Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočtová pomůcka EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST INVESTIC (II)

Příklad použití

Příklad:

Ukažme si nyní funkci finančního kalkulátoru na následujícím příkladu.

Uvažujme, že máme možnost investovat do malé vodní elektrárny (dále jen MVE) a to v místě, kde již nějaké vodní dílo stojí (jez, starý mlýn atd.) Investice do stavebních prací by tedy byla mnohem menší, než v případě výstavby nového vodního díla. Předpokládejme tedy investici do stavebních prací ve výši 5 mil. Kč. Dále musíme pořídit strojní zařízení a připojení do rozvodné sítě, zde počítejme investici ve výši 7 mil Kč. Celková investice do MVE tedy bude činit 12 mil Kč. Na základě charakteristik vodního toku a díla bude optimální instalovaný výkon 20 kW a předpokládaná roční dodávka do sítě 800 MWh. Výkupní cena vyrobené elektřiny bude 2 Kč/kWh. To znamená roční výnos ve výši 1,6 mil Kč. Náklady na roční provoz elektrárny budou 3% z celkové počáteční investice (tj. 360 tis. Kč). Pro jednoduchost budou výnosy i náklady po celou dobu životnosti konstantní. Daň z příjmů předpokládejme 24 %. Cenu vlastních peněz (diskont, alternativní výnos vlastního kapitálu) předpokládejme 7 %. Životnost zařízení předpokládáme nejméně 30 let bez nutnosti větších rekonstrukcí a investic. Nyní vložme hodnoty do finančního kalkulátoru (Doba životnosti projektu = 30 let, Celková investice do zařízení = 12 mil Kč, Roční výnos z pořizovaného zařízení = 1,6 mil Kč, Roční náklady na provoz pořizovaného zařízení = 360 tis. Kč., Daňová sazba 24 %, Diskont - výnos alternativní investice 7 %, odpisová skupina 3 = 58,3 % z investice a odpisová skupina 5 = 41,7 % z investice) Stiskněme tlačítko VYPOČÍTAT a podívejme se na vypočítaná ekonomická kritéria.

Doba návratnosti

Prostá doba návratnosti je nejjednodušší, nejméně vhodné, ale naopak velice často užívané ekonomické kritérium. Největší nevýhodou tohoto kritéria je, že zanedbává efekty po době návratnosti a zanedbává fakt, že peníze můžeme vložit do jiných investičních příležitostí. Standardně se prostá doba návratnosti počítá dle následujícího vzorce:

Kde jsou:
IN investiční, jednorázové náklady na realizaci úspor
CF roční peněžní toky

Tento vzorec ovšem neumožňuje počítat s rozdílnými peněžními toky (cash flow) v jednotlivých letech. Tato nevýhoda je ve finančním kalkulátoru odstraněna použitím zvláštního algoritmu. Tento algoritmus ovšem nevrací desetinné číslo jako klasický vzorec (např. 3,5 roku), ale pouze celočíselný údaj. Tzn. rok, ve kterém se počáteční investice splatí. V našem příkladě je to 11. rok. Toto číslo nám říká, že v případě bezproblémového běhu dojde ke splacení počáteční investice v 11. roce.

Diskontovaná doba návratnosti:

Jedná se o obdobné kritérium jako prostá doba návratnosti, ale s tím rozdílem, že není založena na prostém peněžním toku, nýbrž na peněžním toku diskontovaném. Diskontovaný peněžní tok v roce t lze spočítat dle následujícího vzorce:

Kde jsou:
r diskont
t rok, ke kterému se DCF počítá

V našem příkladě je diskontovaná doba návratnosti mnohem delší než prostá doba návratnosti a to 22 let. Je to dáno tím, že toto kritérium uvažuje o možnosti investování stejné částky do jiného stejně rizikového projektu.

NPV (čistá současná hodnota)

Čistá současná hodnota je v dnešní době jedním z nejvhodnějších kriterií. Je v ní zahrnuta celá doba životnosti projektu, i možnost investování do jiného stejně rizikového projektu. NPV lze vypočítat dle vzorce:

Kde jsou:
DCF diskontované peněžní toky v jednotlivých letech
t doba životnosti projektu

Dle stejného vzorce počítá i finanční kalkulátor. Výpočet je postaven tak, že v roce 0 počítá pouze s počáteční investicí a až v následujícím roce (tj. v roce 1) je zařízení uvedeno do provozu, tudíž až v tomto roce se objeví první výnosy, provozní náklady, odpisy atd. Pokud vyjde NPV kladné, lze projekt doporučit k realizaci. V našem příkladě má NPV hodnotu 1 339 201 Kč, což znamená, že projekt lze doporučit.

IRR (vnitřní výnosové procento)

Vnitřní výnosové procento není nic jiného, než trvalý roční výnos investice. Jednoduše řečeno se jedná o diskont, při němž je NPV investice rovno nule.

V našem příkladě je vnitřní výnosové procento (trvalý roční výnos) 8,14 %, což je více než uvažovaný diskont 7 % a projekt tedy lze doporučit k realizaci. Interpretace a výpočet IRR není však nijak jednoduchá záležitost, jak se může z výše uvedeného textu jevit. Mohou se vyskytnout případy, kdy je IRR záporné nebo existuje IRR více a nebo neexistuje žádné atd. Kalkulátor je schopen řešit pouze jednoduché výpočty IRR a to v rozmezí 0-300%. Pokud tedy kalkulátor IRR nevypočítá, nemusí to hned znamenat, že neexistuje, ale že jeho interpretace nebo výpočet by mohly být tak složité, že je to nad rámec funkce této aplikace.

Roční ekvivalentní peněžní toky

Jedná se o čistou současnou hodnotu projektu vydělenou anuitním faktorem. Tím dojde k rovnoměrnému rozdělení diskontovaných peněžních toků do jednotlivých let celé doby životnosti projektu. Toto kritérium je zejména vhodné pro vzájemné porovnávání různých variant se shodným rokem počáteční investice. V našem příkladě mají roční ekvivalentní náklady hodnotu 107 921 Kč.

Z hlediska investora nepodnikatele, který vyrobenou elektřinu využije pro vlastní potřebu, dochází k zásadnímu rozdílu v nezdanění příjmů, jelikož nepodniká a vyrobenou elektřinu neprodává, tudíž nemá ani žádné příjmy. Příjmy lze v tomto případě nahradit úsporami vůči nějaké jiné alternativě, ale tím se budeme podrobněji zabývat až v dalším článku.

Pokud máte zájem o podrobnější ekonomickou analýzu projektů, lze použít program EFEKT.

 
 
Reklama