Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

STUDIO AXIS – pozvánka na semináře v dubnu a květnu 2022

STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na ON-LINE i prezenční školení pořádaná v dubnu a květnu 2022.

12. 4. 2022 – úterý – od 9 do 14 h
POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A STAVEBNÍ VÝROBKY /Praha/
Vyhláška o dokumentaci staveb po novele, technické požadavky na stavební výrobky a na stavby, podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, BIM atd. Seminář je určen projektantům, stavebním firmám, investorům, dodavatelům a všem dalším, kteří v průběhu přípravy a realizace stavby přicházejí do kontaktu jak s projektovou dokumentací, tak s dodávkami výrobků na stavbu.

3. 5. 2022 – úterý – od 9 do 14 h
VODNÍ ZÁKON /Praha/
Základní zásady vodního práva a jeho souvislosti. Užívání a ochrana vod. Vodní díla a správa vodních toků. Základní zásady a průběh vodoprávního řízení. Ochrana před povodněmi a suchem. Úplaty ve vodním hospodářství. Správní trestání. Atd. Školení je určené pro vlastníky a správce vodních děl, vodních toků, vodovodů a kanalizací, vodoprávní úřady, úředníky samosprávy a dalším zájemce. Seminář bude také zahrnovat informace o aktuálních i chystaných změnách v oblasti vodního hospodářství.

10. 5. 2022 – úterý – od 9 do 13 h
PROSKLENÉ KONSTRUKCE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST /Praha/
Řešení konstrukcí s požárním zasklením. Chyby při aplikacích prosklených konstrukcí. Odvody kouře a tepla prosklenými konstrukcemi. Zkoušení požární odolnosti prosklených konstrukcí a dodatečné zvyšování požární odolnosti. Požadavky na stavební sklo a druhy skla atd. Ve spolupráci s PKPO.

12. 5. 2022 – čtvrtek – od 9 do 14 h
ŘEŠENÍ SPRÁVNÍCH DELIKTŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE /Praha/
Aktuální novinky související s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Základní principy odpovědnosti za přestupky. Přestupky podle § 35 a 39 zákona o státní památkové péči. Zvláštní druhy přestupkového řízení, souběh a spolupachatelství přestupků. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.

17. 5. 2022 – úterý – od 9 do 16.30 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/
Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

24. 5. 2022 – úterý – od 9 do 14 h
PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY /Praha/
Významná novelizace PSP je účinná od 8.  11. 2018 – došlo ke změně v oblasti požadavků na oslunění a na dobíjecí a čerpací stanice pro automobily. Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy stanovuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.

31. 5. 2022 – úterý – od 9 do 16 h
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA /Praha/
Technický dozor stavebníka (investora) a jeho činnost v celém procesu výstavby po změnách právních předpisů. Smluvní vztahy TDS (TDI), činnost před zahájením stavby a v průběhu realizace, kontrolní činnost. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností!

Kompletní přehled všech akcí najdete na webové stránce:
http://www.studioaxis.cz


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.