Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Přístup k českým technickým normám (ČSN) pro členy ČKAIT a další odbornou veřejnost

Zpoplatnění českých technických norem, z nichž některé jsou v podstatě součástí právního řádu ČR, je často kritizováno, naposledy například úřadem ombudsmana. V roce 2009 nebudou sice stále normy přístupné zdarma, ale dojde k jejich výraznému zlevnění.

V letech 2007 a 2008 uzavřela Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě spolu s dalšími nevládními organizacemi (Českou komorou architektů, Českým svazem stavebních inženýrů, Společností pro techniku prostředí, Českou asociací konzultačních inženýrů) s Českým normalizačním institutem Praha (ČNI)

Smlouvu o poskytování přístupu k ČSN ve formátu pdf prostřednictvím služby ČSN online.

Smlouva umožňovala registrovaným účastníkům systému přístup k vybraným třídám stavebních norem (třídy 72, 73, 74 a 75) v elektronickém formátu pdf za poplatek 500 Kč (+ 19 % DPH) ročně. Technické normy bylo možno otevírat pouze ke čtení, nikoliv k tisku.

Do systému ČSN on line se přihlásilo

v roce 2007 3 478 členů ČKAIT,
v roce 2008 2 922 členů ČKAIT.

Omezením systému PDF online na vybrané 4 třídy stavebních norem byl přístup vyhovující především autorizovaným osobám v oborech pozemní stavby, dopravní stavby a vodní stavby. U dalších oborů (technika prostředí staveb, technologická zařízení staveb) a jejich specializací (elektro a další) spadají příslušné normy do různých tříd a skupin a nebylo možno výběr zúžit na konkrétní třídy; proto nedošlo k rozšíření smlouvy a systému ČSN online na další oblasti činnosti autorizovaných osob ve výstavbě.

Ke snížení počtu přístupů v roce 2008 proti roku 2007 došlo proto, že řada autorizovaných osob přihlášených do systému ČSN online v roce 2007 přístup k normám prakticky nikdy nevyužila - ať již proto, že do technickým norem během roku nepotřebovaly nahlížet, nebo se jim ukázala práce s databází norem příliš náročnou (nepodařilo se jim databází otevřít, nepřekonaly softwarové nastavení, které vycházelo z restrikcí systému, neměly příslušné softwarové vybavení ve svém počítači aj.).

Informační centrum ČKAIT zajišťovalo v obou letech technickou podporu systému ČSN online jak pro členy ČKAIT tak pro členy dalších nevládních organizací zapojených do systému. Praxe ukázala, že většina uživatelů se při prvním přihlášení k systému bez odborné konzultace neobešla. Administrativní a finanční stránku služby PDF online zprostředkovala v roce 2007 ČKAIT (svým členům); v roce 2008 pak Informační centrum ČKAIT (Komora mohla vystavit faktury za službu ČSN on line pouze na své členy jako fyzické osoby, naproti tomu Informační centrum mohlo podle požadavku autorizovaných osob vystavit fakturu/daňový doklad na firmu AO nebo na firmu, kde je AO zaměstnána.)

Transformace technické normalizace k 1. 1. 2009

Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu č. 50/2008 ze dne 18. března 2008 došlo ke dni 31. 12. 2008 ke zrušení příspěvkové organizace, Českého normalizačního institutu Praha, která zajišťovala proces tvorby a vydání českých technických norem. MPO pověřilo zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem od 1. ledna 2009 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Transformace technické normalizace vyžadovala vytvoření právního rámce pro činnost ÚNMZ v oblasti tvorby a prodeje ČSN. Podle novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, provedené zákonem č. 481/2008 Sb., ze dne 11. 12. 2008, je ÚNMZ oprávněn vybírat za odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem úplatu. Ministerstvo průmyslu je touto novelou zákona č. 22/1997 Sb., zmocněno k vydání prováděcí vyhlášky, v níž budou specifikovány odborné činnosti a výše úplaty. Návrh prováděcí vyhlášky prošel tzv. notifikací v Evropské komisi a vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů, částka 155, rozeslané 31. 12. 2008 pod č. 486/2008. Notifikace předpisů technického obsahu patří k povinnostem členských států zemí Evropské unie.

Ministerstvo průmyslu a obchodu současně - v březnu 2008 - stanovilo tři základní priority, které jsou součástí procesu transformace technické normalizace v ČR. Těmito prioritami jsou

  1. zlepšení dostupnosti ČSN, a to zejména využitím internetového přístupu k elektronické formě norem (přístup pouze pro čtení, případně také s možností tisku norem);
  2. výrazné zlevnění ČSN, a to až o 50 % současných cen, které činí v průměru cca 17 Kč za jednu tiskovou stránku; u některých stavebních norem bude tato částka ještě vyšší;
  3. zlepšení srozumitelnosti ČSN, což se týká jejich obsahu, používané terminologie a kvality překladů (většinou z angličtiny) do českého jazyka u evropských (EN) a mezinárodních (ISO) norem. Součástí transformace je i vytváření podmínek pro to, aby maximum ČSN bylo v českém jazyce.

Ke stanovení těchto priorit vedla mj. řada přetrvávajících stížností zejména malých a středních podnikatelů, tlumočených mj. Hospodářskou komorou, ČKAIT, ČSSI a dalšími nevládními organizacemi, především na vysoké ceny technických norem. Realizace uvedených priorit by měla omezit obchodní charakter vydávání a distribuce ČSN. Způsob zpřístupnění a cenotvorby technických norem bude mít mnohem více charakter veřejné služby.

Možnosti přístupu k českým technickým normám v roce 2009

A. Prodej tištěných norem

Prodej tištěných norem bude v roce 2009 zajišťovat síť autorizovaných prodejců tištěných ČSN. Jejich seznam (zatím 6 společností) najdete na internetovém portálu ÚNMZ (www.unmz.cz). Pultový prodej tištěných norem v Informačním centru ÚNMZ v ulici Biskupský dvůr v Praze 1 bude zachován. Prodejní ceny norem jsou odvozeny z počtu tiskových stran. V případě pultového prodeje v Informačním centru ÚNMZ jsou dány vyhláškou MPO č. 486/2008 Sb., ze dne 19. 12. 2008, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a činí:

Cena jedné tiskové strany
ČSN do 12 tiskových stran včetně 18 Kč
ČSN do 28 tiskových stran včetně 13 Kč
ČSN do 60 tiskových stran včetně 10 Kč
ČSN do 148 tiskových stran včetně 7 Kč
ČSN nad 148 tiskových stran 3 Kč

ÚNMZ uzavře s autorizovaným prodejcem, který splní předepsané technické podmínky pro tisk norem, smlouvu na externí tisk. Seznam autorizovaných prodejců bude průběžně upravován a doplňován. Autorizovaný tisk norem bude prováděn na papír s podtiskem ÚNMZ. Datový obsah ČSN může být poskytnut tak vydavatelům technických publikací, ve kterých vydavatel použije části textů ČSN. S žadatelem o souhlas k dalšímu šíření ČSN bude uzavřen smluvní vztah, poplatek za udělení souhlasu k dalšímu šíření bude vypočítán podle počtu použitých stran ČSN a počtu vydaných publikací.

B. Přístup k ČSN v elektronické formě prostřednictvím Internetu

Internetový přístup k ČSN může získat kterákoliv firma nebo podnikající či nepodnikající fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm v ČR, která má vlastní e-mailovou adresu. Pro firmy a pro jednotlivé osoby jsou použity dva oddělené systémy. Jsou to systémy ČSN online pro firmy a ČSN online pro jednotlivce.

Pro přístup do systému ČSN online stačí prohlížeč MS Internet Explorer, který je součástí operačního systému MS Windows. S tímto prohlížečem byly prováděny testy systému ČSN online a jeho použití proto doporučujeme. Problémy se většinou vyskytují při použiti jiného prohlížeče. Další určité komplikace mohou nastat např. tím, že uživatel má nainstalováno více verzí Adobe Acrobat. V tomto případě je nejjednodušší odinstalovat přebytečné (nižší) verze sw Adobe a opakovat instalaci plug-inu FileOpen nutného k fungování služby ČSN online. Další možnou komplikací je příliš přísné bezpečnostní nastavení systému MS Windows, především firewallu v MS Windows Vista. Lze to vyřešit přidáním serveru ČSN (ÚNMZ) online mezi důvěryhodné servery.

Systém ČSN online pro právnické osoby (firmy)

Systém ČSN online pro firmy je vytvořen tak, aby umožňoval firmě (zákazníkovi) správu přístupu pro více uživatelů na více počítačích v rámci firmy. Firma provádí pouze jednu platbu za rok, za všechny své uživatele v jediné faktuře. Přístup do systému bude poskytnut na základě smlouvy uzavřené mezi firmou a ÚNMZ, kterou si firma stanoví počet svých uživatelů systému ČSN online. Pracovník ÚNMZ zavede do systému první osobu uvedenou ve smlouvě jako správce uživatelů. Tento správce pak zavede ostatní uživatele.

Správu uživatelů, jejich přidávání, odebírání a nastavování práv má pak ve svých rukou firma (zákazník). Může samostatně přidávat nové uživatele až do počtu, uvedeného ve smlouvě. K této činnosti určí firma odpovědnou osobu, pracovníka své firmy (tzv. správce uživatelů).

Ceny přístupu jsou dány opět vyhláškou MPO č. 486/2008 Sb., a činí

Poskytnutí přístupových práv k individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem, nebo technických dokumentů, bez možnosti tisku, jeden přístup/12 měsíců 1 000 Kč
Poskytnutí přístupových práv k individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem nebo technických dokumentů s možností individuálnímu tisku, tisk bez omezení, jeden přístup/12 měsíců 3 500 Kč

Formulář smlouvy pro právnické osoby ve formátu pdf lze nalézt na www.unmz.cz. Zájemce si může formulář stáhnout, vyplnit potřebné údaje a po podepsání odeslat smlouvu na adresu: ÚNMZ, Biskupský dvůr 5, 110 02, Praha 1. Další informace lze získat na telefonu 221 802 802.

Systém ČSN online pro jednotlivé fyzické nebo podnikající osoby

Systém ČSN online pro jednotlivce je určen pro jednotlivé fyzické osoby, pro živnostníky nebo malé firmy, které nebudou mít více než jednoho uživatele. Hlavními výhodami jsou možnost zaregistrovat se do systému přímo na internetu a možnost uhradit poplatek platební kartou přes internetovou platební bránu nebo bankovním převodem, a to bez smlouvy. Na každého zaregistrovaného uživatele bude vystaven samostatný platební doklad a musí být provedena samostatná platba. Také v případě přístupu pro jednotlivé osoby se použije ceník podle vyhlášky MPO, rozšířený o dvě další varianty:

Poskytnutí přístupových práv k individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem, nebo technických dokumentů, bez možnosti tisku, jeden přístup/rok 1 000 Kč
Poskytnutí přístupových práv k individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem nebo technických dokumentů a k individuálnímu tisku, jeden přístup/rok:

tisk do 50 stran včetně
tisk do 200 stran včetně
tisk bez omezení
1 500 Kč
2 500 Kč
3 500 Kč

Zájemci o přístup do systému se zaregistrují na internetových stránkách ÚNMZ (www.unmz.cz), kde uvedou své kontaktní údaje a vyberou si způsob platby. Po úhradě příslušného poplatku jim bude přístupové heslo zasláno na e-mail fakturační adresy.

Systém ČSN online pro veřejné knihovny nebo smluvní prodejce norem s přístupem k normám ve studovně, pro členy nebo návštěvníky

Pro tyto případy počítá cenová vyhláška s variantou internetového přístupu za cenu 10 000 Kč za rok. Podmínkou je přístup z počítače, umístěného v prostorech knihovny, studovny nebo v jiném konkrétně určeném prostoru. Přístup je možný max. ze 3 počítačů s navzájem rozdílnými přístupovými údaji. Tisk norem není povolen. Tuto variantu přístupu k normám nemohou využívat firmy.

C. Omezený přístup k vybraným třídám nebo skupinám českých technických norem pro nevládní organizace

Pro členy ČKAIT a ČKAI bude pro rok 2009 zachován také přístup k vybraným třídám (72, 73, 74 a 75) ČSN za stávající poplatek 500 Kč + 19 % DPH. Podmínkou u tohoto přístupu bylo zaslat přihlášku na Informační centrum ČKAIT do 15. 12. 2008 a uhradit příslušný poplatek do konce roku 2008 (výjimečně do 9. ledna 2009). Stávající uživatelé systému ČSN online 2008 byli informováni e-mailovým sdělením, obecné upozornění pro členy ČKAIT bylo vystaveno na internetové adrese Komory www.ckait.cz. Do této varianty systému - na rozdíl od varianty A a B - se nelze přihlásit dodatečně v průběhu roku 2009.

V současné době je přihlášeno k této variantě systému ČSN online 823 členů ČKAIT a 81 členů ČKA.

Prodej zahraničních norem a zrušených českých technických norem a oborových norem

Distribuce zahraničních a mezinárodních norem a dokumentů se řídí licenčními podmínkami dodavatele nebo katalogu či ceníku. Tisk a prodej zabezpečuje ÚNMZ, nikoliv autorizovaní prodejci.