Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Česko má nový stavební zákon

Podle MMR přinese zrychlení povolování staveb. Každý stavebník bude do roka vědět, jestli může stavět. Nový zákon rovněž zajistí konkurenceschopnost naší země vůči okolním státům a umožní využít vyjednaný rekordní bilion korun z EU na projekty, které vyžadují stavební povolení.

Česko má nový stavební zákon, ilustračné foto redakce
Česko má nový stavební zákon, ilustračné foto redakce

Plné nabytí účinnosti nového stavebního zákona nastane 1. července 2023

Zákon má vstoupit v účinnost k 1. červenci 2023, některé změny ale začnou platit již od 1. 1. 2022. Leden 2022 umožní například budovat novou síť státní stavební správy a nabírat do ní nové lidi. Stavební úřady budou spadat pod Nejvyšší stavební úřad a budou organizovány podobně jako třeba finanční správa.

Nový stavební zákon zavádí lhůty tam, kde dnes chybí, a především obsahuje mechanismy pro jejich dodržování, aby stavebník na vyřízení žádosti již nečekal dlouhé roky. Zákon počítá s přechodem stavebních úřadů pod stát. Vznikne tak čistě státní stavební správa. Občan díky ní dostane profesionální a rychlou službu od úředníka, který bude zastupitelný. Nová státní stavební správa umožní sdílení úředníků, což přispěje k dodržování lhůt. Díky digitalizaci nebudou muset úředníci cestovat, naopak ze svého úřadu budou schopni řešit žádosti na dálku.

Výhrady Senátu, opozice i odborníků

 • Senát zákon vetoval začátkem července hlasy všech přítomných senátorů. Nelíbil se jim hlavně navrhovaný přesun stavebních úřadů pod stát, stejně jako sněmovní opozici.
 • Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků se ve zcela nepřehledném množství změn a úprav, které prošly sněmovnou i Hospodářským výborem, skrývá hned několik nebezpečných ustanovení, jež oslabují veřejný zájem.
 • ČKA dlouhodobě přijetí nové právní normy požadovala a podporovala. Výsledek však bohužel není příležitostí k potlesku.
  ČKA kvituje části schváleného návrhu stavebního zákona směřující k zjednodušení nepřehledného a komplikovaného procesu, nejen pro stavebníky. Jediná, digitálně podaná žádost o vydání rozhodnutí je předpokladem pro posun Česka mezi moderní fungující státy. Maximální integrace dotčených orgánů pod stavební úřad a přenesení odpovědnosti za vyvážení a ochranu veřejných zájmů na stát je rovněž nevyhnutelným krokem a je pozitivní, že MMR v tomto ohledu ustálo značný odpor ze strany ostatních ministerstev. ČKA dále vítá právo vlastních stavebních předpisů pro Prahu, Brno a Ostravu, avšak za promarněnou příležitost považuje neschválení pozměňovacího návrhu umožňujícího ve zvláštních případech odchýlení od obecně závazných požadavků také pro ostatní obce.

Osvětlení obytných prostor

Komunisté při předchozím hlasování zákon ve sněmovně nepodpořili. Vadil jim pozměňovací návrh, který umožní, aby obytné místnosti neměly přímé osvětlení a větrání. Názor změnili poté, co MMR slíbilo, že tyto podmínky určí vyhláška, která by měla zavést závaznost českých a československých státních norem, která bude vymahatelná. „Takto jsem se snažila přesvědčit komunistickou stranu, že nikdy nenastane to, aby byla obytná místnost bez oken,“ popisuje ministryně Dostálová.

Přijatý pozměňovací návrh má naopak podporu ČKA. Změna definice obytné místnosti a odstranění požadavku na normové denní osvětlení umožní výstavbu a rekonstrukce v centrech měst, kde u užších profilů ulic nelze normového osvětlení dosáhnout, přičemž se nejedná o nekvalitní bydlení.

Osvětlení bude jedno z témat 5 denního živého vysílání TZB-info v září 2021:

Přečtěte si také Živé 5 denní vysílání, rozhovory, komentáře 20. až 24. 9. 2021 Světlo, teplo, hluk, NZÚ, požární bezpečnost staveb a další témata

Hlavní principy NSZ v kostce podle MMR

 • Už žádný ping pong mezi úřady
  Občan se už nebude muset bát, že se proti rozhodnutí stavebního úřadu někdo odvolá a úřady si jeho případ mezi sebou budou přehazovat jako horký brambor. Zákon zavádí apelační princip, který stanoví, že odvolací orgán bude muset ve věci rozhodnout.
 • Nový institucionální model bude přehlednější
  Současný institucionální model stavebních úřadů je nepřehledný a komplikovaný, jelikož kromě obecných existuje i řada speciálních stavebních úřadů pro různé druhy staveb, jako jsou speciální, vojenské, drážní či vodoprávní.
  Nová státní stavební soustava přenáší stavební úřady přímo pod stát a vytváří zcela novou dvoučlánkovou strukturu v čele s Nejvyšším stavebním úřadem (v současnosti se počítá se sídlem v Ostravě) a se Specializovaným a odvolacím stavebním úřadem se sídlem v Praze, který bude zároveň řešit zákonem vyhrazené stavby, jako jsou například dálnice či letiště. Základním stupněm stavební soustavy se stanou krajské stavební úřady sídlící v krajských městech s územními pracovišti v obcích.
  V první řadě ministerstvo vyvine veškeré úsilí, aby všichni úředníci vykonávali svou činnost ve stejných budovách, kde v současné době pracují. Pokud nebude uzavřena dohoda mezi státem a územně samosprávnými celky, teprve poté se bude jednat o jiných vhodných prostorech formou pronájmu.
 • Ochranáři i památkáři si udrží vliv
  V zájmu ochrany přírody i památek do nové stavební soustavy nebudou zcela integrovány některé dotčené orgány, jako Agentura ochrany přírody a krajiny v otázkách zvláště chráněných území, nově se však bude vyjadřovat jen jedním dokumentem a ne několika, jak bylo běžné doposud. Orgány památkové péče budou integrovány částečně, a to v ochranných pásmech nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Ostatní procesy týkající se památek zůstanou nadále v kompetenci orgánů státní památkové péče. Do Nejvyššího stavebního úřadu nebude integrován Hasičský záchranný sbor. Žádný z těchto orgánů se však nevyhne přísnému dodržování lhůt, i pro ně bude platit fikce souhlasu.
 • Lepší služby od úředníků
  V současnosti stavební úřady na obcích zaměstnávají přibližně 7 000 úředníků. Díky zjednodušení stavební agendy a její digitalizaci by práci mělo být schopno vykonávat pouze 4 až 5 tisíc zaměstnanců. Úředníci vstoupí do služebního poměru a budou navíc jednotně metodicky vedeni. Tím se zamezí chybným úředním postupům, a tudíž dojde k urychlení procesu žádosti.
 • Občan i investor získají povolení snadno a rychle
  Dnes stavebník obvykle potřebuje územní rozhodnutí a stavební povolení, nezřídka i vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury a závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů.
  S novým stavebním zákonem bude potřebovat pouze jedno povolení jediného stavebního úřadu. Stavební úřad bude vyřizovat téměř všechny dokumenty, které si dnes zajišťuje stavebník sám. Vše se podstatně ulehčí pro jakéhokoliv stavebníka – ať už pro občana s plány na rodinný dům, nebo velkého investora, který se kvůli stavbám dálnic, železnic, leteckých drah, jaderných elektráren a dalších významných staveb bude moci obrátit na specializovaný stavební úřad.
 • Místo štosu dokumentů elektronická žádost
  Všechny úkony mezi stavebníkem, stavebním úřadem, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury budou probíhat elektronicky. Základním komunikačním prostředkem bude Integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka. Místo papírové žádosti s desítkami příloh, potvrzení a razítek stavebník nově podá žádost elektronickou, kterou do systému nahraje včetně projektové dokumentace.
 
 
Reklama