Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Komentář ke změnám dotačního programu „Nová zelená úsporám 2014“

Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 1/2014 programu Nová zelená úsporám přináší zejména menší administrativní zátěž pro žadatele a zvyšuje dotaci na zpracování projektu a odborného posudku u kategorie A. Nově tuto dotaci zavádí i pro kategorii C3 - Instalace solárních termických systémů.

Na oficiálních webových stránkách dotačního programu Nová zelená úsporám byl ve čtvrtek 10.7. publikován text uvozený odstavcem:

Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal 8. července dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 1/2014, o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám. Tento dodatek přináší zejména menší administrativní zátěž pro žadatele. Další výraznou změnu představuje navýšení podpory na zpracování odborného posudku pro oblasti podpory A (Snižování energetické náročností stávajících rodinných domů) a C.3 (Instalace solárních termických systémů), které zohledňuje skutečné náklady na jeho zpracování. Níže uvedené změny vyplynuly z výsledků analýzy programu Nová zelená úsporám 2013. Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo potřebné kroky okamžitě přijmout.

Tento krok lze hodnotit pozitivně hned z několika pohledů. Tím prvním je zdánlivá formální maličkost, ale ukazuje na pozitivní trend změn na Ministerstvu životního prostředí. Dodatek č. 2 směrnice č.1-2014 je publikován i s datem zpracování a na konci textu je jméno toho, kdo jej zpracoval a jméno ministra, který dokument podepisuje. Je to rozdíl oproti předchozím anonymním dokumentům.

Všechny publikované změny pravidel dotačního programu vyplývají z „analýzy programu…“. To je diplomaticky řečená skutečnost, že o program není takový zájem, jaký se očekával a reálně hrozí nedočerpání vyčleněných financí. Bylo potřeba podmínky zatraktivnit, aby tento malér nenastal. Malér by to opravdu byl, protože dotační program NZÚ je podporován jak stranami vládní koalice, tak i opozice.

I další změny hodnotím pozitivně. Především navýšení dotací pro zpracování projektu a odborného posudku jistě přinese kladnou odezvu u zpracovatelů této odborné části žádosti. Ti ve většině reagovali na složitou administrativu dotačního programu a přestali dotační program zákazníkům nabízet.

Druhá důležitá změna se týká oblasti podpory A1.2 (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů), kde byl požadavek na měrnou roční potřebu tepla na vytápění po realizaci zmírněn ze 70 na 100 kWh/m2. Toto rozumné změkčení kritérií umožní získat dotací i těm majitelům rodinných domů, pro které byla hranice 70 kWh/m2 technicky nebo ekonomicky nedosažitelná.

Další skupina změn odstraňuje několik zbytečných administrativních kroků:

  • není nutné dokládat doklad o vedení bankovního účtu
  • není nutné dokládat Průkaz energetické náročnosti budovy (toto však žadatele nezbavuje zákonných povinností ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) – tedy zpracování Energetického posudku
  • podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny
  • výpis z katastru nemovitostí může být i starší 90 dní, a to za předpokladu, že údaje v něm jsou stále platné (pomůže zejména v případě převodu žádostí)
  • aby mohla být faktura uznána jako způsobilý výdaj, nemusí již být vystavena přímo na jméno žadatele o dotaci, ale postačí, aby byla vystavena na jakéhokoliv vlastníka/spoluvlastníka nemovitosti, která je předmětem žádosti
  • doklad o projednání záměru s příslušným stavebním úřadem se nově přikládá až v okamžiku „doložení realizace“
  • jelikož je program financovaný přes státní rozpočet, bylo z procesu administrace žádosti vypuštěno posouzení žádostí Radou SFŽP

Tyto změny jsou podle mého názoru rozumné a povedou k oživení zájmu o dotační program. Všechny změny oproti 1. výzvě z roku 2013 i tyto nové změny 2. výzvy z roku 2014 byly aktuálně zpracovány v článku Nová zelená úsporám přehledně.

Je jen škoda, že po zkušenostech s 1. Výzvou v roce 2013 tehdejší vedení SFŽP nereagovalo na náměty v diskuzích u článků publikovaných na portálu TZB (viz související články dole). Připomínky z diskuzí jsme dokonce zformulovali do uceleného materiálu a předložili na jednání redakce TZB-info s vedením SFŽP v lednu 2014. Vedení fondu v čele s tehdy pověřeným ředitelem Ing. Hrubešem nám vysvětlilo, že sice počítají s uplatněním jednoho námětu na zjednodušení zadávání žádostí pro instalaci solárních kolektorů, ale naše náměty směřující k odstranění zbytečné administrativy a zrychlení vyřizování žádostí nelze akceptovat. Naše obavy z nezájmu o jarní výzvu dotačního programu NZÚ na tomto jednání vedení fondu zásadně odmítlo a uvedlo, že očekávají stejný zájem jako v roce 2013

První tři měsíce platnosti letošní jarní výzvy nám bohužel daly za pravdu. Ukázala to provedená „analýza“. Objektivně je ale nutno přiznat, že složité a administrativně náročné podmínky podání a vyřízení žádosti mohou za opadnutí zájmu jen částečně. Druhou příčinou je pak obecně rozšířený český nešvar dodávky stavebních a topenářských prací načerno bez dokladu. Cena prací tvoří významnou část ceny stavební zakázky. A tudíž dodavatel, který ze svého výdělku neodvádí DPH ani daň z příjmu pak dokáže nabídnout zateplení, výměnu kotle, nebo i instalaci solárů výrazně levněji, než firma, která řádně platí daně a nabízí kvalitní práci s řádnou záruční dobou. Když si pak investor porovná obě nabídky, přidá k tomu na jedné straně jako bonus získanou dotaci a na druhé straně jako malus administrativní náročnost, určitou nejistotu a dlouhou dobu na vyřízení dotace, vítězí často ta nezákonná práce načerno. Vymýtit, nebo alespoň výrazně omezit tento nešvar bude problém. I proto, že má hluboké kořeny už v Klausově nerozlišování mezi čistými a špinavými penězi.

 
 
Reklama