Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zkoušky těsnosti střešních izolací na bázi PVC a TPO

Bez odpovědné kontroly a řádného odzkoušení fóliových izolací včetně jednoznačného písemného výstupu nelze nikdy s jistotou tvrdit, že je dílo provedeno řádným a zcela spolehlivým způsobem, a že není nikde z jakéhokoli důvodu poškozeno.

Problémy s netěsnými izolacemi a následná často velmi složitá nápravná řešení, obzvláště v rámci izolací spodních staveb, značně psychicky a i finančně zatěžují nejen dodavatele izolačních fólií a dodavatele staveb, ale především samotné majitele a uživatele objektů. Mnoha problémům lze v praxi snadno předejít pomocí osvědčených kontrolních mechanismů, které odboeníci z Fatra, a.s. popisují v tomto technickém podkladu.

Optická kontrola

Optickou kontrolu je možno považovat za základní nástroj kontroly izolací jak ve svarech, tak v ploše a v detailech. Optická kontrola se provádí u všech druhů povlakových hydroizolací co do kategorie hydrofyzikálního namáhání, způsobu provedení a umístění ve stavební konstrukci.

Naprosto nezbytné je její vykonání před zakrytím hydroizolačního povlaku měkkými ochrannými a dalšími stabilizačními či provozními vrstvami. Provádí ji nejprve vedoucí montážní čety, případně vedoucí pracovník izolační firmy a následně společně vedoucí pracovník izolační firmy s objednavatelem izolačních prací nebo jeho zástupcem, technickým dozorem stavebníka a to při předávání díla nebo jeho dílčích částí podle níže popsaných pravidel.

Zkouška těsnosti spojů pomocí zkušební jehly

Zkouška se provádí souběžně s prováděním optické kontroly a spočívá v ověření homogenity spojů v celé délce nebo cíleně vybraných úseků pomocí speciální zkušební jehly.

Za nevyhovující se považuje místo, kde hrot jehly vnikne do spoje mezi folie zcela nebo i částečně. Tato místa se musí následně opravit navařením záplaty nebo jiným dohodnutým způsobem.

Zátopová zkouška

Pro zátopovou zkoušku těsnosti izolací v současné době existuje v ČR závazná normová úprava a sice "ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží". Pro zátopové zkoušky plošných konstrukcí (střechy a podlahy) není dosud platná legislativa k dispozici. Nicméně je možné a účelné postupovat v některých bodech provedení zkoušky s přihlédnutím k ustanovení jednotlivých článků ČSN 75 0905 včetně využití vzoru "protokolu o zkoušce". Zátopová zkouška přichází do úvahy na ohraničených střechách a její provedení závisí na dohodě mezi izolační firmou a objednatelem izolačních prací.

Provedení zátopové zkoušky by mělo být součástí smluvního ujednání. Zátopová zkouška se provádí na základě úspěšně vykonané optické kontroly spolu s kontrolou všech svarů po jejich celé délce zkušební jehlou. Tímto lze předejít zbytečné nutnosti opakování zkoušky kvůli nevyhovujícím svarům nebo mechanickému poškození folie s následným nasáknutím tepelně izolačních a dalších vrstev pod hydroizolací a zbytečnému zatečení do interieru.

Optimální doba trvání zkoušky je 48 hodin a počíná běžet okamžikem naplnění daného zkoušeného sektoru vodou. Zkouška je ukončena a hodnocena jako úspěšná pokud se po 48 hodinách neobjeví na spodním líci stropní konstrukce žádné průsaky. V případě, že se průsaky objeví, je potřeba zkoušku okamžitě ukončit, vodu ze zkoušeného sektoru odčerpat a znovu zkontrolovat zkoušený sektor. Případné nalezené netěsnosti opravit a zkoušku znovu opakovat.

Po úspěšném dokončení zátopové zkoušky je nutné provést zápis do stavebního deníku s popisem zkoušky, datem, časem, výsledkem a s podpisem všech zúčastněných stran. Zápis do stavebního deníku je možné nahradit samostatným protokolem o zátopové zkoušce podle ČSN 75 0905.

Velikost zkoušených sektorů není omezená, záleží na konkrétních podmínkách každé stavby a zejména na povoleném maximálním zatížení nosné střešní konstrukce. Tyto, na základě statického posudku ověřené údaje, musí izolační firmě předat objednatel, obvykle příslušný stavbyvedoucí před zahájením zkoušky.

Provádění zátopové zkoušky obarvenou vodou pomocí hypermanganu či fluorescenční látky, používané zejména při zkouškách nádrží je také možné, ale existuje nebezpeční obarvení povrchu folie.

Při provádění zátopové zkoušky a zejména kvůli jejímu odpovědnému vyhodnocení je potřeba zajistit, aby při deštích nemohla voda podtékat pod zkoušenou izolaci nedokončenými úseky izolačního povlaku, stejně tak zabezpečit maximálně možnou úroveň hladiny zkušební kapaliny např. osazením bezpečnostních přelivů na zaslepené střešní vtoky.

Vakuová zkouška

Zkouška se provádí podle metodiky ČSN EN 1593 "Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda" pomocí průhledných zvonů.

Tyto zvony jsou osazeny vakuometrem s platnou kalibrací s možností připojení hadicí k vakuové vývěvě. Zvon má na spodní hraně tlakový těsnící profil vzduchotěsně ohraničující zkušební prostor. Princip zkoušky spočívá v odsátí vzduchu ze zvonu a vytvoření definovaného podtlaku (- 20 kPa nebo -50 kPa).

Před přiložením zvonu se zkoušená oblast nejdříve zbaví prachu a nečistot a na povrch se nanese detekční kapalina s povrchově aktivním činidlem (saponátový roztok, např. roztok JARu ve vodě).

Zkušební kapalina nesmí být těkavá, nesmí při teplotě zkoušení během doby zkoušení zasychat, musí být viskosní a nesmí při sníženém tlaku pěnit. Musí být zabezpečena kompatibilita zkušební kapaliny s materiálem zkoušených objektů.

Zkušební zvon se umístí nad zkoušené místo a přitiskne se k podkladu. Test se provádí při podtlaku 0,2 bar (0,02 Mpa) u folií z PVC-P a 0,5 bar (0,05 Mpa) u folií z PE-HD a TPO. Dosažená hodnota podtlaku by měla být konstantní po dobu min. 30 sekund. Případná netěsnost je detekována tvorbou bublin. Tato zkouška se vzhledem k časové náročnosti provádí pouze namátkově u cca 5% spojů a omezuje se na kratší úseky a místa T- spojů. Zkouška se smí provádět nejméně 1 hodinu po provedení vlastního spoje horkovzdušným svařováním a nejméně 24 hodin po provedení spoje pomocí THF (svařování pomocí rozpouštědla za studena).

Tlaková zkouška dvoustopých svarů

Podmínkou provedení této zkoušky je vytvoření dvoustopých svarů pomocí horkovzdušných svařovacích automatů tzv.horkých klínů. Tato zkouška umožňuje testování celkové délky spoje v jedné operaci. Zkouška přetlakem se smí provádět až nejméně 1 hodinu po provedení vlastního svaru. Zkušební zařízení je instalováno zpravidla tak, že uzavře jeden konec svaru pomocí zkušební jehly s manometrem, druhý konec testovacího kanálku je svařen nebo jiným vhodným způsobem utěsněn.

Hodnota zkušebního tlaku je stanovena podle metodiky Ö NORM S 2076 pro DB 3 tzn. PVC-P pásy v parametru od 100 - 200 kPa. Pro izolační pásy z materiálu TPO je tento referenční tlak možné zvýšit na 250 - 350 kPa. Hodnota zkušebního tlaku by měla být přizpůsobena teplotě folie a okolí, šířce zkušebního kanálku, tloušťce a materiálu svařované folie. Po natlakování testovacího kanálku se ponechá cca 5 minut na dotvarování a vyrovnání teploty a následujících 10 minut se sleduje pokles zkušebního tlaku.

Po tuto dobu nesmí zkušební tlak klesnout o více než 20% původní hodnoty. Kladný výsledek zkoušky se potvrdí otevřením druhého konce spoje, kdy tlak musí klesnout na nulu a potvrdí se tak, že je spoj průchodný v celé délce.

Zkoušení těsnosti sektorů vakuem

Tento druh zkoušky se používá v případech, kdy je spodní stavba objektu izolována dvouvrstvým hydroizolačním povlakem s aktivním kontrolním a sanačním systémem z PVC-P nebo TPO folií. Zkouška těsnosti vakuem se provádí po jednotlivých sektorech systému a provádí se po důkladné optické, vakuové, případně tlakové zkoušce plochy a svarů.

V průběhu provádění zkoušky jsou všechny zkušební a injektážní ventily příslušného sektoru uzavřeny s vyjímkou aktivního ventilu, který je osazen uzavíracím ventilem s podtlakoměrem s dělením na 0,01 bar.

Pomocí vývěvy se ze zkoušeného sektoru vysaje vzduch na hodnotu -0,5 bar. Během vysávání se postupně kontroluje uzavíráním ventilu změna tlaku. Po ustálení tlaku se ventil uzavře a vývěva vypne. Zkoušený sektor je možno považovat za těsný, pokud po uplynutí následujících 10 minut nárůst tlaku není větší než 20% tzn. max. -0,4 bar.

Kromě výše uvedených systémů kontroly a zkoušení těsnosti izolačních povlaků ze syntetických folií existují další alternativní, ale méně rozšířené systémy kontroly. Jedná se o kontrolu spojů vysokým napětím, ultrazvukem nebo obarveným kouřem.

Pro technickou podporu a konzultace ohledně zkoušení těsnosti a provádění kontroly izolací systému FATRAFOL-S pro střešní pláště a FATRAFOL-H na bázi PVC-P a TPO je možno se obracet na Studio izolací společnosti Fatra, a.s.

FATRA, a.s.
logo FATRA, a.s.

Fatra, a.s. je výrobce hydroizolačních a fotovoltaických fólií určených pro izolaci plochých a mírně šikmých střech, balkonů a teras, zemní části staveb a jezírek. Střešní izolační systém FATRAROOF THERMO je certifikovaný pro program Zelená úsporám. Fatra ...