Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novinky v ochraně pracovníků před ionizujícím zářením, radon v podloží

Na konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2022 v Ostravě jsme se zeptali RNDr. Ivany Ženaté ze Státní úřadu pro jadernou bezpečnost na novinky v ochraně pracovníků před ionizujícím zářením, na budovy, do nichž se dostává radon pronikáním z podloží.

Zdraví zaměstnanců a dodržování vhodných pracovních podmínek je samozřejmou součástí pracovně právních vztahů. Tento příspěvek se zaměřuje na problematiku ochrany pracovníků před působením radonu, radioaktivního plynu, který je druhým nejčastějším rizikovým faktorem po kouření přispívajícím ke vzniku rakoviny plic. Do budov se radon dostává pronikáním z podloží, pokud budovy nejsou proti pronikání radonu chráněny. Ochrana budov proti radonu je v našich právních předpisech zakotvena od 28. 2. 1991, budovy postavené před tímto datem nejsou proti pronikání radonu chráněny a radon se zde může vyskytovat, jak v bytech tak na pracovištích, ve zvýšené míře. Zvýšený výskyt radonu je v ČR poměrně častý, ale z hlediska území ČR je velmi nerovnoměrný v závislosti na geologickém podloží. Snaha o zlepšení ochrany pracovníků před působením radonu na pracovištích je důvodem nové právní úpravy v této oblasti.

Požadavky pro pracovní podmínky na pracovištích, na nichž mohou být pracovníci vystaveni zvýšenému ozáření z radonu, stanoví § 96 a 97 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a upřesňuje je vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, v § 92–95 a příloze č. 25.

Za pracoviště, kde může dojít ke zvýšenému ozáření z radonu, se považují:

  1. pracoviště v podzemí (např. dílny, restaurační zařízení, obchody a jiné provozovny v podzemí, veřejnosti zpřístupněné prohlídkové trasy v podzemí, podzemní laboratoře, sklady a jiná pracoviště v podzemí, kolektory apod.),
  2. pracoviště, na nichž je čerpáním, shromažďováním nebo jiným obdobným způsobem nakládáno s vodou z podzemního zdroje (zejména čerpací stanice, lázeňská zařízení, stáčírny a úpravny vody, vodojemy apod.),
  3. pracoviště umístěná v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy (např. kanceláře, úřady, ordinace, obchody, knihovny, dílny, resptaurace apod.).

Pracoviště uvedená pod písmenem c) byla mezi povinná pracoviště zařazena od 1. 1. 2018. Jedná se o pracoviště se zvýšenou pravděpodobností pronikání radonu z podloží, tedy o pracoviště:

  • umístěná v budově v podzemním či prvním nadzemním podlaží, tedy v kontaktu s podložím, a postavená,
  • v době, kdy budovy ještě nebyly povinně chráněny proti pronikání radonu z podloží, tj. před 28. 2. 1991,
  • na katastrálním území obce uvedené v seznamu v příloze č. 25 ve vyhlášky. Seznam uvádí více než 600 obcí, jejichž geologické podloží způsobuje na pracovištích vyšší než 30 % pravděpodobnost překročení referenční úrovně.

Bližší podrobnosti uvádí příloha č. 25 vyhlášky.

Abychom mohli objektivně posoudit přijatelnost riziko vdechování radonu na pracovišti, je stanovena tak zvaná referenční úroveň 300 Bq.m-3 pro průměrnou objemovou aktivitu radonu. Pokud je tato hodnota dodržena, lze zjednodušeně konstatovat, že úroveň ozáření na pracovišti je vyhovující.

Radon je bezbarvý plyn bez zápachu, proto jedinou možností, jak ověřit míru jeho výskytu na pracovišti, je měření jeho objemové aktivity v ovzduší pracoviště k posouzení, zda je nebo není překročena stanovená referenční úroveň. Rozsah a opakování měření na pracovišti je odstupňované podle závažnosti zjištěných výsledků. Pokud referenční hodnota překročena není, situace na pracovišti se považuje za vyhovující, v opačném případě se měření opakuje a z jeho výsledků jsou stanoveny efektivní dávky (tj. velikosti ozáření) pro jednotlivé pracovníky. Podle velikosti ozáření se na pracovišti přijímají přiměřená opatření ke snížení ozáření. Cílem tohoto odstupňovaného přístupu je snížit velikost ozáření pracovníků na pracovištích s radonem na stejnou úroveň, jako požaduje atomový zákon pro pracovníky, kteří pracují se zdroji ionizujícího záření záměrně např. ve zdravotnictví nebo v průmyslu.

K povinnostem provozovatele pracoviště podle atomového zákona patří, kromě povinnosti informovat o provozování pracoviště Státní úřad pro jadernou bezpečnost, zajistit měření za účelem stanovení efektivní dávky pracovníka na pracovišti a v případě potřeby přijmout situaci přiměřená opatření na snížení ozáření pracovníků z radonu. Pracovníci musí být informováni o výsledcích měření na pracovišti, efektivních dávkách a o související zdravotní újmě v důsledku ozáření a také o provedených opatřeních ke snížení ozáření z radonu.

Měření radonu na pracovišti musí být provedeno držitelem povolení k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany – stanovování osobních dávek na pracovišti s možným zvýšením ozářením z radonu. Seznam držitelů povolení, u nichž lze měření objednat, je zveřejněn na: https://www.sujb.cz/radiačníochrana/subjekty s povolením k vybraným činnostem/.

Podrobnější informace jsou dostupné z: https://www.radonovyprogram.cz/pracoviste/.

Zde lze rovněž existenci pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu oznámit. Jsou zde uvedeny kontakty na inspektory Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, na něž se mohou provozovatelé pracovišť v případě dotazů ohledně pracovišť s radonem obracet. Na téže stránce lze najít i odkaz na webinář věnovaný této problematice.

 
 
Reklama