Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kombinovaný izolant Isover TWINNER pro úsporné rodinné i bytové domy

Zateplujte své stěny kvalitně

Energeticky pasivní domy, nízkoenergetické domy, úsporné domy, domy s téměř nulovou spotřebou, to jsou názvy, které poslední dobou hýbají stavebnictvím a pokud bude nový dům nebo dům po rekonstrukci jiný než úsporný, tak má při prodeji či pronájmuznačný problém, protože jeho cena bude výrazně nižší, než by mohla být. Z toho vyplývá jediné, z mnoha důvodů se vyplatí nový nebo rekonstruovaný dům jako úsporný přímo navrhnout a v požadované kvalitě také provést.V tomto příspěvku se budeme věnovat kvalitnímu zateplení stěn s kombinovanou tepelnou izolací Isover TWINNER.

Minerální, polystyrenovou, nebo kombinovanou tepelnou izolaci?

Tyto otázky nás v ČR provází již přes dvacet let. Každý z uvedených izolantů má své nesporné výhody, a proto se také (jak v ČR, tak sousedních vyspělých státech) oba izolanty na stěny ve velkém rozsahu používají. Minerální izolace nejčastěji vyzdvihuje svou nehořlavost, prodyšnost a zvukovou pohltivost, polystyrenové izolace zase součinitel tepelné vodivosti (zejména u grafitových desek), mechanické parametry (tah, tlak, smyk), jednoduchou zpracovatelnost a dlouhodobou odolnost proti vlhkosti. Z fyzikálního hlediska oba zateplovací systémy, pokud jsou navrženy a provedeny správně, naprosto spolehlivě vedle sebe ve světě fungují již přes 40 let, v ČR potom přes 20 let.

Nejnovějším typem izolačních desek, které s výhodou využívají předností jak polystyrenu, tak minerální izolace, jsou kombinované desky Isover TWINNER.

Isover TWINNER pro zateplení úsporných rodinných domů

Desky Isover TWINNER byly vyvinuty zejména s ohledem na narůstající požadavky na izolační účinnost při zajištění vysokých parametrů požární bezpečnosti.Isover TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace Isover EPSGreyWall se zvýšeným izolačním účinkem a krycí vrstvou tvořenou izolační výkonnou deskou Isover TFPROFI konstantní tloušťky 30 mm.

Hlavní výhody zateplení s deskami Isover TWINNER:

Obr. 1 Provádění profesionálního zateplení Isover TWINNER na energeticky pasivním domuObr. 2 Provádění profesionálního zateplení Isover TWINNER na energeticky pasivním domuObr. 1, 2 Provádění profesionálního zateplení Isover TWINNER na energeticky pasivním domu
 • Třída reakce na oheň izolantu B-s1,d0
 • Vysoká požární bezpečnost již v průběhu zateplovacích prací
 • Výborné izolační vlastnosti (λD = 0,033–0,034 W/m.K)
 • Jednoduchá aplikace (minimální hmotnost)
 • Výborné mechanické vlastnosti
 • Běžné tloušťky izolace až 300 mm (vhodné i pro pasivní domy)
 • Možnost aplikace na přímém slunci (není nutné stínění jako u grafitových EPS)
 • Požární uzavřenost (krycí nehořlavá vrstva)

Stěny pro pasivní domy nemusí být tlusté

Obr. 3 Isover TWINNER tl. 300 mm je základem kvalitního zateplení stěnObr. 4 Isover TWINNER tl. 300 mm je základem kvalitního zateplení stěnObr. 3, 4 Isover TWINNER tl. 300 mm je základem kvalitního zateplení stěn

Představa části veřejnosti, že stěny pasivních domů musejí mít větší tloušťku, než stěny domů standardních, je zcela chybná. Je jen třeba zvolit zdivo s vysokou pevností a doplnit jej tepelněizolační obálkou s vysokou účinností. Konkrétně na našem příkladu stěna z vápenopískových cihel tl. 175 mm kvalitně zateplené deskami Isover TWINNER tl. 300 mm se tak stává masivní stěnou tl. 490 mm (vč. omítek) se součinitelem prostupu tepla U = 0,11 W/(m2.K). To je tloušťka stěn, která se dnes pro běžné domy navrhuje a provádí, nicméně zpravidla s výrazně menším izolačním účinkem.

Kondenzace v konstrukci – nelze lépe

Další mylnou představou, o které se diskutuje, je jakýsi pocit, že v zateplené stěně musí kondenzovat velké množství vlhkosti. Opak je pravdou. U dobře zateplených stěn v běžných případech kondenzuje výrazně méně vlhkosti, než ve stěnách nezateplených.

Spočítáme si to na našem konkrétním případě, tj. u stěny ve složení:

 • Vnitřní omítka tl. 10 mm
 • Zdivo z vápenopískových cihel tl. 175 mm
 • Izolační desky Isover TWINNER tl. 300 mm
 • Výztužná vrstva tl. 4 mm
 • Silikátová omítka tl. 2 mm

Zadáme příslušné vrstvy a jejich parametry do programu TEPLO a během chvilky máme výsledky.

Výsledky výpočtu hodnocené konstrukce:

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R9,20 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U0,107 W/m2K

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraníi1–22–33–44–55–6e
θ [°C]20,120,019,2−12,7−15,8−15,8−15,8
p [Pa]133413231034144141136128
p,sat [Pa]235023422229203153152152
Poznámka: θ je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Výsledek je zcela jasný – ve stěně během roku nekondenzuje vůbec žádná vlhkost.

Pokud k tomu přidáme ještě grafické výstupy, vypadá to takto:

Obr. 5 Rozložení tlaků vodní páry v konstrukci u stěny zateplené deskami Isover TWINNER tl. 300 mm
Obr. 6 Rozložení teplot v konstrukci u stěny zateplené deskami Isover TWINNER tl. 300 mm

Obr. 5, 6 Rozložení tlaků vodní páry a teplot v konstrukci u stěny zateplené deskami Isover TWINNER tl. 300 mm

Aplikace Isover TWINNER

Aplikace desek Isover TWINNER je velmi podobná zateplování s pěnovým polystyrenem, nebo minerální izolací s podélným vláknem. Liší se pouze používání rohových a zakládacích desek u ukončení na okrajích zateplované plochy. Pro kotvení lze používat zapuštěných hmoždinek podobným způsobem jako u zateplování s minerální izolací. Z tohoto důvodu je zaškolení pracovníků, kteří se zateplováním běžně zabývají, jednoduchou otázkou.

Isover TWINNER není třeba při aplikaci stínit

Další výhodou kombinovaných desek Isover TWINNER je dokonalá ochrana proti slunci, která je zaručena pomocí krycí vrstvy minerální vlny tl. 30 mm. Šedé izolace EPS mají jednu aplikační zvláštnost – při aplikaci za slunečného počasí se musí chránit sítěmi proti přímému účinku slunce. Prvním důvodem pro stínění sítěmi je zvýšená dilatace a další namáhání desky vyplývající z jejich šedé tj. tmavší barvy (tj. většího ohřívání na přímém slunci). Druhým důvodem je pak menší teplotní odolnost šedých izolantů okolo 70 °C. Tato teplota může být při kombinaci přímého oslunění a odrazu např. od okna překročena a pak může dojít k lokálnímu teplotnímu poškození.

Řada firem tento požadavek podceňuje a v některých případech vznikají související poruchy.

Obr. 7 Příklad poškození šedých izolačních desek aplikovaných bez stínění sítěmi
Obr. 7 Příklad poškození šedých izolačních desek aplikovaných bez stínění sítěmi
Obr. 8a Zateplení deskami Isover TWINNER je možno provádět bez stínění proti slunciObr. 8b Zateplení deskami Isover TWINNER je možno provádět bez stínění proti slunciObr. 8 Zateplení deskami Isover TWINNER je možno provádět bez stínění proti slunci
 

Isover TWINNER díky vrchní vrstvě z minerální izolace zajišťuje dokonalou ochranu šedé EPS izolace proti slunci, a tak je možno spolehlivě provádět zateplení i bez použití stínících sítí.

Kombinovaný izolant Isover TWINNER pro zateplení bytových staveb

Desky Isover TWINNER se s výhodou používají také pro zateplování bytových staveb, zejména rekonstrukcí s požární výškou nad 12 m. Hlavním důvodem je možnost odstranění střídání EPS a pásů minerální izolace, které s sebou přináší některé zásadní problémy, jako např.:

 • Rozdílné difuze izolantů – tj. riziko rozdílných barevných pruhů na fasádě
 • Nutnost dvojitého vyztužení přechodů EPS/MW tj. vzniklé nerovnosti na fasádě
 • Modulové problémy s umístěním pruhů
 • Komplikované na provádění

Při použití Isover TWINNER je možno celou plochu zateplit deskami jednoho typu při splnění všech požárních požadavků.

Obr. 9 Zjednodušení zateplení bytového domu pomocí desek Isover TWINNER
Obr. 9 Zjednodušení zateplení bytového domu pomocí desek Isover TWINNER

Závěr
Kvalitní zateplení stěn je důležitou, ale zdaleka a logicky ne jedinou podmínkou pro stavbu kvalitního, nejen energeticky úsporného domu. Projektant a aplikační firma musí kvalitně zvládnout celou tepelněizolační obálku včetně detailů, řízené větrání, akustiku, hospodaření s dešťovou vodou, a další nezbytnosti.

Isover TWINNER posouvá kvalitu zateplování stěn zase dále, zejména protože využívá nejlepších vlastností osvědčených izolantů EPS a MW a tyto výhodně kombinuje.

Dalším důležitým předpokladem je jednoduchost. Aplikace Isover TWINNER je jednoduchá tj. stávající firmy dokáží po krátkém zaškolení i tento nový typ desek efektivně a kvalitně aplikovat.

Výborná tepelná izolace, požární a akustické vlastnosti, jednoduchost a cenová dostupnost jsou základní argumenty pro zateplování s Isover TWINNER na naších stavbách.

Další informace naleznete na http://www.isover.cz/data/files/twinner-5-2014-676-cz.pdf

Ing. Pavel Rydlo

Info linka: 734 123 123

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, extrudovaného a expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.