 mil. Kč
 • Celkem – 27 565 mil. Kč
 • Disponibilní zdroje – 19 698 mil. Kč
 • Celková bilance programu - -7867 mil. Kč

Kde se budou čerpat další zdroje?

 • Zrušení alokace pro veřejné budovy – 4000 mil. Kč
 • Kontrola realizací u žadatelů – 1000 mil. Kč (Podle ministra jde o konzervativně nastavenou částku. S velkou pravděpodobností se zpět do programu dostane větší částka z důvodu nedodržení podmínek programu nebo projektu žadatelem. Odhad byl uskutečněn na základě již proběhlých kontrol.)
 • Národní zdroje finančních prostředků – 1500 mil. Kč (Ministr byl pověřen novelou příslušného zákona, aby bylo možné přesunout tyto prostředky do programu Zelená úsporám.)
 • Snížená výše technické asistence (mzdy apod.) – 250 mil. Kč
 • Prodej zbývajících povolenek – 600 mil. Kč (Opět se zde podle ministra jedná o konzervativní odhad tržeb z prodeje. V tomto případě jde pouze o obchody, které jsou nyní již rozjednané.)
 • Bilance – stále schází 517 mil. Kč. To platí podle slov ministra za předpokladu, že všichni žadatelé, kteří budou vyzváni k doplnění žádostí, tak správně učiní, což se nepředpokládá.

Další jednotlivé kroky v programu Zelená úsporám

 • Vyplacení všech zbývajících schválených žádostí
 • Schválení registrovaných a úplných žádostí a následně jejich vyplacení. Rada fondu zasedá 28. 4. O den později žádosti podepisuje ministr. Od 16. 5. budou rozesílány smlouvy k podpisu. Po podpisu smlouvy (po doložení realizace) budou žádosti vyplaceny.
 • Výzva žadatelů s neúplnými žádostmi o doplnění ve lhůtě 60 dnů. Po jejich řádném doplnění registrace žádostí, schválení a postupné vyplácení v závislosti na disponibilních zdrojích. Výzvy k doplnění budou mít formu osobního dopisu. Budou odeslány z jednoho místa v jeden okamžik. Doplněné žádosti bude možné posílat poštou nebo je podávat osobně v podatelně SFŽP v Praze. Podatelna bude ve lhůtě 60 dnů otevřena od 8 do 18 hodin v pracovní dny. Žádosti nedoplněné ve stanované lhůtě budou vyřazeny z další administrace. Pro tyto účely bude novelizována směrnice SFŽP z roku 2009, tak aby obsahovala pravidla, jak nakládat s neúplnými žádostmi. Směrnice bude radou fondu projednána 21. dubna. Administrace a posouzení žádostí bude trvat asi 2 měsíce. Řídící výbor Zelené úsporám zastaví administraci žádostí ve chvíli vyčerpání 98 % zdrojů programu. Do 60 dnů výbor rozhodne o dalším postupu žádostí doručených po termínu pozastavení administrace. Prostředky budou podle slov ministra vypláceny podle počátečních pravidel programu, to znamená do konce programu, nebo do vyčerpání prostředků. Snaha bude uspokojit všechny v termínu řádně doplněné žádosti.
 • Důsledné fyzické kontroly na místě s cílem ověřit uznatelnost nákladů u všech žadatelů přihlášených do programu Zelená úsporám.

Veřejné budovy

Veřejné budovy nebudou v programu Zelená úsporám zatím podpořeny. Tento krok ministr označil za „nejméně špatné ze všech špatných řešení“. Na veřejné budovy dosud nebyla v Zelené úsporám vyplacena žádná podpora. Zrušení podpory pro všechny žadatele proto není podle slov ministra z pohledu žadatelů navzájem nespravedlivé. To se nedá říct o variantě krácení dotací individuálních žadatelů. Zde už byly prostředky vyplaceny. Krácení nevyplacených dotací by tedy bylo nerovné. Navíc pořadové číslo žádostí díky předchozím způsobům administrace a nedůsledným evidencím žádostí na SFŽP a na pobočkách bank neodpovídá pořadí podávání žádostí. Mnohé později podané žádosti jsou již vyplaceny, některé dříve podané ještě nejsou zadministrovány. Z toho důvodu se tato varianta získání prostředků opustila.

Pokud se výše popsanými procesy dosáhne přebytků finančních prostředků v programu Zelená úsporám, budou veřejné budovy podpořeny (po vyplacení všech schválených žádostí individuálních žadatelů), a to v pořadí podle bodového hodnocení kvality projektů, které již proběhlo a je známé.

Další projekty veřejných budov budou podpořeny ze zdrojů OPŽP. Uvolněny mají být 2 miliardy korun v rámci 29. výzvy v prioritní ose 3. Příjem žádostí se předpokládá v druhém pololetí 2011. Přesné procesy budou teprve nastaveny. Snaha ministerstva bude podle slov ministra taková, aby podmínky podpory a podoba žádostí a projektů pro tuto výzvu byla co možná nejbližší podmínkám programu Zelená úsporám. Žadatelům bude pro účely maximálního snížení dalších nákladů pro podávání žádostí i vrácena dokumentace.

Ombudsman programu Zelená úsporám

Pro zlepšení komunikace se žadateli a zkvalitnění vyřizování stížností byla ministrem zřízena pozice ombudsmana programu Zelená úsporám. Na ombudsmana se mohou žadatelé obracet

 • v případě nespokojenosti s vyřízením svého podání nebo stížnosti prostřednictvím Zelené linky, krajského pracoviště nebo projektového manažera SFŽP,
 • z důvodu charakteru podání/stížnosti, kterou žadatel nepovažuje vhodné řešit s krajským pracovištěm nebo projektovým manažerem.

Ministr Chalupa na tiskové konferenci prezentoval výsledky auditů a posudků dosavadního řízení a průběhu programu Zelená úsporám. Popsal mnohá manažerská pochybení. Nicméně označil za velký úspěch, jakým způsobem byly získány prostředky do programu, zejména pak objem zobchodovaných jednotek CO2, a to za optimální cenu. Otevírání příjmů dalších žádostí není podle ministra "vůbec na pořadu dne".

 
 
Reklama