Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočtová pomůcka EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST INVESTIC (I)

Vstupní parametry

Finanční kalkulátor slouží jako velice jednoduchá pomůcka určená pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic. I přes jeho jednoduchost dovede vypočítat většinu důležitých ekonomických kritérií investic, které umožní posouzení vhodnosti jejich realizace. Aby bylo možné tato vypočtená ekonomická kritéria správně užít, je nutné znát princip výpočtů a přijaté předpoklady. A právě touto problematikou se budeme zabývat v následujícím textu.

1. Vstupní parametry:

Na vstupní parametry (i výsledky) kalkulátoru se lze dívat ze dvou hledisek. V prvním případě by se jednalo o hledisko investora - podnikatele a v případě druhém o hledisko investora - nepodnikatele. Pro oba typy investora je nutné zadat tyto parametry:

Doba životnosti: Jedná se o dobu po kterou bude projekt provozován, tzn. dobu po kterou bude hodnocena jeho ekonomická efektivnost. Většinou se jedná o dobu, po kterou projekt nevyžaduje žádné další investice nutné pro obnovu.

Investice: Investice je celková finanční částka (vlastní + zapůjčený kapitál) investovaná na začátku projektu. Předpokládá se, že v prvním roce investujete a realizujete projekt a v následujících letech jej provozujete.

Úvěr: Jedná se o částku, kterou si investor zapůjčí na realizaci projektu (tato částka je již zahrnuta v položce investice). Úvěr je splácen anuitními splátkami. Délka úvěru může být stejná nebo kratší, než je životnost projektu (nedoporučuje se ovšem užívat delší).

Roční výnos: Roční výnos je výnos celého projektu za jeden rok. Změna ročního výnosu jsou procenta o která se roční výnos změní (může být i záporné číslo).

Roční náklady - položka č.1 a 2: Roční náklady č.1 a 2 jsou náklady celého projektu za jeden rok. Změna ročních nákladů jsou procenta o která se roční náklady mění v dalších letech (může být i záporné číslo). Dvě položky nákladů jsou užívány z důvodu možné různé rychlosti růstu cen (např. ceny za energii se mohou zvyšovat rychleji než ceny za údržbu).

Diskont: Diskont je tzv. alternativní náklad kapitálu, neboli cena ušlé příležitosti. Jednoduše řečeno je to výnos v procentech, který byste obdrželi, pokud by jste zamýšlenou částku investovali do jiného stejně rizikového projektu nebo např. jen uložili na účet, který umožňuje zadané úročení.

Pro investora podnikatele budou nutné následující dva parametry:

Daňová sazba: Jedná se o sazbu daně ze zisku, kterou se musí daný investor řídit dle zákona o dani z příjmů.

Odpisy: Odpisy je vhodné užívat pouze v případě, že se jedná o podnikatelský projekt. Je možno odepisovat jak rovnoměrně, tak zrychleně. Předpokládá se, že celá investice nespadá pouze do jedné odpisové skupiny, proto lze investici mezi jednotlivé odpisové skupiny procentuelně rozdělit. Doba odepisování v jednotlivých skupinách je nastavena dle současných zákonů o dani z příjmů, v případě potřeby ji lze snadno změnit.

2. Přijaté předpoklady

Úvěr: Pokud délka úvěru přesahuje dobu životnosti projektu, není zbývající nesplacená částka dále zahrnována do jakýchkoliv dalších výpočtů či výsledků. Ve výsledku to znamená, že po skončení doby životnosti může být projekt zatížen dluhem ve velikosti nesplacené části úvěru. Tento dluh může být ovšem anulován zůstatkovou hodnotou aktiv (např. výrobních strojů, kancelářského vybavení atd.)

Daň: Kalkulátor nepočítá s tzv. zápornou daní. Minimální odváděná daň je vždy 0. To znamená, že pokud se investor ocitne ve ztrátě (což je běžné hlavně v počáteční části projektu), nepřevádí se tzv. záporná daň do příštího období. Jinak řečeno předpokládá se, že investor je schopen získat zisk z jiných investic natolik velký, aby pokryl počáteční ztráty v počítaném projektu.

Odpisy: Zde je přijat obdobný předpoklad jako v případě úvěru. Pokud jsou odpisy delší než doba životnosti projektu, není jejich zůstatková hodnota žádným způsobem dále zahrnována do jakýchkoliv dalších výpočtů či výsledků. Pokud by tomu tak bylo, docházelo by v posledním roce doby životnosti projektu k navýšení hotovostního toku.

Interaktivní výpočet Ekonomická efektivita investic

 
 
Reklama