Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dálniční policie získala rekonstrukcí a dostavbou původní budovy moderní zázemí

Původní budova nestačila kapacitou a byla navíc problematická kvůli azbestu, který obsahovaly původní vnitřní konstrukce.

Nová budova Dálniční policie Velký Beranov, zdroj foto Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Nová budova Dálniční policie Velký Beranov, zdroj foto Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina dokončilo rozsáhlou investiční akci – přístavbu administrativní budovy a rekonstrukci stávajících vnitřních konstrukcí a technické infrastruktury dálničního oddělení ve Velkém Beranově.

Původní stav budovy

Původní objekt byl postaven v roce 1977 tehdejším Ředitelstvím dálnic Praha. Objekt jako takový už nevyhovoval kapacitou, dispozicí ani hygienickými standardy. Původní budova byla navíc problematická také z pohledu azbestové zátěže, kterou obsahovaly původní vnitřní konstrukce.

Budova prošla v minulosti několika dílčími rekonstrukcemi, včetně realizace investičních projektů v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje a Operačního programu životní prostředí.
V rámci Evropského fondu regionálního rozvoje byl v roce 2010 realizován projekt Kontaktní a koordinační centra I. Jeho cílem byla rekonstrukce objektu spočívající zejména v modernizaci vnitřní infrastruktury, především recepce a sociálního zázemí pro veřejnost, včetně rekonstrukce přiléhajících prostor stálé služby, za účelem zlepšení podmínek pro komunikaci veřejnosti s Policií České republiky v důstojném, účelném a profesionálním prostředí.
Na tuto investiční akci pak navázal v roce 2016 další evropský projekt z Operačního programu životní prostředí, který spočíval v zateplení obvodových konstrukcí a střechy objektu za účelem výrazného zlepšení energetických vlastností obálky budovy, které vedlo ke snížení energetické náročnosti provozu objektu.

Výše uvedené projekty byly sice efektivní z pohledu provozu, neřešily ovšem zásadní problémy objektu, které spočívaly v kapacitní nedostatečnosti stávající budovy i parkovacích ploch a azbestové zátěži. V následujících letech se vedení Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury podařilo zabezpečit potřebné finanční prostředky na komplexní rekonstrukci celého areálu, který v té době sestával z provozně-administrativní budovy, původních garáží a zpevněných ploch, jejichž nevyhovující technický stav odpovídal době výstavby.

Rekonstrukce a dostavba

V letech 2019–2020 probíhaly projekční práce, v rámci nichž byla budoucí podoba celého areálu dálničního oddělení postupně upřesňována a upravována tak, aby co nejlépe vyhověla požadavkům moderní služebny s odpovídajícím zázemím pro sloužící policisty a občanské zaměstnance. Rekonstrukce stávajícího objektu, která bude po realizaci sloužit výhradně jako zázemí pro policisty, byla rozšířena o přístavbu nové administrativní budovy, která je se stávající budovou propojena komunikačním krčkem. Z důvodu nedostatku parkovacích stání byl projekt rozšířen o výstavbu parkovacího domu a vybudování zpevněných ploch.

Na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celkových nákladů stavby zhotovené ze strany projekční společnosti život památkám, o.p.s. proběhlo zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních prací a inženýrských činností ve výstavbě. Poté mohla být realizována veřejná zakázka a byla uzavřena smlouva o dílo s vítězným uchazečem – akciovou společností.

Zhotovitelem stavby, jejíž náklady dosáhly na částku 65 milionů korun, byla akciová společnost STARKON. Staveniště bylo zhotoviteli předáno 30. listopadu 2020. V listopadu roku 2020 zahájeny stavební práce.

V roce 2020 zaznělo od statutárního ředitele společnosti Starkon Jiřího Kováře: „Jsem velice rád, že naše společnost získala tuto významnou zakázku. Stavební práce budou probíhat současně s plným provozem dálničního oddělení, ale jsem přesvědčen, že se nám všechno podaří bez problémů zvládnout. Máme zkušenosti z jiných zakázek například z oblasti zdravotnictví, kdy se v jedné části budovy na operačních sálech operovalo a ve druhé probíhaly stavební práce,“ Zároveň Jiří Kovář uvedl, že by byl rád, pokud by se podařilo tuto akci dokončit před plánovaným termínem, který je stanoven na léto roku 2023.

Stavba byla dokončena v červnu letošního roku a 26. června byl vydán kolaudační souhlas k trvalému užívání stavby. „Stavební zakázka spočívala v provedení zemních a výkopových prací, následném překládání inženýrských sítí a navazujících zakládacích pracích. V první etapě jsme realizovali výstavbu novostavby administrativní budovy, jejíž součástí jsou rovněž garážová stání a myčka vozidel. Velmi prakticky je vyřešeno její napojení komunikačním krčkem k původní budově,“ uvedla k dokončenému projektu Mgr. Marie Kovářová, prokuristka akciové společnosti s tím, že po dokončení první etapy bylo zapotřebí vyklidit původní budovu, aby mohla být zahájena její rekonstrukce, včetně ekologické likvidace nebezpečné azbestové zátěže, která představovala významnou položku v rámci stavebního rozpočtu. Zároveň byla zahájena výstavba parkovacího domu, jehož nedílnou součástí je nájezdová rampa a ocelové schodiště. Po dokončení všech stavebních úprav byly vybudovány zpevněné a parkovací plochy, provedena rekonstrukce původních garáží, vybudováno nové oplocení, okapové chodníky a proběhla výsadba nové zeleně tak, aby mohl celý komplex plně sloužit svému účelu.

Dodavatel rekonstrukce a dostavby – STARKON a.s.

Zhotovitelem akce se stala na základě výsledků výběrového řízení akciová společnost STARKON a.s. na českém trhu působí již od roku 1995. Již od prvopočátku založení firmy se její vedení důsledně zaměřovalo zejména na přípravu a realizaci v oboru provádění a rekonstrukcí staveb se značným podílem staveb historických a církevních. V současné době provádí firma také svůj vlastní development, novostavby, půdní vestavby, průmyslovou výstavbu a realizovala rovněž významné dodavatelské služby pro zdravotnictví. Nabízí rekultivace toků a rybníků, výstavbu vodovodů, kanalizací, vodojemů a čističek odpadních vod. STARKON a.s. je součástí rodinné skupiny STARKON Holding a.s. s přibližně sedmdesáti zaměstnanci ve stavební výrobě s celorepublikovou působností a řadí se tak k významným stavebním firmám celého kraje Vysočina. Klíčovou zaměstnaneckou strukturu tvoří odborníci především z blízkého okolí.

Modernizací stávající budovy, přístavbou, celkovým dispozičním řešením a moderním vybavením nového dálničního oddělení se výrazně zvýší komfort nejen pro službu konající policisty, ale také pro všechny řidiče a obyvatele, kteří v případě potřeby budou mít k dispozici vlídné a moderní prostředí při kontaktu s policisty,“ řekl při slavnostním otevření brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Objekt byl vybaven potřebným vnitřním zařízením, výpočetní technikou a dalšími nezbytnými prvky, aby jej mohli začít naplno využívat dálniční policisté.

Rekonstrukce původní budovy

U stávajícího objektu o rozměrech 13,16 × 26,36 metrů došlo ke změně dispozic, rekonstrukci rozvodů, podlah a podhledů. Při demontáži stávajících příček bylo třeba počítat s likvidací konstrukcí z azbestu, nově byly použity lehké příčky.

  • V přízemí objektu je jídelna, sklady, posilovna a zázemí pro ženy – šatny, WC, tranzitní místnosti, sušárna.
  • Ve druhém nadzemním podlaží je zasedací místnost, archivy a zázemí pro muže – šatny, WC, tranzitní místnosti, sušárna.Nová budova Dálniční policie Velký Beranov, zdroj foto Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Dostavba nové budovy

  • Nová dvoupodlažní administrativní budova je nepodsklepená s plochou střešní konstrukcí a o rozměrech 15 × 25 metrů.
  • V přízemí jsou garáže včetně myčky, cely předběžného zadržení, dozorčí místnost i prostory pro veřejnost. Nechybí třeba ani dětský koutek, hygienické a technické zázemí.
  • V patře jsou kanceláře včetně hygienického zázemí.

Funkčně je původní zrekonstruovaný objekt propojen s nově vzniklým objektem nadzemním ocelovým koridorem.

Novostavba parkovacího domu

Jedná se o jednopodlažní novostavbu parkingu s příjezdovou rampou a plochou střechou o rozměrech 26,3 × 20,1 metru. V přízemí objektu je navrženo 19 parkovacích stání pro osobní automobily, tři stání pro motocykly, stání pro bicykly, prostor pro popelnice a místnost pro záložní zdroj.

V patře se nachází parkovací stání pro 17 osobních automobilů.
Přístup na parkovací střechu bude řešen přes kovové schodiště a příjezd vyhřívanou rampou.

Náklady investiční akce:

  • Projekční práce 1.208.745,00 Kč
  • Stavební práce 63.409.472,83 Kč
  • Inženýrské činnosti ve výstavbě 1.069.905,24 Kč
  • Přeložení sítí CETIN 142.554,53 Kč
  • Celkové náklady díla 65.830.677,60 Kč

Zdroj: mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí: Dálniční policisté získali moderní zázemí

 
 
Reklama