Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ocenění pro zateplovací systém na dřevostavby Cemix THERM P WOOD

Společnost LB Cemix získala další ocenění pro jeden ze špičkových zateplovacích systémů, zateplovací systém pro dřevostavby Cemix THERM P WOOD. Systém je určen k zateplování objektů pro bydlení, ale i pro průmyslové a administrativní objekty.

Cemix Lepicí a stěrkovací hmota WOOD (145)
Cemix Lepicí a stěrkovací hmota WOOD (145)

Je ideálním řešením pro objekty, jejichž obvodový plášť je tvořen dřevěnými obkladovými prvky. Vhodným podkladem pro aplikaci systému jsou však i trapézové plechy, které se často objevují např. u průmyslových hal.

Lze jej použít i pro zateplení starších objektů např. typu OKAL.

Základem systému je klasický a mnoha realizacemi prověřený ETICS Cemix THERM P, který byl pro potřeby montáže na dřevěné a plechové podklady upraven tak, aby vyhovoval nárokům na přídržnost systému a odlišný způsob kotvení do podkladu. Systém je složen z nejkvalitnějších komponentů, jejichž skladba je odzkoušena a certifikována podle NV ČR č. 163/2002 Sb.

Skladba systému

Řez THERM P WOOD
Řez THERM P WOOD

Systém využívá jako izolant desky z expandovaného stabilizovaného pěnového polystyrenu (EPS) s označením EPS 70 F nebo EPS 100 F o rozměrech 0,5 × 1,0 m. Podle výrobce dosahují desky charakteristické hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ = 0,032–0,039 W/m.K a faktoru difúzního odporu vodní páry µ = 20–70. Stupeň hořlavosti desek dosahuje hodnoty E podle ČSN EN 13501-1+A1:2010.

Pro lepení izolačních desek z EPS na podklad se používá speciální produkt Cemix Lepicí a stěrkovací hmota WOOD (označení 145). Hmota má reakci na oheň třídy A2 – s1, d0. Faktor difúzního odporu vodní páry µ má hodnotu max. 35 a součinitel tepelné vodivosti λ činí max. 0,41 W/m.K. Hmota splňuje kritéria evropské směrnice ETAG č. 004 na přídržnost k podkladu a tepelnému izolantu.

Pro provádění armovací vrstvy je určena osvědčená Cemix Lepicí a stěrkovací hmota (označení 135). Hmota je podle EN 998-1:2003 zatříděna jako malta pro vnější/vnitřní omítku (GP) kategorie CS IV a W1 a má reakci na oheň třídy A1. Faktor difúzního odporu vodní páry µ má hodnotu max. 20 a součinitel tepelné vodivosti λ činí max. 0,57 W/m.K. Hmota je kromě ETICS Cemix THERM P WOOD také součástí systémů Cemix THERM P a Cemix THERM M, kde splňuje kritéria evropské směrnice ETAG č. 004 a požadavky CZB 05-2007 pro kvalitativní třídu A.

Držák izolace pro dřevokonstrukce
Držák izolace pro dřevokonstrukce

Pro dodatečné mechanické kotvení systému k nosné konstrukci jsou používány plastové talířové držáky izolací s kovovým samovrtným šroubem. Délka šroubu je dána tloušťkou použitého izolantu a požadovanou kotevní hloubkou. Kotvení je možné provádět jak klasickým způsobem, kdy talíř držáku lícuje s povrchem izolantu, tak zapuštěnou montáží s překrytím držáku polystyrenovou zátkou.

K vyztužení armovací vrstvy se používá sklotextilní armovací tkanina s označením minimálně R 117 a vyšším s velikostí ok čtvercového či obdélníkového tvaru od 3,5 do 5 mm.

Jako příslušenství k systému jsou dodávány různé typy profilů, kterými je řešeno založení systému a různé detaily, jakými jsou nároží, ostění, nadpraží, dilatace apod. Za pomoci profilů a dalšího doplňkového materiálu lze např. řešit prostupy různých konstrukcí systémem (např. zábradlí, konzol, uchycení bleskosvodů apod.), případně instalace stavebních dílů do systému a do nosné konstrukce (např. okna, dveře, parapety apod.). Použití profilů je nezbytné pro zdárné provedení celého díla a jejich vynecháním se investor vystavuje značnému riziku vad v systému.

Administrativní budova před realizací
Administrativní budova před realizací
Administrativní budova po realizaci
Administrativní budova po realizaci
RD
RD

Realizace systému

Podklad musí být suchý, soudržný a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic a nesmí vykazovat tolerance větší než 20 mm. Teplota vnějšího vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování klesnout pod +5 °C. Systém se následně založí na zakládací lištu, upevněnou speciálními kotvicími prvky do podkladu. Soklové partie systému musí být řádně odizolovány proti vlhkosti.

Nanášení lepidla na izolační desky z polystyrenu se provádí po obvodě desek a dále nanesením terčů lepidla do jejich plochy. Vhodným podkladem jsou desky z rostlého dřeva (min. tl. 22,5 mm), ale i různé typy třískových, cementotřískových, vláknitých, překližovaných a OSB desek (vše v min. tl. 12 mm). Speciálním podkladem jsou trapézové plechy, které musí mít tloušťku alespoň 0,75 mm.

Systém je ukotven plastovými držáky izolace s vloženým šroubem, který se bez předvrtání zapustí do podkladu. Při povrchové montáži držáků se otvor pro šroub podle typu držáku buď zaslepí plastovým víčkem, nebo malou polystyrenovou zátkou. Při zapuštěné montáži a vnoření držáku do izolační desky se provede zaslepení celého držáku polystyrenovou zátkou. Během provádění armovací vrstvy je důležitá realizace diagonálních výztuh z tkaniny v rozích veškerých otvorů konstrukce a provádění přesahů min. 100 mm mezi jednotlivými pásy armovací tkaniny.

Následně se systém ošetří systémovým penetračním nátěrem Cemix podle typu zvolené omítky.

Pro finální povrchovou úpravu systému jsou určeny šlechtěné strukturální omítky Cemix v nepřeberné škále barevného provedení, které v tomto roce byly rozšířené ještě o novinky se zvýšenou odolností proti znečištění Silikonové omítky COMFORT a Silikonsilikátové omítky COMFORT se samočistícím efektem.

Pro soklové partie je vhodné použít Cemix Mozaikovou omítku, vysoce odolnou proti nárazům a povětrnostním vlivům.

Čestné uznání Výrobek – technologie roku 2012Spektra: Produkty a technologie roku 2012Čestné uznání Výrobek – technologie roku 2013
 

ETICS Cemix THERM P WOOD je moderní zateplovací technologie, která byla v letošním roce již dvakrát oceněna odbornou porotou a v loňském roce získala titul Produkt roku v soutěži odborného časopisu Spektra.

 
 
Reklama