Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová zelená úsporám přehledně

1. dubna 2014 bude zahájen příjem žádostí o dotace na rodinné domy v programu Nová zelená úsporám. Ukončení příjmu žádostí je avizováno na poslední říjen 2014 nebo při vyčerpání finančních prostředků. Oblasti podpory, nejdůležitější podmínky přidělení dotace a výše podpory jednotlivých opatření přinášíme v následujícím článku.

Oblasti podpory programu Nová zelená úsporám

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

A.1. Hladina 1 (míra podpory 30 % ze způsobilých výdajů)

 • A.1.1. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy
 • A.1.2. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění a součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí

A.2. Hladina 2 (míra podpory 40 % ze způsobilých výdajů)
A.3. Hladina 3 (míra podpory 55 % ze způsobilých výdajů)
A.4. Zpracování odborného posudku pro podoblast podpory A.1, A.2 nebo A.3
A.5. Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro podoblast podpory A.1, A.2 nebo A.3

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

B.1. Hladina 1 (výše podpory 400 000 Kč)
B.2. Hladina 2 (výše podpory 550 000 Kč)
B.3. Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy pro podoblast podpory B.1 nebo B.2

C. Efektivní využití zdrojů energie

C.1. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

 • C.1.1. Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva
 • C.1.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
 • C.1.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
 • C.1.4. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
 • C.1.5. Tepelná čerpadla systému voda – voda
 • C.1.6. Tepelná čerpadla systému země – voda
 • C.1.7. Tepelná čerpadla systému vzduch – voda
 • C.1.8. Plynové kondenzační kotle

C.2. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

 • C.2.1. Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva
 • C.2.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
 • C.2.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
 • C.2.4. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
 • C.2.5. Tepelná čerpadla systému voda – voda
 • C.2.6. Tepelná čerpadla systému země – voda
 • C.2.7. Tepelná čerpadla systému vzduch – voda
 • C.2.8. Plynové kondenzační kotle

C.3. Instalace solárních termických systémů

 • C.3.1. Solární systém pro přípravu teplé vody
 • C.3.2. Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění
 • C.3.3. Kombinační bonus za současnou realizaci vybraných opatření

C.4. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)
C.5. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2
C.6. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.3
(Změny vyhlášené 10. 7. 2014 a platné pro všechny žádosti podané v rámci programu od 1. 4. 2014 jsou vyznačeny modře. Souhrnně je naleznete v tomto článku.)

Vzhledem k vysokému zatížení ovzduší v Moravskoslezském a Ústeckém kraji dostanou majitelé rodinných domů v těchto lokalitách o 10 % vyšší podporu.

Další informace k energetickému posudku, projektu, seznamu odborných dodavatelů,
výrobků a technologií
v programu Nová zelená úsporámA Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři podoblasti podpory prvního řádu: A.1, A.2 a A.3.

Sledovaný parametr Označení jednotky A.1 A.2 A.3
A.1.1 A.1.2
Míra podpory z celkových způsobilých výdajů % 30 40 55
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] ≤ 0,95 * Uem,R - ≤ 0,85 * Uem,R ≤ 0,75 * Uem,R
Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci EA [kWh.m-2.rok-1] - ≤ 100 ≤ 55 ≤ 35
Všechny stavební prvky obálky budovy, na kterých dochází k realizaci opatření, musí splnit podmínku na součinitel prostupu tepla U [W. m-2.K-1] ≤ UN,20 ≤ 0,95 * Urec,20 ≤ UN,20 ≤ UN,20
Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření [%] ≥ 40 ≥ 50 ≥ 60
Památkově chráněné budovy
Všechny měněné stavební prvky obálky budovy na systémové hranici obálky budovy musí splnit podmínku na součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1] ≤ 0,95 * Urec,20 ≤ 0,85 * Urec,20 ≤ 0,75 * Urec,20

Poznámka:
Změny číselných hodnot v podmínkách a výši podpory programu Nová zelená úsporám (výzva 2014) oproti programu Nová zelená úsporám 2013 jsou v celém článku vyznačeny červeně.
Změny vyhlášené 10. 7. 2014 a platné pro všechny žádosti podané v rámci programu od 1. 4. 2014 jsou vyznačeny modře.

Výše podpory

Výše podpory se stanoví dle vzorce:

výše podpory = míra podpory (%) * ∑ki=1Si * měrné výdaje i-tého opatření

 • míra podpory – míra podpory, jejíž výše se řídí dosaženou energetickou úrovní budovy po provedení podporovaných opatření
 • Si – plocha i-té konstrukce v m2
 • měrné výdaje i-té konstrukce – stanovené podle Přílohy č. II/11 dle typu konstrukce
 • k – počet konstrukcí na obálce budovy, na kterých je realizováno podporované opatření

Pokud měrné způsobilé výdaje jednotlivého podporovaného opatření nedosáhnou maximální výše podle tabulky uvedené v Příloze č. II/9 (nebo také viz níže v kapitole Způsobilé výdaje) dle typu konstrukce, je základem pro výpočet podpory skutečně doložená měrná výše způsobilých výdajů.

Výměna zdroje tepla při čerpání dotace v oblasti A

V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění budovy je na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, je žadatel povinen provést jeho výměnu, a to za podmínek stanovených pro podoblast podpory C.1 (viz Příloha č. II/4). Na takovouto výměnu lze z Programu čerpat podporu.

A.4 – Zpracování odborného posudku pro podoblast podpory A.1, A.2 nebo A.3

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. projektové dokumentace a energetického posudku) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků.

Maximální výše podpory v této podoblasti činí 20 000 Kč.

A.5 - Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro podoblast podpory A.1, A.2 nebo A.3

Podpora se poskytuje na zabezpečení odborného technického dozoru stavebníka a na zpracování závěrečné zprávy s výrokem o kvalitě provedení opatření.

Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč.

Zateplování a prostup tepla na TZB-info


B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům, a to ve dvou hladinách 400 a 550 tisíc Kč. Na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze čerpat podporu z oblastí A a C.

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] Podoblast podpory B.1 Podoblast podpory B.2
Výše podpory Kč/dům 400 000 550 000
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] ≤ 20 ≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A [kWh.m-2.rok-1] ≤ 90 ≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U [W.m-2.K-1] ≤ Upas,20 ≤ Upas,20
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] ≤ 0,22 ≤ 0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 [1.h-1] ≤ 0,6 ≤ 0,6
Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti θai,max [°C] ≤ θai,max,N ≤ θai,max,N
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla [-] Ano Ano
Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu η [%] ≥ 75 ≥ 75

B.3 – Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy pro podoblast podpory B.1 nebo B.2

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. projektové dokumentace a energetického posudku) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků. Podpora se vztahuje také na výdaje na uskutečnění měření průvzdušnosti obálky (blower door test) nebo na zajištění odborného technického dozoru stavebníka.

Maximální celková výše podpory v této podoblasti činí 35 000 Kč.

Pasivní domy na TZB-info


C Efektivní využití zdrojů energie

Podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.

C.1. - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů.

Podoblast podpory Typ zdroje Výše dotace [Kč] Maximální míra podpory * [%]
C.1.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 75
C.1.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 75
C.1.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 75
C.1.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 75
C.1.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 100 000 75
C.1.6 Tepelné čerpadlo země - voda 100 000 75
C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 75 000 75
C.1.8 Plynové kondenzační kotle 18 000 75

* z celkových způsobilých výdajů

C.2 – Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů. Žádat v této podoblasti podpory lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.

Podoblast podpory Typ zdroje Výše dotace [Kč] Maximální míra podpory * [%]
C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 40 000 55
C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 55
C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 40 000 55
C.2.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 40 000 55
C.2.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 80 000 55
C.2.6 Tepelné čerpadlo země - voda 80 000 55
C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 60 000 55
C.2.8 Plynové kondenzační kotle 15 000 55

* z celkových způsobilých výdajů

Zdroje na biomasu

Podporovány jsou pouze zdroje na biomasu s nízkými hodnotami emisí lokálních polutantů do ovzduší. Podporovány jsou pouze zdroje zapojené do systému s akumulačním zásobníkem tepla o minimálním měrném objemu 20 l/kW jmenovitého výkonu zdroje. Objemem zásobníku se rozumí součet objemu všech kapalin uvnitř zásobníku, tj. včetně případných objemů vnořených výměníků tepla či zásobníků teplé vody. Toto ustanovení se nevztahuje na krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva (podoblasti podpory C.1.4 a C.2.4). Požadavky na minimální účinnost zdroje a mezní hodnoty emisí shrnuje následující tabulka:

    Mezní hodnoty emisí1
Dodávka paliva Minimální účinnost CO TOC2 TZL
Samočinná 85 % 1 000 mg.m-3 30 mg.m-3 60 mg.m-3
Ruční 82 % 1 200 mg.m-3 50 mg.m-3 75 mg.m-3

1 vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 %, pro sálavé stacionární zdroje určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti, se hodnoty vztahují k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %.

2 nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti.

Vytápění tuhými palivy a dřevěné peletky podrobně na TZB-info

Tepelná čerpadla

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž minimální topné faktory, stanovené dle ČSN EN 14 511, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor určený dle ČSN EN 14 511
země - voda B0/W35 4,3
vzduch - voda A2/W35 3,1
voda - voda W10/W35 5,1

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla zapojená do systému s akumulačním zásobníkem tepla o minimálním měrném objemu 15 l/kW jmenovitého výkonu zdroje.

Tepelná čerpadla na TZB-info

Plynové kondenzační kotle

Podporovány jsou pouze plynové kondenzační kotle s vysokou účinností a nízkými hodnotami emisí lokálních polutantů do ovzduší.

Parametr Mezní hodnota
Emise CO 40 mg.kWh-1
Emise NOx 60 mg.kWh-1
Účinnost při jmenovitém výkonu (pro střední teplotu vody v kotli 70 °C) ≥ 95 %
Účinnost při částečném výkonu (při teplotě vratné vody dodávané do kotle 30 °C) ≥ 105 %
pH kondenzátu ≥ 4,0
Maximální příměsi v kondenzátu Zinek 0,5 mg.dm-3; Měď 0,25 mg.dm-3; Olovo 0,2 mg.dm-3; kadmium 0,01 mg.dm-3; Chrom 0,15 mg.dm-3; Nikl 0,25 mg.dm-3; Cín 0,5 mg.dm-3; Dusitany 6 mg.dm-3

Kondenzační kotle a vytápění plynem souhrnně na TZB-info

C.3 - Instalace termických solárních systémů

V této oblasti je podporována instalace solárních termických systémů do rodinných domů. Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody (podoblast podpory C.3.1) a systémy na přípravu teplé vody a přitápění (podoblast podpory C.3.2).

Podoblast podpory Typ systému Dotace [Kč] Maximální míra podpory * [%]
C.3.1 Solární systém na přípravu teplé vody 35 000 40
C.3.2 Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000 40
C.3.3 Bonus za kombinaci vybraných opatření 10 000 -

* z celkových způsobilých výdajů

Podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Bonus se přiznává v případě kombinace opatření z podoblasti podpory C.3.1 nebo C.3.2 a podporovaných opatření uvedených v následující tabulce:

Povinné opatření z podoblasti podpory: Kombinovaná opatření z podoblasti/í podpory:
C.3.1 nebo C.3.2 A
C.3.1 nebo C.3.2 A + C.4
C.3.1 nebo C.3.2 A + C.1
C.3.1 nebo C.3.2 A + C.1 + C.4
C.3.1 nebo C.3.2 C.2 (mimo C.2.7 /tepelná čerpadla se systémem vzduch – voda/)

Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení parametrů uvedených v tabulce:

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.1 C.3.2
Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy Qss.u [kWh.rok-1] Bez požadavku ≥ 2200
Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy qss,u [kWh.m-2.rok-1] ≥ 350 ≥ 280
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody [%] ≥ 50 Bez požadavku
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k celkové ploše apertury [l.m-2] ≥ 45 ≥ 45

Solární termické kolektory na TZB-info

C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

V této podoblasti podpory je podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Podat žádost o podporu v této podoblasti podpory je možné pouze za předpokladu, že žadatel současně žádá o podporu z oblasti podpory A. Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 l.h-1.

Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doložena protokolem z měření průvzdušnosti obálky budovy. Toto měření musí provést osoba zapsaná pro tuto činnost v Seznamu odborných dodavatelů.

Podpora je poskytována formou fixní dotace 100 000 Kč na jeden rodinný dům a je omezena maximální mírou podpory 75 % ze způsobilých výdajů.

Rekuperace tepla na TZB-info

C.5 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podoblast podpory C.2 (tj. zejména projektové dokumentace a energetického posudku) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků.

Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč.

C.6 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.3

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podoblast podpory C.3 (tj. zejména projektové dokumentace a energetického posudku) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků.

Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč.Způsobilé výdaje

Způsobilými výdaji jsou takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací podporovaných opatření splňujících podmínky Programu. Způsobilé výdaje musí být řádně doloženy dodavatelskou fakturou a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem), jejichž náležitosti jsou popsány v Příloze č. II/7 a ze strany žadatele prokazatelně uhrazeny.

Způsobilé výdaje pro oblast podpory A

V této oblasti podpory jsou mezi způsobilé výdaje zahrnuty výdaje na materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření.

Maximální měrné způsobilé výdaje jsou pro jednotlivé typy podporovaných opatření uvedeny v tabulce níže:

Podporované opatření Maximální měrné způsobilé výdaje včetně DPH [Kč.m-2]
Zateplení obvodových stěn 1 500
Zateplení šikmé či ploché střechy 1 500
Zateplení podlahy na terénu 2 000
Výměna výplní stavebních otvorů 6 900
Ostatní konstrukce (stropy, konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem,…) 600

Oproti minulému programu Nová zelená úsporám 2013 došlo ke změně maximálních měrných způsobilých výdajů: Dříve to byly výdaje bez DPH, nyní jsou to výdaje, do kterých je DPH započteno. Navýšení jednotlivých hodnot v tabulce pak odpovídá přibližně nárůstu o DPH (částky byly zaokrouhleny). Ke změně došlo s ohledem na obvyklé žadatele u rekonstrukcí rodinných domů, jimiž jsou nepodnikající fyzické osoby.

Způsobilým výdajem jsou pouze výdaje na podporovaná opatření provedená na obálce budovy a výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací těchto opatření. Způsobilými výdaji v podoblasti podpory A.4 jsou výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace a energetického posudku. Způsobilými výdaji v podoblasti podpory A.5 jsou výdaje na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním podporovaných opatření z podoblasti podpory A.1, A.2 nebo A.3.

Způsobilé výdaje pro oblast podpory B

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje související s výstavbou objektu a to včetně systémů technického zařízení budovy, mezi které se řadí například systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, zařízení využívající obnovitelných zdrojů energie atd. Způsobilými výdaji v podoblasti podpory B.3 jsou výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace a energetického posudku, a také výdaje spojené s provedením měření průvzdušnosti obálky budovy včetně vyhotovení protokolu o měření.

Způsobilé výdaje pro oblast podpory C

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření do budovy. Způsobilými výdaji však nejsou výdaje spojené s úpravou otopné soustavy objektu (např. výměna či instalace radiátorů, výměna rozvodů topné vody s výjimkou zapojení zdroje v kotelně či technické místnosti). V podoblasti podpory C.4 je způsobilým výdajem také měření průvzdušnosti obálky budovy včetně vyhotovení protokolu o měření. Způsobilými výdaji v podoblasti podpory C.5 jsou výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace a energetického posudku.Výše dotace Nová zelená úsporám ve výzvě 2014 souhrnně

Míra podpory Maximální míra podpory Výše podpory Maximální výše podpory
A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
A.130 %dle maximální výše měrných způsobilých výdajů
A.240 %dle maximální výše měrných způsobilých výdajů
A.355 %dle maximální výše měrných způsobilých výdajů
A.4 Zpracování odborného posudku pro podoblast podpory A.1, A.2 nebo A.320 000 Kč
A.5 Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro podoblast podpory A.1, A.2 nebo A.35 000 Kč
B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
B.1400 000 Kč
B.2550 000 Kč
B.3 Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy pro podoblast podpory B.1 nebo B.235 000 Kč
C Efektivní využití zdrojů energie
C.1 Výměna zdrojů tepla se zateplením (+ oblast A)
C.1.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva75 %50 000 Kč
C.1.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva75 %100 000 Kč
C.1.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem75 %50 000 Kč
C.1.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva75 %50 000 Kč
C.1.5 Tepelné čerpadlo voda - voda75 %100 000 Kč
C.1.6 Tepelné čerpadlo země - voda75 %100 000 Kč
C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda75 %75 000 Kč
C.1.8 Plynové kondenzační kotle75 %18 000 Kč
C.2 Výměna zdrojů tepla bez zateplení (bez oblasti A)
C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva55 %40 000 Kč
C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva55 %80 000 Kč
C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem55 %40 000 Kč
C.2.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva55 %40 000 Kč
C.2.5 Tepelné čerpadlo voda - voda55 %80 000 Kč
C.2.6 Tepelné čerpadlo země - voda55 %80 000 Kč
C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda55 %60 000 Kč
C.2.8 Plynové kondenzační kotle55 %15 000 Kč
C.3 Instalace termických solárních systémů
C.3.1 Solární systém na přípravu teplé vody40 %35 000 Kč
C.3.2 Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 40 %50 000 Kč
C.3.3 Bonus za kombinaci vybraných opatření10 000
C.4 Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 %100 000 Kč
C.5 Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2 5 000 Kč
C.6 Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.3 5 000 Kč


Výše dotace Nová zelená úsporám ve výzvě 2014 pro Ústecký a Moravskoslezský kraj

Míra podpory Maximální míra podpory Výše podpory Maximální výše podpory
A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
A.133 %dle maximální výše měrných způsobilých výdajů
A.244 %dle maximální výše měrných způsobilých výdajů
A.360,5 %dle maximální výše měrných způsobilých výdajů
A.4 Zpracování odborného posudku pro podoblast podpory A.1, A.2 nebo A.320 000 Kč
A.5 Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro podoblast podpory A.1, A.2 nebo A.35 000 Kč
B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
B.1440 000 Kč
B.2605 000 Kč
B.3 Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy pro podoblast podpory B.1 nebo B.235 000 Kč
C Efektivní využití zdrojů energie
C.1 Výměna zdrojů tepla se zateplením (+ oblast A)
C.1.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva82,5 %55 000 Kč
C.1.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva82,5 %110 000 Kč
C.1.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem82,5 %55 000 Kč
C.1.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva82,5 %55 000 Kč
C.1.5 Tepelné čerpadlo voda - voda82,5 %110 000 Kč
C.1.6 Tepelné čerpadlo země - voda82,5 %110 000 Kč
C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda82,5 %82 500 Kč
C.1.8 Plynové kondenzační kotle82,5 %19 800 Kč
C.2 Výměna zdrojů tepla bez zateplení (bez oblasti A)
C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva60,5 %44 000 Kč
C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva60,5 %88 000 Kč
C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem60,5 %44 000 Kč
C.2.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva60,5 %44 000 Kč
C.2.5 Tepelné čerpadlo voda - voda60,5 %88 000 Kč
C.2.6 Tepelné čerpadlo země - voda60,5 %88 000 Kč
C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda60,5 %66 000 Kč
C.2.8 Plynové kondenzační kotle60,5 %16 500 Kč
C.3 Instalace termických solárních systémů
C.3.1 Solární systém na přípravu teplé vody44 %38 500 Kč
C.3.2 Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 44 %55 000 Kč
C.3.3 Bonus za kombinaci vybraných opatření10 000
C.4 Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 82,5 %110 000 Kč
C.5 Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2 5 000 Kč
C.6 Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.3 5 000 Kč

Poznámka: 10% zvýšení dotace v Ústeckém a Moravskoslezském kraji se netýká podpory posudku, dozoru a měření (A.4, A.5, B.3, C.5, C.6) a bonusu (C.3.3).Tento článek necituje veškeré podmínky a pravidla programu. Je zaměřen pouze na nejočekávanější dotazy týkající se podporovaných opatření a výše podpory. Kompletní pravidla programu viz oficiální dokumenty na stránkách Nová zelená úsporám na TZB-info.

Článek pojednává o výzvě Nová zelená úsporám pro rok 2014. Podmínky aktuální výzvy naleznete ZDE.

 
 
Reklama